Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 26.9.2018

Kotitalouksien energiankäyttö kasvoi vuonna 2016

Suomalaisten käyttämien energiatuotteiden loppukäyttö Suomessa ja ulkomailla kasvoi 5 prosenttia edellisvuotisesta ollen 1,2 miljoonaa terajoulea vuonna 2016. Suurinta kasvu oli kotitalouksilla, jotka käyttivät energiaa 7 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kotitaloudet käyttivät energiaa 300 tuhatta terajoulea, mikä vastaa neljäsosaa energian loppukäytöstä. Kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla energian käyttö kasvoi 6 prosenttia ollen 146 tuhatta terajoulea. Teollisuudessa energiatuotteiden loppukäyttö kasvoi 3 prosenttia. Teollisuuden osuus kaikesta energian loppukäytöstä oli 44 prosenttia.

Energian loppukäyttö toimialoittain 2015 ja 2016, petajoulea

Energian loppukäyttö toimialoittain 2015 ja 2016, petajoulea

Öljytuotteiden käyttö kasvoi 5 prosenttia edellisvuodesta 537 tuhanteen terajouleen. Suurin syy kasvuun oli biopolttoaineiden osuuden lasku liikenteen polttoaineissa, mikä lisäsi fossiilisten liikennepolttoaineiden käyttöä. Tämä näkyi erityisesti maaliikenteen toimialalla, jossa öljytuotteiden käyttö kasvoi 22 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Myös kotitalouksien käyttämien öljytuotteiden määrä kasvoi 6 prosenttia edellisvuodesta. Raakaöljyn käyttö kasvoi 15 prosenttia edellisvuodesta.

Bioperäisten polttoaineiden käyttö sen sijaan laski 2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, mikä näkyi jalostuskäytön laskuna teollisuudessa ja loppukäytön laskuna erityisesti maaliikenteen toimialalla. Maaliikenteessä bioperäisten polttoaineiden käyttö laski 75 prosenttia edellisvuodesta. Kotitalouksilla bioperäisten polttoaineiden käyttö kuitenkin kasvoi 5 prosenttia edellisvuotisesta, mikä johtui pääosin puun polton lisääntymisestä rakennusten lämmityksessä. Myös energiahuollossa puupolttoaineiden käyttö kasvoi, mikä näkyi 4 prosentin kasvuna toimialalla bioperäisten polttoaineiden käytössä.

Sähköä ja lämpöä käytettiin 6 prosenttia enemmän edellisvuoteen verrattuna. Eniten kasvua oli kotitalouksilla, jotka käyttivät sähköä ja lämpöä 8 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Kotitaloudet käyttivät lähes kolmasosan kaikesta sähköstä ja lämmöstä. Teollisuudessa käytettiin sähköä ja lämpöä 4 prosenttia enemmän edellisvuoteen verrattuna.

Energiatuotteiden kokonaistarjonta ja -käyttö toimialoittain 2016, TJ

Toimiala (TOL2008) Tarjonta Käyttö
Maa-, kala- ja riistatalous 1 604 28 704
Metsätalous 199 729 4 462
Kaivostoiminta ja louhinta 280 750 8 786
Elintarviketeollisuus 239 17 181
Metsäteollisuus 146 307 272 609
Öljynjalostus ja kemikaalien valmistus 693 105 848 947
Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 14 963 91 775
Muu teollisuus . 30 185
Energiahuolto 448 878 624 521
Vesi- ja jätehuolto . 4 406
Rakentaminen . 33 384
Kauppa . 22 035
Maaliikenne . 62 230
Vesiliikenne . 34 748
Ilmaliikenne . 43 305
Liikennettä palveleva toiminta, posti . 5 500
Kiinteistöalan toiminta . 18 108
Muut palvelut ja hallinto . 82 666
Kotitaloudet . 300 785
Varastojen muutos . 53 433
Ulkomaat 1 113 365 411 384
Tilastolliset erot . 6 646
YHTEENSÄ 2 898 942 2 898 942

Energiatilinpito kuuluu Euroopan Unionin Ympäristötilinpidon tilastoasetuksen 2. vaiheeseen, joka tuli lainvoimaiseksi kesäkuussa 2014 ((EU) N:o 538/2014). Asetus velvoittaa jäsenmaita tilastoimaan ja raportoimaan Energiatilinpidon vuosittain.

Ympäristötilipidon tavoitteena on ympäristön ja talouden vuorovaikutuksen tilastollinen kuvaus, joka noudattaa pääosin kansantalouden tilinpidon peruskäsitteistöä ja luokituksia (EKT2010). Energiatilinpito-tilastossa energian käyttö ja tarjonta esitetään kansantalouden tilinpidossa käytettävän toimialajaon ja kotipaikkaperiaatteen mukaisesti. Näin tilaston tiedot voidaan yhdistää erilaisiin kansantalouden tilinpidon rahamääräisiin muuttujiin kuten kokonaistuotantoon ja arvonlisäykseen. Energiatilinpidon tiedot energian tarjonnasta ja käytöstä ovat yhdistettävissä myös Ympäristöverot- ja Ilmapäästöt toimialoittain -tilastojen tietoihin.

Muista energiatilastoista poiketen Energiatilinpito sisältää kansantalouden tilinpidon kehikon mukaisesti myös suomalaisten energian tarjonnan ja käytön ulkomailla. Vastaavasti Energiatilinpidosta vähennetään ulkomaalaisten energian käyttö ja tarjonta Suomen alueella. Kansantalouden tilinpidosta poiketen ympäristötilinpidon fyysisiä virtoja kuvaavissa tilastoissa, ml. Energiatilinpito, ei kuitenkaan huomioida globaalia valmistuttamista ja välityskauppaa.


Lähde: Energiatilinpito 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (266,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 26.9.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Energiatilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=2489-5725. 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/entp/2016/entp_2016_2018-09-26_tie_001_fi.html