Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Bruttonationalprodukten ökade under april-juni till samma nivå som före coronakrisen

Den säsongrensade volymen av bruttonationalprodukten ökade under april–juni med 2,1 procent från föregående kvartal. Den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten ökade med 7,5 procent jämfört med nivån för andra kvartalet 2020. Granskat i löpande priser var värdet av den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten 8,3 procent högre än året innan.

Figur 1. Förändring i volymen av bruttonationalprodukten från föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Figur 1. Förändring i volymen av bruttonationalprodukten från föregående kvartal (säsongrensat, procent)
Enligt Eurostats preliminära uppgifter ökade bruttonationalprodukten inom EU-området under andra kvartalet med 1,9 procent från föregående kvartal.

Finlands bruttonationalprodukt ökade under april–juni till samma nivå som före coronakrisen. Samhällsekonomin hade varit svagt nedåtgående redan fr.o.m. mitten av 2019, men den egentliga ekonomiska berg-och-dalbanan tog fart i mars–april 2020, då spridningen av coronaviruset började begränsas med många olika åtgärder och hälso- och sjukvården förberedde sig för att trygga sjukhusens beredskap för intensivvård. En klar återhämtning kunde noteras under tredje kvartalet 2020, men nya virusvarianter och den tidvisa försämringen av coronaläget har även i sommar förhindrat normal verksamhet inom näringsgrenarna transport, hotell- och restaurangverksamhet samt övriga tjänster. Uppgifterna för andra kvartalet 2021 tyder dock på en betydande återhämtning, även om begränsningsåtgärderna fortfarande försvårar verksamheten inom ovannämnda tjänster.

Produktion

Volymen av det totala förädlingsvärdet inom alla näringsgrenar ökade med 2,4 procent från föregående kvartal och med 7,7 procent från året innan.

Figur 2. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 2:a kvartalet 2021 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 2. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 2:a kvartalet 2021 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 3. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 2:a kvartalet 2021 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Figur 3. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 2:a kvartalet 2021 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)
Under april–juni ökade volymen av förädlingsvärdet inom primärproduktionen, dvs. jord- och skogsbruk samt fiske, både jämfört med föregående kvartal och året innan.

Produktionen inom de industriella näringsgrenarna (inkl. utvinning av mineral samt energi- och vattenförsörjning och avfallshantering) ökade under april–juni. Näringsgrenarna inom skogs-, metall- samt el- och elektronikindustrin visade en ökning. Den kemiska industrin minskade, vilket åtminstone delvis eventuellt berodde på en stor aktörs underhållsstopp. Nedgången inom byggverksamheten har pågått länge, men under april–juni vände förädlingsvärdet uppåt jämfört med föregående kvartal.

Servicenäringarna ökade under andra kvartalet 2021. Näringsgrenarna handel samt informations- och kommunikationsverksamhet har klarat sig relativt bra under hela coronakrisen. Näringsgrenarna transport samt hotell- och restaurangverksamhet som kollapsade året innan har visat varierande utveckling i enlighet med coronaläget, och under april–juni nästan tredubblades förädlingsvärdet inom hotell- och restaurangverksamheten jämfört med året innan.

Import, export, konsumtion och investeringar

Den totala efterfrågan ökade under april–juni med 2,2 % från föregående kvartal. Alla efterfrågeposter ökade, den privata konsumtionen särskilt kraftigt.

Figur 4. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 2:a kvartalet 2021 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 4. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 2:a kvartalet 2021 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 5. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 2:a kvartalet 2021 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Figur 5. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 2:a kvartalet 2021 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Volymen av exporten av varor minskade något under april–juni från föregående kvartal, men exporten av tjänster ökade. Inom importen minskade däremot volymen av tjänster, medan importen av varor ökade. När det gäller utrikeshandeln med varor steg priserna under andra kvartalet, eftersom både värdet av exporten och importen av varor ökade betydligt mer mätt i löpande priser än i volym, jämfört med året innan.

Den privata konsumtionen ökade under april–juni. Hushållens konsumtionsutgifter för varaktiga och halvvaraktiga varor ökade mest, men också konsumtionen av kortvariga varor och tjänster ökade. De offentliga konsumtionsutgifterna ökade.

Den fasta bruttoinvesteringen ökade. De offentliga investeringarna minskade, men de privata ökade. Investeringarna i anläggningsarbeten, som ökade i fjol, har vänt nedåt. Husbyggnadsinvesteringarna har visat varierande utveckling och vände uppåt under början av året. Enligt de reviderade uppgifterna har investeringarna i maskiner, inventarier och transportmedel ökat redan fr.o.m. andra halvåret 2020 och ökningen fortsatte under andra kvartalet 2021. Investeringarna i forskning och utveckling samt i programvaror har minskat fr.o.m. sista kvartalet 2020.

Sysselsättning, löner och nationalinkomst

Antalet sysselsatta ökade under april–juni med 3,9 procent och antalet arbetade timmar med 5,4 procent från året innan. Jämfört med föregående kvartal ökade antalet arbetade timmar med 0,9 procent.

Den nominella lönesumman inom samhällsekonomin steg under april–juni med 1,2 procent från föregående kvartal och med 8,3 procent från året innan. Arbetsgivarnas socialskyddsavgifter steg med 7,4 procent från året innan.

Driftsöverskottet (netto), som grovt motsvarar rörelsevinsten i affärsbokföring, ökade med 6,9 procent under andra kvartalet från året innan. Bruttonationalinkomsten var i löpande priser 9,9 procent större än året innan.

Tillgängliga uppgifter

De preliminära uppgifterna för kvartalet baserar sig på de källuppgifter om den ekonomiska utvecklingen som var tillgängliga 24.8.2021. Uppgifterna på årsnivå 1990–2020 motsvarar de uppgifter om nationalräkenskaperna som publicerades 14.7.2021, med undantag av uppgifterna om utlandssektorn (import, export, primärinkomster från/till utlandet) som kan ha reviderats. Årsuppgifterna 2020 revideras 17.9.2021, då också kvartalsräkenskapernas databastabeller uppdateras.

Uppgifterna om nationalräkenskaperna för tredje kvartalet 2021 publiceras 30.11.2021. Ett snabbestimat över utvecklingen av bruttonationalprodukten under juli–september publiceras i samband med offentliggörandet av septemberuppgifterna om Konjunkturindikator för produktionen 16.11.2021.

På grund av avstämnings- och säsongrensningsmetoderna kan kvartalsuppgifterna revideras något i samband med varje offentliggörande. De största revideringarna sker dock under de 2–3 första åren efter offentliggörandet för kvartalet, eftersom årsräkenskapernas slutliga uppgifter publiceras med omkring två års eftersläpning efter utgången av statistikåret. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna revideras alltid i och med nya observationer oberoende av revideringen av den ursprungliga tidsserien.

Kvalitetsbeskrivningen (på finska) finns på Statistikcentralens webbplats: http://www.stat.fi/til/ntp/laa.html.

Metodbeskrivning för kvartalsräkenskaperna.

Källa: Nationalräkenskaper 2021, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala 029 551 3756, Eljas Tuomaala 029 551 2723, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 31.8.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 2:a kvartalet 2021, Bruttonationalprodukten ökade under april-juni till samma nivå som före coronakrisen . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2021/02/ntp_2021_02_2021-08-31_kat_001_sv.html