Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 8.6.2021

Tehostettu tai erityinen tuki joka viidennellä peruskoululaisella

Peruskoulun oppilaista 21,3 prosenttia sai tehostettua tai erityistä tukea syksyllä 2020. Tehostettua tukea sai 69 300 eli 12,2 prosenttia peruskoulun oppilaista ja erityistä tukea 51 100 eli 9,0 prosenttia peruskoulun oppilaista. Tehostetun tuen oppilaiden osuus oli 0,7 prosenttiyksikköä suurempi ja erityisen tuen oppilaiden osuus 0,5 prosenttiyksikköä suurempi kuin edellisenä vuotena. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen koulutustilastoista.

Tehostettua ja erityistä tukea saaneiden peruskoululaisten osuus kaikista peruskoululaisista 2000–2020, % 1)

Tehostettua ja erityistä tukea saaneiden peruskoululaisten osuus kaikista peruskoululaisista 2000–2020, % 1)
1) Ennen vuotta 2011 erityisopetukseen otetut ja siirretyt oppilaat on rinnastettu erityistä tukea saaneisiin oppilaisiin.

Syksyllä 2020 peruskoulun esi-, perus- ja lisäopetuksessa oli 566 600 oppilasta, joista poikia oli 51 ja tyttöjä 49 prosenttia.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Näistä oppilas voi saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea. Peruskoulun erityisopetustilasto sisältää tietoja enimmäkseen tehostetusta ja erityisestä tuesta. Lisäksi tilastossa on tietoa yleisenä tukena järjestetystä osa-aikaisesta erityisopetuksesta.

Erityiskoulujen erityisryhmissä entistä harvempi oppilas

Erityistä tukea saaneista oppilaista 6,5 prosentilla opetus annettiin kokonaan erityiskoulun erityisryhmässä tai -luokassa syksyllä 2020. Kokonaan erityiskoulun erityisryhmässä tai -luokassa opetuksensa saavien osuus on pienentynyt vuosittain; vuonna 2020 osuus oli 6,8 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuonna 2011. Muun kuin erityiskoulun erityisryhmässä tai -luokassa kokonaan opetuksensa saavien osuus pysyi vuonna 2020 edellisen vuoden tasolla, 27 prosentissa.

Erityistä tukea saaneista oppilaista 34 prosenttia sai opetuksensa kokonaan erityisryhmässä tai -luokassa ja 32 prosentilla oppilaista 80-100 prosenttia opetuksesta oli yleisopetuksen ryhmässä. Loput 34 prosenttia sai osan opetuksestaan yleisopetuksen ryhmässä ja osan erityisryhmässä.

Tilastokeskus on ottanut syksystä 2020 alkaen opetuksen toteutuspaikan tilastoinnissa käyttöön uudet luokittelevat ryhmät. Erityiskoulua, -luokkaa tai -ryhmää kuvaavat luokat ovat samat kuin aiempina vuosina. ”Opetus kokonaan yleisopetuksen ryhmässä” on korvattu luokalla ”Opetuksesta 80-100 prosenttia yleisopetuksen ryhmässä”, joka sisältää inkluusion määritelmän 80 prosenttia tai enemmän yleisopetuksen ryhmässä.

Erityisen tuen oppilaista 22 prosentilla oli pidennetty oppivelvollisuus syksyllä 2020. Vuoden 2020 tiedon vertailukelpoisuuteen aiempien vuosien tietoihin on voinut vaikuttaa tietolähteen muutos.

Osa-aikainen erityisopetus ja tukiopetus lisääntyivät

Tehostettua tukea syksyllä 2020 saaneista oppilaista 78 prosentilla tukeen sisältyi osa-aikaista erityisopetusta, 58 prosentilla tukiopetusta, 37 prosentilla avustajapalveluita, 3 prosentilla tulkitsemispalveluja ja 5 prosentilla erityisiä apuvälineitä. Erityistä tukea saaneista oppilaista 46 prosentilla tukeen sisältyi osa-aikaista erityisopetusta, 42 prosentilla tukiopetusta, 57 prosentilla avustajapalveluita, 6 prosentilla tulkitsemispalveluja ja 10 prosentilla erityisiä apuvälineitä.

Syksyllä 2020 sekä tehostetussa että erityisessä tuessa kasvoivat osa-aikaisen erityisopetuksen ja tukiopetuksen osuudet edellisestä vuodesta: erityisessä tuessa osa-aikainen erityisopetus kasvoi 5 prosenttiyksikköä ja tukiopetus 6 prosenttiyksikköä, tehostetussa tuessa molemmat kasvoivat noin 4 prosenttiyksikköä.

Peruskoululaisista 21 prosenttia sai osa-aikaista erityisopetusta

Lukuvuonna 2019–2020 osa-aikaista erityisopetusta sai kaikkiaan 118 700 oppilasta, joka oli 21 prosenttia syksyn 2019 peruskoululaisista. Osuus on 1,2 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisenä lukuvuotena.

Osa-aikaista erityisopetusta saaneiden peruskoululaisten osuus kaikista peruskoululaisista lukuvuosina 2002/2003–2019/2020, %

Osa-aikaista erityisopetusta saaneiden peruskoululaisten osuus kaikista peruskoululaisista lukuvuosina 2002/2003–2019/2020, %

Syksyllä 2019 osa-aikainen erityisopetus sisältyi 47 800 oppilaan tehostettuun tukeen ja 19 800 oppilaan erityiseen tukeen. Vähennyslaskun avulla voidaan päätellä, että osa-aikaista erityisopetusta lukuvuonna 2019–2020 saaneista 118 700 oppilaasta noin 51 100 eli 43 prosenttia sai osa-aikaista erityisopetusta yleisenä tukena.

Ainakin 29 prosentille peruskoululaisista jonkinlaista oppimisen tukea

Käytettävissä olevien tilastojen mukaan ainakin 29,2 prosenttia syksyn 2019 peruskoulun oppilaista sai jonkinlaista tukea lukuvuonna 2019–2020. Osuus on 0,7 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisenä vuotena, mutta saman verran kuin kaksi vuotta aiemmin.

Tehostettua tukea, erityistä tukea tai osa-aikaista erityisopetusta yleisenä tukena sai lukuvuonna 2019–2020 yhteensä 164 588 oppilasta. Osa-aikaisen erityisopetuksen lisäksi yleistä tukea saatettiin antaa myös muilla tavoin, mutta nämä muut yleisen tuen tukimuodot eivät sisälly Tilastokeskuksen erityisopetustilastoon.

Kaikissa Manner-Suomen maakunnissa aiempaa suuremmalle osalle tukea

Vuonna 2020 tehostettua tukea järjestettiin edellisvuotista useammalle oppilaalle kaikissa Manner-Suomen maakunnissa. Kehitys on ollut samansuuntaista kaikissa Manner-Suomen maakunnissa vuodesta 2011, jolloin kolmiportainen tukijärjestelmä otettiin käyttöön. Tehostettua tukea saaneiden oppilaiden osuus oli suurin Pohjois-Karjalassa ja pienin Lapissa. Tehostettua tukea saaneiden oppilaiden osuus kaikista oppilaista oli eri maakunnissa 11–14 prosenttia.

Erityistä tukea saaneiden oppilaiden osuus peruskoulun oppilaista vaihteli maakunnittain 4–14 prosentin välillä. Erityistä tukea saaneiden osuus Manner-Suomen maakunnista oli pienin Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla ja suurin Kymenlaaksossa. Ahvenanmaalla erityistä tukea saaneiden osuus oli 4 prosenttia.

Manner-Suomen maakunnista suurin tehostetun ja erityisen tuen saajien yhteenlaskettu osuus löytyi Kymenlaaksosta, jossa tehostettua tai erityistä tukea sai 27 prosenttia peruskoululaisista. Pienin tuen saajien yhteenlaskettu osuus oli Pohjois-Pohjanmaalla, 16 prosenttia.

Tutkintoon johtavassa ammatillisessa koulutuksessa erityistä tukea 34 900 opiskelijalle vuonna 2020

Vuonna 2020 tutkintoon johtavan ammatillisen koulutuksen opiskelijoista 34 900 sai erityistä tukea, mikä on 11,2 prosenttia ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärästä. Suurin osa, 87 prosenttia, opiskeli ammatillisissa oppilaitoksissa. Ammatillisissa erityisoppilaitoksissa opiskeli 11,3 prosenttia erityisen tuen saajista.

Erityistä tukea sai vuonna 2020 kaikkiaan 34 500 ammatillisen perustutkintokoulutuksen opiskelijaa. Osuus on 15 prosenttia kaikista ammatillisen perustutkintokoulutuksen opiskelijoista. Ammattitutkintokoulutuksessa erityistä tukea sai 0,7 prosenttia ja erikoisammattitutkintokoulutuksessa 0,1 prosenttia opiskelijoista.

Erityisen tuen saajista miehiä oli 53 prosenttia ja naisia 47 prosenttia vuonna 2020. Ammatillisessa koulutuksen opiskelijoista miehiä oli 49 prosenttia ja naisia 51 prosenttia vuonna 2020. Miesopiskelijoista kaikkiaan 12 prosenttia sai erityistä tukea, naisista 10 prosenttia.

Tilastokeskus on muuttanut tutkintoon johtavan ammatillisen koulutuksen erityisen tuen tilastointia tilastovuodesta 2019 alkaen. Erityisen tuen tiedot ovat nyt koko kalenterivuodelta ammatillisesta perustutkintokoulutuksesta, ammattitutkintokoulutuksesta ja erikoisammattitutkintokoulutuksesta.


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (273,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 08.06.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Oppimisen tuki [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1595. 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/erop/2020/erop_2020_2021-06-08_tie_001_fi.html