Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Laatuseloste: Talonrakennusyritysten korjausrakentamisen liikevaihto

1. Tilastotietojen relevanssi

1.1 Tietosisältö ja käyttötarkoitus

Rakennusyritysten korjausrakentamisen arvotilasto kuvaa keskisuurten ja suurten talonrakennusyritysten (vähintään 20 henkilön yritykset) korjausrakentamisesta syntyvää liikevaihdon määrää ja kehitystä. Tilasto on vuositilasto ja aikasarjat alkavat vuodesta 1996. Tietoja käytetään mm. kansantalouden tilinpidon tarpeisiin.

1.2 Käsitteet, luokitukset, tietolähteet

1.2.1 Tietolähteet

Tilasto perustuu kaikille vähintään 20 henkilön rakennusyrityksille lähetettävään tiedusteluun.

Tilaston peruskehikon muodostaa Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteri. Tiedustelu tehdään yhdessä yritysten rakenteet - yksikön tilinpäätöstilaston kanssa ja sen tilinpäätöstietokantaa käytetään yritysten taustatietojen analysoinnissa. Tilinpäätöstilastontietokantaan sisältyy myös tietoja verohallinnon elinkeinoverotusaineistosta.

1.2.2 Käytetyt luokitukset

Rakennusyritysten korjausrakentamisen tilastossa noudatetaan tilastovuodesta 2002 lähtien Toimialaluokitus 2002-luokitusstandardia. Talojen rakentamiseen kuuluu varsinaisen talonrakentamisen toimialan 45211 lisäksi myös toimialaluokat 4522 (kattotyöt), 45250 (muu erikoisalojen rakentaminen ), 453 (rakennusasennus), 454 (rakentamisen viimeistelytyöt ) ja 455 (rakennuskonevuokraus käyttäjineen). Toimialaluokituksesta löytyy lisätietoja Tilastokeskuksen verkkosivuilta luokitusten yhteydessä (http://tilastokeskus.fi/tt/luokitukset/index.html).

Rakentamisen toimialajaottelun taustalla on Euroopan yhteisön neuvoston asetus N:o 1165/98, jonka mukaan rakentamisen tuotantomuuttuja pitää jaotella talonrakennustuotantoon sekä maa- ja vesirakennustuotantoon.

Korjausrakentamisen kohteet eli rakennukset luokitellaan kahteen luokkaan asuinrakennuksiin ja muihin rakennuksiin. Luokitus pohjautuu rakennusluokituksen käyttötarkoituksen mukaisiin luokkiin http://tilastokeskus.fi/tk/tt/luokitukset/index.html.

1.2.3 Käytetyt käsitteet

Korjausrakentaminen

Korjausrakentamisella tarkoitetaan kertaluontoista rakennustoimintaa, joka rakennuksen tai rakennuksen tilan säilyttäen muuttaa sitä senhetkisestä tilasta toivottuun suuntaan. Korjausrakentamista on myös sellainen uudistustyö, jossa vanhan tilalle rakennetaan nykyaikaisempi laite tai rakennelma. Korjausrakentamiseen sisältyvät esim. sellaiset rakennustyöt kuten perusparannus, saneeraus, restaurointi, entisöinti, remontointi, kunnossapito, vuosikorjaus, kunnostus ja purkaminen. Rakennusten laajennukset eivät kuulu korjausrakentamiseen.

Uudisrakentaminen

Uudisrakentamisella tarkoitetaan rakentamista, joka tuottaa uutta tilaa tai uuden rakennelman.

Talotekniikka

on yhteisnimitys rakennuksen sisäisille lämmitys-, vesi-, viemäröinti-, ilmastointi-, sähkö-, automaatio-, turva- ja tietoliikennejärjestelmille.

Liikevaihto rakennustoiminnasta

Kyseessä on kotimaan liikevaihto. Liikevaihtoon luetaan kirjanpitovelvollisen varsinaisen toiminnan myyntituotot, joista on vähennetty myönnetyt alennukset sekä arvonlisävero ja muut välittömästi myynnin määrään perustuvat verot. Liikevaihto tarkoittaa nimenomaan rakennustoiminnasta kertynyttä myyntituottoa. Asunto-osakkeiden myymisestä saadut tulot eivät kuulu tähän.

1.3 Lait, asetukset ja suositukset

Tilastojen laadintaa ohjaa valtion tilastotoimen yleislaki, tilastolaki, jonka mukaan tilastoihin tulee ensi sijassa käyttää muihin tarkoituksiin kerättyä tietoa. Tiedonantajilta kerätään vain ne välttämättömät tiedot, joita ei saada muualta. Rakennusyritysten korjausrakentamisen tiedustelu on juuri tällainen tilasto, joka käyttää muiden tilastojen tiedonkeruuta välttämättömien tietojen hankintaan.

Lisäksi on Euroopan yhteisön komission yritystoiminnan rakennetilastoja koskeva asetus N:o 2701/98, jossa edellytetään että jäsenvaltiot tuottavat tietoa joka kolmas vuosi rakennusyritysten alihankinnoista. Asetus koskee tämän tilaston kyselylomakkeella olevaa muuttujaa 'tulot alihankinnoista'.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

2.1. Perusjoukko

Tilaston perusjoukon muodostavat Tilastokeskuksen yritysrekisterin talonrakennusalan yritykset. Tiedot kerätään kaikilta vähintään 20 henkilön yrityksiltä, joita on noin 750.

2.2. Laskentamenetelmä

Aineisto, noin 600 saatua vastausta tarkistetaan. Tarvittavat taustatiedot (taustamuuttujat) rakennusyrityksistä saadaan yritysten tilinpäätöstilastosta. Myös osa puuttuvista tiedoista saadaan rakennetilastojen tilinpäätöstilastosta.

Tarkastetusta aineistosta lasketaan haluttuja summatietoja eri luokituksilla. Tietoja ei koroteta perusjoukon tasolle, eikä kadon vaikutusta korjata.

Vastausprosentti korjausrakentamisen tiedustelussa on yleensä ollut 65 - 75 prosentin välillä. Vuoden 2003 tiedustelussa vastausprosentti oli 82 prosenttia.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Tiedot perustuvat kokonaistutkimukseen, jonka vuosittaiset katoprosentit ovat 20-25 välillä. Suurten (yli 250 henkilön yritykset) rakennusyritysten osalta peittävyys on hyvä. Kato kohdistuu keskisuuriin ja etenkin pieniin (alle 50 henkilön) rakennusyrityksiin.

Maa- ja vesirakentamisen korjausrakentamisen käsite on vielä vakiintumaton ja tietojen antajat ovat määritelleet itse vaihtelevasti korjausrakentamisensa. Tästä syystä tietoja maa- ja vesirakentamisen korjauksista ei voida vielä julkaista.

Pienet alle 20 hengen yritykset eivät kuulu tilaston piiriin. Pienet rakennusalan yritykset ovat usein keskittäneet toimintansa nimenomaan korjausrakentamiseen, esimerkiksi rakennusalan asennuksiin ja viimeistelyyn liittyvät yritykset ovat juuri tällaisia.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Rakennusyritysten korjausten arvotiedot koskevat kalenterivuotta ja lopulliset tiedot julkaistaan seuraavan vuoden marras-joulukuussa.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Rakennusyritysten korjausten arvo julkaistaan kerran vuodessa rakentamisen ja asumisen vuosikirjassa ja Tilastokeskuksen korjausrakentamisen kotisivuilla.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Rakennusyritysten korjausrakentamisen arvotiedot ovat vertailukelpoisia vuodesta 1996 lähtien. Uusi toimialaluokitus TOL 2002 on toi vain hyvin vähäisiä muutoksia rakentamisen toimialan sisältöön.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Rakennusyritysten korjausrakentamisen arvotiedot perustuvat suurille ja keskisuurille (vähintään 20 henkilön ) rakennusyrityksille tehtyyn tiedusteluun.

8. Dokumentointi

Tilaston tuotannossa käytettäviä metatietoja on saatavissa Tilastokeskuksen rakentamisen suhdanteet vastuualueelta

 


Päivitetty 30.8.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Korjausrakentaminen [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2958. 2004, Laatuseloste: Talonrakennusyritysten korjausrakentamisen liikevaihto . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kora/2004/kora_2004_2004-12-21_laa_001.html