Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kommunekonomi kvartalsvis 2020, 4:e kvartalet

Publicerad: 21.8.2020

Verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fasta Finland ökade med 0,3 procent under januari–juni 2020

Korrigerats 21.8.2020 kl 13:15 . Den korrigerade punkten är markerad med rött. 

De externa verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fasta Finland var 0,3 procent större under första halvåret 2020 jämfört med motsvarande period året innan. De externa verksamhetsintäkterna minskade med 2,4 procent. Kommunernas skatteinkomster uppgick till 11,7 miljarder euro och statsandelar till 5,1 miljarder euro. Samkommunernas externa verksamhetskostnader ökade med 0,2 procent medan verksamhetsintäkterna minskade med 3,4 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kommunekonomin kvartalsvis, för vilken uppgifter samlades in från 80 kommuner och 69 samkommuner i Fasta Finland.

Externa kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi, miljoner euro 1)

  2:a kvartalet
Kommuner Samkommuner
2020 Förändring, % 2020 Förändring, %
Verksamhetens intäkter totalt 3 294 -2,4 7 948 -3,4
Verksamhetens kostnader totalt 19 152 0,3 7 877 0,2
Årsbidrag 1 356 27,7 32 -90,2
Lånestock 19 620 8,9 5 046 19,4
1) Verksamhetskostnaderna omfattar utgifter för tillverkning för eget bruk. Förändringen har beräknats jämfört med motsvarande period året innan.

Kommunernas och samkommunernas ekonomi

De externa verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fasta Finland var 19,2 miljarder euro under första halvåret 2020. Summan var 0,3 procent större än under motsvarande period året innan. De externa verksamhetsintäkterna uppgick till 3,3 miljarder euro, vilket var en minskning med 2,4 procent. Effekterna av coronaepidemin syntes i kommunernas driftsekonomi åtminstone som en minskning av verksamhetsintäkterna. Epidemin har haft både minskande och ökande effekter på verksamhetskostnaderna.

Kommunerna fick under januari-juni i år 11,7 miljarder euro i skatteinkomster, vilket var 1,3 procent mindre än skatteinkomsterna för januari-juni året innan. Kommunernas statsandelar ökade med 14,3 procent till 5,1 miljarder euro. Årsbidraget ökade med 0,3 miljarder euro och var 1,4 miljarder euro. Skatteinkomsterna minskade för sin del på grund av betalningsarrangemang och betalningsanstånd som beviljats för lindring av effekterna av coronavirusepidemin. Staten kompenserar det dröjsmål med skatteinkomsterna som dessa åtgärder förorsakar kommunerna genom att öka kommunernas statsandelar år 2020, fr.o.m. maj. Ersättningen dras av från statsandelarna för följande år.

Under första halvåret 2020 var kommunernas investeringsutgifter 1,7 miljarder euro. Jämfört med januari–juni året innan var ökningen 13,8 procent. Lånestocken ökade under de tre senaste månader med 2,4 procent och uppgick i slutet av juni till 19,6 miljarder. Per invånare var lånestocken 3 570 euro. 1)

De externa verksamhetskostnaderna för samkommunerna i Fasta Finland var 7,9 miljarder euro under januari–juni 2020. Jämfört med motsvarande period året innan var ökningen 0,2 procent. De externa verksamhetsintäkterna minskade med 3,4 procent till 7,9 miljarder euro. Coronaepidemins inverkan på verksamhetsintäkterna ser ut att ha gått i samma riktning i samkommunerna som i kommunerna.

Samkommunernas investeringsutgifter var 0,6 miljarder euro under perioden från början av år 2020 till slutet av juni och de ökade med 13,8 procent från första halvåret av jämförelseåret. I slutet av juni var lånestocken 5,0 miljarder euro. Ökningen från slutet av mars samma år var 4,7 procent.

Information om statistiken

Statistiken över kommunekonomin kvartalsvis är under 1:a–3:e kvartalet en urvalsundersökning som beskriver den kvartalsvisa utvecklingen av ekonomin i kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland. Uppgifterna för statistikpubliceringen gällande fjärde kvartalet samlas in från alla kommuner och samkommuner i Fasta Finland. Uppgifterna i statistiken över kommunekonomin kvartalsvis är preliminära och kan revideras i kommande publiceringar.

Uppgifter om kommuner och samkommuner för 1:a–3:e kvartalet, som baserar sig på en urvalsundersökning, publiceras inte. Uppgifter om bokslutsprognoser från kommuner och samkommuner för fjärde kvartalet publiceras på enhetsnivå fr.o.m. uppgifterna för år 2017 på Statistikcentralens webbplats i en databas för kommunernas och samkommunernas rapporterade ekonomiuppgifter .

Uppgifterna som publiceras i statistiken över kommunekonomin kvartalsvis är inte direkt jämförbara med uppgifterna i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis eftersom affärsverken behandlas olika i dem. I statistiken över kommunekonomin kvartalsvis sammanslås affärsverken med uppgifterna om primärkommuner och -samkommuner, medan så inte var fallet i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, som publicerades under åren 2013–2015.


1) Som befolkningsuppgift har man använt folkmängden i Fasta Finland 31.12.2019.

Källa: Kommunekonomi kvartalsvis, 2:a kvartalet 2020, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala

Publikationen i pdf-format (217,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 21.08.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. 2:a kvartalet 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/2020/02/ktan_2020_02_2020-08-21_tie_001_sv.html