Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Laatuseloste: Panos-tuotos

1. Tilastotietojen relevanssi

Panos-tuotostilaston eli tarjonta- ja käyttötaulukoiden sekä niihin perustuvien panos-tuotostaulukoiden laadintaa säätelevä kansantalouden tilinpitoa koskeva perussäädös on Neuvoston asetus 25-06-1996: ESA95 Regulation: Council Regulation 2223/96. Se perustuu kansainväliseen kansantalouden tilinpidon suositukseen System of National Accounts, 1993. EU:n tasolla on lisäksi runsaasti tarkentavaa lainsäädäntöä ja ohjeistusta.

Tarjonta- ja käyttötaulukot sekä niihin perustuvat panos-tuotostaulukot kuvaavat yksityiskohtaisesti kansantalouden tuotevirtoja. Ne soveltuvat tuotantotoiminnan rakenteen ja toimialojen välisten riippuvuuksien analysointiin. Tarjontataulukossa kuvataan tuoteryhmittäin kansantaloudessa käytettävien tavaroiden ja palvelujen tuotantoa eri toimialoilla sekä niiden tuontia. Käyttötaulukossa kuvataan tuoteryhmittäin näiden tuotteiden käyttöä eri toimialojen välituotteeksi sekä kotimaiseen loppukäyttöön ja vientiin. Tuotetiedot esitetään 2-numeroisella CPA- luokituksella (60 tuoteryhmää). Vastaavasti toimialojen tuotanto ja välituotekäyttö esitetään 2-numeroisella NACE- luokituksella (60 toimialaa).

Varsinaisessa symmetrisessä panos-tuotostaulukossa tarkastellaan toimialojen tuotosten käyttöä eri toimialojen välituotepanoksiksi sekä loppukäyttöön 2-numeroisella NACE-luokituksella. Symmetrinen panos-tuotostaulukko (60 x 60 toimialaa) on muodostettu tarjonta- ja käyttötaulukoista markkinaosuusolettamuksella. Tuontituotteiden käyttö esitetään taulukossa toimialoittain ja loppukäytöittäin omalla rivillään. Tuonnin käyttötaulukko esitetään erikseen, ja siitä selviää kunkin kotimaisen toimialan tuotekohtainen tuontituotteiden käyttö sekä tuontituotteiden tuotekohtainen loppukäyttö.

Toimialojen panoskerroinmatriisi osoittaa kunkin toimialan tuotosyksikköä kohden tarvitsemat välittömät panokset. Lisäksi panos-tuotostilasto käsittää myös ns. Leontiefin käänteismatriisin sekä eräitä siihen perustuvia analyysitaulukoita. Käänteismatriisi osoittaa, kuinka paljon yhden yksikön lisäys toimialan tuotoksen loppukäytössä kaikkiaan vaatii lisää tuotosta eri toimialoilla, kun otetaan huomioon sekä välittömät että välilliset vaikutukset.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Tarjonta- ja käyttötaulukoiden laadinnan lähtökohtana ovat kansantalouden vuositilinpidon ennakolliset, tasapainottamattomat, tiedot. Laadinnassa kansantalouden vuositilinpidon tuotetaloustoimitiedot jaetaan eri tietolähteistä saatavien tuotetietojen mukaan tuoteryhmiin ja mukaan lisätään eräitä EKT 95:n tarjonta- ja käyttötaulukoilta edellyttämiä luokituksia. Työn tuloksena syntyy tarjontataulukko perushintaan ja käyttötaulukko ostajanhintaan. Hinnanmuodostuserien (tuoteverot ja tuotetukipalkkiot sekä kaupan ja kuljetuksen lisät) avulla käyttötiedot muunnetaan perushintaisiksi tarjonta- ja käyttötaulukoiden tasapainotusta varten. Tasapainotuksen lopputuloksena syntyy tasapainotettu tuotetase, joka muodostaa samalla kansantalouden vuositilinpidon lopulliset tiedot ja jossa tarjonta on yhtä suuri kuin käyttö eikä tilastoeroa esiinny.

Tasapainotetuista tarjonta- ja käyttötaulukoista johdetaan panos-tuotostaulukot ns. markkinaosuusolettamuksella, jonka mukaan jokaisella tuotteella on oma tietty markkinaosuutensa riippumatta siitä, millä toimialalla se on tuotettu.

Tarjonta- ja käyttötaulukot sekä panos-tuotostaulukot laaditaan käyvin hinnoin.

Laadintamenetelmistä on laajemmin tietoa osoitteessa: http://tilastokeskus.fi/til/pt/pt_2005-06-08_men_001.html

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Panos-tuotoksen sisältö, käsitteet, määritelmät on määriteltyjä EKT95-käsikirjassa. Laskentamenetelmät on kuvattu yksityiskohtaisesti ”Eurostat Manual of Supply, Use and Input-Output Tables” -käsikirjassa.

Panos-tuotoksen laadinnassa käytetään kaikkia mahdollisia tuotekohtaisia lähdeaineistoja. Jotta tuoteryhmittäinen tarjonta ja käyttö saadaan tasapainoon, lähdeaineistojen perusteella laskettuja tuotetietoja joudutaan muuttamaan, lähdeaineistojen tietoihin tekemään korjauksia ja hakemaan kokonaisuuden kannalta oikeaa tietoa sovittamalla yhteen useita tietolähteitä.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Panos-tuotos on vuositilasto, joka julkaistaan vuosittain. Vuotta t kuvaava panos-tuotostilasto julkaistaan joulukuussa t+2. Tiedot ovat lopullisia.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Tiedot julkistetaan Tilastokeskuksen Internet-sivuilla: http://tilastokeskus.fi/til/pt/tau.html. Tilastokeskus toimittaa tietoja maksullisena toimeksiantona tarkemmalla tuoteryhmä- ja toimialatasolla edellyttäen, että tiedonantajien tietosuoja säilyy.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Panos-tuotoksesta on olemassa tilastovuodesta 2008 lähtien kansantalouden vuositilinpidon tietojen kanssa yhdenmukaiset taulukot. Vuosien 2000-2007 taulukot ovat vanhan toimialaluokituksen (TOL 2002) mukaisia, eivätkä ole siten vertailukelpoisia kansantalouden vuositilinpidon tietojen eikä myö-hempien vuosien panos-tuotostaulukoiden kanssa.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Panos-tuotos on muista tilastoista johdettu tilasto, jossa tuoterakennetiedon arviointiin käytetään monia eri lähdetilastoja. Tiedoissa saattavat poiketa mm. tasapainotuksesta johtuen lähdetilastojen tiedoista.

Panos-tuotos on ainoa koko talouden tuoterakenteita ja toimialojen välisiä riippuvuuksia kuvaava yhtenäinen tilasto.


Lähde: Kansantalouden tilinpito 2010. Tilastokeskus

Lisätietoja: Markku Räty 09 1734 2647, Tuomas Rothovius 09 1734 3360, skt95@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 14.2.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Panos-tuotos [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1994. 2010, Laatuseloste: Panos-tuotos . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pt/2010/pt_2010_2013-02-14_laa_001_fi.html