Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 19.6.2013

Antalet slutbehandlade konkursansökningar på samma nivå år 2012 som året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter slutbehandlade domstolarna totalt 3 265 konkursansökningar år 2012. Detta var åtta ansökningar fler än år 2011. Av 2012 års ansökningar slutade 596 i fastställande av utdelningsförteckning. I övriga fall avbröts konkursbehandlingen i olika skeden av konkursförfarandet.

Slutbehandlade konkursansökningar efter typ av avgörande år 2012 och 2011

Slutbehandlade konkursansökningar efter typ av avgörande år 2012 och 2011

De vanligaste orsakerna till att konkursförfarandet avbröts var konkursboens medellöshet, vilket var orsaken i 1 200 fall, och återkallande av ansökan, vilket var orsaken i 811 fall. Återkallande av ansökan innebär i praktiken att de borgenärer som deltagit i förfarandet har fått en betalning för sina fordringar eller en säkerhet som de godkänt. År 2012 var antalet återkallelser av ansökan sex färre än året innan.

Den nya konkurslagen trädde i kraft 1.9.2004 och ersatte den gamla konkursstadgan från år 1868. Den nya lagen medförde inga större förändringar i konkursförfarandet som helhet och inte heller i borgenärernas eller gäldenärernas ställning. Den nya konkurslagen medförde emellertid en ny form av utredning av konkursbon, offentlig utredning, som vanligen kommer i fråga som ett alternativ till att konkursen förfaller. Vid en offentlig utredning upphör borgenärernas beslutanderätt och boförvaltarens förordnande, och förvaltningen av konkursboet börjar skötas av en offentlig utredare som har förordnats av konkursombudsmannen. De kostnader som föranleds av den offentliga utredningen betalas av statens medel till den del konkursboets medel inte räcker till för att betala dem. År 2012 fattades totalt 81 beslut i tingsrätter om att övergå till offentlig utredning, medan motsvarande siffra året innan var 77. År 2012 nedlades totalt 82 konkurser i tingsrätter efter ett beslut om försättande i konkurs, dvs. en fler än året innan.

Med slutbehandlade konkursärenden avses i Statistikcentralens konkursstatistik ärenden som har behandlats i tingsrätten och som tingsrätten gett ett avgörande i. Statistiken över slutbehandlade konkurser beskriver en annan population än anhängiggjorda konkurser. Slutbehandlade konkurser omfattar ärenden som anhängiggjorts redan före statistikåret och på motsvarande sätt blir en del av de ärenden som anhängiggjorts under statistikåret slutbehandlade först under de kommande åren.


Källa: Slutbehandlade konkursansökningar, 2012. Statistikcentralen

Förfrågningar: Miska Simanainen 09 1734 3788, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (227,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 19.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2012/konk_2012_2013-06-19_tie_001_sv.html