Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 30.9.2021

Teollisuuden ja kotitalouksien energiankäyttö laski vuonna 2019

Suomalaisten käyttämien energiatuotteiden loppukäyttö Suomessa ja ulkomailla laski 1,6 prosenttia edellisvuotisesta ollen 1 192 petajoulea vuonna 2019. Merkittävintä lasku oli kotitalouksilla ja teollisuudella, joissa energian loppukäyttö oli 3 prosenttia alhaisempi edellisvuotisesta. Kotitaloudet käyttivät energiaa 286 petajoulea, mikä vastasi neljäsosaa koko loppukäytöstä. Teollisuuden osuus energian loppukäytöstä oli noin 40 prosenttia. Palvelualat käyttivät energiasta vajaan neljänneksen, suurimpana kuluttujana kuljetuksen ja varastoinnin toimiala.

Energian loppukäyttö toimialoittain 2018 ja 2019, petajoulea

Energian loppukäyttö toimialoittain 2018 ja 2019, petajoulea

Polttoaineiden osalta laskua näkyi erityisesti kivihiilen käytössä, jonka käyttö energian tuotannossa laski 22 prosenttia viimevuotisesta. Myös turpeen käyttö laski edellisvuodesta 8 prosenttia. Fossiilisten polttoaineiden käytön lasku ei kuitenkaan näkynyt kokonaan alhaisempana energiankäyttönä, sillä osa siitä korvattiin uusiutuvalla energialla. Puupolttoaineiden käyttö kasvoi prosentin edellisvuodesta.

Kotitalouksilla energian loppukäyttö laski 3,3 prosenttia, mikä näkyi erityisesti liikennepolttoaineiden sekä sähkön ja lämmön käytön vähentymisenä. Myös puun käyttö oli kotitalouksilla viimevuotista alhaisemmalla tasolla. Muutosta osittain selittää lämpimämpi vuosi, joka vähensi lämmityksen tarvetta.

Teollisuudessa energian loppukäyttö laski 2,7 prosenttia, mikä näkyi hiilen ja hiilituotteiden käytön vähenemisenä metallien jalostuksen toimialalla. Palvelualoilla energian loppukäyttö sen sijaan kasvoi 1,3 prosenttia edellisvuodesta. Kasvua oli erityisesti kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla, jossa liikenteessä käytettävien polttoaineiden käyttö kasvoi 3,2 prosenttia viimevuotisesta.

Sähkön käyttö laski 1,7 prosenttia edellisvuodesta 318 petajouleen. Teollisuuden sähkön käyttö oli 1,5 prosenttia alhaisempia kuin vuonna 2018. Teollisuudessa käytettiin 43 prosenttia kaikesta kulutetusta sähköstä. Myös palvelualoilla sähkön kulutus laski 1,6 prosenttia viimevuotisesta.

Energiatuotteiden käyttö toimialoittain 2019, TJ

  Kivihiili- ja turvetuotteet Öljytuotteet Bioperäiset polttoaineet Muut polttoaineet (ml. jätteet) Sähkö Lämpö Yhteensä
Maa-, metsä-, ja kalatalous 2 111 18 602 7 545 47 5 312 592 34 209
Kaivostoiminta ja louhinta . 2 176 83 3 5 188 196 7 646
Metsäteollisuus 7 855 5 539 174 414 187 306 68 312 20 697 464 123
Öljynjalostus ja kemikaalien valmistus 37 695 213 746 19 835 572 487 25 059 17 908 886 730
Muu teollisuus 46 236 9 573 991 10 268 45 039 19 047 131 154
Energiahuolto 103 465 11 350 147 363 322 541 19 519 37 941 642 179
Vesi- ja jätehuolto 3 34 107 30 1 737 99 2 010
Rakentaminen . 32 670 1 439 1 1 761 . 35 871
Kuljetus ja varastointi 4 135 167 8 539 368 5 774 1 812 151 664
Kauppa, muut palvelut, hallinto 94 18 239 5 213 1 056 59 137 43 401 127 140
Kotitaloudet 157 78 659 57 648 1 551 81 408 66 751 286 174
YHTEENSÄ 197 620 525 755 423 177 1 095 658 318 246 208 444 2 768 900

Energiatilinpito kuuluu Euroopan Unionin Ympäristötilinpidon tilastoasetuksen 2. vaiheeseen, joka tuli lainvoimaiseksi kesäkuussa 2014 ((EU) N:o 538/2014). Asetus velvoittaa jäsenmaita tilastoimaan ja raportoimaan Energiatilinpidon vuosittain.

Ympäristötilipidon tavoitteena on ympäristön ja talouden vuorovaikutuksen tilastollinen kuvaus, joka noudattaa pääosin kansantalouden tilinpidon peruskäsitteistöä ja luokituksia (EKT2010). Energiatilinpito-tilastossa energian käyttö ja tarjonta esitetään kansantalouden tilinpidossa käytettävän toimialajaon ja kotipaikkaperiaatteen mukaisesti. Näin tilaston tiedot voidaan yhdistää erilaisiin kansantalouden tilinpidon rahamääräisiin muuttujiin kuten kokonaistuotantoon ja arvonlisäykseen. Energiatilinpidon tiedot energian tarjonnasta ja käytöstä ovat yhdistettävissä myös Ympäristöverot- ja Ilmapäästöt toimialoittain -tilastojen tietoihin.

Muista energiatilastoista poiketen Energiatilinpito sisältää kansantalouden tilinpidon kehikon mukaisesti myös suomalaisten energian tarjonnan ja käytön ulkomailla. Vastaavasti Energiatilinpidosta vähennetään ulkomaalaisten energian käyttö ja tarjonta Suomen alueella. Kansantalouden tilinpidosta poiketen ympäristötilinpidon fyysisiä virtoja kuvaavissa tilastoissa, ml. Energiatilinpito, ei kuitenkaan huomioida globaalia valmistuttamista ja välityskauppaa.


Lähde: Energiatilinpito 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (177,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 30.9.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Energiatilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=2489-5725. 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/entp/2019/entp_2019_2021-09-30_tie_001_fi.html