Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Bruttonationalprodukten ökade i juli-september, exporten och konsumtionen ökade

Den säsongrensade volymen av bruttonationalprodukten ökade under juli–september med 0,8 procent från föregående kvartal. Den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten ökade med 4,2 procent jämfört med nivån för tredje kvartalet 2020. Granskat i löpande priser var värdet av den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten 7,7 procent högre än året innan.

Figur 1. Förändring i volymen av bruttonationalprodukten från föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Figur 1. Förändring i volymen av bruttonationalprodukten från föregående kvartal (säsongrensat, procent)
Enligt Eurostats preliminära uppgifter ökade EU-områdets bruttonationalprodukt under tredje kvartalet med 2,1 procent från föregående kvartal.

Samhällsekonomin fortsatte att växa under tredje kvartalet 2021. Finlands bruttonationalprodukt uppnådde samma nivå som före coronakrisen redan under årets andra kvartal, då ekonomin ännu växte med mer än två procent. I juli–september ökade bruttonationalprodukten med mindre än en procent.

Produktion

Volymen av det totala förädlingsvärdet inom alla näringsgrenar ökade med 0,8 procent från föregående kvartal och med 4,4 procent från året innan.

Figur 2. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 3:e kvartalet 2021 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 2. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 3:e kvartalet 2021 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 3. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 3:e kvartalet 2021 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Figur 3. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 3:e kvartalet 2021 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)
Under juli–september ökade volymen av förädlingsvärdet inom primärproduktionen, dvs. jord- och skogsbruk samt fiske jämfört med både föregående kvartal och året innan. Jordbruket och vilthushållningen krympte, men skogsbrukets starka tillväxt fick hela primärproduktionen att växa med fem procent från föregående kvartal.

Volymen av förädlingsvärdet inom de industriella näringsgrenarna (inkl. utvinning av mineral samt energi-, vatten- och avfallshantering) ökade i juli–september. Under tredje kvartalet 2021 steg flera industriprodukters priser rejält, vilket återspeglas i att förädlingsvärdet i löpande priser ökade betydligt mer än ändringen i volymen. Näringsgrenarna inom skogs- och metallindustrin växte. Näringsgrenarna inom den kemiska industrin vände uppåt från föregående kvartal men förblev mindre än året innan. Näringsgrenarna inom el- och elektronikindustrin krympte jämfört med både föregående kvartal och motsvarande kvartal året innan. Byggverksamheten fortsatte att växa i juli–september.

Servicenäringarna växte under tredje kvartalet 2021. Näringsgrenarna inom handeln började minska jämfört med föregående kvartal. Näringsgrenarna inom informations- och kommunikationsverksamhet har klarat sig relativt bra under coronakrisen och fortsatte att växa under årets tredje kvartal. Näringsgrenarna inom trafik samt hotell- och restaurangverksamhet, som drabbats hårt av coronakrisen, växte jämfört med föregående kvartal, men deras situation är fortfarande dålig jämfört med tiden före coronapandemin.

Import, export, konsumtion och investeringar

Den totala efterfrågan ökade under juli–september med 2,0 % från föregående kvartal. Exporten och konsumtionen ökade, men investeringarna minskade.

Figur 4. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 3:e kvartalet 2021 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 4. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 3:e kvartalet 2021 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 5. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 3:e kvartalet 2021 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Figur 5. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 3:e kvartalet 2021 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Exportvolymen ökade under juli–september med fyra procent från föregående kvartal. Exporten av både produkter och tjänster ökade. Jämfört med året innan ökade exporten med rentav nio procent. Importen ökade med tre procent från föregående kvartal och med sex procent från året innan. Priserna inom utrikeshandeln med varor steg rejält under tredje kvartalet, för jämfört med året innan ökade både värdet av exporten av varor och värdet av importen av varor betydligt mer i löpande priser än volymmässigt. Exporten av varor ökade med 28 procent från året innan granskat i löpande priser, medan volymen ändrades med endast åtta procent. Även priserna inom export och import av tjänster ökade.

Den privata konsumtionen ökade i juli–september. Ökningen var dock inte längre lika stark som under årets andra kvartal. Hushållens konsumtionsutgifter för tjänster och halvvaraktiga konsumtionsvaror ökade klart. Däremot minskade konsumtionsutgifterna för kapitalvaror. Konsumtionen av icke-varaktiga varor ökade jämfört med året innan, men minskade jämfört med föregående kvartal. De offentliga konsumtionsutgifterna ökade.

Den fasta bruttoinvesteringen sjönk från föregående kvartal. De offentliga investeringarna minskade jämfört med både föregående kvartal och motsvarande kvartal året innan. De privata investeringarna ökade fortfarande från året innan, men minskade jämfört med föregående kvartal. Bostadsbyggnadsinvesteringarna ökade ytterligare under tredje kvartalet. Investeringarna i andra byggnader samt mark- och vattenanläggningar minskade. Investeringarna i maskiner, inventarier och transportmedel minskade. Detta påverkades avsevärt av sådan försäljning till utlandet som hänför sig till investeringar i transportmedel och bokförs som negativa investeringar. I juli–september ökade investeringarna i forskning, utveckling och programvaror något. Enligt de reviderade uppgifterna har investeringarna i forskning och utveckling samt programvaror utvecklats mer gynnsamt än uppskattat under de två första kvartalen 2021.

Sysselsättning, löner och nationalinkomst

Antaletsysselsatta ökade under juli–september med 2,1 procent och antalet arbetade timmar med 1,2 procent från året innan. Jämfört med föregående kvartal ökade antalet arbetstimmar med 0,5 procent.

Den nominella lönesumman inom samhällsekonomin steg under juli–september med 1,9 procent från föregående kvartal och med 6,2 procent från året innan. Arbetsgivarnas socialskyddsavgifter steg med 22 procent från året innan och med 5,1 procent från föregående kvartal. Den stora förändringen från året innan beror på en tillfällig lättnad år 2020.

Driftsöverskottet (netto), som grovt motsvarar rörelsevinsten i affärsbokföring, ökade med 9,5 procent under tredje kvartalet från året innan. Bruttonationalinkomsten var i löpande priser 8,6 procent större än året innan.

Tillgängliga uppgifter

De preliminära uppgifterna för kvartalet baserar sig på de källuppgifter om den ekonomiska utvecklingen som var tillgängliga 25.11.2021. Uppgifterna på årsnivå 1990–2020 motsvarar de uppgifter om nationalräkenskaperna som publicerades 17.9.2021, med undantag av uppgifterna om utlandssektorn (import, export, primärinkomster från/till utlandet) som kan ha reviderats. Årsuppgifterna 2019–2020 revideras 17.12.2021, då också databastabellerna för kvartalsräkenskaperna uppdateras.

Uppgifterna för fjärde kvartalet år 2021 publiceras 28.2.2022. Ett snabbestimat över utvecklingen av bruttonationalprodukten under oktober–december publiceras i samband med offentliggörandet av decemberuppgifterna i Konjunkturindikator för produktionen 15.2.2021.

På grund av avstämnings- och säsongrensningsmetoderna kan kvartalsuppgifterna revideras något i samband med varje offentliggörande. De största revideringarna sker dock under de 2–3 första åren efter offentliggörandet för kvartalet, eftersom årsräkenskapernas slutliga uppgifter publiceras med omkring två års eftersläpning efter utgången av statistikåret. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna revideras alltid i och med nya observationer oberoende av revideringen av den ursprungliga tidsserien.

Kvalitetsbeskrivningen (på finska) finns på Statistikcentralens webbplats: http://www.stat.fi/til/ntp/laa.html.

Metodbeskrivning för kvartalsräkenskaperna.

Källa: Nationalräkenskaper 2021, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala 029 551 3756, Eljas Tuomaala 029 551 2723, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 30.11.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 3:e kvartalet 2021, Bruttonationalprodukten ökade i juli-september, exporten och konsumtionen ökade . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2021/03/ntp_2021_03_2021-11-30_kat_001_sv.html