Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Julkaistu: 5.10.2017

Teollisuus käytti lähes puolet energiatuotteista vuonna 2015

Energiatuotteita käytettiin Suomessa vuonna 2015 noin 2 720 000 terajoulea, mikä on lähes 10 % vähemmän kuin vuonna 2011. Teollisuudessa käytettiin vuonna 2015 energiatuotteista 43 % ja energiahuollossa 22 %, kun kotitalouksien osuus oli reilut 10 %. Öljyjen osuus käytetyistä energiatuotteista oli noin 50 %. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen uudesta Energiatilinpito-tilastosta vuosilta 2011–2015.

Energiatuotteiden loppukäyttö 2011-2015, petajoulea

Energiatuotteiden loppukäyttö 2011-2015, petajoulea

Energiatuotteiden käyttö on vaihdellut jonkin verran vuosien mittaan. Vuodesta 2011 lukien kokonaiskäyttö Suomessa on ollut suurimmillaan vuonna 2011, jolloin energiatuotteita käytettiin noin 3 004 000 terajoulea (TJ), mikä on noin 284 000 TJ enemmän kuin vuonna 2015, jolloin käyttö on ollut alimmalla tasollaan. Energiatuotteittain tarkasteltuna selkein havaittavissa oleva muutostrendi on ollut maakaasun käytössä. Se on vähentynyt kolmasosalla vuodesta 2011 vuoteen 2015. Kivihiili- ja turvetuotteiden käytössä on myös havaittavissa laskua ja bioperäisten polttoaineiden käytössä vastaavasti kasvua, vaikka molemmissa on ollut vuosittaista vaihtelua. Toimialoittain tarkasteltuna öljynjalostus- ja kemikaaliteollisuudessa sekä energiahuollossa energiatuotteiden käyttö on vähentynyt yli 10 % vuodesta 2011 vuoteen 2015. Bioperäisten polttoaineiden käyttö on kasvanut selvästi metsäteollisuudessa ja maaliikenteessä samalla, kun öljytuotteiden käyttö on vähentynyt.

Kotitaloudet käyttivät energiaa noin 283 000 TJ vuonna 2015. Määrä on pienimmällä tasollaan vuodesta 2011 lähtien. Eniten energiaa käytettiin vuonna 2012, jolloin osittain kylmän vuoden vuoksi kotitalouksien käyttämä energiamäärä oli noin 301 000 TJ. Käytetystä energiasta vuonna 2015 öljytuotteita oli 30 %, sähköä 27 %, lämpöä 23 % ja bioperäisiä polttoaineita 20 %. Näistä sähkö ja lämpö menevät pääosin asumiseen ja öljytuotteet liikenteeseen. Bioperäisistä tuotteista valtaosa on lämmitykseen käytettyä polttopuuta. Energiatuotteiden keskinäiset osuudet eivät ole viime vuosina juurikaan muuttuneet.

Energiatuotteita tarjottiin ja käytettiin Suomessa noin 2 720 000 terajoulea vuonna 2015. Tästä jalostukseen kului noin 1 225 000 TJ ja loppukäyttöön 1 495 000 TJ. Eniten energiatuotteita sekä tarjosivat että käyttivät öljynjalostus- ja kemikaaliteollisuus sekä energiahuolto. Ne kattoivat kokonaistarjonnasta yhteensä noin 40 %. Muilta toimialoilta tuli yhteensä hieman alle 25 % energiatuotteista, kun tuonnin osuus oli reilut 35 %. Energiatuotteiden käytöstä mainittujen toimialojen osuus oli yhteensä 50 %, kun vientiin meni reilut 10 % ja loput 40 % käyttivät muut toimialat ja kotitaloudet.

Energiatuotteista eniten Suomessa käytettiin vuonna 2015 öljytuotteita, joiden osuus oli noin 30 % kokonaiskäytöstä. Raakaöljyä käytettiin vajaat 20 % ja bioperäisiä polttoaineita noin 15 % kokonaiskäytöstä. Öljytuotteista noin 20 % käytettiin öljynjalostus- ja kemikaalitoimialoilla, vientiin meni yli 35 % ja loput käytettiin muilla toimialoilla ja kotitalouksissa. Bioperäisten polttoaineiden suurimmat käyttäjät olivat metsäteollisuus ja energiahuolto, joiden yhteenlaskettu käyttö oli yli 70 % kokonaiskäytöstä. Kun kotitaloudet käyttivät noin 15 % bioperäisistä polttoaineista jäi muiden toimialojen ja viennin osuudeksi alle 15 %.

Energiatuotteiden kokonaistarjonta ja -käyttö toimialoittain 2015, TJ

Toimiala (TOL2008) Tarjonta Käyttö
Maa-, kala- ja riistatalous 1 230 29 225
Metsätalous 187 269 4 309
Kaivostoiminta ja louhinta 286 110 6 862
Elintarviketeollisuus 244 16 799
Metsäteollisuus 142 056 266 710
Öljynjalostus ja kemikaalien valmistus 642 901 758 593
Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 14 708 90 975
Muu teollisuus . 27 188
Energiahuolto 429 145 600 568
Vesi- ja jätehuolto . 4 329
Rakentaminen . 31 671
Kauppa . 21 907
Maaliikenne . 59 557
Vesiliikenne . 28 509
Ilmaliikenne . 44 266
Liikennettä palveleva toiminta, posti . 4 940
Kiinteistöalan toiminta . 16 890
Muut palvelut ja hallinto . 77 471
Kotitaloudet . 282 735
Varastojen muutos . 2 673
Ulkomaat 1 016 274 328 996
Tilastolliset erot . 14 755
YHTEENSÄ 2 719 939 2 719 939

Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen uudesta tilastosta Energiatilinpito, jonka tuloksia julkaistaan nyt ensimmäistä kertaa. Energiatilinpito kuuluu Euroopan Unionin Ympäristötilinpidon tilastoasetuksen 2. vaiheeseen, joka tuli lainvoimaiseksi kesäkuussa 2014 ((EU) N:o 538/2014). Asetus velvoittaa jäsenmaita tilastoimaan ja raportoimaan Energiatilinpidon vuosittain, ensimmäisen kerran syksyllä 2017 vähintään vuosien 2014-2015 tiedot. Tilastokeskuksen lokakuussa 2017 julkaisema Energiatilinpidon aikasarja kattaa vuodet 2011 - 2015.

Ympäristötilipidon tavoitteena on ympäristön ja talouden vuorovaikutuksen tilastollinen kuvaus, joka noudattaa pääosin kansantalouden tilinpidon peruskäsitteistöä ja luokituksia (EKT2010). Energiatilinpito-tilastossa energian käyttö ja tarjonta esitetään kansantalouden tilinpidossa käytettävän toimialajaon ja kotipaikkaperiaatteen mukaisesti. Näin tilaston tiedot voidaan yhdistää erilaisiin kansantalouden tilinpidon rahamääräisiin muuttujiin kuten kokonaistuotantoon ja arvonlisäykseen. Energiatilinpidon tiedot energian tarjonnasta ja käytöstä ovat yhdistettävissä myös Ympäristöverot- ja Ilmapäästöt toimialoittain -tilastojen tietoihin.

Muista energiatilastoista poiketen Energiatilinpito sisältää kansantalouden tilinpidon kehikon mukaisesti myös suomalaisten energian tarjonnan ja käytön ulkomailla. Vastaavasti Energiatilinpidosta vähennetään ulkomaalaisten energian käyttö ja tarjonta Suomen alueella. Kansantalouden tilinpidosta poiketen ympäristötilinpidon fyysisiä virtoja kuvaavissa tilastoissa, ml. Energiatilinpito, ei kuitenkaan huomioida globaalia valmistuttamista ja välityskauppaa.


Lähde: Energiatilinpito 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Hautakangas 029 551 3791, Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (277,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 5.10.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Energiatilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=2489-5725. 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.7.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/entp/2015/entp_2015_2017-10-05_tie_001_fi.html