Finlands officiella statistik

Växthusgaser

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Finlands utsläpp av växthusgaser 2019 till EU och FN:s klimatkonvention
19.3.2021
År 2019 motsvarade Finlands växthusgasutsläpp (exkl. LULUCF-sektorn) 53,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter (mn ton CO2- ekv.), vilket var 18,2 miljoner ton mindre än under jämförelseåret 1990. Dessa totala utsläpp var nästan oförändrade jämfört med de preliminära uppgifterna som publicerades i december 2020. Utsläppen utanför utsläppshandeln översteg EU:s utsläppskvot med 0,6 miljoner ton CO2-ekv. Nettosänkan för sektorn markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF), dvs. summan av upptag och utsläpp, var 14,7 miljoner ton CO2-ekv år 2019, men dessa uppgifter har inte räknats med i de totala utsläppen. De uppgifter som nu publiceras baserar sig på rapporteringen av uppgifter om utsläpp till EU och FN:s klimatkonvention.

Beskrivning: Statistiken sammanställs på basis av de uppgifter om utsläpp som rapporteras till EU och FN:s klimatkonvention. Den årliga rapporteringen av växthusgaser enligt Kyotoprotokollet till FN:s klimatkonvention innehåller en utsläppsberäkning i ett bestämt format (rapporteringstabeller, CRF-tabeller) och en anknytande bakgrundsrapport (National Inventory Report). Växthusgaserna rapporteras årligen till EU, FN:s klimatkonvention och dess Kyotoprotokoll. Statistikcentralen är den nationella inventeringsenheten i Finland.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: luftvård, växthusgaser, utsläpp, klimat.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/index_sv.html