Julkaistu: 1.10.2020

Teollisuuden energiankäyttö kasvoi 3 prosenttia vuonna 2018

Suomalaisten käyttämien energiatuotteiden loppukäyttö Suomessa ja ulkomailla kasvoi prosentin edellisvuotisesta ollen 1262 petajoulea vuonna 2018. Suurimman osuuden energiasta käytti teollisuus, jonka käyttämä 557 petajoulea oli lähes puolet kaikesta energiatuotteiden loppukäytöstä. Teollisuuden energiankäyttö kasvoi viimevuotisesta 3 prosenttia. Kotitaloudet käyttivät energiasta 295 petajoulea, mikä oli 2 prosenttia vähemmän edellisvuoteen verrattuna. Kotitalouksien osuus kaikesta energiatuotteiden loppukäytöstä oli 23 prosenttia. Palvelualat käyttivät energiasta 22 prosenttia, suurimpana loppukäyttäjänä kuljetuksen ja varastoinnin toimiala.

Energian loppukäyttö toimialoittain 2017 ja 2018, petajoulea

Energian loppukäyttö toimialoittain 2017 ja 2018, petajoulea

Polttoaineista eniten lisääntyi maakaasun ja turpeen käyttö. Niiden käyttö lisääntyi erityisesti energiahuollon toimialalla sähkön ja lämmön tuotannossa korvaten kivihiiltä. Maakaasun käyttö kasvoi 11 prosenttia edellisvuotisesta ja turpeen 15 prosenttia. Vastaavasti kivihiilen käyttö energiahuollossa laski 5 prosenttia viimevuotisesta.

Bioperäisten polttoaineiden käyttö kasvoi edellisvuodesta 3 prosenttia 412 petajouleen. Kasvua oli erityisesti teollisuudessa, missä metsäteollisuuden puupolttoaineiden käyttö lisääntyi. Myös energiahuollossa bioperäisten polttoaineiden käyttö kasvoi 2 prosenttia viimevuotisesta biomassan ja puupolttoaineiden käytön lisääntyessä. Bioperäisten liikennepolttoaineiden käyttö sen sijaan väheni 5 prosenttia, mikä näkyi käytön laskuna maaliikenteen toimialalla. Myös kotitalouksilla bioperäisten polttoaineiden käyttö laski 2 prosenttia edellisvuotisesta bioliikennepolttoaineiden käytön vähentyessä.

Öljytuotteiden loppukäyttö pysyi edellisvuotisella tasolla 409 petajoulessa. Eniten niitä käytettiin kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla, jossa loppukäyttö nousi prosentin 133 petajouleen. Myös teollisuudessa öljytuotteiden käyttö kasvoi 2 prosenttia viime vuodesta. Kotitalouksilla käyttö sen sijaan laski 5 prosenttia bensiinin käytön vähentyessä.

Sähkön käyttö kasvoi 3 prosenttia edellisvuotisesta 323 petajouleen. Suurimpana käyttäjänä oli teollisuus 137 petajoulella, mikä oli 2 prosenttia korkeampi edellisvuoteen verrattuna. Palvelualoilla sähkön kulutus kasvoi 4 prosenttia viime vuodesta 66 petajouleen. Kotitalouksien sähkön käyttö pysyi edellisvuoden tasolla 82 petajoulessa.

Energiatuotteiden käyttö toimialoittain 2018, TJ

  Kivihiili- ja turvetuotteet Öljytuotteet Bioperäiset polttoaineet Muut polttoaineet (ml. jätteet) Sähkö Lämpö Yhteensä
Maa-, metsä-, ja kalatalous 2 153 17 836 7 432 42 5 430 545 33 438
Kaivostoiminta ja louhinta . 2 177 68 4 5 206 200 7 655
Metsäteollisuus 8 379 6 544 170 230 184 574 69 700 20 978 460 405
Öljynjalostus ja kemikaalien valmistus 38 831 203 002 17 559 578 955 25 010 18 617 881 974
Muu teollisuus 54 721 15 101 882 7 063 45 515 19 299 142 581
Energiahuolto 124 538 11 692 145 443 317 133 21 132 37 444 657 382
Vesi- ja jätehuolto 4 1 567 271 33 1 967 186 4 028
Rakentaminen . 29 857 960 1 1 494 . 32 312
Kuljetus ja varastointi 8 133 883 7 505 340 7 457 3 321 152 514
Kauppa, muut palvelut, hallinto 92 19 069 5 039 979 58 707 43 381 127 267
Kotitaloudet 153 80 632 57 561 1 289 81 983 67 497 289 115
YHTEENSÄ 228 879 521 360 412 950 1 090 413 323 601 211 468 2 788 671

Energiatilinpito kuuluu Euroopan Unionin Ympäristötilinpidon tilastoasetuksen 2. vaiheeseen, joka tuli lainvoimaiseksi kesäkuussa 2014 ((EU) N:o 538/2014). Asetus velvoittaa jäsenmaita tilastoimaan ja raportoimaan Energiatilinpidon vuosittain.

Ympäristötilipidon tavoitteena on ympäristön ja talouden vuorovaikutuksen tilastollinen kuvaus, joka noudattaa pääosin kansantalouden tilinpidon peruskäsitteistöä ja luokituksia (EKT2010). Energiatilinpito-tilastossa energian käyttö ja tarjonta esitetään kansantalouden tilinpidossa käytettävän toimialajaon ja kotipaikkaperiaatteen mukaisesti. Näin tilaston tiedot voidaan yhdistää erilaisiin kansantalouden tilinpidon rahamääräisiin muuttujiin kuten kokonaistuotantoon ja arvonlisäykseen. Energiatilinpidon tiedot energian tarjonnasta ja käytöstä ovat yhdistettävissä myös Ympäristöverot- ja Ilmapäästöt toimialoittain -tilastojen tietoihin.

Muista energiatilastoista poiketen Energiatilinpito sisältää kansantalouden tilinpidon kehikon mukaisesti myös suomalaisten energian tarjonnan ja käytön ulkomailla. Vastaavasti Energiatilinpidosta vähennetään ulkomaalaisten energian käyttö ja tarjonta Suomen alueella. Kansantalouden tilinpidosta poiketen ympäristötilinpidon fyysisiä virtoja kuvaavissa tilastoissa, ml. Energiatilinpito, ei kuitenkaan huomioida globaalia valmistuttamista ja välityskauppaa.


Lähde: Energiatilinpito 2018, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juuso Peltola 029 551 2330, Enni Sanasvuori 029 551 3058, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (179,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 1.10.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Energiatilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=2489-5725. 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.10.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/entp/2018/entp_2018_2020-10-01_tie_001_fi.html