Finlands officiella statistik

Växthusgaser

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Information om nationella växthusgasutsläpp, deras regionala fördelning och faktorer som påverkar utsläppen
3.6.2021
Statistikcentralen publicerar årligen en sammanfattande rapport på finska om utvecklingen av växthusgasutsläpp i Finland. Uppgifterna baserar sig på de senaste publicerade nationella inventeringsuppgifterna. Den här rapporten beskriver mer detaljerat uppgifterna i det snabbestimat för år 2020 som publicerades 21.5 och de reviderade utsläppsuppgifterna för åren 1990 - 2019 som publicerades 19.3. Samtidigt publiceras också de landskaps- och kommunvisa utsläppsuppgifterna för år 2019 (databastabeller) . Rapporten beskriver utsläppsutvecklingen inom olika sektorer och faktorer som inverkar på dem. En del av de verkningsfulla faktorerna har att göra med åtgärder som vidtagits för att minska utsläppen och med utvecklingen av ekonomin och dess strukturer, medan andra faktorer ligger utanför det området som påverkas av mänsklig verksamhet, t.ex. väderleksförhållanden. Rapporten innehåller dessutom ett sammandrag av Finlands klimatmålsättningar och -planer på kort, medellång och lång sikt. Sammandraget har utarbetats av Arbets- och näringsministeriet, Jord- och skogsbruksministeriet och Miljöministeriet. I rapporten finns också information om utvecklingen av de internationella utsläppen. I det tema i rapporten som varje gång varierar behandlas utvecklingsbehoven för statistiken över uppvärmning av byggnader utifrån de behov utsläppsberäkningen ställer.

Beskrivning: Statistiken sammanställs på basis av de uppgifter om utsläpp som rapporteras till EU och FN:s klimatkonvention. Den årliga rapporteringen av växthusgaser enligt Kyotoprotokollet till FN:s klimatkonvention innehåller en utsläppsberäkning i ett bestämt format (rapporteringstabeller, CRF-tabeller) och en anknytande bakgrundsrapport (National Inventory Report). Växthusgaserna rapporteras årligen till EU, FN:s klimatkonvention och dess Kyotoprotokoll. Statistikcentralen är den nationella inventeringsenheten i Finland.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: luftvård, växthusgaser, utsläpp, klimat.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/index_sv.html