Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.11.2013

Massmediernas marknadstrender oförändrade år 2012

Massmediemarknadens tillväxt har under 2000-talet varit beroende främst av de elektroniska medierna. Televisionens, radions och webbmediernas sammanräknade intäkter har mer än fördubblats. Förlagsverksamhetens andel av massmediemarknaden har klart minskat. Enligt Statistikcentralen var totalutvecklingen av massmediemarknadens värde något på minus år 2012. Av värdet försvann omkring tjugo miljoner euro (-0,5 %). Mediemarknadens storlek var sammanlagt omkring 4,3 miljarder euro.

Sektorernas andelar av massmediemarknaden i Finland 2000–2012, procent

Sektorernas andelar av massmediemarknaden i Finland 2000–2012, procent

De elektroniska mediernas tillväxt räknat i euro fortsatte, men klart långsammare än tidigare. Förlagsverksamhetens intäkter minskade med omkring två procent.

Inom de elektroniska medierna ökade internetreklamen mest (+ 10 %). Televisionsverksamheten ökade bara med omkring en procent.

Inom förlagsverksamheten var siffrorna negativa med undantag av tidningar som utkommer 1–3 gånger i veckan.

Annonsintäkterna för tryckta tidningar minskade klart. Prenumerationsförsäljningen försvårades för sin del av att prenumerationspriserna steg till följd av att momsskattesatsen för tidningsprenumerationer höjdes till 9 procent i början av år 2012.Enligt uppgifter från Tidningarnas Förbund uppgick de digitala intäkternas andel av den totala tidningsförsäljningen till endast omkring fyra procent.

I motsats till trenden uppnådde biograferna en intäktsökning på 20 procent. Andelen biografbesökare som såg inhemska filmer var rekordhög. Den tydliga nedgången i försäljningen av videoinspelningar fortsatte också år 2012 (-11 %).

Massmediemarknaden i Finland 2011–2012, miljoner euro

  2011
mn €
2012
mn €
2012
%
Förändring,
% 2011-12
Dagstidningar (7–4 dagar i veckan) 1) 1 001 996 23 -0,51
Övriga tidningar 1) 127 136 3 7,4
Gratistidningar 1) 83 76 2 -8,2
Tidskrifter 680 650 15 -4,4
Böcker 1) 570 562 13 -1,4
Tryckta kataloger & direktreklam 291 282 7 -3,1
Förlagsverksamhet totalt 2 752 2 703 62 -1,8
Television 2) 1 028 1 039 24 1,1
Radio 60 58 1 -3,2
Internetreklam 219 240 6 10,0
Elektroniska massmedier total t 1 307 1 338 31 2,4
Fonogram 1) 77 77 2 1,0
Video 144 128 3 -10,8
Biografer 68 81 2 19,7
Inspelningsmedier totalt 288 287 7 -0,5
Massmedier totalt 4 347 4 327 100 -0,5
1) Inkl. också digital försäljning.
2) Inkl. också YLE public service-radioverksamheten

Kalkylerna över massmediemarknaden visas på slutanvändarnivå: t.ex. siffran som beskriver storleken på dagstidningsmarknaden omfattar prenumerations- och lösnummerförsäljningen till tidningarnas detaljpris samt reklamintäkterna. Siffrorna inkluderar den inhemska produktionen och importen, men inte exporten.

Internetreklamen och tidningarna innehåller överlappningar.


Källa: Statistik över massmedier och kultur. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tuomo Sauri 09 1734 3449, joukkoviestimet.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (225,2 kB)

Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 27.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Massmediestatistik [e-publikation].
ISSN=2323-6337. 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jvie/2012/jvie_2012_2013-11-27_tie_001_sv.html