Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.3.2020

Priserna på gamla aktiebostadspriser steg i slutet av året i huvudstadsregionen och sjönk i övriga Finland

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla aktiebostäder i huvudstadsregionen med 1,6 procent under sista kvartalet år 2019 jämfört med motsvarande kvartal år 2018. I övriga Finland sjönk priser med omkring två procent. Jämfört med det tredje kvartalet var priserna nästan oförändrade i huvudstadsregionen och sjönk i övriga Finland med 2,6 procent.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter kvartal, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter kvartal, index 2015=100

Av de stora städerna vände priserna nedåt i Helsingfors, Tammerfors och Åbo i början av år 2019. Under sista kvartalet var priserna i Helsingfors och Tammerfors något högre än under motsvarande period året innan, i Åbo var priserna på föregående års nivå. Av de stora städerna steg priserna mest i Vanda jämfört med året innan.

Uppgifter om aktiebostadspriserna finns att få områdesvis på adressen stat.fi/til/ashi/tau_sv.html.

Priserna sjönk något i februari 2020 jämfört med året innan

Enligt de preliminära uppgifterna på månadsnivå har priserna sjunkit något i huvudstadsregionen och i övriga Finland under början av år 2020 när man jämför med motsvarande period året innan. Jämfört med januari 2020 har priserna varit nästan oförändrade i huvudstadsregionen och stigit något i övriga Finland.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter månad, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter månad, index 2015=100

Som material för statistiken används i fortsättningen Skatteförvaltningens bostadsuppgifter (uppgifter om ägande av bostäder i bostadsbolag) samt anmälningar av överlåtelseskatt som också tidigare varit i bruk. På grund av förändringar i materialet är revideringar i denna statistik större än tidigare. Dessutom på grund av förändringar i materialet är antalen i statistiken för närvarande inte jämförbara med tidigare års antal (före år 2019).

De preliminära uppgifter för fjolåret som nu publiceras innehåller uppskattningsvis 90 procent av de slutliga köpen av gamla flervånings- och radhusbostäder. En del av bostadsköpen saknas ännu, särskilt från köpen i oktober. De nyaste månadsuppgifterna från början av året innehåller uppskattningsvis 60–70 procent av de slutliga uppgifterna. Uppgifterna preciseras i nästa offentliggörande.

I stället för köpaktiviteten ger antalen som publiceras i statistiken en bild av hur tillförlitlig beräkningen av prisuppgifter är.


Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (192,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 31.3.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. februari 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2020/02/ashi_2020_02_2020-03-31_tie_001_sv.html