Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

3. Maatalousyrittäjien henkilöverotukseen perustuvat tulokset

Henkilöverotusta koskevat tietokantataulut on laadittu vuosille 2000 – 2007, joten kaikista tauluista on saatavissa tiedot kahdeksan vuoden ajalta. Tiedot on saatu henkilöverorekisteristä, josta on haettu verotiedot sellaisille henkilöille ja heidän puolisoilleen, jotka luonnollisena henkilönä viljelevät maatilarekisteriin kuuluvaa maatilaa ja jolta saatuja tuloja verotetaan maatalouden verolainsäädännön mukaan. Puolisoiden tiedot on laskettu yhteen, joten tilastoyksikkönä on viljelijäpuolisot : voidaan myös puhua maatilayrityksen omistajapuolisoista.

Miksi tilastossa yhdistetään sekä yrityskohtaisia että yritysten omistajien henkilökohtaisia tuloksia? Maatilayrittäminen poikkeaa sikäli muusta yritystoiminnasta, että useimmiten maatalousyrittäjä omistaa, johtaa ja tekee työt omassa yrityksessään. Suomalainen maatalouselinkeino perustuu edelleen valtaosin perheviljelmiin, joiden omistajina toimivat juridiselta muodoltaan luonnolliset henkilöt. Henkilöverotietojen perusteella voidaan tehdä päätelmiä siitä, mikä osuus viljelijäperheen tuloista tulee maataloudesta ja mikä osuus muista tulolähteistä. Viljelijäpuolisoiden tuloista yhä suurempi osa tuleekin muualta kuin maatalouden tuloista. Kun vuonna 2000 maatalouden tulojen osuus oli 37 prosenttia viljelijäpuolisoiden tuloista, niin vastaava osuus vuonna 2007 oli 32 prosenttia.

Maatalousverovelvollisia maatilarekisterin maatiloilla toimivia ja juridiselta muodoltaan luonnollisten henkilöiden omistamia maatilayrityksiä oli vuonna 2007 kaikkiaan 57721. Poistuma kahdeksassa vuodessa oli yli 12000 yritystä. Henkilöverotukseen pohjautuvissa kuntakohtaisissa taulukoissa käytetään maatilan sijaintikuntaa, joten on huomioitava että kaikki veronalaiset tulot eivät tule kyseisiin kuntiin, vaan niistä kannetaan vero asiakkaan kotikunnassa.

Viljelijöiden keski-ikä on kasvanut kolmella vuodella vuodesta 2000 vuoteen 2007. Suhteellisesti eniten on pienentyneet alle 50 vuotiaiden viljelijöiden ikäluokat. Tämä on luonnollista siitä syystä, että uusia tulijoita ei ole samaa määrää kuin vanhenevia viljelijöitä luopuu tuotannosta: luopujat myyvät tai vuokraavat peltonsa lisämaaksi toisille viljelijöille. Silti muutos näyttää rajulta: alle 35 vuotiaiden viljelijöiden luokka pieneni lähes 40 prosenttia kahdeksassa vuodessa. Samanlainen kehitys tarkoittaa sitä, että tilalukumäärä alenee jatkossakin ainakin samalla tahdilla kuin se on alentunut 2000–luvulla.

Metsätalouden tulot näyttävät kasvaneen huomattavasti kahden vuoden vertailun perusteella. Tämä johtuu vuoden 2007 poikkeuksellisen suurista metsätuloista, joita on kuvattu tarkemmin seuraavassa luvussa vuosien 2006 ja 2007 osalta. Maa- ja metsätalouden tulot yhteensä vuonna 2000 olivat noin 16300 euroa, kun vuonna 2007 ne olivat vastaavasti 24200 euroa. On muistettava, että vuonna 2000 maatilayrittäjistä yli 40 prosenttia kuului vielä metsän pinta-alaverotuksen piiriin, joten vuosien 2000 ja 2007 tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia.

Luonnollisten henkilöiden omistamat maatilayritykset, viljelijöiden keski-ikä, sekä veronalaiset tulot ja maatalouden tulojen suhteellinen osuus kaikista tuloista viljelijäpuolisoita kohti vuosina 2000 ja 2006

  Yhteensä alle 35 v. 35 - 49 v. 50 - 64 v. yli 65 v.
Maatilayritysten lkm 2000 70 083 8 410 31 050 26 966 3 657
2007 57 721 5 126 22 589 26 229 3 777
Muutos % 2000 > 2007 -18 -39 -27 -3 3
Viljelijän keski-ikä 2000 47 30 42 55 70
2007 50 30 43 56 70
Muutos % 2000 > 2007 5 0 1 2 0
01 Valtionveronalaiset tulot eur./puolisot yht. 2000 35 235 30 369 37 221 35 655 26 460
2007 53 896 48 485 57 798 53 061 43 693
Muutos % 2000 > 2007 53 60 55 49 65
03.1 Maatalouden ansio- ja pääomatulo eur./puolisot yht. 2000 13 187 13 622 14 363 12 619 6 387
2007 17 041 18 058 20 370 15 339 7 576
Muutos % 2000 > 2007 29 33 42 22 19
03.4 Metsätalouden pääomatulo (+puhdas tulo v 2000) eur./puolisot yht. 2000 3 137 3 031 3 247 3 113 2 609
2007 7 178 8 242 7 885 6 636 5 258
Muutos % 2000 > 2007 129 172 143 113 102
Maatalouden tulojen osuus valtionveronalaisista tuloista prosenttia 2000 37 45 39 35 24
2007 32 37 35 29 17
Muutos % 2000 > 2007 -6 -8 -3 -6 -7

Lähde: Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannu Maliniemi (09) 1734 2796, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 28.4.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-304X. 2007, 3. Maatalousyrittäjien henkilöverotukseen perustuvat tulokset . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mmtal/2007/mmtal_2007_2009-04-28_kat_003_fi.html