Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kommunekonomi kvartalsvis 2020, 4:e kvartalet

Publicerad: 31.8.2018

Verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fasta Finland ökade med 2,2 procent under januari–juni 2018

De externa verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fasta Finland var 2,2 procent högre under januari–juni 2018 än under motsvarande period året innan. De externa verksamhetsintäkterna minskade med 1,2 procent. Kommunernas skatteinkomster uppgick till 11,6 miljarder euro och statsandelar till 4,4 miljarder euro. Samkommunernas externa verksamhetskostnader ökade med 6,2 procent och verksamhetsintäkterna med 4,3 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kommunekonomin kvartalsvis, för vilken uppgifter samlades in från 80 kommuner och 70 samkommuner i Fasta Finland.

Externa kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi, miljoner euro 1)

  2:a kvartalet
Kommuner Samkommuner
2018 Förändring, % 2018 Förändring, %
Verksamhetens intäkter totalt 3 366 -1,2 7 489 4,3
Verksamhetens kostnader totalt 18 176 2,2 7 084 6,2
Årsbidrag 1 624 -10,4 374 -21,6
Lånestock 15 899 2,0 3 681 15,1
1) Verksamhetskostnaderna omfattar utgifter för tillverkning för eget bruk. Förändringen har beräknats jämfört med motsvarande period året innan.

Kommunernas och samkommunernas ekonomi

Under första halvåret 2018 var verksamhetskostnaderna exkl. interna poster för kommunerna i Fasta Finland 18,2 miljarder euro. Jämfört med januari–juni året innan var ökningen 2,2 procent. De externa verksamhetsintäkterna uppgick till 3,4 miljarder euro. Verksamhetsintäkterna minskade med 1,2 procent.

Kommunerna fick 11,6 miljarder euro i skatteinkomster och 4,4 miljarder euro i statsandelar under januari–juni år 2018. Skatteinkomsterna ökade med 2,5 procent jämfört med motsvarande period året innan, medan statsandelarna minskade med 0,6 procent. Skattefinansieringen, som utgörs av de här posterna, var 2 926 euro per invånare i Fasta Finland. 1) Kommunernas sammanlagda årsbidrag var 1,6 miljarder euro. Årsbidraget försvagades med 10,4 procent från året innan.

Lånestocken i kommunerna i Fasta Finland ökade under andra kvartalet med 0,3 procent, och var 15,9 miljarder euro i slutet av juni. Lånestocken per invånare var 2 899 euro. 2) Investeringsutgifterna ökade med 11,4 procent jämfört med januari–juni året innan, och uppgick till totalt 1,2 miljarder euro.

De externa verksamhetskostnaderna för samkommunerna i Fasta Finland var 7,1 miljarder euro under januari–juni 2018. Ökningen från motsvarande period året innan var 6,2 procent. De externa verksamhetsintäkterna uppgick till 7,5 miljarder euro och ökningen var 4,3 procent. Samkommunernas sammanräknade årsbidrag försvagades med 21,6 procent från året innan och var 0,4 miljarder euro.

Samkommunernas investeringsutgifter var 0,5 miljarder euro under första hälften av år 2018. De ökade med 19,5 procent från motsvarande period året innan. Lånestocken ökade med 6,3 procent från slutet av första kvartalet 2018 och uppgick i slutet av juni till 3,7 miljarder euro.

Information om statistiken

Statistiken över kommunekonomin kvartalsvis är under 1:a–3:e kvartalet en urvalsundersökning som beskriver den kvartalsvisa utvecklingen av ekonomin i kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland. Uppgifterna för statistikpubliceringen gällande fjärde kvartalet samlas in från alla kommuner och samkommuner i Fasta Finland. Uppgifterna i statistiken över kommunekonomin kvartalsvis är preliminära och kan revideras i kommande publiceringar.

Uppgifter om kommuner och samkommuner för 1:a–3:e kvartalet, som baserar sig på en urvalsundersökning, publiceras inte. Uppgifter om bokslutsprognoser från kommuner och samkommuner för fjärde kvartalet publiceras på enhetsnivå fr.o.m. uppgifterna för år 2017 på Statistikcentralens webbplats i en databas för kommunernas och samkommunernas rapporterade ekonomiuppgifter .

Uppgifterna som publiceras i statistiken över kommunekonomin kvartalsvis är inte direkt jämförbara med uppgifterna i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis eftersom affärsverken behandlas olika i dem. I statistiken över kommunekonomin kvartalsvis sammanslås affärsverken med uppgifterna om primärkommuner och -samkommuner, medan så inte var fallet i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, som publicerades under åren 2013–2015.


1) Som befolkningsuppgift har man använt folkmängden i Fasta Finland 31.12.2017.
2) Som befolkningsuppgift har man använt folkmängden i Fasta Finland 31.12.2017.

Källa: Kommunekonomi kvartalsvis, 2:a kvartalet 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (214,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 31.08.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. 2:a kvartalet 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/2018/02/ktan_2018_02_2018-08-31_tie_001_sv.html