Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Laatuseloste: Talonrakennusyritysten korjausrakentaminen

1. Tilastotietojen relevanssi

1.1 Tietosisältö ja käyttötarkoitus

Rakennusyritysten korjausrakentamisen arvotilasto kuvaa vähintään 5 henkilön talonrakennusyritysten korjausrakentamisesta syntyvää liikevaihdon määrää ja kehitystä. Tilasto on vuositilasto ja aikasarjat alkavat vuodesta 1996. Aikasarjat ovat laskettu vanhalla menetelmällä vuoteen 2011 asti. Vuoden 2012 tiedot on tuotettu uudella laskentamenetelmällä ja niiden tietoja ei voida vertailla edellisten vuosien tietoihin. Tietoja käyttävät kansantalouden tilinpito, rakennusalan eri järjestöt, tutkimuslaitokset ja julkinen hallinto.

Tilastojen laadintaa ohjaa valtion tilastotoimen yleislaki, tilastolaki , jonka mukaan tilastoihin tulee ensisijassa käyttää muihin tarkoituksiin kerättyä tietoa. Tiedonantajilta kerätään vain ne välttämättömät tiedot, joita ei saada muualta.

1.2 Tietolähteet

Tilasto perustuu tilastovuoden 2012 tiedoista alkaen otoksen perusteella vähintään 5 henkilön rakennusyrityksille lähetettävään tiedusteluun. Vähintään 50 henkilön rakennusyritykset tulevat mukaan totaalina.

Tilaston peruskehikon muodostaa Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteri. Tiedustelu tehdään yhdessä yritysten tilinpäätöstilaston kanssa ja sen tilinpäätöstietokantaa käytetään yritysten taustatietojen analysoinnissa. Tilinpäätöstilastossa on myös tietoja verohallinnon elinkeinoveroaineistosta.

1.3 Käytetyt luokitukset

Rakennusyritysten korjausrakentamisen tilastossa noudatetaan tilastovuodesta 2009 lähtien Toimialaluokitus 2008 -luokitusstandardia. Tässä tilastossa talonrakentaminen sisältää yritykset, jotka toimivat toimialoilla talonrakentaminen (TOL 41) ja erikoistunut rakennustoiminta (TOL43). Toimialaluokituksesta löytyy lisätietoja Tilastokeskuksen verkkosivujen kohdasta luokitukset.

2. Menetelmäkuvaus

Aineisto tarkistetaan ja tarvittavat taustatiedot (taustamuuttujat) rakennusyrityksistä saadaan yritysten tilinpäätöstilastosta. Myös osa puuttuvista tiedoista saadaan rakennetilastojen tilinpäätöstilastosta.

Tarkistetusta aineistosta lasketaan haluttuja summatietoja eri luokituksilla. Tiedot korotetaan perusjoukon tasolle ja kadon vaikutusta korjataan. Estimoinnissa käytetään Horvitz-Thompson -estimaattoria eli haluttua summatietoa laskiessa muuttujan arvot painotetaan kertomalla muuttujan arvo sen sisältymistodennäköisyyden käänteisluvulla ja summaamalla näin saadut luvut yhteen.

Tiedot perustuvat otantatutkimukseen, jonka vuosittaiset katoprosentit ovat 20 - 30 prosentin välillä. Yli 250 henkilön rakennusyritysten osalta peittävyys on hyvä. Kato kohdistuu pienempiin alle 50 henkilön rakennusyrityksiin. Alle 50 henkilön yrityksissä kato on satunnaista ositteiden sisällä, joten siitä ei aiheudu harhaa estimaatteihin. Vähintään 50 henkilön yrityksissä vastauskadon aiheuttamaa harhaa korjataan imputoimalla puuttuvat tiedot. Imputointimenetelmänä käytetään hot deck -imputointia. Imputoinnissa käytetään apuna tietoa yritysten liikevaihdoista.

Maa- ja vesirakentamisen korjausrakentamisen käsite on vielä vakiintumaton ja tietojen antajat ovat määritelleet itse vaihtelevasti korjausrakentamisensa. Tästä syystä tietoja maa- ja vesirakentamisen korjauksista ei voida vielä julkaista.

Pienet alle 5 henkilön yritykset eivät kuulu tilaston piiriin. Pienet rakennusalan yritykset ovat usein keskittäneet toimintansa nimenomaan korjausrakentamiseen, esimerkiksi rakennusalan asennuksiin ja viimeistelyyn liittyvät yritykset ovat juuri tällaisia.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Tilaston perusjoukon muodostavat Tilastokeskuksen yritysrekisterin talonrakennusalan yritykset, joissa työskentelee vähintään 5 henkilöä. Tilaston perusjoukkoon kuuluu yhteensä 5 121 yritystä. Tiedot kerätään otokseen pohjautuen siten, että tiedusteluun otetaan kaikki vähintään 50 henkilön yritykset (257 kpl) ja 5-49 henkilön yrityksistä otetaan otos, jonka otanta perustuu yksinkertaiseen, ositettuun satunnaisotantaan. Ositteiden muodostamiseen käytetään yrityksen kokoa ja toimialaluokitusta. Lopullinen otoskoko on 989 yritystä.

4. Tietojen ajantasaisuus

Rakennusyritysten korjausten arvotiedot koskevat yritysten tilikautta. Vuoden 2012 tilasto kuvaa tilikautta, joka päättyi vuoden 2012 aikana. Tilasto on lopullinen ja julkaistaan vuosittain lokakuussa.

5. Tietojen saatavuus

Rakennusyritysten korjausten arvo julkaistaan kerran vuodessa rakentamisen ja asumisen vuosikirjassa, talonrakentamisen suhdanteet -julkaisussa ja Tilastokeskuksen korjausrakentamisen kotisivulla.

Rakennusyritysten korjausrakentamisen arvotiedot perustuvat vähintään 5 henkilön rakennusyrityksille tehtyyn tiedusteluun.

Tilaston tuotannossa käytettäviä metatietoja on saatavissa Tilastokeskuksen teollisuuden ja rakentamisen vastuualueelta.

6. Tietojen vertailukelpoisuus

Rakennusyritysten korjausrakentamisen arvotiedot ovat vertailukelpoisia vuodesta 1996 lähtien vuoteen 2008 saakka. Tiedustelun tutkimusperusjoukkoa on laajennettu ja vuoden 2009 tiedot perustuvat uudistettuun otokseen, eivätkä ne ole vertailukelpoisia aiempien vuosien kanssa. Uusi toimialaluokitus TOL 2008 toi muutoksia rakentamisen toimialan sisältöön vuodesta 2008 lähtien. Vuoden 2012 tiedot eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien kanssa, koska tutkimusperusjoukkoa on laajennettu ja kyselylomaketta muutettu.

7. Tietojen yhtenäisyys

Tilaston tuotannossa käytettäviä metatietoja on saatavissa Tilastokeskuksen teollisuus ja rakentaminen vastuualueelta.


Lähde: Rakennusyritysten korjaukset. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kaj Isaksson 09 1734 3633, Atte Lintilä 09 1734 2914, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 4.10.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Korjausrakentaminen [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2958. Rakennusyritysten korjaukset 2012, Laatuseloste: Talonrakennusyritysten korjausrakentaminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.11.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kora/2012/02/kora_2012_02_2013-10-04_laa_001_fi.html