Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.1.2008

Ökningen av antalet studerande i examensinriktad utbildning har avtagit

Det totala antalet studerande i examensinriktad utbildning har ökat under hela 2000-talet, men ökningen har mattats av redan under flera år. År 2006 var antalet studerande sammanlagt 1 264 000 och på basis av de preliminära uppgifterna om år 2007 ökar antalet studerande bara något från denna siffra. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens utbildningsstatistik.

Nästan hälften av de studerande studerade i grundskolor, något under en tredjedel i yrkes- eller gymnasieutbildning och en fjärdedel i yrkeshögskole- eller universitetsutbildning. Antalet studerande i grundskole- och gymnasieutbildning har minskat på grund av minskningen av åldersklasserna. Antalet studerande i yrkesutbildning har däremot hela tiden ökat bl.a. i och med att den yrkesutbildning som riktas till vuxna har ökat. Ökningen av antalet studerande i universitets- och yrkeshögskoleutbildning har mattats av eller vänt nedåt. Enligt de preliminära uppgifterna hösten 2007 ser det dock ut som om antalet studerande i yrkeshögskoleutbildning skulle öka något jämfört med året innan på grund av att antalet studerande inom högre yrkeshögskoleexamen har ökat.

År 2006 avlades 200 000 examina, drygt en procent fler än året innan. De studerande avlade studentexamen i genomsnitt som 19-åringar och yrkesinriktad grundexamen som 21-åringar (medianålder). De utexaminerades ålder var i genomsnitt 26 år bland dem som avlade yrkeshögskoleexamen och 27 år bland dem som avlade högre högskoleexamen.

Studerande i examensinriktad utbildning och avlagda examina efter utbildningssektor 2000-2007

Studerande/Examina
År
Utbildningssektor
Grund-
utbildning i grundskola, läropliktsskola
Grund-
utbildning för vuxna
Gymnasie-
utbildning
Yrkes-
utbildning1)
Yrkes-
högskole-
utbildning
Universitets-
utbildning2)
Totalt
Studerande
2000 593 451 2 269 130 032 159 884 114 020 157 796 1 157 452
2001 595 727 2 071 128 642 160 115 118 013 162 939 1 167 507
2002 597 356 1 924 124 644 166 809 126 767 164 312 1 181 812
2003 597 414 1 919 121 816 174 813 129 875 169 846 1 195 683
2004 593 148 1 843 120 531 230 823 131 919 173 974 1 252 238
2005 586 381 1 985 118 111 243 398 132 783 176 061 1 258 719
2006 578 918 2 098 117 260  256 872 132 560 176 555 1 264 263
20.9.2007, preliminär uppgift 570 6893) 2 1793) 116 000 205 5004) 133 300 176 100 1 203 8005)
Förändring 2006-2007, %, preliminär uppgift -1,4 3,9 -1,1 5,1 0,6 -0,3 0,2
Examina
2000 65 937 256 35 935 55 477 14 178 16 845 188 628
2001 63 747 213 35 568 52 545 18 045 16 822 186 940
2002 61 450 209 36 524 52 041 20 462 17 708 188 394
2003 60 831 212 35 512 54 079 20 588 18 197 189 419
2004 63 828 268 35 022 56 678 20 821 18 293 194 910
2005 63 755 234 34 408 58 197 21 397 19 176 197 167
2006 65 783 274 33 151 60 280 21 006 19 410 199 904
2007 65 568 255 .. .. .. .. ..
Förändring 2006-2007, % -0,3 -6,9 .. .. .. .. ..
1) Populationen för studerande i yrkesutbildning har ändrats år 2004. Uppgifter om utbildning som förbereder för fristående examen och läroavtalsutbildning anges efter kalenderår, tidigare gällde uppgifterna situationen 20.9. Uppgifter om läroplansbaserad grundläggande yrkesutbildning i skolform gäller alla år situationen 20.9. Också de preliminära uppgifterna är efter tvärsnittstidpunkten.
2) Åren 2000-2001 är uppgifterna efter 31.12. och från och med år 2002 efter 20.9.
3) Slutlig uppgift.
4) Motsvarande preliminära uppgifter om antalet studerande i yrkesutbildning år 2006 är 195 500.
5) Motsvarande preliminära uppgifter om det totala antalet studerande i examensinriktad utbildning år 2006 är 1 201 600.
__   Uppgifterna på de olika sidorna av linjen är inte helt jämförbara.

Denna statistik beskriver den examensinriktade utbildningen som en helhet med enhetliga begrepp och klassificeringar. I statistiken finns uppgifter om alla utbildningssektorer, men huvudvikten läggs vid utbildning efter grundskolenivå. Uppgifter med anknytning till ämnet publiceras på Statistikcentralens webbplats också under respektive utbildningssektor.

Källa: Utbildningsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Riikka Rautanen (09) 1734 2375, Irma Suovirta (09) 1734 3280, koulutus.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 25.1.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studerande och examina [e-publikation].
ISSN=2737-0402. 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opiskt/2007/opiskt_2007_2008-01-25_tie_001_sv.html