Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Begrepp och definitioner

Gemensamt kapital

I personalfondens stadgar kan bestämmas att en del av de vinstpremieandelar som har influtit till fonden samt fondens överskott eller en del därav får överföras till fondens gemensamma kapital för att användas för utbildning av medlemmarna eller på något annat sätt till deras gemensamma nytta. Överföring till fondens gemensamma kapital gäller också andelarna av vinstpremieandelen för dem som anslutit sig till fonden enligt 14 a §. Om en medlem utnyttjar rätten att lyfta sin andel av vinstpremieandelen kontant enligt 17 a §, kan en sådan medlems rätt att utnyttja medlemsförmåner som förvärvats med det gemensamma kapitalet begränsas i fondens stadgar.

Medlemsandelskapital

En personalfonds eget kapital består av medlemsandelskapital och annat fondkapital.

Till medlemsandelskapitalet överförs kapitaltillskott till medlemmarnas fondandelar samt värdeförändringar i investerat medlemsandelskapital.

Fondens över- eller underskott kan fogas till medlemsandelskapital och övrigt fondkapital i enlighet med bestämmelserna i 22 § i lagen om personalfonder.

Personalfond

Med en personalfond avses en fond som ägs och kontrolleras av ett företags eller verks personal, och vars syfte är att vara en belöningsform för de anställda och på så sätt öka personalens arbetsmotivation och främja företagets framgång och konkurrenskraft. Personalfondens uppgift är att förvalta företagspremier och andra tillgångar som inbetalats av företaget eller verket med stöd av lagen om personalfonder (814/1989) samt att betala medlemmarnas fondandelar.

Vinstpremieandel

Med vinstpremieandel avses en penningprestation som i fråga om företag väsentligen beräknas på basis av rörelsevinsten enligt resultaträkningen eller en därmed jämförbar uträkning i den interna redovisningen justerad med avskrivningarna eller någon senare redovisningspost som utvisar verksamhetens lönsamhet och dessutom eventuellt på basis av andra faktorer som utvisar företagsverksamhetens effektivitet, och i fråga om ämbetsverk beräknas på basis av resultatpremierna enligt det resultatlönesystem som tillämpas vid ämbetsverket.

Övrigt fondkapital

Till medlemsandelskapitalet överförs det kapital som skall läggas till medlemmarnas fondandelar och de värderegleringar som gjorts i placeringarna av detta kapital.

Till det övriga fondkapitalet överförs fondens gemensamma kapital och dess donationsmedel. Till medlemsandelskapitalet och det övriga fondkapitalet kan fondens överskott och underskott överföras i enlighet med 22 § i personalfondslagen.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Personalfonder [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/hrah/kas_sv.html