Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Begrepp och definitioner

Derivatkontrakt

Premier för derivatinstrument samt positiva verkliga värden för derivatinstrument som skall redovisas under aktiva.

Nettointäkter från finansiella tillgångar som kan säljas

Nettointäkter från finansiella tillgångar som företaget har i sin ägo, ofta en längre tid, och som företaget avser att sälja vid lämpligt tillfälle.

Nettointäkter från förvaltningsfastigheter

Nettointäkter från landområden eller byggnader som innehas i syfte att generera hyresinkomster eller värdestegring och som inte är i bolagets egen användning.

Nettointäkter från värdepappershandel och valutaverksamhet

Den positiva eller negativa skillnaden (försäljningsbidraget) mellan försäljningspriset och bokföringsvärdet för sådana fordringsbevis, aktier och andelar som räknas till rörliga aktiva.

Positiva och negativa kursdifferenser som uppstått vid valutaväxling eller vid omvandling av valutaswapavtals kapital till inhemsk valuta.

Nettoresultat av säkringsredovisning

Säkring (hedging) är en åtgärd som vidtas i syfte att eliminera risker i samband med t.ex. ränte-, valutakurs- eller råvaruprisutvecklingen, t.ex. genom användning av derivat.

Omsättning

I omsättningen för kreditinstitut och investeringstjänstföretag ingår följande poster: Ränteintäkter + Intäkter från leasingverksamhet + Intäkter från egetkapitalinstrument + Provisionsintäkter + Nettointäkter från värdepappershandel och valutaverksamhet + Övriga rörelseintäkter.

Från 1.1.2005 upptas i enlighet med IAS/IFRS-bokslutsstandarden i omsättningen även Nettointäkter från finansiella tillgångar som kan säljas + Nettoresultat av säkringsredovisning + Nettointäkter från förvaltningsfastigheter.

Ränteintäkter

Till ränteintäkter räknas bl.a. räntor och räntesubventioner, bötes- och dröjsmålsräntor samt sådana kreditreserverings- o.a. provisioner som bestäms på basis av tid och kreditbelopp.

Till ränteintäkter räknas även den till räkenskapsperioden hänförliga delen av skillnaden mellan det nominella värdet och anskaffningspriset för fordringar som förvärvats till ett pris som över- eller understiger det nominella värdet; skillnaden mellan återköpsvärdet och inköpspriset för värdepapper eller andra nyttigheter som köpts med förpliktande återförsäljningsförbindelse (repo), under tiden för avtalets ikraftvarande; intäkter av räntenatur i anslutning till derivatavtal; provisioner som jämställs med räntor periodiseras som ränteintäkter under lånets löptid.

Räntekostnader

Till räntekostnader räknas bl.a. räntor, bötes- och dröjsmålsräntor samt sådana kreditreserverings- o.a. provisioner som bestäms på basis av tid och kreditbelopp. Till räntekostnader räknas även den till räkenskapsperioden hänförliga delen av emissionsförluster på emitterade lån samt den till räkenskapsperioden hänförliga delen av provisioner på erhållna lån exklusive ersättningar för omedelbara förvaltningskostnader i anslutning till beviljandet.

Övriga rörelseintäkter

Hyresintäkter från fastigheter och dividend- och hyresintäkter från fastighetssammanslutningar till bruttobelopp, provisioner och arvoden från företag inom samma koncern eller konsolideringsgrupp för tillhandahållna förvaltningstjänster och för andra liknande tjänster samt övriga intäkter från kreditinstitutets normala verksamhet.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Nyckeltal för kreditinstitutsverksamhet [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rltp/kas_sv.html