Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.1.2014

I Finland fanns det 1,2 miljoner studerande år 2012

Enligt uppgifterna i Statistikcentralens utbildningsstatistik uppgick antalet studerande och elever i Finland till 1,2 miljoner år 2012. Av dem avlade 542 100 lärokursen för grundnivån. Av utbildningarna efter grundnivå var yrkesutbildning mest lockande för de studerande. Antalet studerande med annat modersmål än finska, svenska eller samiska var störst i Södra Finland. Oftast var dessa studerandes modersmål ryska eller estniska. Utländska studerande var oftast ryska, estniska eller kinesiska medborgare.

Studerande i examensinriktad utbildning efter utbildningssektor1) år 2012

Studerande i examensinriktad utbildning efter utbildningssektor1) år 2012
1) I utbildning på grundnivå ingår studerande inom förskoleutbildning, grundläggande utbildning och påbyggnadsundervisning.

Totalt deltog 542 100 elever i utbildning på grundnivå och av dem avlade 2 500 grundskolans hela lärokurs annanstans än i grundskolor. Totalt 692 800 personer studerade i examensinriktad utbildning efter grundnivå. Antalet gymnasieelever var 107 400. Antalet studerande inom yrkesutbildning var 276 500. Av dem studerade 220 900 inom utbildning i läroanstaltsform och 55 600 inom läroavtalsutbildning (se också tabellbilaga 2). Antalet yrkeshögskolestuderande var 139 900 och antalet universitetsstuderande 169 000. Av de studerande inom utbildning efter grundnivå studerade 24 000 inom flera än en utbildning.

Nya studerande i examensinriktad utbildning efter utbildningssektor1) år 2012

Nya studerande i examensinriktad utbildning efter utbildningssektor1) år 2012
1) Utbildning på grundnivå inkluderar elever i klass 1 i grundskolor.

År 2012 började 59 100 elever i grundskolans första klass. Av utbildningarna på andra stadiet inledde 36 000 gymnasieutbildning och 114 000 yrkesutbildning. Av nya studerande inom yrkesutbildning inledde 93 100 utbildning i läroanstaltsform och 20 900 läroavtalsutbildning. Vid yrkeshögskolorna var antalet nya studerande 38 300 och vid universiteten 26 000.

Antalet utexaminerade efter utbildningssektor1) år 2012

Antalet utexaminerade efter utbildningssektor1) år 2012
1) I utbildning på grundnivå ingår de som fått avgångsbetyg från grundskolan.

År 2012 fullgjorde 61 200 elever lärokursen för grundnivån. Totalt avlades 32 000 studentexamina eller andra gymnasieexamina. Antalet examina inom yrkesutbildning uppgick till 70 800 och av dem avlades 57 800 inom utbildning i läroanstaltsform och 13 000 inom läroavtalsutbildning (se också tabellbilaga 3). Antalet lägre och högre yrkeshögskoleexamina uppgick till totalt 23 900 och universitetsexamina till 29 400.

Studerande i examensinriktad utbildning efter utbildningssektor1) och kön år 2012

Studerande i examensinriktad utbildning efter utbildningssektor1) och kön år 2012
1) I utbildning på grundnivå ingår studerande inom förskoleutbildning, grundläggande utbildning och påbyggnadsundervisning.

År 2012 var andelen kvinnor av alla studerande 51 procent. Andelen flickor av grundskoleeleverna var 49 procent. Av gymnasieeleverna var 57 procent kvinnor och av de studerande inom yrkesutbildning 51 procent. Av yrkeshögskole- och universitetsstuderandena var 54 procent kvinnor.


Källa: Utbildning Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Vainio 09 1734 2915, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (268,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 29.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studerande och examina [e-publikation].
ISSN=2737-0402. 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opiskt/2012/opiskt_2012_2014-01-29_tie_001_sv.html