Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.12.2008

Massmediemarknaden 2007

År 2007 ökade värdet av marknaden för massmedier med omkring fem procent. Liksom året innan var ökningen snabbast inom internet (+19 %) och inom televisionen (+11 %).

Intäkterna för betal-TV i de olika distributionskanalerna (marksända + kabel + satellit) ökade rentav med omkring 50 procent. Konsumenterna använde omkring 125 miljoner euro för betal-TV-tjänster år 2007. Enligt TNS Gallup ökade televisionsreklamen med 8 procent. Tv-licenserna till public service-bolaget Rundradion ökade med 5 procent.

Ökningen av försäljningen av dagstidningar och tidskrifter stannade på 3-4 procent. Mätt i euro nådde bokförsäljningen upp till en årlig tillväxt på omkring 5 procent.

Ökningen av ljud- och bildinspelningar avstannade nästan helt. När det gäller videoinspelningar bidrog övergången till dvd-format inte längre till en försäljningsökning.

Den starka ökningen inom internet var en följd av den fortsatta ökningen av webbreklam. Försäljningsvolymerna för online-tjänsterna var anspråkslösa. Siffrorna för internet inkluderar reklam på internet (webbreklam, elektroniska kataloger och söktjänster, som statistikförts av TNS Gallup) samt den försäljning av online-produkter som medlemmarna i Finlands Förlagsförening står för.

Tabell 1. Massmediemarknaden i Finland 2005-2007

  2005 2006 2007 Förändring, %
mn € mn € mn € 2006-07
Dagstidningar (7-4 dagar i veckan) 982 1 027 1 061 3,4
Övriga tidningar (3-1 dagar i veckan) 121 122 127 4,6
Gratistidningar 102 104 103 -1,2
Tidskrifter 710 720 752 4,4
Böcker* 527 536 564 5,4
Reklamtryck 327 339 350 3,2
Grafiska medier totalt 2 769 2 847 2 958 3,9
Television (T+C+S)** 733 767 850 10,8
Radio 50 49 49 0,3
Internet 75 99 117 18,6
Elektroniska massmedier totalt 858 916 1 017 11,0
Fonogram 98 99 100 1,0
Video (DVS&VHS) 144 149 150 0,7
Biografer 46 52 53 2,7
Inspelningsmedier totalt 288 300 303 1,1
Massmedier totalt 3 915 4 062 4 278 5,3
* Inkluderar också den försäljning av off-line multimedieinspelningar
(dvd, cd-rom o.d.) som medlemmarna i Finlands Förlagsförening står för.
Dess värde i konsumentpriser var omkring 5 mn euro år 2007.
** Inkl. också public service-radioverksamheten
Källa: Statistikcentralen, Statistik över massmedier och kultur

Den elektroniska masskommunikationens andel av mediesektorn ökade exceptionellt mycket, dvs. med 1,3 procentenheter år 2007. Den grafiska sektorns andel av masskommunikationen gick ned med en procentenhet. (Tabell 2)

Tabell 2. Sektorernas andelar av massmediemarknaden i Finland 2005-2007 (%)

  2005 2006 2007
% % %
Dagstidningar (7-4 dagar i veckan) 25,1 25,3 24,8
Övriga tidningar (3-1 dagar i veckan) 3,1 3,0 3,0
Gratistidningar 2,6 2,6 2,4
Tidskrifter 18,1 17,7 17,6
Böcker 13,5 13,2 13,2
Reklamtryck 8,4 8,3 8,2
Grafiska medier totalt 70,7 70,1 69,1
Television 18,7 18,9 19,9
Radio 1,3 1,2 1,2
Internet 1,9 2,4 2,7
Elektroniska massmedier totalt 21,9 22,5 23,8
Fonogram 2,5 2,4 2,3
Video (DVD&VHS) 3,7 3,7 3,5
Biografer 1,2 1,3 1,2
Inspelningsmedier totalt 7,4 7,4 7,1
Massmedier totalt 100 100 100
Källa: Statistikcentralen, Statistik över massmedier och kultur

Kalkylerna över massmediemarknaden visas på slutanvändarnivå: t.ex. siffran som beskriver storleken på dagstidningsmarknaden omfattar prenumerations- och lösnummerförsäljningen till tidningarnas detaljpris samt reklamintäkterna. Överlappningarna har eliminerats. Siffrorna inkluderar den inhemska produktionen och importen, men inte exporten.

Källa: Statistik över massmedier och kultur. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tuomo Sauri (09) 1734 3449, joukkoviestimet.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Senast uppdaterad 31.12.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Massmediestatistik [e-publikation].
ISSN=2323-6337. 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jvie/2007/jvie_2007_2008-12-31_tie_001_sv.html