Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.12.2011

Massmediemarknaden 2010 – tryckta medier utvecklades svagt

År 2010 återhämtade sig mediemarknaden något och ökade svagt efter det exceptionellt kraftiga fallet året innan. Totalt var ökningen två procent. Tyngdpunkten i ökningen låg klart på de elektroniska massmedierna (+6 %), även om det också fanns andra enskilda tillväxtbranscher. De tryckta massmedierna ökade bara med en procent.

Dagstidningarnas intäkter rasade som en följd av finanskrisen år 2009. Trots den smärre ökningen i fjol stannade intäkterna fortfarande på samma nivå som vid millennieskiftet. Bilden är givetvis ännu dystrare med inflationskorrigerade siffror.

Av de enskilda mediebranscherna hade biograferna (+16 %) och medietjänsterna på internet (+15 %) den största ökningen. Fonogrammen hade den svagaste utvecklingen (-6 %).

Massmediemarknaden i Finland 2009 - 2010

 
 
2009 2010 2010 Förändring,
mn € mn € % 2009–
2010, %
Dagstidningar (7–4 dagar i veckan) 946 959 22 1
Övriga tidningar (3–1 dagar i veckan) 131 126 3 -3
Gratistidningar 81 88 2 8
Tidskrifter 700 705 16 1
Böcker* 570 571 13 0
Kataloger & direktreklam 304 298 7 -2
Grafiska medier totalt 2 731 2 747 64 1
Television** 940 983 23 5
Radio 52 55 1 5
Medier på internet 188 216 5 15
Elektroniska massmedier totalt 1 181 1 253 29 6
Fonogram 85 80 2 -6
Video (DVD, Blu-ray & VHS) 145 142 3 -2
Biografer 60 69 2 16
Inspelningsmedier totalt 290 291 7 0
Massmedier totalt 4201 4 291 100 2
* Inkluderar också den försäljning av off-line multimedieinspelningar
(dvd, cd-rom o.d.) som medlemmarna i Finlands Förlagsförening står för.
** Inkl. också YLE public service-radioverksamheten
Källa: Statistikcentralen, Statistik över massmedier och kultur

År 2010 var värdet av massmediemarknaden i Finland totalt omkring 4,3 miljarder euro, dvs. 90 miljoner euro mer än år 2009.

De grafiska mediernas relativa andel av värdet av massmediemarknaden sjönk från året innan med en procentenhet till 64 procent. De elektroniska massmediernas relativa andel av massmediemarknaden ökade däremot till 29 procent.

Efter millennieskiftet har de grafiska mediernas andel minskat med totalt 11 procentenheter, och de elektroniska mediernas andel har ökat lika mycket.

Massmediemarknaden i Finland 2000–2010

Förhandskalkylerna över massmediemarknaden visas på slutanvändarnivå: t.ex. siffran som beskriver storleken på dagstidningsmarknaden omfattar prenumerations- och lösnummerförsäljningen till tidningarnas detaljpris samt reklamintäkterna. Överlappningarna har eliminerats. Siffrorna inkluderar den inhemska produktionen och importen, men inte exporten.

Källa: Statistik över massmedier och kultur. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tuomo Sauri (09) 1734 3449, joukkoviestimet.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Senast uppdaterad 16.12.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Massmediestatistik [e-publikation].
ISSN=2323-6337. 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jvie/2010/jvie_2010_2011-12-16_tie_001_sv.html