Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.5.2011

Massmediemarknaden svagt uppåt, preliminära uppgifter 2010

År 2010 återhämtade sig mediemarknaden något och ökade svagt efter det exceptionellt kraftiga fallet året innan. Totalt var ökningen en procent. Tyngdpunkten i ökningen låg klart på de elektroniska massmedierna (+5 %), även om det också fanns andra enskilda tillväxtbranscher.

Av de enskilda mediebranscherna hade biograferna (+16 %) och medietjänsterna på internet (+15 %) den största ökningen. De tryckta katalogerna och direktreklamen hade den svagaste utvecklingen (-8 %). De elektroniska katalogerna håller så småningom på att ersätta de traditionella tryckta katalogprodukterna.

Massmediemarknadens förändring, % 2009–2010

År 2010 var värdet av massmediemarknaden i Finland totalt 4,25 miljarder euro, dvs. omkring femtio miljoner euro mer än år 2009.

De grafiska mediernas relativa andel av värdet av massmediemarknaden sjönk ytterligare med omkring en procentenhet till 64 procent. De elektroniska massmediernas relativa andel av massmediemarknaden ökade däremot till 29 procent.

Under de senaste tio åren har de grafiska mediernas andel minskat med totalt 10 procentenheter, och de elektroniska mediernas andel har ökat lika mycket.

Massmediemarknaden i Finland 2009–2010

 
 
2009 2010 2010
mn € mn € %
Dagstidningar (7–4 dagar i veckan) 946 960 23
Övriga tidningar (3–1 dagar i veckan) 131 133 3
Gratistidningar 81 88 2
Tidskrifter 700 705 17
Böcker* 570 555 13
Kataloger & direktreklam 304 280 7
Grafiska medier totalt 2 731 2 721 64
Television** 944 973 23
Radio 52 55 1
Medier på internet 188 216 5
Elektroniska massmedier totalt 1 185 1 243 29
Fonogram 85 80 2
Video (DVD, Blu-ray & VHS) 145 141 3
Biografer 60 69 2
Inspelningsmedier totalt 290 289 7
       
Massmedier totalt 4 205 4 254 100
* Inkluderar också den försäljning av off-line multimedieinspelningar
(dvd, cd-rom o.d.) som medlemmarna i Finlands Förlagsförening står för.

** Inkl. också YLE public service-radioverksamheten

Förhandskalkylerna över massmediemarknaden visas på slutanvändarnivå: t.ex. siffran som beskriver storleken på dagstidningsmarknaden omfattar prenumerations- och lösnummerförsäljningen till tidningarnas detaljpris samt reklamintäkterna. Överlappningarna har eliminerats. Siffrorna inkluderar den inhemska produktionen och importen, men inte exporten.

Källa: Statistik över massmedier och kultur. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tuomo Sauri (09) 1734 3449, joukkoviestimet.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Senast uppdaterad 26.5.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Massmediestatistik [e-publikation].
ISSN=2323-6337. 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jvie/2010/jvie_2010_2011-05-26_tie_001_sv.html