Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Begrepp och definitioner

Behandlingstid

Den tid det tagit att avgöra ett ärende, räknat från den dag då ärendet kom in, ända fram till den dag då ett avgörande görs.

Besvärstillstånd

Tillstånd att hos högsta domstolen eller högsta förvaltningsdomstolen söka ändring i en lägre domstols avgörande.

Tvistemål

I tvistemål behandlas tvister mellan privatpersoner eller företag i frågor som förts till domstol för erhållande av en opartisk lösning. Tvisten kan gälla t.ex. ersättning för skada, hävning av köp eller frågan om ett avtals giltighet. Vid tingsrätten avkunnas även domar i otvistiga fordrings- och vräkningsmål.

Åtalad

Part för vilken det vid domstol krävs straff med anledning av ett misstänkt brott. Termen "svarande" kan också användas i fråga om den åtalade.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Högsta domstolens avgöranden [e-publikation].
ISSN=1798-1980. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/koikr/kas_sv.html