Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.12.2012

De elektroniska mediernas omsättning har fördubblats sedan millennieskiftet

Massmediemarknadens tillväxt har under 2000-talet varit beroende främst av de elektroniska medierna. Televisionens, radions och webbmediernas sammanräknade omsättning har fördubblats. År 2011 låg tryckt media och i synnerhet inspelningsmarknaden bara knappt över nivån för år 2001.

Utveckling av massmediemarknaden, 2001=100

Utveckling av massmediemarknaden, 2001=100

Som helhet växte mediemarknaden år 2011 bara en aning (+ 1%). Värdet av massmediemarknaden i Finland var totalt 4,3 miljarder euro.

De elektroniska medierna ökade alltjämt klart (+7 %) år 2011. Televisionen nådde för första gången gränsen på en miljard euro.

Tryckt media var på föregående års nivå och inspelningsmedierna sjönk med 8 procent. Videoinspelningarna visade den största minskningen (-12 %).

Massmediemarknaden i Finland 2010–2011, miljoner euro

  2010
mn €
2011
mn €
2011
%
Förändring,
% 2010-11
Dagstidningar (7–4 dagar i veckan) 1) 986 1 001 23 2
Övriga tidningar 1) 125 127 3 1
Gratistidningar 1) 78 83 2 7
Tidskrifter 705 680 16 -4
Böcker 1) 577 581 13 1
Tryckta kataloger & direktreklam 298 291 7 -2
Grafiska medier totalt 2 769 2 763 64 0
Television 2) 970 1 028 24 6
Radio 55 60 1 10
Internetreklam 204 221 5 8
Elektroniska massmedier total t 1 229 1 309 30 7
Fonogram 1) 80 77 2 -4
Video 148 130 3 -12
Biografer 69 68 2 -2
Inspelningsmedier totalt 297 274 6 -8
Massmedier totalt 4 294 4 346 100 1
1) Inkl. också digital försäljning.
2) Inkl. också YLE public service-radioverksamheten

Kalkylerna över massmediemarknaden visas på slutanvändarnivå: t.ex. siffran som beskriver storleken på dagstidningsmarknaden omfattar prenumerations- och lösnummerförsäljningen till tidningarnas detaljpris samt reklamintäkterna. Siffrorna inkluderar den inhemska produktionen och importen, men inte exporten.

Internetreklamen och tidningarna innehåller överlappningar.


Källa: Statistik över massmedier och kultur. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tuomo Sauri 09 1734 3449, joukkoviestimet.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (224,2 kB)

Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 12.12.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Massmediestatistik [e-publikation].
ISSN=2323-6337. Massmediemarknaden 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jvie/2011/01/jvie_2011_01_2012-12-12_tie_001_sv.html