Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Begrepp och definitioner

Förändringar i totalproduktiviteten

I såväl statens som i kommunernas och samkommunernas produktivitetsstatistik definieras förändringen i totalproduktiviteten som kvoten av förändringen i produktionen och förändringen i den totala insatsen.

Totalinsatsförändring

I statens produktivitetsstatistik anges totalinsatsförändringen som det deflaterade beloppet av förändringen i posten "verksamhetskostnader totalt". Personalkostnader, avskrivningar och övriga verksamhetskostnader deflateras med separata kostnadsindex.

I statistiken över kommunernas och samkommunernas produktivitet anges totalinsatsförändringen med hjälp av den sammanlagda volymförändringen på årsnivå i posterna "insatsförbrukning till mottagarpriser", "förslitning av fast kapital" samt "löner och kollektiva avgifter" efter näringsgren inom sektorn "Kommuner" i nationalräkenskaperna.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över kommunernas och samkommunernas produktivitet [e-publikation].
ISSN=1797-3252. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 31.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kktu/kas_sv.html