Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 17.3.2017

Koulutuksen keskeyttäminen väheni

Tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista 5,1 prosenttia keskeytti opinnot eikä jatkanut missään tutkintoon johtavassa koulutuksessa lukuvuoden 2014/2015 aikana. Keskeyttäminen väheni edellisvuoteen verrattuna lukio-, ammattikorkeakoulu- ja yliopistokoulutuksessa ja pysyi ennallaan ammatillisessa koulutuksessa. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen koulutustilastoista.

Lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakoulukoulutuksessa ja yliopistokoulutuksessa keskeyttäminen lukuvuosina 2005/2006–2014/2015, %

Lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakoulukoulutuksessa ja yliopistokoulutuksessa keskeyttäminen lukuvuosina 2005/2006–2014/2015, %

Nuorille suunnatussa lukiokoulutuksessa keskeytti 3,1 prosenttia, nuorille suunnatussa ammatillisessa koulutuksessa 7,6 prosenttia, ammattikorkeakoulukoulutuksessa (ammattikorkeakoulututkinnot) 7,6 prosenttia ja yliopistokoulutuksessa (alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot) 6,2 prosenttia lukuvuonna 2014/2015.

Miehet keskeyttivät useimmin ammattikorkeakoulun, naiset ammatillisen koulutuksen

Jos koulutussektoreita vaihtaneita, esimerkiksi lukiokoulutuksesta ammatilliseen koulutukseen siirtyneitä, ei lasketa keskeyttäneiksi, keskeyttämisprosentit pienenevät. Useimmin koulutussektoria vaihtoivat lukio- ja ammattikorkeakoulukoulutuksen opiskelijat. Naiset vaihtoivat koulutussektoria hieman useammin kuin miehet.

Miehet keskeyttivät lukuvuonna 2014/2015 kokonaan tutkintoon johtavan koulutuksen naisia useammin kaikissa koulutussektoreissa. Miehet keskeyttivät useimmin ammattikorkeakoulukoulutuksen ja naiset ammatillisen koulutuksen. Omassa koulutussektorissaan naiset keskeyttivät opintonsa miehiä useammin ainoastaan ammatillisessa koulutuksessa.

Tutkintoon johtavassa koulutuksessa keskeyttäminen sukupuolen ja koulutussektorin mukaan lukuvuonna 2014/2015 1)

Sukupuoli / koulutussektori Keskeyttämisen laskennassa käytetty opiskelija-
määrä
20.9.2014
Keskeytti omassa koulutus- sektorissaan Vaihtoi koulutus- sektoria Keskeytti kokonaan tutkintoon johtavan koulutuksen
% % %
Yhteensä 476 465 6,3 1,2 5,1
Miehet ja naiset Lukiokoulutus (nuorille suunnattu) 95 322 3,1 1,7 1,4
Ammatillinen koulutus (nuorille suunnattu) 123 590 7,6 0,8 6,8
Ammattikorkea-
koulukoulutus
(ammattikorkea-
koulututkinnot)
127 736 7,6 1,7 6,0
Yliopistokoulutus
(alemmat ja ylemmät
korkeakoulututkinnot)
129 817 6,2 0,8 5,3
Miehet Yhteensä 225 702 7,1 1,1 6,0
Lukiokoulutus (nuorille suunnattu) 40 775 3,3 1,7 1,7
Ammatillinen koulutus (nuorille suunnattu) 67 079 7,6 0,6 7,0
Ammattikorkea-
koulukoulutus
(ammattikorkea-
koulututkinnot)
59 994 9,3 1,8 7,5
Yliopistokoulutus
(alemmat ja ylemmät
korkeakoulututkinnot)
57 854 7,0 0,8 6,1
Naiset Yhteensä 250 763 5,6 1,3 4,3
Lukiokoulutus (nuorille suunnattu) 54 547 2,9 1,6 1,3
Ammatillinen koulutus (nuorille suunnattu) 56 511 7,7 1,1 6,5
Ammattikorkea-
koulukoulutus
(ammattikorkea-
koulututkinnot)
67 742 6,2 1,6 4,6
Yliopistokoulutus
(alemmat ja ylemmät
korkeakoulututkinnot)
71 963 5,5 0,9 4,7
1) Keskeyttämisen laskennassa käytetyt opiskelijamäärät poikkeavat kokonaisopiskelijamääristä, koska aineistosta on jouduttu poistamaan osa opiskelijoista. Tiedot eivät sisällä Rovala-opistoa, Pohjois-Savon opistoa, Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopistoa, Poliisiammattikorkeakoulua, Maanpuolustuskorkeakoulua eikä Tampereen teknillistä yliopistoa, sillä keskeyttämistä ei ole voitu laskea puutteellisten seurantatietojen vuoksi.

Eniten keskeytettiin luonnontieteiden koulutusalalla, matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla sekä luonnonvara- ja ympäristöalalla. Vähiten keskeyttämisiä oli yleissivistävässä koulutuksessa eli lukiokoulutuksessa sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutusalalla.

Kahdeksantoista vuotta täyttäneistä lukiokoulutuksen keskeyttäneistä 43 prosenttia jatkoi tutkintotavoitteista opiskelua jollain muulla koulutussektorilla ja 15 prosenttia meni töihin. Vastaavat luvut ammatillisessa koulutuksessa olivat 10 ja 24 prosenttia, ammattikorkeakoulukoulutuksessa 22 ja 51 prosenttia ja yliopistokoulutuksessa 14 ja 56 prosenttia. Työssäkäyntitiedot perustuvat Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston ennakkotietoihin.

Tämän tilaston tietokantataulukoissa on tietoa koulutuksen keskeyttämisestä koulutussektoreittain eri koulutusaloilla, opetusaloilla ja maakunnissa.

Opiskelu kiinnosti aiempaa enemmän myös muiden tilastojen perusteella. Vuonna 2015 tutkintojen suorittaminen nopeutui, samoin opiskelijoiden työssäkäynti väheni (Opintojen kulku ja Opiskelijoiden työssäkäynti).

Vuonna 2015 neljän kuukauden koeajalla oppisopimuskoulutuksen keskeytti 686 opiskelijaa, mikä on 1,4 prosenttia kaikista oppisopimuskoulutuksen opiskelijoista. Koeajan jälkeen keskeyttäneitä oli 3 314 eli 6,7 prosenttia kaikista oppisopimuskoulutuksen opiskelijoista. Kaikkiaan oppisopimuskoulutusopiskelijoita oli 49 102 vuonna 2015.

Peruskoulun tavalla tai toisella kesken jättäneitä oli lukuvuonna 2015/2016 yhteensä 409. Oppivelvollisuutensa kevätlukukaudella kokonaan laiminlyöneitä oli 94 ja oppivelvollisuusiän ohittaneita, ilman peruskoulun päättötodistusta eronneita oli yhteensä 315. Koulupudokkaista yli puolet oli poikia. Oppivelvollisuutensa laiminlyöneistä poikia oli 53 ja ilman peruskoulun päättötodistusta eronneista 185.

Tilastossa kuvataan vuoden aikana tapahtunutta perusasteen jälkeisen tutkintotavoitteisen koulutuksen keskeyttämistä. Keskeyttämistiedot lukuvuodelta 2014/2015 on saatu seuraamalla syyskuussa 2014 opiskelleiden tilannetta syyskuussa 2015. Mikäli henkilö ei jatkanut opiskeluaan tai ei suorittanut tutkintoa tuona aikana, hänet on laskettu keskeyttäneeksi. Keskeyttämisen laskemiseksi opiskelijoita on seurattu tietyssä loogisessa järjestyksessä, jossa tutkinnon suorittaminen on priorisoitu aina ennen opiskelua. Tarkemmin keskeyttämisen laskenta on selostettu laatuselosteessa.


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (249,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 17.3.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen keskeyttäminen [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-9280. 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.1.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kkesk/2015/kkesk_2015_2017-03-17_tie_001_fi.html