Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 23.1.2009

Antalet studerande i examensinriktad utbildning minskade

Det totala antalet studerande i examensinriktad utbildning var 1,26 miljoner år 2007. På basis av de preliminära uppgifterna för år 2008 minskade antalet studerande med 1,5 procent från året innan efter flera år av tillväxt. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens utbildningsstatistik.

Antalet studerande i grundskole- och gymnasieutbildning sjönk i och med att åldersklasserna minskade. Inom yrkeshögskoleutbildningen minskade antalet studerande något, medan minskningen inom universitetsutbildningen var rentav 7 procent. På grund av universitetens examensreform utexaminerades ett rekordstort antal magistrar år 2008 och detta har bidragit till minskningen av antalet universitetsstuderande. Däremot ökade antalet studerande både inom yrkesutbildning och inom grundutbildningen för vuxna.

År 2007 avlades 205 000 examina, drygt 2 procent fler än året innan. De studerande avlade studentexamen i genomsnitt som 19-åringar och yrkesinriktad grundexamen som 21-åringar (medianålder). De utexaminerades ålder var i genomsnitt 26 år bland dem som avlade yrkeshögskoleexamen och 27 år bland dem som avlade högre högskoleexamen.

Studerande i examensinriktad utbildning och avlagda examina efter utbildningssektor 2000-2008

Studerande/Examina
År
Utbildningssektor
Grund-
utbildning i grundskola, läropliktsskola
Grund-
utbildning för vuxna
Gymnasie-
utbildning
Yrkes-
utbildning1)
Yrkes-
högskole-
utbildning
Universitets-
utbildning2)
Totalt

Studerande  
2000 593 451 2 269 130 032 159 884 114 020 157 796 1 157 452
2001 595 727 2 071 128 642 160 115 118 013 162 939 1 167 507
2002 597 356 1 924 124 644 166 809 126 767 164 312 1 181 812
2003 597 414 1 919 121 816 174 813 129 875 169 846 1 195 683
2004 593 148 1 843 120 531 230 823 131 919 173 974 1 252 238
2005 586 381 1 985 118 111 243 398 132 783 176 061 1 258 719
2006 578 918 2 098 117 260 256 872 132 560 176 555 1 264 263
2007 570 689 2 179 115 253 266 479 133 284 176 304 1 264 188
20.9.2008, preliminär uppgift 561 0613) 2 4633) 114  500 211 4004) 132 5013) 164 100 1 186 1005)
Förändring 2007-2008, %, preliminär uppgift -1,73) 13,03) -0,7 2,9 -0,63) -6,9 -1,5
Examina  
2000 65 937 256 35 935 55 477 14 178 16 845 188 628
2001 63 747 213 35 568 52 545 18 045 16 822 186 940
2002 61 450 209 36 524 52 041 20 462 17 708 188 394
2003 60 831 212 35 512 54 079 20 588 18 197 189 419
2004 63 828 268 35 022 56 678 20 821 18 293 194 910
2005 63 755 234 34 408 58 197 21 397 19 176 197 167
2006 65 783 274 33 151 60 280 21 006 19 410 199 904
2007 65 568 255 33 508 62 186 20 969 22 310 204 796
2008 66 810 221 .. .. .. .. ..
Förändring 2007-2008, % 1,9 -13,3 .. .. .. .. ..
1) Populationen för studerande i yrkesutbildning har ändrats år 2004. Uppgifter om utbildning som förbereder för fristående examen och läroavtalsutbildning anges efter kalenderår, tidigare gällde uppgifterna situationen 20.9. Uppgifter om läroplansbaserad grundläggande yrkesutbildning i skolform gäller alla år situationen 20.9. Också de preliminära uppgifterna är efter tvärsnittstidpunkten.
2) Åren 2000-2001 är uppgifterna efter 31.12. och från och med år 2002 efter 20.9.
3) Slutlig uppgift.
4) Motsvarande preliminära uppgifter om antalet studerande i yrkesutbildning år 2007 är 205 500.
5) Motsvarande preliminära uppgifter om det totala antalet studerande i examensinriktad utbildning år 2007 är 1 203 800.
__  Uppgifterna på de olika sidorna av linjen är inte helt jämförbara.

Denna statistik beskriver den examensinriktade utbildningen som en helhet med enhetliga begrepp och klassificeringar. I statistiken finns uppgifter om alla utbildningssektorer, men huvudvikten läggs vid utbildning efter grundskolenivå. Uppgifter med anknytning till ämnet publiceras på Statistikcentralens webbplats också under respektive utbildningssektor.

Källa: Utbildningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Riikka Rautanen (09) 1734 2375, Irma Suovirta (09) 1734 3280, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 23.1.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studerande och examina [e-publikation].
ISSN=2737-0402. 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opiskt/2008/opiskt_2008_2009-01-23_tie_001_sv.html