Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 8.5.2018

Nuorten osuus omaisuusrikoksiin syylliseksi epäillyistä laskussa

Tilastokeskuksen tietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuonna 2017 koko maassa kaikkiaan 861 900 rikosta ja rikkomusta, mikä on 38 500 rikosta ja rikkomusta (4,7 prosenttia) enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuonna 2017 selvitettyihin 644 500 rikokseen ja rikkomukseen epäiltiin syylliseksi yhteensä 669 900 henkilöä. Selvitettyihin omaisuusrikoksiin syylliseksi epäiltyjen suurimman ryhmän muodostavat 30–39-vuotiaat. 50 vuotta täyttäneiden osuuden kasvu selittyy ainakin osittain ikäluokan koon kasvulla.

Selvitettyihin omaisuusrikoksiin syylliseksi epäiltyjen osuus ikäluokittain 2006–2017, %

Selvitettyihin omaisuusrikoksiin syylliseksi epäiltyjen osuus ikäluokittain 2006–2017, %

Nuorten osuus selvitettyihin omaisuusrikoksiin syylliseksi epäillyistä on ollut laskussa viime vuodet. Vuonna 2017 15–17-vuotiaiden osuus omaisuusrikoksiin syylliseksi epäillyistä oli 8,2 prosenttia kun se vuonna 2006 oli 11,4 prosenttia. Myös 18–20-vuotiaiden kohdalla kehitys on ollut samanlaista: vuonna 2017 heidän osuutensa oli 8,5 prosenttia ja vuonna 2006 osuus oli 10,3 prosenttia. Myös 21–24-vuotiaiden osuus on ollut pääosin laskusuunnassa: vuonna 2006 osuus oli 12,4 ja vuonna 2017 enää 10,8 prosenttia. Toisaalta alle 15–vuotiaiden osuus on ollut kasvussa vuodesta 2014 lähtien, vaikka oli sitä ennen laskusuunnassa. Epäiltyjen lukumäärä on laskenut kaikissa ikäluokissa vuoteen 2006 verratuna. Toisilla ikäluokilla enemmän kuin toisilla, mikä osaltaan selittää osuuksien muutoksia.

Osuudet on laskettu siten että henkilö on huomioitu vain kerran vuoden aikana. Näin ollen muutamien henkilöiden tekemät useat rikokset eivät näy luvuissa. Näin lasketut luvut poikkeavat tämän julkistuksen luvussa 2.2. taulukossa 6 esitetyistä luvuista, joissa sama henkilö on laskettu mukaan niin monta kertaa kuin hän on epäiltynä vuoden aikana.

25–29-vuotiaiden osuus on pysytellyt pääosin alle 12 prosentissa. Vuonna 2006 osuus oli 11,5 ja vuonna 2017 osuus oli 11,8 prosenttia. Myöskään 40–49-vuotiaiden osuudessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Osuus on ollut noin 13,5 prosentin tuntumassa, vaikka ikäluokan epäiltyjä on 1 500 vähemmän kuin vuonna 2006. 50 vuotta täyttäneiden osuus omaisuusrikoksiin syylliseksi epäillyistä on sitävastoin hieman noussut. Heidän osuutensa vuonna 2006 oli 12,2 prosenttia kun se vuonna 2017 oli 14,6 prosenttia.

Selvitettyihin omaisuusrikoksiin syylliseksi epäiltyjen suurimman ryhmän muodostavat 30–39-vuotiaat. Heidän osuutensa on noussut 17,4 prosentista 20,9 prosenttiin epäillyistä, vaikka epäiltyjä on vajaa 600 vähemmän. Toisaalta kun tämän ikäluokan suhteuttaa väestön 1 000 asukasta kohden (alempi kuvio), ei ryhmä nouse mitenkään esiin. Ylemmässä kuviossa havaittu 15–17 ja 18–20-vuotiaiden osuuden lasku näkyy myös alemmassa kuviossa (kaksi ylintä viivaa). Tämä selittyy ainakin osittain ikäluokkien pienemisellä. Tarkastelujaksolla 15–17-vuotiaiden ikäluokka oli suurimmillaan vuonna 2007, jolloin heitä oli noin 201 500 kun vuonna 2017 heitä oli 175 900. Myös 18–20-vuotiaiden ikäluokka on pienentynyt: vuonna 2010 heitä oli noin 203 200 ja vuonna 2017 enää 181 900. Alle 15-vuotiaiden ikäluokka on tarkastelujaksolla pienentynyt noin 901 200:sta noin 890 400:aan.

Selvitettyihin omaisuusrikoksiin syylliseksi epäillyt, osuus ikäluokan 1 000 väestössä olevaa kohden 2006–2017

Selvitettyihin omaisuusrikoksiin syylliseksi epäillyt, osuus ikäluokan 1 000 väestössä olevaa kohden 2006–2017

Selvitettyihin henkeen ja terveyteen kohdistuneisiin rikoksiin syylliseksi epäiltyjen ikärakenteen kehitys ei juurikaan eroa omaisuusrikoksiin syylliseksi epäiltyjen ikärakenteen kehityksestä. Selkein ero on siinä, että nuorimpien ikäluokkien (alle 18-vuotiaiden) osuudet ovat pienempiä kuin vastaavien ikäryhmien osuudet omaisuusrikoksissa.

Selvitettyihin henkeen ja terveyteen kohdistuneisiin rikoksiin syylliseksi epäiltyjen osuus ikäluokittain, %

Selvitettyihin henkeen ja terveyteen kohdistuneisiin rikoksiin syylliseksi epäiltyjen osuus ikäluokittain, %

Rikoslakirikoksiin syylliseksi epäillyistä suurimman ryhmän muodostavat 18–vuotiaat sekä miehissä että naisissa. Naisepäiltyjen ikärakenne ei juurikaan poikkea miesepäiltyjen ikärakenteesta. Alle 15-vuotiaat eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa, mutta myös heidän tekemissään rikoksissa voidaan suorittaa esitutkinta.

Rikoslakirikoksiin syylliseksi epäillyt vuoden törkeimmän rikoksen mukaan 2017, osuus sukupuolittain iän mukaan, %

Rikoslakirikoksiin syylliseksi epäillyt vuoden törkeimmän rikoksen mukaan 2017, osuus sukupuolittain iän mukaan, %

Tarkempia tietoja vuoden 2017 tietoon tulleista rikoksista sekä selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyistä ja heidän taustoistaan löytyy 8.5.2018 julkaistusta katsauksesta sekä PX-Web tietokantapalvelusta . Tietoon tullutta perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa kuvaava tietokantataulukko päivitetään 31.5.2018 julkistuksen yhteydessä.


Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2017, tietoon tullut rikollisuus. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (790,9 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 8.5.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. Viranomaisten tietoon tullut rikollisuus 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rpk/2017/13/rpk_2017_13_2018-05-08_tie_001_fi.html