Dokumentation som var i kraft 26.9.2023

Statistikens primäruppgifter

Allmän beskrivning

Statistiken innehåller uppgifter om underskottet och skulderna i Finlands offentliga ekonomi. EU-medlemsländerna rapporterar uppgifterna om s.k. EDP-underskott och skulder till EU-kommissionen två gånger om året. Uppgifterna används för EU:s stabilitets- och tillväxtpakt för att bedöma den offentliga ekonomin i medlemsländerna. Rapporteringen är en del av det så kallade förfarandet vid alltför stora underskott (= Excessive Deficit Procedure, EDP). Rapporteringen av underskott bygger på EU:s nationalräkenskapssystem, ENS 2010, och en separat EU-förordning (479/2009, senast ändrad genom förordning 220/2014). Uppgifterna från de olika länderna är sinsemellan jämförbara.
Statistiken innehåller uppgifter om underskottet och bruttoskulden hos de offentliga samfunden i Finland samt om faktorer som påverkat förändringar i dem. Den innehåller också uppgifter om skillnaderna i statens, lokalförvaltningens och socialskyddsfondernas EDP-underskott och budgetunderskott.
 

Statistikens population

Statistikens population omfattar alla enheter som hör till de offentliga samfunden. En förteckning över enheterna finns här (bara på finska).

Statistisk enhet

Statistiken omfattar sektorn offentliga samfund, som delas in i staten, lokalförvaltningen och socialskyddsfonderna. En förteckning över de enheter som hör till de offentliga samfunden finns här (bara på finska).

Måttenhet

Siffrorna i statistiken presenteras till löpande priser i miljoner euro.

Basperiod

Alla tidsserier uttrycks till löpande priser.

Referensperiod

Referensperioden för statistiken är ett kalenderår.

Referensområde

Referensområdet för statistiken är hela Finland.

Sektortäckning

Statistiken omfattar alla enheter från statsförvaltningen, lokalförvaltningen och socialskyddsfonderna som hör till de offentliga samfunden i Finland enligt ENS 2010. 

EDP-överskottet/underskottet motsvarar finansiellt sparande/nettoupplåning som beräknats för de offentliga samfunden i nationalräkenskaperna (ENS 2010).

EDP-skuldbegreppet skiljer sig från ENS 2010, både när det gäller värdering och täckning. I finansräkenskaperna enligt ENS 2010 värderas de finansiella tillgångarna och skulderna till marknadsvärde, däremot värderas EDP-skulden till nominellt värde. När det gäller finansobjekten enligt ENS 2010 beaktas inte finansiella derivat, handelskrediter och upplupna kostnader i skuldbeståndet.
 

Tidstäckning

Både EDP-underskottet och EDP-skulden kan fås i en tidsserie sedan 1975. Tidsserierna är i huvudsak jämförbara från år till år.

Distributionsfrekvens

Preliminära uppgifter om det föregående året i fråga om nationalräkenskaperna offentliggörs i början av mars. Om man under mars får tillgång till reviderat källmaterial, kan uppgifterna uppdateras i april. Reviderade uppgifter publiceras i oktober.

Uppgifter om underskott och skulder rapporteras till EU-kommissionen två gånger per år (i slutet av mars och slutet av september) på basis av publikationen om årsräkenskaperna. Statistiken Offentliga sektorns underskott och skuld publiceras efter Eurostats granskningsprocess, i april och oktober.

Uppgifterna är preliminära tills uppgifterna i nationalräkenskaperna är slutliga, det vill säga vanligen två år efter utgången av statistikåret.

Uppgifterna kan ändras även efter detta i samband med revidering av tidsserierna på grund av metodändringar.
 

Begrepp

Bruttoskuld

Bruttoskulden påverkas inte av finansiella fordringar (anläggningstillgångar).

ENS 2010

ENS 2010 (eng. ESA 2010)= Europeiska nationalräkenskapssystemet 2010, EU:s reviderade förordning som styr framställningen av ekonomisk statistik.

Finansiellt sparande/nettoupplåning

Finansiellt sparande/nettoupplåning är en saldopost på kapitalkontot och kontot för finansiella transaktioner.

Finansiellt sparande/nettoupplåning motsvarar det belopp som är tillgängligt för en enhet eller en sektor att, direkt eller indirekt, finansiera andra enheter eller sektorer, respektive det belopp som en enhet eller en sektor måste låna från andra enheter eller sektorer.

Det begrepp som motsvarar finansiellt sparande/nettoupplåning är i finansrä-kenskaperna finansiella transaktioner, netto. Det utgör differensen mellan nettoanskaffningen av finansiella tillgångar och nettoanskaffningen av finan-siella skulder. En sektor är nettoutlånare under perioden, om sektorns finan-siella tillgångar ökar mer än dess finansiella skulder.

Icke konsoliderade finansiella balansräkningar/flöden

Finansiella balansräkningar/flöden kan presenteras i icke konsoliderad form, så att transaktionerna anges till sina fulla belopp inklusive sektorernas och undersektorernas interna transaktioner. En sektor som består av en enda institutionell enhet upptas dock i konsoliderad form i en icke konsoliderad finansiell balansräkning (t.ex. statsekonomins interna upplåning). Interna poster påverkar inte sektorns nettoförmögenhet eller nettoutlåning.

Konsoliderade finansiella balansräkningar/flöden

Finansiella balansräkningar/flöden kan presenteras i konsoliderad form, efter eliminering av interna poster både inom undersektorerna (t.ex. kommunernas skulder till andra kommuner) och interna poster inom summasektorerna (inklusive kommunernas skulder till staten, arbetspensionsanstalterna och andra socialskyddsfonder inom summasektorn offentlig sektor). Konsoliderade uppgifter ger uteslutande en bild av sektorns ställning i förhållande till andra sektorer.

Offentliga sektorns skuld

Den offentliga sektorns skuld är den offentliga sektorns konsoliderade brut-toskuld till nominellt värde, och den kallas också för EDP-skuld (= Exces-sive Deficit Procedure).

Den offentliga sektorns skuld omfattar masskuldebrevslån, kortfristiga skul-debrev, kort- och långfristiga lån samt inlåning som den offentliga sektorn får från övriga sektorer inom samhällsekonomin och utlandet. Begreppet EDP-skuld som används i rapporteringen enligt EU:s stabiliserings- och till-växtpakt avviker från ENS 2010 både när det gäller värderingen och täck-ningen. I finansräkenskaperna enligt ENS 2010 värderas de finansiella till-gångarna och skulderna till marknadsvärde, däremot värderas den offentliga sektorns EDP-skuld till nominellt värde. När det gäller finansobjekten enligt ENS 2010 beaktas inte bl.a. finansiella derivat, handelskrediter och transito-riska skulder i skuldbeståndet.

Offentliga sektorns underskott

Den offentliga sektorns underskott, som också kallas EDP-underskott (=Excessive Deficit Procedure), motsvarar det finansiella sparan-det/nettoutlåningen enligt nationalräkenskaperna.

Noggrannhet, tillförlitlighet och aktualitet

Noggrannhet och tillförlitlighet i allmänhet

Statistikens revideringstabell publiceras på sidan https://www.stat.fi/tilasto/jali

Aktualitet

Uppgifterna rapporteras till kommissionen två gånger per år i enlighet med programmet för leverans av uppgifter (i slutet av mars och i slutet av september). Uppgifterna publiceras ungefär tre veckor senare efter Eurostats granskningsprocess.

Punktlighet

Det är god praxis att publiceringsdatumen för nationalräkenskaperna tillkännages i förväg och att dessa datum faktiskt håller.

Rapporteringen av nationalräkenskaperna till Eurostat ska ske exakt vid de tidpunkter som fastställs i leveransprogrammet för ENS 2010 eller tidigare.

Statistikcentralen skickar ofta uppgifterna till Eurostat tidigare än den sista möjliga tidpunkten som anges i leveransprogrammet.
 

Jämförbarhet

Geografisk jämförbarhet

Statistikuppgifterna är jämförbara med de uppgifter som rapporteras av andra EU-länder.

Jämförbarhet över tid

Uppgifterna som ska statistikföras för alla perioder har framställts enligt samma ENS 2010-definitioner, så uppgifterna är jämförbara för hela tidsserien.

Enhetlighet över statistikområdena

I nationalräkenskapernas kontosystem är de olika delområdena enhetliga: års- och kvartalsräkenskaperna, den offentliga sektorns uppgifter, de reala sektorräkenskaperna, finansräkenskaperna, regionalräkenskaperna samt tillgångs- och användningstabellerna. I praktiken kan det emellertid vara en omöjlighet att uppnå fullständig enhetlighet mellan uppgifterna vid alla tidpunkter, och temporära skillnader förekommer. Skillnaderna beror oftast på diverse former av eftersläpning för offentliggörandena på de olika områdena.

Intern enhetlighet

Se punkt Enhetlighet över statistikområdena.

Källmaterial och datainsamlingar

Källmaterial

Statistiken har huvudsakligen härletts ur annan statistik. Vid sammanställningen av statistiken används som den främsta informationskällan uppgifter om offentliga samfund i nationalräkenskaperna och finansräkenskaperna. Som kompletterande källor används bland annat Statskontorets rapporter, statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet och socialskyddsfondernas bokslut.

Datainsamlingsmetod

Datakällorna beskrivs i statistikgrenarnas metodbeskrivningar, se punkt Metodbeskrivningar.

Frekvens för datainsamling

Beroende på källmaterialet samlas uppgifterna in varje månad, kvartal eller år. I vårens offentliggörande används i stor utsträckning preliminära uppgifter för det senaste året. I höstens offentliggörande finns redan slutliga material att tillgå, till exempel bokslutsmaterial.

Metoder

Databehandling

Uppgifterna i statistiken härleds från årsuppgifterna i nationalräkenskaperna.

Datavalidering

Data valideras horisontellt och vertikalt i anslutning till framställningen och rapporteringen EU-kommissionen gör noggranna uppföljningar av underskotts- och skuldsiffrornas kvalitet. I samband med varje leverans av uppgifter till EU-kommissionen kontrollerar Eurostat medlemsländernas uppgifter under ungefär tre veckor och i samband med denna granskningsprocess kan uppgifterna komma att uppdateras.

Principer och riktlinjer

Organisation

Statistikcentralen

Organisationsenhet

Ekonomistatistik

Lagstiftning och andra överenskommelser

Framställningen av statistik styrs av statistiklagen. I statistiklagen föreskrivs bl.a. om insamling av uppgifter, behandling av uppgifter och uppgiftsskyldighet. Vid statistikproduktionen tillämpas på behandlingen av uppgifter utöver statistiklagen också dataskyddslagen samt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 

Vid utarbetandet av statistik tillämpar Statistikcentralen EU:s statistikförordningar, som styr statistikbyråerna i alla EU-länder.  

Ytterligare information: Statistiklagstiftning 

Rapporteringen av underskott bygger på EU:s nationalräkenskapssystem, ENS 2010, och en separat EU-förordning (479/2009, senast ändrad genom förordning 220/2014). Uppgifterna från de olika länderna är sinsemellan jämförbara. En central inverkan på framställningen av statistiken över den offentliga ekonomin har även handboken om implementeringen av ENS 2010 i fråga om underskott och skulder (Manual on Government Deficit and Debt – Implementation of ESA 2010) samt Eurostats separata beslut om behandlingen av vissa operationer i anslutning till den offentliga ekonomin.

Principer för dataskydd

Dataskyddet för uppgifter som samlats in för statistiska ändamål garanteras i enlighet med kraven i statistiklagen (280/2004), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och dataskyddslagen (1050/2018). Datamaterialen är skyddade med behövliga fysiska och tekniska lösningar i alla skeden av bearbetningen. Statistikcentralen har utarbetat detaljerade föreskrifter och anvisningar för den konfidentiella bearbetningen av uppgifter. Personalen har bara tillgång till de uppgifter som är nödvändiga med tanke på arbetsuppgifterna. Utomstående har inte tillträde till de lokaler där material på enhetsnivå behandlas. De anställda har undertecknat ett sekretessavtal när de trädde i tjänst. Överträdelser av datasekretessen bestraffas. 

Ytterligare information: Dataskydd | Statistikcentralen (stat.fi) 

Sekretess – behandling av uppgifter

Datamaterialen är skyddade med behövliga fysiska och tekniska lösningar i alla skeden av bearbetningen. Kalkyleringsmaterialets enhetsspecifika data är sekretessbelagd. Datamaterialet behandlas endast av personer som behöver det i sitt arbete. Användningen av uppgifter är begränsad genom användarbehörigheter. Statistiken bildas genom behandling av ett stort antal olika statistiska och andra informationskällor.

Aggregationen av uppgifter, utvärderingen av uppgifternas kvalitet under utarbetandet, den noggranna prioriteringen av källor och åtgärder för balansering av den totala nivån ger ett slutresultat som inte gör det möjligt att identifiera enskilda informationsproducenter.

Alla som framställer statistik över de offentliga samfundens underskott och skuld har undertecknat ett sekretessavtal där de förbinder sig att hemlighålla de uppgifter som enligt statistiklagen eller lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet är sekretessbelagda.
 

Principer för offentliggörande

Statistikcentralen publicerar nya statistiska uppgifter vardagar kl. 8.00 i sin webbtjänst. Publiceringstidpunkterna för statistik uppges på förhand i den publiceringskalender som finns i webbtjänsten. Uppgifterna är offentliga efter att de har uppdaterats i webbtjänsten. 

Ytterligare information: Statistikcentralens principer för offentliggörande av statistik 

Datautbyte

Statistikuppgifterna publiceras två gånger per år på statistikens webbplats. Innehållet i rapporten om underskott och skulder till EU-kommissionen publiceras på statistikens webbplats. Rapporten innehåller också prognosuppgifter från finansministeriet om innevarande års offentliga underskott och skulder.

Dessutom publicerar Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat statistikuppgifterna på sin webbplats.

En beskrivning av de metoder som använts för att sammanställa statistiken har publicerats på statistikens webbplats.
 

Tillgänglighet och tydlighet

Nya statistiska uppgifter publiceras som databastabeller i databasen StatFin. Databasen är det primära forumet för att publicera uppgifter och de nya uppgifterna uppdateras först i databasen. Vid publicering av statistiska uppgifter kan befintliga databastabeller uppdateras med nya uppgifter eller så kan helt nya databastabeller publiceras.   

Utöver de statistiska uppgifter som publiceras i databasen StatFin publiceras i allmänhet ett meddelande om de viktigaste uppgifterna i webbtjänsten. Om offentliggörandet innehåller uppgifter från flera referensperioder (t.ex. månads- och årsuppgifter), publiceras i webbtjänsten en översikt som sammanställer dessa uppgifter. Både i meddelandet och i översikten listas de databastabeller som uppdaterats vid publiceringstidpunkten. Statistikuppgifter kan i vissa fall också publiceras enbart som databasoffentliggöranden i databasen StatFin. I samband med dessa s.k. databasoffentliggöranden publiceras varken ett meddelande eller en översikt. 

Meddelandena och databastabellerna publiceras på tre språk: finska, svenska och engelska. De svenska och engelska versionerna av meddelandena kan vara mindre omfattande än de finska.   

Om det sker ändringar i tidsplanerna för offentliggöranden och databastabeller informeras allmänheten genom ändringsmeddelanden i webbtjänsten, liksom om det görs korrigeringar. 

Dessutom publicerar Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat statistikuppgifterna på sin webbplats.

Riktlinjer för revidering av uppgifter

Revidering av redan publicerade statistiska uppgifter är en del av den normala statistikproduktionen och innebär förbättrad kvalitet. Principen är att de statistiska uppgifterna bygger på bästa tillgängliga material och information om det fenomen som statistikförs. Å andra sidan strävar man efter att informera om revideringar så transparent som möjligt på förhand. Med förhandskommunikation säkerställs att användarna kan bereda sig på revideringar av uppgifter. 

Bakgrunden till revideringen av uppgifter i offentliggörandena är ofta komplettering av material. I så fall grundar sig den nya, reviderade statistiksiffran på en bredare informationsgrund och beskriver fenomenet ännu mer exakt. 

Revideringen av uppgifterna i statistiken kan också bero på den beräkningsmetod som använts, exempelvis årlig avstämning av siffror eller uppdatering av viktstruktur. Också ändring av basår och använda klassificeringar orsakar revidering av uppgifter. 

Kvalitetsbedömning

EU-kommissionen gör noggranna uppföljningar av underskotts- och skuldsiffrornas kvalitet. Eftersom statistiken i huvudsak har härletts ur annan statistik är källstatistikens kvalitet avgörande för statistikens tillförlitlighet. Uppgifterna grundar sig till stor del på uppgifterna i nationalräkenskaperna och finansräkenskaperna, vilket innebär att till exempel BNP-relationstalen alltid förändras när bruttonationalprodukten preciseras. Mer detaljerad information om preciseringen av uppgifterna i nationalräkenskaperna och finansräkenskaperna finns på webbplatsen för respektive statistikgren. I samband med varje leverans av uppgifter till EU-kommissionen kontrollerar Eurostat medlemsländernas uppgifter under ungefär tre veckor och i samband med denna granskningsprocess kan uppgifterna komma att uppdateras. När det gäller uppgifter om underskott och skulder består det material som använts vid framställningen av källstatistiken i huvudsak av offentliga samfunds bokslutsmaterial och administrativa material. Undertäckning förekommer knappt alls, eftersom nästan alla de viktigaste informationskällor grundar sig på totalmaterial.

I preliminära offentliggöranden finns det knappt några slutliga uppgifter att tillgå, så precisionsnivån är då lägre än i senare offentliggöranden.

Kvalitetssäkring

Kvalitetsledningen förutsätter helhetsinriktad styrning av verksamheten. Statistikområdets egen ram för kvalitetsledning är riktlinjerna för europeisk statistik (CoP). Kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik överensstämmer med riktlinjerna för europeisk statistik. 

Ytterligare information: Kvalitetsledning (på finska) | Statistikcentralen (stat.fi) 

Användarnas tillgång

Uppgifterna publiceras samtidigt för alla användare. Innan statistiska uppgifter publiceras får de behandlas och lämnas ut bara av de personer vid Statistikcentralen som deltar i framställningen av statistiken eller som behöver uppgifterna i sitt eget arbete innan de publiceras. 

Ytterligare information: Principer för publicering av statistik 

Statistikcentralen är producent till materialet och äger upphovsrätten om inte annat anges i anslutning till produkten, uppgiften eller tjänsten. Användarvillkor för statistiska uppgifter. 

 

Statistikexperter

Lotta Sjöblom
överaktuarie
029 551 3342

Dokumentation som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna