Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.12.2009

Digitaliseringen gjorde att televisionssektorn ökade - massmediemarknaden 2008

Televisionsmarknaden har under de senaste fem åren (2004-2008) ökat med i genomsnitt nästan nio procent på årsnivå. År 2008 var tillväxten 10 procent. Reklamens och betalkanalernas andel var sammanlagt omkring hälften av den sammanlagda omsättningen för televisionsverksamheten. Under de senaste åren har betalkanalernas andel av intäkterna ökat snabbt.

Intäkterna för betal-TV i de olika distributionskanalerna (antennät + kabel + satellit) ökade år 2008 med nästan 40 procent. Å andra sidan verkade antalet hushåll med betal-TV ha nått en stabil nivå och var omkring 600 000 hushåll år 2008. Konsumenterna använde omkring 200 miljoner euro på betal-TV-tjänster, dvs. lika mycket som på videoinspelningar och biobiljetter sammanlagt.

Omkring fyra av fem tv-hushåll hade enligt Finnpanel skaffat en digitalbox med kortplats, dvs. möjlighet för mottagning av betalkanaler år 2008. Spridningen av digitalboxar skapade en stor tillväxtpotential för betaltevemarknaden i Finland som tidigare hade varit mycket liten. Fram till början av 2000-talet utgjorde betaltevehushållen endast omkring fem procent. Digitaliseringen gjorde dock att marknaden växte och blev femdubbelt större. År 2008 var redan en fjärdedel av hushållen betalteveabonnenter.

Tabell 1. Intäkter av televisionsverksamhet (antenn + kabel + satellit) 2000-2008

År Licens-
avgifter
Annonsering Beställningsavgifter: Totalt Totalt
mn €
Betal-TV Kabel-tv
avgifter
2000 49 37 3 11 100 572
2001 52 33 4 11 100 587
2002 50 33 4 13 100 606
2003 49 33 4 15 100 631
2004 49 33 4 14 100 687
2005 48 31 9 11 100 739
2006 46 31 12 11 100 776
2007 43 30 16 10 100 865
2008 40 28 22 9 100 948
Källa: Statistik över massmedier och kultur, Statistikcentralen
Uppskattningens källor: FiCom, Finnpanel, Kommunikationsverket,
TNS Gallup, Bolagens årsberättelser

Volymen av Finlands massmediemarknad uppgick till omkring 4,4 miljarder euro år 2008. Under slutet av 1990-talet ökade volymen med omkring 4-5 procent på årsnivå, men ökningen avtog i början av 2000-talet. Under de senaste åren har den årliga ökningen varit 3-4 procent.

De elektroniska massmediernas andel av massmediemarknaden ökade med två procentenheter, medan de grafiska mediernas andel minskade med två procentenheter

Tabell 2. Massmediemarknaden i Finland 2004-2008

  2004
mn €
2005
mn €
2006
mn €
2007
mn €
2008
mn €
Förändring
2007-08
%
Dagstidningar (7- 4 dgr/v) 970 982 1 027 1 061 1 056 -0,5
Övriga tidningar (3 - 1 dgr/v) 118 121 122 127 135 5,7
Gratistidningar 100 102 104 103 100 -2,8
Tidskrifter 680 710 720 752 760 1,1
Böcker1) 503 524 537 559 566 1,2
Kataloger & adresserad DR 348 352 352 335 340 1,5
Grafiska medier totalt 2 719 2 791 2 862 2 937 2 956 0,7
Television (T+C+S) 2) 687 739 776 865 948 9,6
Radio 51 50 49 49 53 7,4
Internet 55 75 99 118 158 33,9
Elektroniska medier totalt 793 864 924 1 032 1 159 12,3
Fonogram 110 98 99 100 98 -2,0
Video (DVD, Blu-ray, VHS) 141 144 149 150 153 2,0
Biografer 54 46 52 53 58 8,5
Inspelningsmedier totalt 304 288 300 303 309 1,8
Massmedier totalt 3 816 3 943 4 086 4 273 4 424 3,5
Med fasta (2008) priser 4 178 4 280 4 358 4 448 4 424
Massmedier/BNP, % 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4
1) Inkluderar också den försäljning av off-line multimedieinspelningar (dvd, cd-rom o.d.)
som medlemmarna i Finlands Förlagsförening står för.
2) Inkl. också YLE public service - radioverksamheten.
Källa: Statistikcentralen, Statistik över massmedier och kultur

Kalkylerna över massmediemarknaden visas på slutanvändarnivå: t.ex. siffran som beskriver storleken på dagstidningsmarknaden omfattar prenumerations- och lösnummerförsäljningen till tidningarnas detaljpris samt reklamintäkterna. Överlappningarna har eliminerats. Siffrorna inkluderar den inhemska produktionen och importen, men inte exporten. En del av siffrorna i tabellen är uppskattningar.

Källa: Statistik över massmedier och kultur. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tuomo Sauri +358 9 1734 3449, joukkoviestimet.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Senast uppdaterad 14.12.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Massmediestatistik [e-publikation].
ISSN=2323-6337. 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jvie/2008/jvie_2008_2009-12-14_tie_002_sv.html