Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Linja-autoliikenteen kustannusindeksin laatuseloste

1. Tilastotietojen relevanssi

1.1 Yhteenveto tuotteen tietosisällöstä ja käyttötarkoituksesta

Linja-autoliikenteen kustannusindeksi sisältää indeksipistelukuja linja-autoliikenteen harjoittamiseen liittyvistä kustannustekijöistä liikennetyypeittäin.

Tilastoa käytetään kuvaamaan hintapaineita linja-autoliikenteen alalla. Sitä käytetään keskeisesti alan yrittäjien ja palvelujen ostajien välisissä pitkäaikaisia kuljetussopimuksia käsittelevissä neuvotteluissa, kun arvioidaan alalla toteutunutta hintamuutosta. Yritykset voivat käyttää tilastoa hyväksi myös vertaillessaan hankintojensa hintakehitystä suhteessa keskimääräiseen kehitykseen.

1.2 Tietolähteet

Linja-autoliikenteen kustannustekijöiden hintatiedoista osa kerätään omilta tiedonantajilta ja osa saadaan muihin tilastoihin kuten Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksiin ja Kuluttajahintaindeksiin kerättävistä hinnoista. Tietolähteinä ovat tuotteiden ja palvelujen myyjät sekä mm. alan työehtosopimukset, Suomen Pankin tilastot ja vakuutuslaitosten hinnastot.

1.3 Luokitukset

Indeksi on jaettu liikennetyypin mukaan, sopimus-, kaupunki-, vakiovuoro-, pikavuoro- ja tilausliikenteeseen. Kustannustekijöinä on kuljettajien palkat, välilliset palkat, poltto- ja voiteluaineet, renkaat ja muut varaosat, korjaus ja huolto, pääoman poisto, korot, vakuutukset ja yleiskustannukset.

1.4 Käsitteet

Indeksin keskeiset käsitteet on määritelty Tilastokeskuksen käsitetietokannassa.

1.5 Lait, asetukset ja suositukset

Tilastoa tuotetaan maksullisena toimeksiantona. Tiedonanto perustuu vapaaehtoisuuteen. Tilaston laadintaperusteet ovat eri käyttäjäosapuolten sekä Liikenne- ja viestintäministeriön yhteisesti sopimat ja hyväksymät.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Linja-autoliikenteen kustannusindeksi on kiinteäpainoinen indeksi, joka lasketaan Laspeyresin hintaindeksin mukaisesti. Indeksin laskenta vaatii perusvuoden painorakenteen lisäksi valittujen hyödykkeiden kuukausittaisen hintaseurannan.

Linja-autoliikenteen kustannusindeksin painorakenne perustuu Linja-autoliiton jäsenyritysten ja liikennelaitosten kustannuslaskelmiin. Tärkeimpänä kriteerinä yritysten jakautumisessa liikennetyypeittäin on ollut ajokilometreillä mitattu osuus yrityksen koko ajosuoritteesta. Liikennetyyppien välinen painojakautuma perustuu yritysten liikevaihtoon.

Hintanimikkeitä on valittu edustamaan yksi tai useampia ominaisuuksiltaan muuttumattomia hyödykkeitä, joiden hintoja kuukausittain seurataan. Hintatietoja kerätään vähintään kolmesta lähteestä tai tiedonantajaryhmästä. Tästä yleisperiaatteesta on jouduttu poikkeamaan silloin, kun jonkun hyödykkeen myyjiä on ollut vähemmän kuin kolme ja hyödykkeelle ei ole ollut vaihtoehtoja tai hyödykkeen kustannusmerkitys on vähäinen. Hintatiedustelut toteutetaan faksi-, puhelin- tai sähköisenä kyselynä.

Linja-autoliikenteen kustannusindeksistä on käytettävissä menetelmäkuvauksia: Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 1990=100, Muistio nro 129, 10.2.1992; Käsikirjoja, Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 1995=100, 17.8.1999, pdf; Menetelmäseloste, Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 2000=100, 27.8.2004, pdf; Menetelmäseloste, Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 2005=100, 3.10.2007, pdf; Menetelmäseloste, Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 2010=100, 16.8.2011, pdf.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Linja-autoliikenteen kustannusindeksi mittaa linja-autojen liikennöintiin - käyttöön ja omistukseen - liittyvien kustannustekijöiden hintakehitystä. Se on kiinteäpainoinen kustannusindeksi, joka ilmaisee vertailuluvun tarkasteluajankohdan kustannuksista perusvuoden kustannuksiin. Indeksi kuvaa keskimääräistä kustannuskehitystä, eikä yksittäisen yrityksen kustannuskehitystä, jos sen kustannusrakenne poikkeaa olennaisesti indeksin rakenteesta.

Indeksimuutokset kuvaavat yrittäjien maksamaa hintaa työvoimasta, autokalustosta, polttoaineesta, ostetuista palveluista jne., joita yrittäjä tarvitsee tuottaakseen palvelun. Indeksi ei kuvaa palvelujen ostajan maksamaa hintaa, johon vaikuttaisivat kustannusten lisäksi toimintaylijäämä sekä tuottavuuden muutos.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Hintatiedot kerätään kuukauden 15. päivän mukaisina tai koko kuukauden keskiarvon mukaisina. Hinnoissa ei ole mukana arvonlisäveroa.

Linja-autoliikenteen kustannusindeksi ilmestyy tilastointikuukautta seuraavan kuukauden 17. päivä. Mikäli päivä osuu viikonloppuun tai arkipyhään, indeksi julkaistaan seuraavana arkipäivänä.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Linja-autoliikenteen kustannusindeksistä tehdään monistemuotoinen kuukausituloste. Se on tilattavissa Tilastokeskuksesta tilastoa tuottavasta yksiköstä (puh. 09-1734 3487, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi).

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Linja-autoliikenteen kustannusindeksiä on tuotettu vuodesta 1990 lähtien. Tilastoa on uudistettu ja perusvuosia muutettu viiden vuoden välein. Vanhojen indeksien tuotantoa on jatkettu ketjuttamalla niitä uuden indeksin muutoksilla.

Muita Tilastokeskuksessa vastaavalla periaatteella tuotettuja kustannusindeksejä ovat Rakennuskustannusindeksi, Maarakennuskustannusindeksi, Maarakennusalan konekustannusindeksi, Metsäalan auto- ja konekustannusindeksi, Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi sekä Taksi- ja sairaankuljetusliikenteen kustannusindeksit.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Linja-autoliikenteen kustannusindeksin julkaistut pisteluvut ovat julkaisuhetkellä aina lopullisia. Tämän jälkeen niitä ei enää muuteta.

Linja-autoliikenteen kustannusindeksiin liittyvää dokumentaatiota on saatavissa tilaston kotisivulta sekä indeksiä tuottavasta Tilastokeskuksen yksiköstä.


Lähde: Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 2013, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Matias Kemppainen 09 1734 3564, Anne Piistari 09 1734 3487, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 17.10.2013

Viittausohje:

Tilasto: Linja-autoliikenteen kustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-379X. syyskuu 2013, Linja-autoliikenteen kustannusindeksin laatuseloste . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.9.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/lalki/2013/09/lalki_2013_09_2013-10-17_laa_001_fi.html