Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Beskrivning

Nyckeltalen för kreditinstituten beskriver bl.a. effektivitet, specialiseringsgrad och lönsamhet. Nyckeltalen är i huvudsak jämförelsetal som har beräknats i relation till valda poster i balans- eller resultaträkningen. Nyckeltalen anges för alla inhemska kreditinstitutsgrupperingar. Nyckeltalen har tidigare ingått i översikter i publikationer och i bildmaterial som beskriver finansieringsverksamheten. En separat, enhetlig nyckeltalsserie produceras nu för första gången hösten 2004.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Nyckeltal för kreditinstitutsverksamhet [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rltp/meta_sv.html