Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.11.2011

Ålderns inverkan på lönen störst i krävande yrken

Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var ålderns inverkan på lönen år 2010 störst bland dem som arbetar i krävande uppgifter. Bland specialister och experter var månadslönen högst i de äldre åldersgrupperna. Bland dem som hade mindre krävande arbetsuppgifter kunde man inte observera något liknande fenomen. I dessa yrken steg medellönen i början av yrkeskarriären, men efter omkring 45 års ålder steg lönen inte längre och i några fall kunde den åldersrelaterade löneutvecklingen till och med vara negativ.

Löntagarnas månadslöner efter ålder år 2010

Löntagarnas månadslöner efter ålder år 2010

Arbetsgivarsektorn hade en betydande inverkan på detta fenomen. Inom den offentliga sektorn var utvecklingen ganska entydig och lönerna steg i de högre åldersgrupperna. Inom den privata sektorn ser man däremot även i krävande yrken att lönerna inte stiger längre i de äldre åldersgrupperna. Den positiva korrelationen mellan ålder och lön inom den offentliga sektorn kan förklaras med en utveckling som ofta gäller inom expert- och chefskarriärer – med stigande ålder och erfarenhet går man över till mer krävande och mer välbetalda arbetsuppgifter. Inom den privata sektorn har man eventuellt uppnått en högre ställning och lönenivå redan i ett tidigare skede och då är löneutvecklingen inte längre betydande i de äldre åldersgrupperna. Å andra sidan går man eventuellt vidare till chefsuppgifter eller rentav i deltidspension från de mest välbetalda yrkena.

Månadslön för experter efter arbetsmarknadssektor och ålder år 2010

Månadslön för experter efter arbetsmarknadssektor och ålder år 2010

Under det sista kvartalet år 2010 var den genomsnittliga månadslönen för alla heltidsanställda löntagare 3 043 euro. Inom staten hade löntagarna en medellön på 3 412 euro, inom den privata sektorn 3 113 euro och inom den kommunala sektorn 2 793 euro. Strukturella skillnader som bl.a. gäller arbetsuppgifter och löntagare inom de olika arbetsgivarsektorerna bidrar till löneskillnaderna.

Uppgifterna bygger på Statistikcentralens lönestrukturstatistik som omfattar alla arbetsgivarsektorer. Månadslönen av den totala arbetstiden räknas bara för heltidsanställda löntagare. I lönen ingår förutom den lön som betalas för ordinarie arbetstid också lönedelarna för övertids- och tilläggsarbetstid, men inte löneposter av engångsnatur.

Månadslöner efter yrkesklassificeringens huvudgrupp och arbetsgivarsektor år 2010

Yrkesklassificering Totallöner, euro/månad
Totalt Privata sektorn Local government Central government
1 Chefer och högre tjänstemän 5 433 5 630 4 445 5 989
2 Specialister 3 863 4 049 3 586 3 928
3 Experter 3 083 3 233 2 712 3 070
4 Kontorspersonal och personal i kundservicearbete 2 488 2 562 2 187 2 464
5 Service-, försäljnings- och omsorgspersonal 2 300 2 293 2 263 2 972
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 2 175 2 027 2 200 2 475
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 2 746 2 760 2 469 2 641
8 Process- och transportarbetare 2 786 2 796 2 363 2 513
9 Övriga arbetstagare 2 126 2 200 1 975 2 101
0 Militärer 3 920 - - 3 920
Okänd 3 249 2 871 2 971 3 850

Yrkesklassificeringen 2010 har infördes i denna statistik. Mera information om klassificering finns på Statistikcentralens webbsidor om Yrkesklassificeringen 2010: http://tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/ammatti/001–2010/index_sv.html


Källa: Lönestrukturstatistik 2010, Statikcentralen

Förfrågningar: Mika Idman (09) 1734 3445, Jukka Pitkäjärvi (09) 1734 3356, palkkarakenne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (232,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 11.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönestrukturstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-0084. 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pra/2010/pra_2010_2011-11-11_tie_001_sv.html