Jord- och skogsbruk samt fiske

Statistiken inom ämnesområdet beskriver jordbruk och trädgårdsodling, skogar och skogsbruk, fiske och vilthushållning samt jakt. Statistiken innehåller uppgifter om bl.a. produktionsverksamheten i anslutning till dessa, om priser, inkomster, utgifter, tillgångar och skulder samt reserver och användningen av dem.

Statistik

Annan företagsverksamhet av jordbruks- och trädgårdsföretag
Statistiken beskriver annan företagsverksamhet i jordbruks- och trädgårdsföretag, och den är jämförbar med all statistik över annan företagsverksamhet i jordbruks- och trädgårdsföretag i länderna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Antalet husdjur
Antalet husdjur statistikförs beroende på djurart två gånger om året (1.
Användningen av skörden på gårdarna
Statistiken innehåller uppgifter om användningen och lagren av spannmål (vete, korn, havre, råg) och potatis på gårdarna enligt skörde- och kalenderår.
Arbetskraft i jordbruks- och trädgårdsföretagen
Statistiken beskriver arbetskraften inom jordbruket och trädgårdsodlingen.
Avverkningar och avgång
I den årligen utkommande statistiken presenteras information om marknadsavverkningarna, avverkningsuttaget och virkesavgången per skogscentral (13).
Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn (EAA)
En ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn (EAA) publiceras för första gången i Finland för referensåret 2019.
Energianvändningen av trä
I statistiken publiceras den årliga användningen av fasta vedbränslen i energiproduktionen i värme- och kraftverk i Finland.
Fiskförädlingsproduktion
Antalet och storlek fiskförädlade företag, samt förädlad fisk enligt art och produktgrupp.
Fiskresurser
Uppskattning av fiskbetåndets tillstånd.
Fritidsfiske
Antalet fritidsfiskare och fångstdagar samt fångster per art, per område och per fångstmetod.
Industrivirkets avverkningar och arbetskraft
Statistiken om industrivirkets avverkningar och arbetskraft är en månadsstatistik som innehåller information om virkesmängder som avverkats för användning inom industrin samt om arbetskraft och antalet maskiner som använts för drivningen.
Jakt
Jägarnas antal samt gyte per art och per område och bytets köttmängd.
Jordbrukets och trädgårdsodlingens energiförbrukning
Statistiken beskriver energiförbrukningen inom jordbruket och trädgårdsodlingen.
Köttproduktion
Statistiken innehåller information på månads- och årsnivå om slaktkropparna per styck och per kilo, medelslaktvikter och producentpriser.
Köttproduktion områdesvis
Den områdesvisa statistiken över köttproduktionen är en årsstatistik som innehåller uppgifter om produktionen av nötkött, svinkött och fårkött enligt område.
Lantbrukets strukturundersökning
Lantbrukets strukturundersökning är en statistik som är jämförbar med övriga statistiker över lantbrukets och trädgårdsföretagens struktur i det europeiska ekonomiska ekonomiområdet.
Lantbruksprodukternas producentpriser
Statistiken över lantbruksprodukternas producentpriser beskriver de priser som jordbrukarna får för lantbruksprodukter.
Mjölkproduktion områdesvis
Statistiken över mjölkproduktionen områdesvis är en årsstatistik som innehåller uppgifter om mjölkproduktionen och antalet mjölkproducenter enligt kommun, arbetskrafts- och näringscentral samt EU-stödområde.
Preliminär skördestatistik
Statistiken innehåller preliminära uppgifter från juli och augusti om de viktigaste odlingsväxternas skördar i Finland.
Privatskogsbrukets rörelseresultat
I statistiken publiceras inkomsterna från och utgifterna för virkesproduktionen skilt för varje region (13 skogscentraler och Åland) samt det på basis av dessa uträknade rörelseresultatet för privatskogsbruket.
Producentpriset på fisk
Priset som fiskaren erhållit av fisk i havsområdet enligt art, storleksklass, månad och region, samt priset på siklöja i insjöar och odlad regnbåge månatligen.
Produktionen av ägg
Statistiken beskriver äggproduktionens utveckling enligt produktionsmetod.
Rotprisinkomster
I statistiken presenteras en uppskattning, som baserar sig på avverkningsmängderna och rotpriserna, av skogsbrukets årliga rotprisintäkter.
Skogen som investeringsobjekt
I statistiken presenteras resultat från beräkningarna av placeringsintäkterna.
Skogsindustrins utrikeshandel
Den månatliga statistiken beskriver utrikeshandeln av virke och skogsindustriprodukter mellan Finland och andra länder.
Skogsindustrins virkesförbrukning
Statistiken om skogsindustrins virkesförbrukning uppger årliga uppgifter om inhemskt och utländskt råvirke som används som råvara för skogsindustriprodukter i Finland samt om skogsindustrins biprodukter och avfallsvirke.
Skogsskydd
Statistiken om skogsskyddet innehåller information om skyddade områden och områden som är i begränsad skogsbruksanvändning i Finland.
Skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten
I statistiken över skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten presenteras årsuppgifter om arbetsinsatserna samt deras enhets- och helhetskostnader.
Skördestatistik
Statistiken innehåller uppgifter om de viktigaste odlingsväxternas skördar i Finland.
Statistik om mjölk och mjölkprodukter
Statistiken innehåller information på månads- och årsnivå om bl.
Statistik över industrins och handelns inköp, användning och lagring av spannmål
Statistiken omfattar de kvartalsvisa inköpen av spannmål och rybs/raps gjorda av aktörer som köper spannmål direkt av odlarna, den kvartalsvisa användningen av spannmål inom industrin som använder spannmål samt den halvårsvisa lagermängden av spannmål och rybs/raps som spannmålsköparna och -användarna har.
Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi
Statistiken över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi ersätter Företags- och inkomststatistiken över gårdsbruk och Inkomst- och skattestatistik över gårdsbruk som framställts från referensåret 1973 till år 2004.
Struktur i jordbruks- och trädsgårdsföretagen
Statistiken ger en översiktsbild av gårds-, ägar- och produktionsstrukturen i det finländska jordbruket samt av jordbrukarnas antal och åldersstruktur.
Trädgårdsstatistik
Statistiken beskriver strukturen hos de trädgårdsföretag som bedriver kommersiell produktion, trädgårdsproduktionen på friland och i växthus samt svampodlingen.
Utnyttjad jordbruksareal
Statistiken innehåller uppgifter om de viktigaste odlingsväxternas odlingsarealer, träda och övrig jordbruksareal i Finland.
Utrikeshandeln med fisk
Kvantiteten och värdet av utrikeshandeln med fisk och fiskprodukter enligt produktgrupp och land.
Vattenbruk
Produktionen av livsmedelsfisk och yngel per art och per område, antalet fiskodlingsanstalter och företag med naturfoderdammar och värdet av produktionen av livsmedelsfisk.
Virkesförbrukning
Årsstatistiken över virkesförbrukningen innehåller information om det virke som förbrukats i Finland.
Virkeshandeln av industrivirke
I statistiken presenteras månatlig information om marknadsvirkets (industrivirkets) avverkningar samt om arbetskraften och maskinparken inom drivningen.
Yrkesfisket i havet
Antalet yrkesfiskare samt fångsten och fångstmängden per art, per månad, per område och per fångstmetod i det yrkesmässiga havsfisket.
Yrkesfisket i insjöområdet
Antalet yrkesfiskare samt yrkesfiskets fångst per art, per område och fångstmetod i insjöar.
Ägande av skogsmark
Statistiken som behandlar ägandet av skogsmark innehåller information om privatpersonernas skogsägande.

Se också statistik som tangerar ämnesområdet


Ändringar i statistiken

Alla ändringar >>>

Senaste offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

Alla offentliggöranden >>>


Kommande offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

  • Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn (EAA) 2020 (på finska, på svenska, på engelska)
    11.12.2020

Statistikkalendarium >>>


Senaste pressmeddelanden

Alla pressmeddelanden >>>