Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Käsitteet ja määritelmät

Aktiivinen korttitili

Aktiivisten korttitilien määrään lasketaan vähintään kerran vuodessa käytetyt tilit.

Aktiivinen korttitili

Aktiivisten korttitilien määrään lasketaan vähintään kerran vuodessa käytetyt tilit.

Antolainaus

Antolainaus I:

Sekkiluotot (tililuotot)

Vekselit

Velkakirjalainat

Antolainaus II:

Osamaksusopimussaamiset

Laskusaamisten rahoitus (factoring)

Ostolaskujen rahoitus (confirming)

Luottokorttisaamiset

Muu luotonanto

Repo-ostot

Rahoitusleasing

Asiakaslukumäärä

Pienlainayritysten neljänneksen aikainen asiakaslukumäärä. Asiakkaiksi luetaan kaikki, joille on myönnetty neljänneksen aikana uusi luotto. Jos sama asiakas on nostanut useita luottoja kyseisestä yrityksestä neljänneksen aikana, lasketaan hänet vain yhdeksi asiakkaaksi. Asiakkaat, jotka eivät ole nostaneet luottoa neljänneksen aikana, mutta joilla on ollut lyhentämätöntä lainapääomaa yritykselle neljänneksen aikana, ei lasketa kyseisen neljänneksen asiakkaiksi.

Asuntoluotto

Asuinrakennukset:

Lainat, jotka myönnetään asuinrakennusten hankkimiseksi tai rakennuttamiseksi. Asuinrakennusten remontointiin myönnetyt lainat (myös peruskorjausta pienempiin remontteihin myönnetyt lainat).

Asunto-osakkeet ja -osuudet:

Lainat, jotka myönnetään osakkeiden tai osuuksien hankkimiseksi asunto-osakeyhtiöistä, -osuuskunnista tai

asuinkiinteistöyhtiöistä. Lisäksi asunto-osakeyhtiöitä, -osuuskuntia tai asuinkiinteistöyhtiötä koskevat remontointiin myönnetyt lainat (myös peruskorjausta pienempiin remontteihin).

Debentuuri

Debentuuri on joukkovelkakirjalaina, jonka etuoikeus on liikkeeseen laskijan muita sitoumuksia huonompi.

Erityisluottokortti

Erityisluottokorteilla voi maksaa tietyssä liikkeessä tai liikeketjussa. Näillä korteilla on yleensä yli kahden kuukauden maksuaika ja niistä peritään korko.

Fuusio

Fuusioituvan rahoituslaitoksen kantatietoja ei kirjata uusina luottoina luottokantaan. Fuusion tapahduttua Tilastokeskus laskee fuusioituneiden rahoituslaitosten luottokannat yhteen.

Ikuinen laina

Tähän luokkaan merkitään ns. perpetuaalit eli ikuiset saamistodistukset. Perpetuaalille on tunnusomaista, että velallinen sitoutuu maksamaan tietyn, yleensä rahamarkkinakorkoihin kytketyn koron, maksamatta koskaan takaisin nimellispääomaa. Ikuinen laina on joukkolaina, jota ei lyhennetä ja jolla ei ole eräpäivää, mutta jonka korot maksetaan säännöllisesti.

Joukkovelkakirja

Joukkovelkakirjat kuuluvat pääomamarkkinavaateisiin (alkuperäinen maturiteetti yli 12 kuukautta), kuten obligaatiot (viitelainat/benchmark-lainat), debentuurit, joukkovelkakirjan muotoiset optiolainat, vaihtovelkakirjalainat, ikuiset lainat sekä muut pääomamarkkinavaateisiin kuuluvat joukkovelkakirjalainat.

Luottokannassa osakkeet, johdannaiset ja rahasto-osuudet eivät sisälly luottokantaan.

Keskimääräinen maturiteetti

Neljänneksen aikana myönnettyjen uusien luottojen keskimääräinen maturiteetti, päivää.

Neljänneksen aikana myönnettyjen uusien luottojen alkuperäisten (luotonnostohetkellä sovittujen) maturiteettien aritmeettinen keskiarvo.

Kiinteistöleasing

Kiinteistöleasing on rahoitusleasingin muoto, jossa leasing-sopimuksen kohteena ovat kiinteistöt. Sale and leaseback -rahoitusjärjestely kiinteistöön kohdistuneena merkitsee sitä, että yritys myy omistamansa kiinteistön rahoittajana olevalle rahoitusyhtiölle. Tämän jälkeen rahoitusyhtiö välittömästi antaa vuokralle samaisen kiinteistön niin, että kiinteistön hallinta ja käyttö säilyvät koko ajan yrityksellä. Edelleen sovitaan yrityksen optio-oikeudesta saada kiinteistö takaisin omistukseensa tiettyjen edellytysten valitessa.

Eriteltyä tietoa kiinteistöleasingistä ja muusta sale and lease back -toiminnasta kerättiin rahoitusleasingtilastossa vuoteen 2008 asti. Vuodesta 2009 alkaen nämä sisältyvät tilastossa muuhun rahoitusleasingtoimintaan.

Koko luotonanato

Koko luotonantoon sisältyvät kaikki kuvattavan luotonantajasektorin myöntämät luotot. Mukana ovat siten

  • luotonanto yleisölle
  • luotonanto ulkomaille
  • rahoituslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen keskinäinen luotonanto.

Yhteissummana koko luotonanto sisältää päällekkäisiä luottoja. Valtion varoista välitetyt lainat ovat mukana kaksinkertaisina:

1. valtion luottona pankeille, sitten pankkien luottona yleisölle

2. valtion luottona kunnille, sitten kuntien valtion varoista välitettynä luottona yleisölle.

Korttivelka

Luottokorttivelan maksamatta oleva määrä vuoden lopussa. Sisältää myös korttiyhtiön velkapääomaan lisäämät maksamattomat korot.

Korttivelka

Luottokorttivelan maksamatta oleva määrä vuoden lopussa. Sisältää myös korttiyhtiön velkapääomaan lisäämät maksamattomat korot.

Kulutusluotto

Kotitalouksille myönnetyt lainat, jotka on myönnetty henkilökohtaiseen käyttöön tulevien kulutustavaroiden ja palveluiden hankkimiseksi.

Erä sisältää kaikki tili- ja luottokorttiluotot (myös luotolliset sekkitilit), matkoja varten myönnetyt luotot (muut kuin opinto- tai työmatkat) sekä muut luotot, jotka on myönnetty kotitalouksille kulutukseen (esim. autoon, kodinkoneisiin jne).

Kuntatodistus

Kunnan liikkeelle laskema jälkimarkkinakelpoinen velkakirja.

Käyttöleasing

Käyttöleasing (operational leasing) on lyhytaikaista leasingiä, joka voidaan purkaa sopimusjakson aikana vuokralleottajan niin halutessa. Käyttöleasing on lähellä tavanomaista vuokrasopimusta. Käyttöleasingissä leasingkohde saatetaan vuokrata useammalle leasingilleottajalle peräjälkeen, eikä leasingkausi siis käsitä kohteen koko taloudellista käyttöikää. Leasingilleottajalla on myös mahdollisuus irtisanoa sopimus. Käyttöleasingsopimukset ovat usein bruttoleasingiä, jossa leasingilleantaja vastaa kohteen huollosta ja vuokrasta.

Laskusaamisen rahoitus (factoring)

Factoring merkitsee myyjäyrityksen laskusaamisten muuttamista rahaksi. Yritys toimittaa laskusaamiset luottolaitokselle/rahoitusyhtiölle ja saa niitä vastaan käyttöpääomaa. Tähän luokkaan kirjataan käyttöpääoman rahoituksena yrityksille annettu pääoma. Ostaja maksaa suoraan rahoitusyhtiölle ao. siirretyn laskusaamisen. Saamisen vakuutena on siirretty saamissopimus.

Tähän luokkaan kirjataan sekä kotimaan factoring että vientifactoring.

Leasingkohteet

Leasingsopimuksin vuokralle annetun omaisuuden poistamaton hankintameno sekä leasingkohteiden ennakkomaksut.

Luottokanta

Kaikkien myönnettyjen luottojen yhteenlaskettu euromääräinen takaisin maksamatta oleva pääoma. Luottokannalla tarkoitetaan yrityksen taseen mukaista luottokantaa. Jos yritys esimerkiksi myy lainasaatavakantansa taseestaan pois, ei kyseinen erä kuulu enää raportoitavaan luottokantaan. Kohdennetut luottotappiovaraukset poistetaan luottokannasta vasta silloin, kun ne kohdistuvat asiakkaaseen ja luottotappio kirjataan

(ns. todelliset luottotappiot) ja lainasaatava poistuu yrityksen taseesta.

Luottokorttiluotto

Varsinaisten luottokorttiluottojen (pidennetyt luottokorttiluotot) sekä maksuaikalainojen maksamatta oleva pääoma neljänneksen lopussa.

Luottokorttiluotto

Varsinaisten luottokorttiluottojen (pidennetyt luottokorttiluotot) sekä maksuaikalainojen maksamatta oleva pääoma neljänneksen lopussa.

Luottokorttisaaminen

Luottolaitoksen tililuottosaamiset luottokorttisopimuksen solmineelta asiakkaalta.

Luottokorttien maksuaikaluotto:

Luottokorttien maksuaikaluotto määritellään lainaksi, joka myönnetään 0 prosentin korolla yhden laskutuskauden aikana kortilla suoritetun/suoritettujen maksutapahtuman/maksutapahtumien ja tältä laskutuskaudelta kertyvien velkasaldojen erääntymisen väliseksi ajaksi. Luottokorttien maksuaikaluotto voi olla joko viivästetyn veloitustoiminnon sisältävällä kortilla (debit-kortti) tai luottokortilla (joka antaa sekä maksuaikaluottoa että korollista luottoa eli pidennettyä luottokorttiluottoa).

Pidennetty luottokorttiluotto:

Pidennetty luottokorttiluotto määritellään lainaksi, joka myönnetään sen jälkeen kun aikaisemman laskutuskauden tai -kausien eräpäivät ovat ylittyneet eli korttitililtä tehtäviä veloituksia ei ole suoritettu silloin, kun se oli ensimmäistä kertaa mahdollista. Pidennetystä luotosta veloitetaan yleensä korkoa, joka on suurempi kuin 0 prosenttia. Korko voi olla myös porrastettu.

Luottotappio

Kohdennetut luottotappiovaraukset poistetaan luottokannasta vasta silloin, kun ne kohdistuvat asiakkaaseen ja luottotappio kirjataan.

Maksuaikakortti

Maksuaikakorteilla maksuaika on yleensä alle kaksi kuukautta ja niiden käytöstä ei peritä korkoa. Visa ja useimpien öljy-yhtiöiden kortit ovat tyypillisiä maksuaikakortteja.

Korttien luokittelu maksuaikakortteihin ja varsinaisiin luottokortteihin on tulkinnanvarainen silloin, kun kortilla on sekä maksuaika- että luottokorttiominaisuus.

Muu joukkovelkakirjalaina

Muu joukkovelkakirjalaina kuin debentuuri ja valtion liikkeeseen laskema viitelaina. Tähän luokkaan sisällytetään mm. "medium term note" -joukkolainat.

Muu käyttötarkoitus

Lainat, jotka myönnetään esimerkiksi liiketoimintaan (tuotantotarkoitukseen), velkajärjestelyihin ja muihin vastaaviin tarkoituksiin, jotka eivät sisälly em. ryhmiin. Esimerkiksi maanviljelijän saama luotto siemenviljan tai traktorin hankintaan ei ole kulutusluottoa, vaan kuuluu muu käyttötarkoitus -luokkaan, mutta maanviljelijän saama luotto henkilöauton ostoon kuuluu kulutusluottoihin.

Muu luotonanto

Tähän luokkaan sisältyvät antolainaus II:een sisältyvät luotonantoerät. Näitä ovat mm. sopimusrahoitus, josta ei osamaksusopimusta solmita, käyttöpääoman rahoitukseen liittyvä varastorahoitus. Myös eri rahoitusmuotojen yhdistelmät, kuten maksuaika- ja luottorahoitus, kuuluvat tähän luokkaan mikäli ne eivät ole selvästi kohdennettavissa muuhun luokkaan.

Muu pääomamarkkinavaade pl. osakkeet

Tähän luokkaan sisältyvät mm. keskipitkät "medium term note" -todistukset.

Omaisuudenhoitoyhtiöiden velkasitoumus

Omaisuudenhoitoyhtiöiden liikkeelle laskemat nollakorkoiset haltijapaperit.

Opintolaina

Lainat, jotka myönnetään opiskeluun tai opintomatkojen yms. rahoittamiseksi yksityisille henkilöille.

Optiolaina

Optiolaina on joukkovelkakirjalaina, johon liittyy optiotodistuksia. Ensisijaismarkkinoilla ne myydään toisiinsa kytkettyinä. Kummallekin syntyy kuitenkin itsenäiset jälkimarkkinat. Optiolaina on merkintäoikeuslaina, jonka merkitsijät saavat lainan pääoman ja koron takaisinmaksun lisäksi oikeuden merkitä liikkeeseenlaskijayrityksen osakkeita tiettyyn hintaan tiettyinä aikoina. Mikäli luottolaitoksella on hallussaan erillisiä optiotodistuksia, ne ovat rinnastettavissa osakkeisiin ja osuuksiin. Niitä ei merkitä tähän luokkaan.

Osakkeet ja osuudet

Osakkeet ja osuudet pl. rahasto-osuudet. Luokkaan luetaan osakeyhtiön osakkeet ja niitä vastaavat omistusosuudet muiden yhtiömuotojen pääomista lukuunottamatta rahastojen rahasto-osuuksia. Luokkaan sisältyvät esim. osakeyhtiön, kiinteistöyhtiön ja asunto-osakeyhtiön osakkeet.

Osamaksusopimussaaminen

Tähän luokkaan sisällytetään saamiset osamaksusopimuksista, osamaksukaupan rahoituspalvelusta, myyntirahoituksesta, sekä hankintarahoituksesta ja muusta rahoituksesta, joka perustuu osamaksu sopimukseen tai sen luonteiseen sopimukseen.

Ostolaskujen rahoitus (confirming)

Yrityksen ja luottolaitoksen väliseen rahoitussopimukseen perustuva vaihto- ja käyttöomaisuushankinnoista syntyneiden ostolaskujen rahoitus. Ostolaskurahoituksen vakuutena on useimmiten pankkitakaus.

Pienlainayritys

Yritys, joka myöntää pääasiallisena liiketoimintanaan pieniä tai pienehköjä vakuudettomia kulutusluottoja, joiden alkuperäinen maturiteetti eli takaisinmaksuaika on tyypillisesti alle kolme kuukautta. Näille lainoille on ominaista, että ne maksetaan takaisin yhdessä tai vain muutamassa erässä. Lisäksi lainoilla ei ole yleensä varsinaista nimelliskorkoa, vaan kaikki lainan kustannukset syntyvät useimmiten muista kuluista, kuten toimitus- ja käsittelykuluista sekä palvelu- ja tekstiviestimaksuista. Tyypillisesti pienlainayritysten palvelut ovat tilattavissa tekstiviestin tai internetin välityksellä, jolloin laina on asiakkaan käytössä hyvin nopeasti.

Pääomamarkkinavaade (pl.osakkeet)

Joukkovelkakirjoista: viitelainat (benchmark-lainat), debentuurit, optiolainat, vaihtovelkakirjalainat, muut joukkovelkakirjalainat, ikuiset lainat sekä muut pääomamarkkinavaateet (pl. osakkeet).

Rahamarkkinapaperi

Lyhytaikaiset (alkuperäinen maturiteetti enintään 12 kuukautta) jälkimarkkinakelpoiset rahamarkkinavaateet, kuten sijoitus-, yritys- ja kuntatodistukset, omaisuudenhoitoyhtiöiden ja valtion velkasitoumukset, jälkimarkkinakelpoiset

rahamarkkinavelkakirjat sekä muut jälkimarkkinakelpoiset rahamarkkinavaateet. Rahamarkkinasijoitukset ja jälkimarkkinattomat rahamarkkinavelkakirjat eivät sisälly luottokantaan.

Rahamarkkinasijoitus

Erään kuuluvat ns. rahan tukkumarkkinoilla tehdyt sijoitukset.

Rahamarkkinavelkakirjalaina (jälkimarkkinaton)

Erään kuuluu velkakirjaan perustuva jälkimarkkinattomat saamiset rahamarkkinoilta.

Jälkimarkkinattomat rahamarkkinavelkakirjat eivät sisälly luottokantaan.

Rahoitusleasing

Rahoitusleasingin osapuolet ovat kohteen myyjä, rahoitusyhtiö ja vuokralleottaja.

Rahoitusleasingillä tarkoitetaan pitkäaikaista vuokrausta, jossa rahoittaja hankkii omistukseensa vuokralleottajan tarvitseman kohteen ja vuokraa sen edelleen pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Rahoitusleasingin kohteena Suomessa ovat tavallisesti erilaiset koneet, laitteet ja kulkuneuvot.

Leasing-sopimus voi koskea myös rakennusta ja kiinteää omaisuutta. Rahoitusyhtiö rahoittaa kohteen hankinnan ostamalla laitteen sen myyjältä ja vuokraamalla se edelleen asiakkaalle.

Leasingkohteen omistaa rahoitusyhtiö eikä sopimuksen tarkoituksena ole se, että vuokralleottajasta tulee kohteen omistaja vuokrakauden päättyessä. Vuokralleottajalla on kohteen käyttöoikeus, ja vuokrakausi kestää yleensä kohteen koko taloudellisen käyttöiän.

Repo-osto

Taseeseen sisältyvät velvoittavaan takaisinmyyntisitoumukseen perustuvat repo-ostot hankintahintaisina. Repo-ostot ovat luottolaitoksen luotonantoa. Tällöin luottolaitos toimii ostajana (sijoittajana) ja hankkii itselleen asiakkaiden omistamia arvopapereita takaisinmyyntisitoumusta vastaan.

Repo-optiot sen sijaan kuuluvat taseen ulkopuolisiin eriin.

Sekkiluotot (tililuotot)

Sekkiluottoihin/Tililuottoihin (eivät velkakirjamuotoisia) luetaan kaikkien luotollisten tilien velkasaldot neljänneksen lopussa. Velan määränä ilmoitetaan velan kokonaismäärä riippumatta siitä, ylittääkö se lainanantajan ja -ottajan välillä etukäteen sovitun valmius- ja luottolimiitin tai lainan enimmäisajan, jos ylitystä ei ole kirjattu tiedonantajan järjestelmissä muihin saamisiin/muihin lainoihin.

Sijoitustodistus

Sijoitustodistus on nollakorkoinen, jälkimarkkinakelpoinen Suomen Pankin tai talletuspankkien liikkeelle laskema haltijapaperi. Ulkomailla liikkeeseen lasketut "certificate of deposit" -haltijapaperit luetaan sijoitustodistuksiin.

Tilisaaminen

Luottokantaan sisältyvät luotot, joista on yleensä todisteena velkakirja. Tilisaamisia esim. työnantajayritykseltä tai konserniin kuuluvilta kiinteistöyhtiöiltä ei lueta luottokantaan. Jos tilisaamisista tehdään velkakirja, tämä kuitenkin sisältyy luottokantaan.

Uusi luotto

Käsite sisältää uusien luottojen nostot ja niiden luottojen uusinnat, joiden luottoehdot olennaisilta osin muuttuvat.

Pelkästään korkosidonnaisuuden muuttuminen ei ole tällainen muutos, mikäli muut ehdot, kuten mm. laina-aika, pysyvät samoina. Sellaisesta lainan uusinnasta, jossa lainan kokonaismäärä ylittää uusinnan kohteena olevan lainan määrän, kirjataan uusiin nostoihin vain vanhan lainan ylittävä osuus.

Antolainauskannan ostoja ei saa kirjata uusina luottoina.

Neljänneksen aikana nostetut uudet luotot muista lainoista (sis. REPO-OSTOT).

Repo-ostot eivät koske luotonantajasektoria VIP l. Pienlainayrityksiä.

Vaihtovelkakirjalaina

Vaihtovelkakirjalaina on joukkovelkakirjalaina, johon liittyy oikeus tietyn ajan kuluessa vaihtaa velkakirja ennalta määrättyyn määrään liikkellelaskijayrityksen osakkeita. Vaihtovelkakirjalaina eroaa optiolainasta siinä, ettei optio-oikeus ole erotettavissa lainaosuudesta. Optio-oikeuden käytön jälkeen vaihtovelkakirjaan sidottu lainaerä poistuu liikkeellelaskijayrityksen kirjanpidosta ja konvertoituu osakepääomaksi.

Valmiusluottolimiitti

Valmiusluottolimiitti on lainanantajan ja -ottajan välinen sopimus, jonka perusteella lainanottaja voi saada lainaa tietyn ennalta määrätyn ajanjakson aikana sovittuun limiittiin saakka ja maksaa lainat takaisin haluamanaan

ajankohtana ennen määriteltyä päivämäärää. Valmiusluottolimiitit täyttävät kaikki seuraavat neljä kriteeriä:

1. Lainanottaja voi käyttää tai nostaa varoja tiettyyn ennalta hyväksyttyyn luottolimiittiin

saakka ilmoittamatta siitä etukäteen lainanantajalle.

2. Saatavilla olevan lainan määrä voi suurentua tai pienentyä sitä mukaa kuin varoja lainataan ja maksetaan takaisin.

3. Lainaa voidaan käyttää yhä uudestaan.

4. Velvoitetta varojen säännöllisestä takaisinmaksusta ei ole.

Erässä raportoidaan määrä, jonka lainanottaja on saanut ja jota ei ole vielä maksettu takaisin. Velan kokonaismäärä ilmoitetaan kokonaan riippumatta siitä, alittaako vai ylittääkö se lainanantajan ja -ottajan välillä etukäteen sovitun lainan määrän ja/tai lainan enimmäisajan.

Valmiusluottolimiiteiksi luokitellaan myös osamaksusopimussaamiset, laskusaamisten rahoitus (factoring) ja ostolaskujen rahoitus (confirming), silloin kun maksuvalmiusluottolimiitin neljä ehtoa täyttyvät kokonaan tai lähes kokonaan. Jos tiedonantajan sopimus asiakkaan kanssa on kuitenkin velkakirjamuotoinen, raportoidaan se vaateessa ”Muut lainat”.

Valtion velkasitoumus

Valtion velkasitoumus on valtion (myös muun kuin Suomen Valtion) liikkeelle laskema nollakorkoinen jälkimarkkinakelpoinen haltijapaperi.

Valuuttaluottokanta

Valuuttaluottokanta = Muiden kuin euromääräisten antolainojen takaisin maksamatta oleva pääoma muunnettuina euroiksi neljänneksen lopun keskikurssin mukaan + joukkovelkakirjalainat (Tase:vastaavaa)+ Rahamarkkinapaperit (jälkimarkkinakelpoiset).

Vapaa-ajan asuntoluotto

Lainat, jotka myönnetään uusien tai käytettyjen vapaa-ajan asuntojen hankkimiseksi tai remontointiin (myös peruskorjausta pienempiin remontteihin myönnetyt lainat).

Varsinainen luottokortti

Varsinaisilla luottokorteilla maksuaika voi vaihdella joustavasti kuukaudesta useaan vuoteen. Suurin osa erityisluottokorteista kuuluu tähän ryhmään.

Korttien luokittelu maksuaikakortteihin ja varsinaisiin luottokortteihin on tulkinnanvarainen silloin, kun kortilla on sekä maksuaika- että luottokorttiominaisuus.

Vekseli

Vekseli on antajan eli asettajan määrämuotoinen maksuosoitus tai käytännössä lähinnä hyväksyjän antama velkasitoumus. Tähän sisältyy omista varoista annettujen sekä valtion tai muiden rahoituslaitosten varoista välitettyjen vekseliluottojen saldot. Ns. omat vekselit kuuluvat vaaderyhmään "muut lainat".

Velkakirjalaina

Rahoituslaitoksen ottolainauksestaan (tai vakuutuslaitosten osalta vakuutusrahastoistaan) tai omasta pääomastaan myöntämien velkakirjalainojen maksamatta oleva pääoma. Velkakirjoihin kuuluvat myös Eläketurvakeskuksen alaisten laitosten varoista välitetyt lainat, korkotukilainat, valtion varoista välitetyt, asuntosäästöpalkkioluotot sekä muut velkakirjalainat.

Vakuutuslaitosten osalta tähän luetaan paitsi vapaaehtoinen lainananto myös takaisinlainaus työnantajalle tai vakuutuksenottajalle.

Viitelaina (benchmarklaina)

Viitelainalla tarkoitetaan määrältään suurta, valtion liikkeeseen laskemaa ja päämarkkinatakaajien jälkimarkkinoilla jatkuvasti noteeraamaa sarja- tai asunto-obligaatiolainaa, jonka tuotto kertoo markkinoiden riskittömän koron. Päämarkkinatakaajalla tarkoitetaan pankkia tai arvopaperinvälittäjää, joka on sitoutunut Valtiokonttorin kanssa tekemällään sopimuksella osallistumaan viitelainojen huutokauppoihin ja ylläpitämään niille jälkimarkkinoita. Suomen Pankin ja päämarkkinatakaajien välillä allekirjoitetulla sopimuksella päämarkkinatakaajat ovat sitoutuneet viitelainojen jälkimarkkinoilla noudatettaviin käyttäytymissääntöihin.

Yleisluottokortti

Yleisluottokortit ovat pääosin pankkien rahoitusyhtiöiden liikkeellelaskemia ja ne kelpaavat lähes kaikkiin liikkeisiin. Tämä ryhmä on muodostettu Suomen Pankkiyhdistyksen julkaisun "Pankkikortit" ryhmittelyn mukaisesti.

Yritystodistus

Yritystodistus on nollakorkoinen, jälkimarkkinakelpoinen yrityksen tai luottolaitoksen liikkeelle laskema haltijapaperi. Ulkomailla liikkeelle lasketut "commercial paper"- sekä "euronote"-haltijapaperit luetaan yritystodistuksiin. Yritystodistuksiin luetaan myös OT-todistukset, jotka ovat osuuspankkiryhmän järjestämiä pääasiassa lyhytaikaisia haltijapapereita.

Viittausohje:

Tilasto: Rahoitustoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-9840. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 31.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rato/kas.html