Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Begrepp och definitioner

Antalet anställda

Antal anställda omfattar löntagare och företagare. De anställda har omvandlats till helårsanställda på så sätt att t.ex. en halvdagsanställd motsvarar en halv person och två halvdagsanställda motsvarar en helårsanställd.

När det gäller företagare räknas som företagarens arbetsinsats den arbetsinsats som företagets ägare eller en familjemedlem har gjort i sitt företag utan egentlig lön.

Anställda vid företag som inte ingår i företags- och arbetsställeregistrets enkät har estimerats på basis av löner.

Arbetade timmar

Summan av de arbetstimmar som löntagarna utfört under räkenskapsperioden. Timmarna beräknas på ett metodmässigt sätt på basis av de uppgifter som erhålls ur arbetskraftskostnadsindexet.

Hjälparbetsställe

Hjälparbetsstället producerar tjänster (och i undantagsfall varor, såsom tillsatsämnen och tillbehör) främst för företaget eller för en enhet av företagstyp. Hjälpfunktionerna är nästan alltid nödvändiga för att utföra huvud- och bifunktionerna. För hjälparbetsstället definieras näringsgren i enlighet med vilken verksamhet det huvudsakligen betjänar.

Hjälparbetsställen är t.ex. huvudkontor, distriktskontor el. dyl. administrativt kontor, separat transportenhet, reparationsverkstad för företagets egna fordon, lager och databehandlingsenhet. Om dessa funktioner har arrangerats till samma arbetsställe som den normala produktionen, anses de i allmänhet inte som separata hjälparbetsställen.

I områdes- och näringsgrensstatistik över industrin anses som hjälparbetsställen också ett kraftverk som fungerar i samband med det industriella arbetsstället eller som producerar energi för företagets eget bruk. Hjälparbetsställen är också forsknings- och utvecklingsenheter som fungerar i samband med det industriella arbetsstället eller separat.

Referensperiod

Med referensperiod avses en tidsperiod för vilken uppgifterna samlas in. I strukturstatistiken är räkenskapsperioden referensperiod.

Statistikenhet

Statistikenhet är en statistisk primärenhet, som statistikföringen gäller, dvs. en enhet från vilken uppgifterna samlas in. I statistiken över företagens strukturer består statistikenheten antingen av ett självständigt företag eller företagets arbetsställe.

Tillverkning

Med tillverkning avses mekanisk eller kemisk förvandling av oorganiska eller organiska ämnen till nya produkter oberoende av om arbetet utförs maskinellt eller för hand, i en fabrik eller hemma hos arbetstagaren. Enligt definitionen räknas också hopmontering av produkter till industriverksamhet. Vid sammanställning av statistiken kombinerar man traditionsenligt med tillverkning utöver den egentliga tillverkningsverksamheten också utvinning av mineraler och el-, gas- och vattenförsörjning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Områdes- och näringsgrensstatistik över industrin [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 31.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atoi/kas_sv.html