Windows-1252;;ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101;; sourcecode;sourcename;targetcode;targetname "'00'";"Tekniskt planerings-, lednings- och forskningsarbete";"'00'";"Tekniskt arbete" "'000'";"Arkitekter";"'000'";"Arkitekter, byggnadsarkitekter" "'001'";"Byggnadsingenjörer";"'0011'";"Byggnadsingenjörer" "'002'";"Ingenjörer med elkrafttekniskt arbete";"'0021'";"Ingenjörer med elkraftstekniskt arbete" "'003'";"Ingenjörer med teletekniskt arbete";"'0031'";"Ingenjörer med elektroniskt och teletekniskt arbete" "'004'";"Maskiningenjörer";"'0041'";"Ingenjörer med mekaniskt-tekniskt arbete" "'005'";"Ingenjörer med kemiskt-tekniskt arbete";"'0051'";"Ingenjörer med kemisktekniskt arbete" "'006'";"Ingenjörer med gruvtekniskt och metallurgiskt arbete";"'0061'";"Ingenjörer med gruvtekniskt och metallurgiskt arbete" "'007'";"Ingenjörer inom andra tekniska verksamhetsområden";"'0071'";"Ingenjörer inom andra tekniska verksamhetsområden" "'008'";"Mätningsingenjörer";"'0081'";"Lantmäteriingenjörer" "'01'";"Teknisk arbetsledning";"'00'";"Tekniskt arbete" "'01'";"Teknisk arbetsledning";"'80'";"Grafiskt arbete" "'010'";"Byggnadstekniker";"'0012'";"Byggnadstekniker och -arbetsledare" "'010'";"Byggnadstekniker";"'0091'";"Ritare m.fl." "'011'";"Tekniker med elkrafttekniskt arbete";"'0022'";"Ingenjörer och arbetsledare med elkraftstekniskt arbete" "'011'";"Tekniker med elkrafttekniskt arbete";"'0091'";"Ritare m.fl." "'012'";"Tekniker med teletekniskt arbete";"'0032'";"Tekniker och arbetsledare med elektroniskt och teletekniskt arbete" "'012'";"Tekniker med teletekniskt arbete";"'0091'";"Ritare m.fl." "'013'";"Maskintekniker";"'0042'";"Tekniker och arbetsledare med mekaniskt-tekniskt arbete" "'013'";"Maskintekniker";"'0091'";"Ritare m.fl." "'014'";"Tekniker med kemiskt-tekniskt arbete";"'0052'";"Tekniker och arbetsledare med kemisktekniskt arbete" "'014'";"Tekniker med kemiskt-tekniskt arbete";"'0091'";"Ritare m.fl." "'015'";"Tekniker med gruvtekniskt och metallurgiskt arbete";"'0062'";"Tekniker och arbetsledare med gruvtekniskt och metallurgiskt arbete" "'015'";"Tekniker med gruvtekniskt och metallurgiskt arbete";"'0091'";"Ritare m.fl." "'016'";"Tekniker inom andra tekniska verksamhetsområden";"'0072'";"Tekniker och arbetsledare inom andra tekniska verksamhetsområden" "'016'";"Tekniker inom andra tekniska verksamhetsområden";"'8011'";"Faktorer" "'017'";"Mätningstekniker och kartläggare";"'0082'";"Lantmäteritekniker och -arbetsledare" "'017'";"Mätningstekniker och kartläggare";"'0083'";"Kartläggare" "'018'";"Ritbiträden";"'0091'";"Ritare m.fl." "'019'";"Mätbiträden";"'0092'";"Mätbiträden" "'019'";"Mätbiträden";"'0099'";"Övriga inom yrkesgrupp 009" "'02'";"Kemiskt, fysikaliskt och biologiskt arbete";"'01'";"Kemiskt och fysikaliskt arbete" "'02'";"Kemiskt, fysikaliskt och biologiskt arbete";"'02'";"Biologiskt arbete" "'02'";"Kemiskt, fysikaliskt och biologiskt arbete";"'14'";"Veterinärtjänst, miljö- och hälsoskyddsarbete" "'020'";"Kemister";"'010'";"Kemister" "'021'";"Fysiker";"'011'";"Fysiker" "'021'";"Fysiker";"'1423'";"Miljö- och naturskyddsarbetare" "'022'";"Geologer";"'013'";"Geologer m.fl." "'0231'";"Meteorologer, hydrologer, astronomer";"'0141'";"Meteorologer, hydrologer, astronomer" "'0232'";"Väderlekstekniker, väderleksobservatörer";"'0142'";"Väderlekstekniker och väderleksobservatörer" "'024'";"Veterinärer";"'141'";"Veterinärer" "'025'";"Biologer";"'021'";"Biologer" "'025'";"Biologer";"'1423'";"Miljö- och naturskyddsarbetare" "'0261'";"Forsknings- och planeringsarbete inom jordbruk och trädgårds- skötsel samt fiske";"'0221'";"Jordbruks-, trädgårds- och fiskeriforskare och -planerare" "'0262'";"Rådgivnings- och upplysningsverksamhet inom jordbruk och trädgårdsskötsel samt fiske";"'0222'";"Jordbruks-, trädgårds- och fiskerirådgivare och -upplysningsarbetare" "'0271'";"Skogsforskningsarbete";"'0231'";"Skogsbruksforskare" "'0271'";"Skogsforskningsarbete";"'029'";"Övriga inom yrkesgrupp 02" "'0272'";"Skogsbruksrådgivning och -övervakning";"'0232'";"Skogsbruksrådgivare och -övervakare" "'028'";"Laboranter och laboratoriebiträden";"'012'";"Laboranter, laboratoriobiträden" "'028'";"Laboranter och laboratoriebiträden";"'019'";"Övriga inom yrkesgrupp 01" "'03'";"Medicinskt arbete och vårdarbete inom hälso- och sjukvård.";"'10'";"Hälso- och sjukvård" "'03'";"Medicinskt arbete och vårdarbete inom hälso- och sjukvård.";"'12'";"Tandvård" "'03'";"Medicinskt arbete och vårdarbete inom hälso- och sjukvård.";"'75'";"Verkstads- och byggnadsmetallarbete" "'030'";"Läkare";"'101'";"Läkare" "'031'";"Tandläkare";"'121'";"Tandläkare" "'0321'";"Överskötare";"'102'";"Överskötare" "'0322'";"Avdelningsskötare";"'1031'";"Avdelningsskötare" "'0323'";"Laboratorieskötare";"'1041'";"Laboratorieskötare" "'0324'";"Andra sjukskötare";"'1032'";"Specialskötare" "'0324'";"Andra sjukskötare";"'1033'";"Sjukskötare" "'0324'";"Andra sjukskötare";"'1035'";"Hälsovårdare" "'0324'";"Andra sjukskötare";"'1042'";"Röntgenskötare" "'0331'";"Tandskötare";"'1221'";"Specialtandskötare" "'0331'";"Tandskötare";"'1222'";"Tandskötare" "'0332'";"Mottagningsbiträden";"'1082'";"Avdelningsbiträden, mottagningsbiträden, m.fl." "'034'";"Barnmorskor";"'1034'";"Barnmorskor" "'035'";"Mentalvårdare";"'105'";"Sinnessjukvårdare" "'0361'";"Hjälpskötare";"'1061'";"Hjälpskötare," "'0361'";"Hjälpskötare";"'1081'";"Sjukhusbiträden" "'0362'";"Sjukhusvaktmästare";"'1062'";"Medikalvaktmästare, sjuktransporterare" "'037'";"Tekniska sjukvårdsbiträden";"'1083'";"Instrumentvårdare" "'037'";"Tekniska sjukvårdsbiträden";"'1084'";"Undersökningsbiträden (sjukhus)" "'038'";"Institutionsbarnskötare (på sjukhus)";"'107'";"Barnskötare (sjukhus)" "'039'";"Övriga yrken inom medicinskt arbete och vårdarbete inom hälso- och sjukvård";"'1082'";"Avdelningsbiträden, mottagningsbiträden, m.fl." "'039'";"Övriga yrken inom medicinskt arbete och vårdarbete inom hälso- och sjukvård";"'7534'";"Maskinreparatörer och riggare (ej textilindustri)" "'04'";"Övrigt arbete inom hälso- och sjukvård";"'10'";"Hälso- och sjukvård" "'04'";"Övrigt arbete inom hälso- och sjukvård";"'11'";"Rehabilitering inom hälsovården" "'04'";"Övrigt arbete inom hälso- och sjukvård";"'13'";"Apteksarbete" "'04'";"Övrigt arbete inom hälso- och sjukvård";"'14'";"Veterinärtjänst, miljö- och hälsoskyddsarbete" "'0401'";"Provisorer och apotekare";"'131'";"Apotekare, provisorer" "'0402'";"Farmaceuter";"'132'";"Farmaceuter" "'0403'";"Farmanomer och tekniska biträden vid apotek";"'133'";"Läkemedelsarbetare (apotek)" "'041'";"Fysioterapeuter, ergoterapeuter";"'1111'";"Fysioterapeuter" "'041'";"Fysioterapeuter, ergoterapeuter";"'1112'";"Konditionsskötare" "'041'";"Fysioterapeuter, ergoterapeuter";"'1121'";"Aktivitetsterapeuter" "'041'";"Fysioterapeuter, ergoterapeuter";"'1122'";"Sysselsättningsterapeuter, arbetsinstruktörer" "'041'";"Fysioterapeuter, ergoterapeuter";"'119'";"Övriga inom yrkesgrupp 11" "'042'";"Hälsovårdsinspektörer";"'1421'";"Ledande hälso- och arbetarskyddsinspektörer" "'042'";"Hälsovårdsinspektörer";"'1422'";"Hälso- och arbetarskyddsinspektörer" "'043'";"Massörer m.fl.";"'1112'";"Konditionsskötare" "'043'";"Massörer m.fl.";"'1113'";"Massörer" "'044'";"Kostexperter";"'114'";"Näringsterapeuter" "'049'";"Övriga yrken inom hälso- och sjukvård";"'1092'";"Kiropraktiker, naprapater, m.fl." "'05'";"Pedagogiskt arbete";"'03'";"Pedagogiskt arbete" "'05'";"Pedagogiskt arbete";"'11'";"Rehabilitering inom hälsovården" "'05'";"Pedagogiskt arbete";"'20'";"Ledning inom offentlig förvaltning" "'0501'";"Universitetsrektorer och -professorer";"'0311'";"Professorer" "'0501'";"Universitetsrektorer och -professorer";"'2011'";"Högre tjänstemän i ledande uppgifter inom statsförvaltning" "'0502'";"Universitetslärare, assistenter m.fl.";"'0312'";"Lektorer, överassistenter" "'0502'";"Universitetslärare, assistenter m.fl.";"'0313'";"Assistenter, timlärare m.fl." "'051'";"Rektorer vid övriga läroanstalter";"'030'";"Rektorer i skolor" "'052'";"Klasslärare";"'033'";"Klasslärare" "'0531'";"Ämneslärare (grundskola och gymnasium)";"'0321'";"Ämneslärare vid grundskolor och gymnasier" "'0532'";"Lärare i yrkesämnen samt övriga ämneslärare (yrkesläroanst.)";"'0322'";"Ämneslärare vid yrkesläroverk" "'0533'";"Ämneslärare vid övriga läroanstalter";"'0323'";"Ämneslärare vid andra läroverk" "'0534'";"Arbetslärare (yrkesläroanstalter)";"'0324'";"Arbetslärare (yrkesundervisningsanstalter)" "'054'";"Speciallärare";"'0341'";"Specialklasslärare" "'054'";"Speciallärare";"'0342'";"Speciallärare utan klass" "'055'";"Daghemsföreståndare och barnträdgårdslärare";"'035'";"Barnträdgårdslärare m.fl." "'0561'";"Utbildningschefer";"'0361'";"Utbildningschefer" "'0562'";"Andra utbildare";"'0362'";"Övriga utbildare" "'0591'";"Andra lärare";"'0391'";"Talpedagoger" "'0591'";"Andra lärare";"'0392'";"Studiehandledare och studiesekreterare" "'0591'";"Andra lärare";"'113'";"Talterapeuter" "'0592'";"Andra inom pedagogiskt arbete";"'0393'";"Andra lärare" "'0592'";"Andra inom pedagogiskt arbete";"'0399'";"Andra pedagogiska arbetare" "'06'";"Religiöst arbete";"'04'";"Religiöst arbete" "'060'";"Präster (ev.luth. och ortodox kyrka)";"'0411'";"Präster (ev.luth. och ortdox kyrka)" "'061'";"Predikanter m.fl.";"'0412'";"Predikanter m.fl." "'062'";"Religiöst-socialt arbete";"'049'";"Religiöst-socialt arbete" "'07'";"Juridiskt arbete";"'05'";"Juridiskt arbete" "'07'";"Juridiskt arbete";"'20'";"Ledning inom offentlig förvaltning" "'07'";"Juridiskt arbete";"'23'";"Planerings- och redovisningsarbete inom ekonomiförvaltning" "'070'";"Domstolsjurister";"'051'";"Domstolsjurister" "'071'";"Åklagaren och högre polistjänstemän";"'052'";"Åklagare" "'071'";"Åklagaren och högre polistjänstemän";"'2011'";"Högre tjänstemän i ledande uppgifter inom statsförvaltning" "'072'";"Advokater (med juridisk examen)";"'053'";"Advokater" "'073'";"Juridiska ombudsmän";"'054'";"Juridiska ombudsmän" "'079'";"Övriga yrken inom juridiskt arbete";"'059'";"Övriga inom yrkesgrupp 05" "'079'";"Övriga yrken inom juridiskt arbete";"'239'";"Övriga inom yrkesgrupp 23" "'08'";"Konstnärligt, underhållande och litterärt arbete";"'06'";"Journalistiskt arbete och masskommunikation" "'08'";"Konstnärligt, underhållande och litterärt arbete";"'07'";"Konstnärligt arbete och underhållning" "'08'";"Konstnärligt, underhållande och litterärt arbete";"'30'";"Reklam- och marknadsföringsarbete" "'08'";"Konstnärligt, underhållande och litterärt arbete";"'39'";"Övrigt kommersiellt arbete" "'080'";"Bildkonstnärer";"'072'";"Bildkonstnärer m.fl." "'081'";"Reklamtecknare";"'3021'";"Reklammän" "'081'";"Reklamtecknare";"'3022'";"Reklamritare" "'082'";"Dekoratörer, textare";"'399'";"Övriga inom yrkesgrupp 39" "'083'";"Författare och kritiker";"'071'";"Författare och kritiker" "'0841'";"Journalister och förlagsredaktörer";"'0611'";"Tidningsredaktörer m.fl." "'0841'";"Journalister och förlagsredaktörer";"'0612'";"Förlagsredaktörer m.fl." "'0842'";"Reklamredaktörer m.fl.";"'3021'";"Reklammän" "'0851'";"Produktplanerare och konstnärer m.fl.";"'0731'";"Produktplanerere och -konstnärer" "'0852'";"Modelltillverkare m.fl.";"'0732'";"Modelltillverkare m.fl." "'0861'";"Scenkonstnärer vid teater och opera";"'0751'";"Skådespelare, recitatörer" "'0861'";"Scenkonstnärer vid teater och opera";"'0752'";"Dansare, koreografer" "'0861'";"Scenkonstnärer vid teater och opera";"'0753'";"Sångare" "'0862'";"Andra scenkonstnärer";"'0751'";"Skådespelare, recitatörer" "'0862'";"Andra scenkonstnärer";"'0752'";"Dansare, koreografer" "'0862'";"Andra scenkonstnärer";"'0753'";"Sångare" "'0862'";"Andra scenkonstnärer";"'0754'";"Andra scenkonstnärer" "'087'";"Musiker";"'0753'";"Sångare" "'087'";"Musiker";"'076'";"Musiker, komponerare" "'088'";"Radio- och tv-programredaktörer";"'062'";"Programredaktörer (radio, tv)" "'0891'";"Teater- och filmregissörer och -direktörer m.fl.";"'0752'";"Dansare, koreografer" "'0891'";"Teater- och filmregissörer och -direktörer m.fl.";"'0771'";"Regissörer, teaterschefer, m.fl." "'0891'";"Teater- och filmregissörer och -direktörer m.fl.";"'0791'";"Galleriägare m.fl. konstförmedlare" "'0892'";"Andra inom konstnärligt och underhållande arbete";"'0772'";"Övriga konstnärliga och underhållningsyrken" "'0892'";"Andra inom konstnärligt och underhållande arbete";"'0799'";"Övriga inom undergrupp 079" "'09'";"Övrigt tekniskt, naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt, socialt och humanistiskt arbete";"'06'";"Journalistiskt arbete och masskommunikation" "'09'";"Övrigt tekniskt, naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt, socialt och humanistiskt arbete";"'07'";"Konstnärligt arbete och underhållning" "'09'";"Övrigt tekniskt, naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt, socialt och humanistiskt arbete";"'08'";"Arbete inom bilblioteks-, arkiv- och museibranschen samt informatiker" "'09'";"Övrigt tekniskt, naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt, socialt och humanistiskt arbete";"'09'";"Övrigt vetenskapligt, humanistiskt och konstnärligt arbete" "'09'";"Övrigt tekniskt, naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt, socialt och humanistiskt arbete";"'15'";"Socialt arbete" "'09'";"Övrigt tekniskt, naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt, socialt och humanistiskt arbete";"'16'";"Barndagvård" "'09'";"Övrigt tekniskt, naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt, socialt och humanistiskt arbete";"'17'";"Psykologiskt arbete" "'09'";"Övrigt tekniskt, naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt, socialt och humanistiskt arbete";"'18'";"Ledning av hobby- och fritidsverksamhet" "'09'";"Övrigt tekniskt, naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt, socialt och humanistiskt arbete";"'20'";"Ledning inom offentlig förvaltning" "'09'";"Övrigt tekniskt, naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt, socialt och humanistiskt arbete";"'22'";"Personal- och arbetskraftsärenden" "'09'";"Övrigt tekniskt, naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt, socialt och humanistiskt arbete";"'23'";"Planerings- och redovisningsarbete inom ekonomiförvaltning" "'09'";"Övrigt tekniskt, naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt, socialt och humanistiskt arbete";"'25'";"Automatisk databehandlingsarbete" "'09'";"Övrigt tekniskt, naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt, socialt och humanistiskt arbete";"'27'";"Arbete inom turism" "'0901'";"Revisorer";"'2321'";"Revisorer" "'0902'";"Redovisningsgranskare och ekonomigranskare";"'2322'";"Beräkningskontrollörer, ekonomikontrollörer" "'0911'";"Socialtjänstemän inom ledning och administration";"'151'";"Chefer för sociala verk" "'0911'";"Socialtjänstemän inom ledning och administration";"'152'";"Socialarbetare, socialkontrollörer" "'0911'";"Socialtjänstemän inom ledning och administration";"'1811'";"Ungdoms- och nykterhetsledare" "'0912'";"Socialtjänstemän (med psecialinriktning)";"'152'";"Socialarbetare, socialkontrollörer" "'0912'";"Socialtjänstemän (med psecialinriktning)";"'153'";"Socialskötare och -terapeuter" "'0912'";"Socialtjänstemän (med psecialinriktning)";"'1541'";"Skötare inom de sociala verken" "'0912'";"Socialtjänstemän (med psecialinriktning)";"'179'";"Övriga inom yrkesgrupp 17" "'0913'";"Andra socialtjänstemän";"'1541'";"Skötare inom de sociala verken" "'0913'";"Andra socialtjänstemän";"'1542'";"Övriga arbetare inom den sociala sektorn" "'092'";"Barndaghemsarbetare (inte i hemmen)";"'161'";"Barnskötare (daghem)" "'092'";"Barndaghemsarbetare (inte i hemmen)";"'1629'";"Övriga arbetare inom barndagvård" "'093'";"Hobby- och fritidsledare";"'1811'";"Ungdoms- och nykterhetsledare" "'093'";"Hobby- och fritidsledare";"'1812'";"Ungdoms- och nykterhetsarbetare" "'093'";"Hobby- och fritidsledare";"'1822'";"Sport- och idrottsinstruktörer" "'093'";"Hobby- och fritidsledare";"'1892'";"Fritids- och rekreationsverksamhetsinstruktörer" "'0941'";"Bibliotekarier, arkivarier och museiföreståndare";"'0811'";"Bibliotekarier" "'0941'";"Bibliotekarier, arkivarier och museiföreståndare";"'0812'";"Övriga biblioteksarbetare" "'0941'";"Bibliotekarier, arkivarier och museiföreståndare";"'0821'";"Arkivarier, museiföreståndare" "'0941'";"Bibliotekarier, arkivarier och museiföreståndare";"'083'";"Informatiker" "'0942'";"Andra bibliotekarier, arkivarier och museitjänstemän";"'0812'";"Övriga biblioteksarbetare" "'0942'";"Andra bibliotekarier, arkivarier och museitjänstemän";"'0821'";"Arkivarier, museiföreståndare" "'0942'";"Andra bibliotekarier, arkivarier och museitjänstemän";"'0822'";"Övriga arkivarie- och museianställda" "'095'";"Forskare och planerare inom ekonomiska, statistiska m.fl. områden";"'091'";"Samhällsforskare och -planerare" "'095'";"Forskare och planerare inom ekonomiska, statistiska m.fl. områden";"'2012'";"Beredande och föredragande högre tjänstemän inom statsförvaltning" "'095'";"Forskare och planerare inom ekonomiska, statistiska m.fl. områden";"'2022'";"Beredande och föredragande högre tjänstemän inom kommunal förvaltning" "'0961'";"Adb-chefer";"'2511'";"Datachefer" "'0962'";"Adb-planerare";"'2512'";"Dataplanerare" "'0962'";"Adb-planerare";"'2514'";"Datakonsulenter" "'0963'";"Programmerare";"'2513'";"Dataprogrammerare" "'097'";"Psykologer";"'1711'";"Hälsovårds- och rehabiliteringspsykologer" "'097'";"Psykologer";"'1712'";"Arbets- och yrkespsykologer" "'097'";"Psykologer";"'1713'";"Socialvårds- och skolpsykologer" "'0981'";"Personalmän och arbetsförmedlare";"'095'";"Organisationsfunktionärer" "'0981'";"Personalmän och arbetsförmedlare";"'221'";"Arbetsförmedlingsfunktionärer" "'0981'";"Personalmän och arbetsförmedlare";"'222'";"Personalfunktionärer" "'0982'";"Pr-chefer";"'0941'";"Pr-chefer" "'0983'";"Andra pr-män och organisations ombudsmän";"'0942'";"Andra pr-arbetare" "'0983'";"Andra pr-män och organisations ombudsmän";"'095'";"Organisationsfunktionärer" "'0984'";"Informatörer samt turist- och kulturarbetare";"'063'";"Informatörer" "'0984'";"Informatörer samt turist- och kulturarbetare";"'0791'";"Galleriägare m.fl. konstförmedlare" "'0984'";"Informatörer samt turist- och kulturarbetare";"'271'";"Turistombudsmän och -tjänstemän" "'0991'";"Arkeologer, geografer, matematiker m.fl.";"'0822'";"Övriga arkivarie- och museianställda" "'0991'";"Arkeologer, geografer, matematiker m.fl.";"'091'";"Samhällsforskare och -planerare" "'0991'";"Arkeologer, geografer, matematiker m.fl.";"'092'";"Forskare inom övriga humanistiska och naturvetenskapliga områden" "'0991'";"Arkeologer, geografer, matematiker m.fl.";"'096'";"Översättare, tolkar" "'0992'";"Andra inom humanistiskt, naturvetenskapligt och samhällsveten- skapligt arbete";"'092'";"Forskare inom övriga humanistiska och naturvetenskapliga områden" "'0992'";"Andra inom humanistiskt, naturvetenskapligt och samhällsveten- skapligt arbete";"'093'";"Intervjuare" "'10'";"Samhällsadministrativt arbete";"'14'";"Veterinärtjänst, miljö- och hälsoskyddsarbete" "'10'";"Samhällsadministrativt arbete";"'15'";"Socialt arbete" "'10'";"Samhällsadministrativt arbete";"'20'";"Ledning inom offentlig förvaltning" "'10'";"Samhällsadministrativt arbete";"'29'";"Övrigt administrativt arbete och kontorsarbete" "'100'";"Högre tjänstemän i ledande uppgifter inom den offentliga förvaltningen";"'2011'";"Högre tjänstemän i ledande uppgifter inom statsförvaltning" "'100'";"Högre tjänstemän i ledande uppgifter inom den offentliga förvaltningen";"'2021'";"Högre tjänstemän i ledande uppgifter inom kommunal förvaltning" "'101'";"Beredande och föredragande högre tjänstemän inom den offentliga förvaltningen";"'1423'";"Miljö- och naturskyddsarbetare" "'101'";"Beredande och föredragande högre tjänstemän inom den offentliga förvaltningen";"'151'";"Chefer för sociala verk" "'101'";"Beredande och föredragande högre tjänstemän inom den offentliga förvaltningen";"'2011'";"Högre tjänstemän i ledande uppgifter inom statsförvaltning" "'101'";"Beredande och föredragande högre tjänstemän inom den offentliga förvaltningen";"'2012'";"Beredande och föredragande högre tjänstemän inom statsförvaltning" "'101'";"Beredande och föredragande högre tjänstemän inom den offentliga förvaltningen";"'2021'";"Högre tjänstemän i ledande uppgifter inom kommunal förvaltning" "'101'";"Beredande och föredragande högre tjänstemän inom den offentliga förvaltningen";"'2022'";"Beredande och föredragande högre tjänstemän inom kommunal förvaltning" "'101'";"Beredande och föredragande högre tjänstemän inom den offentliga förvaltningen";"'209'";"Övriga inom yrkesgrupp 20" "'101'";"Beredande och föredragande högre tjänstemän inom den offentliga förvaltningen";"'291'";"Skatteberedare och -tjänstemän" "'101'";"Beredande och föredragande högre tjänstemän inom den offentliga förvaltningen";"'2923'";"Tulltjänstemän" "'11'";"Företags- och organisationsadministrativt arbete";"'21'";"Ledning inom affärsföretag och organisationer" "'11'";"Företags- och organisationsadministrativt arbete";"'23'";"Planerings- och redovisningsarbete inom ekonomiförvaltning" "'11'";"Företags- och organisationsadministrativt arbete";"'30'";"Reklam- och marknadsföringsarbete" "'11'";"Företags- och organisationsadministrativt arbete";"'32'";"Inköpsarbete" "'11'";"Företags- och organisationsadministrativt arbete";"'33'";"Agenturarbete och kontorsförsäljning" "'110'";"Företagsadministratörer";"'2111'";"Verkställande direktörer (företag)" "'111'";"Tekniska ledare";"'2112'";"Tekniska ledare (företag)" "'112'";"Kommersiella ledare";"'3011'";"Reklam- och marknadschefer" "'112'";"Kommersiella ledare";"'3211'";"Inköpschefer" "'112'";"Kommersiella ledare";"'331'";"Säljledning" "'113'";"Företagsadministrativa utredare och redovisningschefer";"'2113'";"Ekonomi- och förvaltningsdirektörer (företag)" "'113'";"Företagsadministrativa utredare och redovisningschefer";"'231'";"Planerare och kostnadsberäknare inom ekonomiförvaltning" "'114'";"Förbundschef (kommersiella, fackliga och ideella organisationer)";"'212'";"Organisations- och förbundsledare" "'115'";"Personalchefer";"'2114'";"Personalledare (företag)" "'119'";"Andra yrken inom företags- och organisationsadministrativt arbete";"'2113'";"Ekonomi- och förvaltningsdirektörer (företag)" "'119'";"Andra yrken inom företags- och organisationsadministrativt arbete";"'331'";"Säljledning" "'12'";"Räkenskaps- och kassaarbete";"'23'";"Planerings- och redovisningsarbete inom ekonomiförvaltning" "'12'";"Räkenskaps- och kassaarbete";"'26'";"Arbete inom bank- och försäkringsbranschen" "'12'";"Räkenskaps- och kassaarbete";"'34'";"Varuförsäljning" "'12'";"Räkenskaps- och kassaarbete";"'56'";"Post- och telekommunikation" "'12'";"Räkenskaps- och kassaarbete";"'92'";"Serveringsarbete" "'1201'";"Bokföringskamrer m.fl.";"'2331'";"Bokföringskamrerer m. fl." "'1202'";"Andra bokförare";"'2332'";"Andra bokförare" "'121'";"Bank-, post- och kontorskassörer";"'2333'";"Kontorskassörer" "'121'";"Bank-, post- och kontorskassörer";"'2612'";"Övriga bankfunktionärer" "'121'";"Bank-, post- och kontorskassörer";"'562'";"Andra posttrafiktjänstemän" "'122'";"Butiks- och restaurangkassörer";"'3432'";"Affärskassörer" "'122'";"Butiks- och restaurangkassörer";"'9213'";"Servitörer och barmästare" "'129'";"Övriga yrken inom redovisnings- och kassaarbete";"'2339'";"Övrig bokföringspersonal" "'129'";"Övriga yrken inom redovisnings- och kassaarbete";"'239'";"Övriga inom yrkesgrupp 23" "'13'";"Sekreterar- och maskinskrivningsarbete";"'24'";"Sekretar- och kontorsarbete" "'130'";"Sekreterare";"'2411'";"Avdelnings- och byråsekreterare" "'130'";"Sekreterare";"'2412'";"Övriga sekreterare" "'130'";"Sekreterare";"'2413'";"Korrespondenter" "'131'";"Maskinskrivare och stenografer";"'2431'";"Maskinskrivare, textbehandlare" "'131'";"Maskinskrivare och stenografer";"'2432'";"Fakturerare" "'14'";"Adb-arbete";"'25'";"Automatisk databehandlingsarbete" "'140'";"Datamaskinsoperatörer";"'252'";"Datoroperatörer" "'141'";"Adb-skrivare";"'2531'";"Dataskrivare" "'15'";"Övrigt kameralt och kontorstekniskt arbete";"'06'";"Journalistiskt arbete och masskommunikation" "'15'";"Övrigt kameralt och kontorstekniskt arbete";"'10'";"Hälso- och sjukvård" "'15'";"Övrigt kameralt och kontorstekniskt arbete";"'21'";"Ledning inom affärsföretag och organisationer" "'15'";"Övrigt kameralt och kontorstekniskt arbete";"'23'";"Planerings- och redovisningsarbete inom ekonomiförvaltning" "'15'";"Övrigt kameralt och kontorstekniskt arbete";"'24'";"Sekretar- och kontorsarbete" "'15'";"Övrigt kameralt och kontorstekniskt arbete";"'25'";"Automatisk databehandlingsarbete" "'15'";"Övrigt kameralt och kontorstekniskt arbete";"'26'";"Arbete inom bank- och försäkringsbranschen" "'15'";"Övrigt kameralt och kontorstekniskt arbete";"'27'";"Arbete inom turism" "'15'";"Övrigt kameralt och kontorstekniskt arbete";"'29'";"Övrigt administrativt arbete och kontorsarbete" "'15'";"Övrigt kameralt och kontorstekniskt arbete";"'56'";"Post- och telekommunikation" "'15'";"Övrigt kameralt och kontorstekniskt arbete";"'80'";"Grafiskt arbete" "'150'";"Maskinbokförare, räknebiträden, duplicerade m.fl.";"'1082'";"Avdelningsbiträden, mottagningsbiträden, m.fl." "'150'";"Maskinbokförare, räknebiträden, duplicerade m.fl.";"'2332'";"Andra bokförare" "'150'";"Maskinbokförare, räknebiträden, duplicerade m.fl.";"'2423'";"Kontorsbiträden" "'151'";"Kontorist (ej specialicerad)";"'2422'";"Kontorister (ej specialiserade)" "'151'";"Kontorist (ej specialicerad)";"'2423'";"Kontorsbiträden" "'1521'";"Bankernas avdelningschefer m.fl.";"'2611'";"Bankernas avdelningschefer m. fl." "'1522'";"Banktjänstemän och kassörer";"'2612'";"Övriga bankfunktionärer" "'1531'";"Avdelningschefer, skadeinspektörer m.fl.";"'2621'";"Avdelningschefer, distriktschefer" "'1531'";"Avdelningschefer, skadeinspektörer m.fl.";"'2622'";"Skadeinspektörer" "'1532'";"Andra försäkringstjänstemän";"'2624'";"Andra försäkringsfunktionärer" "'154'";"Sjukförsäkringskassa- och socialförsäkringstjänstemän";"'263'";"Socialförsäkringsfunktionärer" "'155'";"Rese- och turistbyråtjänstemän";"'272'";"Resebyråtjänstemän" "'1561'";"Speditionsarbetsledare";"'2921'";"Speditionsarbetsledare" "'1562'";"Skeppsmäklare och befraktare";"'2922'";"Kontorsarbetare inom spedition och transport" "'1562'";"Skeppsmäklare och befraktare";"'2923'";"Tulltjänstemän" "'1563'";"Andra speditionsarbetare";"'2922'";"Kontorsarbetare inom spedition och transport" "'1563'";"Andra speditionsarbetare";"'2923'";"Tulltjänstemän" "'157'";"Fastighetsförvaltare, lagerföreståndare m.fl.";"'2931'";"Disponenter m. fl." "'157'";"Fastighetsförvaltare, lagerföreståndare m.fl.";"'2932'";"Lagerförvaltare" "'1581'";"Offertingenjörer och kreditchefer m.fl.";"'2113'";"Ekonomi- och förvaltningsdirektörer (företag)" "'1581'";"Offertingenjörer och kreditchefer m.fl.";"'231'";"Planerare och kostnadsberäknare inom ekonomiförvaltning" "'1582'";"Andra offertkalkylatorer";"'231'";"Planerare och kostnadsberäknare inom ekonomiförvaltning" "'1582'";"Andra offertkalkylatorer";"'8011'";"Faktorer" "'159'";"Andra yrken inom kontorsarbete";"'069'";"Övriga inom yrkesgrupp 06" "'159'";"Andra yrken inom kontorsarbete";"'233'";"Räkenskapspersonal" "'159'";"Andra yrken inom kontorsarbete";"'242'";"Kontorspersonal" "'159'";"Andra yrken inom kontorsarbete";"'253'";"Dataskrivare m.fl." "'159'";"Andra yrken inom kontorsarbete";"'291'";"Skatteberedare och -tjänstemän" "'159'";"Andra yrken inom kontorsarbete";"'292'";"Speditörer, transportplanerare" "'159'";"Andra yrken inom kontorsarbete";"'563'";"Telefonister" "'20'";"Parti- och detaljhandlare";"'34'";"Varuförsäljning" "'200'";"Partihandlare";"'3411'";"Partihandlare" "'201'";"Detaljhandlare";"'3412'";"Detaljhandlare" "'202'";"Uthyrare";"'349'";"Övriga inom yrkesgrupp 34" "'21'";"Försäljning av fastigheter, tjänster och värdepapper";"'25'";"Automatisk databehandlingsarbete" "'21'";"Försäljning av fastigheter, tjänster och värdepapper";"'26'";"Arbete inom bank- och försäkringsbranschen" "'21'";"Försäljning av fastigheter, tjänster och värdepapper";"'29'";"Övrigt administrativt arbete och kontorsarbete" "'21'";"Försäljning av fastigheter, tjänster och värdepapper";"'30'";"Reklam- och marknadsföringsarbete" "'21'";"Försäljning av fastigheter, tjänster och värdepapper";"'31'";"Försäljning och förmedling av fastigheter, tjänster och värdepapper" "'2101'";"Distriktschefer m.fl.";"'2621'";"Avdelningschefer, distriktschefer" "'2102'";"Försäkringsackvisitör, distriktsrepresentanter m.fl.";"'2623'";"Försäkringsagenter, distriktsagenter" "'211'";"Egendoms- och värdepappersmäklare";"'299'";"Övriga inom yrkesgrupp 29" "'211'";"Egendoms- och värdepappersmäklare";"'311'";"Förmedlare av fast och lös egendom" "'211'";"Egendoms- och värdepappersmäklare";"'312'";"Förmedlare av värdepapper och finansieringstjänster" "'211'";"Egendoms- och värdepappersmäklare";"'319'";"Övriga inom yrkesgrupp 31" "'2121'";"Reklamchefer m.fl.";"'2514'";"Datakonsulenter" "'2121'";"Reklamchefer m.fl.";"'3011'";"Reklam- och marknadschefer" "'2121'";"Reklamchefer m.fl.";"'3012'";"Reklam- och marknadsföringsplanerare och -undersökare" "'2122'";"Andra reklammän";"'3023'";"Övriga reklamarbetare" "'22'";"Agenturarbete";"'33'";"Agenturarbete och kontorsförsäljning" "'220'";"Försäljare, representanter";"'3321'";"Försäljningsmän, försäljningsagenter" "'220'";"Försäljare, representanter";"'3323'";"Försäljningsunderhandlare, tekniska försäljare" "'221'";"Agenter";"'3322'";"Handelsagenter" "'23'";"Annat kommersiellt arbete";"'23'";"Planerings- och redovisningsarbete inom ekonomiförvaltning" "'23'";"Annat kommersiellt arbete";"'32'";"Inköpsarbete" "'23'";"Annat kommersiellt arbete";"'33'";"Agenturarbete och kontorsförsäljning" "'23'";"Annat kommersiellt arbete";"'34'";"Varuförsäljning" "'23'";"Annat kommersiellt arbete";"'39'";"Övrigt kommersiellt arbete" "'2301'";"Försäljningsingenjörer och inköpare";"'3212'";"Inköpare, inköpsassistenter" "'2301'";"Försäljningsingenjörer och inköpare";"'322'";"Inköpsombudsmän" "'2301'";"Försäljningsingenjörer och inköpare";"'3323'";"Försäljningsunderhandlare, tekniska försäljare" "'2302'";"Andra försäljare";"'3212'";"Inköpare, inköpsassistenter" "'2302'";"Andra försäljare";"'322'";"Inköpsombudsmän" "'2302'";"Andra försäljare";"'333'";"Kontorsförsäljare" "'231'";"Butikspersonal";"'239'";"Övriga inom yrkesgrupp 23" "'231'";"Butikspersonal";"'3431'";"Affärsbiträden" "'231'";"Butikspersonal";"'3432'";"Affärskassörer" "'232'";"Affärsföreståndare och avdelningsföreståndare";"'342'";"Affärsföreståndare m.fl." "'233'";"Ambulerande försäljare";"'345'";"Torghandlare, hemförsäljare" "'234'";"Servicestationsbiträde";"'3441'";"Servicestationföreståndare" "'234'";"Servicestationsbiträde";"'3442'";"Servicestationbiträden och -kassörer" "'239'";"Andra försäljare";"'239'";"Övriga inom yrkesgrupp 23" "'239'";"Andra försäljare";"'3324'";"Produktdemonstratörer, försäljningskonsulenter" "'239'";"Andra försäljare";"'342'";"Affärsföreståndare m.fl." "'239'";"Andra försäljare";"'3439'";"Övriga inom yrkesgrupp 343" "'239'";"Andra försäljare";"'399'";"Övriga inom yrkesgrupp 39" "'30'";"Lantbruks-, skogsbruks- och trädgårdsledning";"'40'";"Gårdsbruk, djurskötsel" "'30'";"Lantbruks-, skogsbruks- och trädgårdsledning";"'41'";"Trädgårds- och parksarbete" "'30'";"Lantbruks-, skogsbruks- och trädgårdsledning";"'44'";"Skogsarbete" "'300'";"Jord- och skogsbrukare";"'400'";"Jordsbrukare, skogsbrukare" "'301'";"Trädgårdsbrukare";"'410'";"Trädgårdsodlare" "'302'";"Lantbruksbefäl";"'401'";"Lantbruksarbetsledning" "'303'";"Skogsbefäl";"'441'";"Skogsarbetsledning" "'3041'";"Stadsträdgårdsmästare, överträdgårdsmästare m.fl.";"'411'";"Trädgårdsarbetsledning" "'3042'";"Andra inom trädgårdsbefäl";"'411'";"Trädgårdsarbetsledning" "'305'";"Husdjursuppfödare";"'402'";"Kreatursuppfödare" "'306'";"Pälsdjursuppfödare";"'403'";"Pälsdjursuppfödare" "'307'";"Renuppfödare";"'4041'";"Renägare" "'31'";"Lantbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel";"'40'";"Gårdsbruk, djurskötsel" "'31'";"Lantbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel";"'41'";"Trädgårds- och parksarbete" "'31'";"Lantbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel";"'49'";"Övrigt jord- och skogsbruksarbete" "'310'";"Jordbruksarbetare och husdjursskötare";"'405'";"Lantbruksarbetare" "'310'";"Jordbruksarbetare och husdjursskötare";"'406'";"Husdjursskötare" "'311'";"Trädgårds- och parkarbetare";"'412'";"Trädgårdsarbetare" "'311'";"Trädgårds- och parkarbetare";"'499'";"Övriga inom yrkesgrupp 49" "'312'";"Pälsdjursskötare";"'407'";"Pälsdjurskötare m. fl." "'313'";"Renskötare";"'4042'";"Renskötare" "'319'";"Övriga inom lantbruks- och trädgårdsarbete samt djurskötsel";"'409'";"Övriga inom yrkesgrupp 40" "'32'";"Viltvård och jakt";"'42'";"Viltvård och jakt" "'320'";"Jaktövervakare och jägare";"'421'";"Jaktövervakare, jägare" "'33'";"Fiskeriarbete";"'43'";"Fiske" "'330'";"Fiskare";"'431'";"Fiskare" "'3311'";"Fiskmästare";"'4321'";"Fiskmästare" "'3312'";"Andra inom fiskodling";"'4322'";"Fiskodlingsarbetare" "'34'";"Skogsarbete";"'44'";"Skogsarbete" "'340'";"Skogs- och flottningsarbetare";"'4421'";"Skogshuggare m.fl." "'340'";"Skogs- och flottningsarbetare";"'4422'";"Skogsmaskinsförare" "'340'";"Skogs- och flottningsarbetare";"'443'";"Flottningsarbetare" "'40'";"Gruv- och stenbrytningsarbete";"'60'";"Gruvdrift och stenbrytning" "'400'";"Gruvbrytare, bergsprängare m.fl.";"'601'";"Gruvarbetare, sprängare" "'41'";"Djupborrningsarbete";"'60'";"Gruvdrift och stenbrytning" "'41'";"Djupborrningsarbete";"'61'";"Oljeborrning, torvupptagning" "'410'";"Brunnsborrare och diamantborrare";"'601'";"Gruvarbetare, sprängare" "'410'";"Brunnsborrare och diamantborrare";"'603'";"Stötborrare, diamantborrare (malmprospektering)" "'410'";"Brunnsborrare och diamantborrare";"'611'";"Borr- och produktionsarbetare" "'42'";"Anrikningsarbete";"'60'";"Gruvdrift och stenbrytning" "'420'";"Anrikningsarbetare";"'602'";"Anrikningsarbetare" "'49'";"Övrigt gruv- och stenbrytningsarbete";"'60'";"Gruvdrift och stenbrytning" "'49'";"Övrigt gruv- och stenbrytningsarbete";"'61'";"Oljeborrning, torvupptagning" "'490'";"Övriga gruv- och stenbrytningsarbetare";"'609'";"Övriga inom yrkesgrupp 60" "'490'";"Övriga gruv- och stenbrytningsarbetare";"'612'";"Torvupptagare" "'50'";"Sjöbefälsarbete";"'50'";"Sjöbefäl" "'5001'";"Kaptener och styrmän";"'5011'";"Kaptener och styrmän" "'5002'";"Skeppare m.fl.";"'5011'";"Kaptener och styrmän" "'5002'";"Skeppare m.fl.";"'5012'";"Skeppare m.fl." "'5011'";"Lotsåldermän m.fl.";"'502'";"Lotsar" "'5012'";"Lotsar m.fl.";"'502'";"Lotsar" "'5021'";"Maskinchefer";"'5031'";"Maskinchefer" "'5022'";"Maskinmästare";"'5032'";"Maskinmästare" "'51'";"Däcks- och maskinmanskapsarbete";"'51'";"Däcks- och maskinmanskapsarbete" "'510'";"Däcksmanskap och förare på mindre fartyg";"'5111'";"Däcksmanskap" "'511'";"Maskinmanskap";"'5112'";"Maskinmanskap" "'52'";"Flygarbete";"'52'";"Flygtransportarbete" "'5201'";"Flygkaptener och flygstyrmän m.fl.";"'5211'";"Flygkaptener och -styrmän" "'5202'";"Helikopterflygare m.fl.";"'5212'";"Helikopterflygare" "'53'";"Lok- och motorvagnsförararbete";"'53'";"Lok- och motorvagnsförare" "'530'";"Lok- och motorvagnsförare, -skötare";"'531'";"Lok- och motorvagnsförare" "'54'";"Vägtrafikarbete";"'54'";"Vägtrafikarbete" "'540'";"Motorfordonsförare och spårvagnsförare";"'540'";"Buss- och personbilsförare, m.fl." "'540'";"Motorfordonsförare och spårvagnsförare";"'541'";"Förare av lastbilar och specialfordonskombinationer" "'541'";"Varubud och kuskar m.fl.";"'542'";"Varubud" "'55'";"Trafikservicearbete";"'55'";"Trafikledning och trafikservicearbete" "'5501'";"Rangeringsmästare, konduktörer m.fl.";"'5551'";"Konduktörer, rangeringsmästare m.fl." "'5502'";"Stations-, tåg- och växelkarlar";"'5552'";"Stationskarlar m.fl." "'5511'";"Frakt- och flygtjänstemän";"'5531'";"Frakt- och flygtjänstemän" "'5512'";"Markvärdinnor och godsbärare";"'5532'";"Markvärdinnor och godsbärare" "'552'";"Servicepersonal i buss- och spårvagnstrafik";"'557'";"Servicepersonal i buss- och spårvagnstrafik" "'56'";"Trafikledning och arbetsledning";"'29'";"Övrigt administrativt arbete och kontorsarbete" "'56'";"Trafikledning och arbetsledning";"'55'";"Trafikledning och trafikservicearbete" "'5601'";"Hamnkaptener";"'5511'";"Hamnkaptener och -behälhavare" "'5602'";"Hamntjänstemän och -arbetsledare m.fl.";"'5512'";"Hamntjänstemän och stuveriarbetsledare" "'5611'";"Flygplatschefer och flygtrafikledare";"'5521'";"Flygledare m.fl." "'5612'";"Flygklarerare och ruttoperatör";"'5522'";"Flygklarerare m.fl." "'5621'";"Stationsinspektorer och trafikinspektörer";"'5541'";"Stationsinspektörer m.fl." "'5622'";"Tågtrafikledare och -tjänstemän m.fl.";"'5542'";"Trafikinspektörer m.fl." "'563'";"Vägtrafikbefäl";"'2921'";"Speditionsarbetsledare" "'563'";"Vägtrafikbefäl";"'556'";"Vägtragikledning" "'57'";"Post- och telekommunikationsarbete";"'56'";"Post- och telekommunikation" "'570'";"Kontorsföreståndare (post- och tele)";"'561'";"Postanstaltsföreståndare" "'571'";"Andra posttrafiktjänstemän";"'562'";"Andra posttrafiktjänstemän" "'572'";"Telefonister och kontorstelefonister";"'563'";"Telefonister" "'573'";"Telegrafister, radiotelegrafister";"'5641'";"Radiotelegrafister" "'574'";"Andra radiotelefonoperatörer";"'5641'";"Radiotelegrafister" "'574'";"Andra radiotelefonoperatörer";"'5642'";"Teletjänstemän, signalister" "'58'";"Postalt och annat budarbete";"'24'";"Sekretar- och kontorsarbete" "'58'";"Postalt och annat budarbete";"'57'";"Postiljoner m.fl." "'580'";"Postiljoner och sorterare";"'5711'";"Postiljoner och sorterare" "'581'";"Tidningsutbärare";"'5712'";"Tidningsutbärare" "'582'";"Kontorsvaktmästare, kontorsbud m.fl.";"'244'";"Kanslivaktmästare m.fl." "'582'";"Kontorsvaktmästare, kontorsbud m.fl.";"'579'";"Övriga inom yrkesgrupp 57" "'59'";"Övrigt transport- och kommunikationsarbete";"'59'";"Övrig tranport och kommunikation" "'590'";"Fyrvaktare";"'591'";"Fyrvaktare, kanalvakter, hamnvakter" "'591'";"Kanal- och färjskötare, hamnvakter";"'591'";"Fyrvaktare, kanalvakter, hamnvakter" "'5991'";"Tidtabellsplanerare och trafikplanerare m.fl.";"'5991'";"Tidtabellsplanerare, trafikräknare m.fl." "'5992'";"Andra inom transport- och kommunikationsarbete";"'5999'";"Övriga inom yrkesgrupp 599" "'60'";"Textilarbete";"'70'";"Textilarbete" "'600'";"Garnförarbete";"'701'";"Garnförarbetare" "'601'";"Spinnare m.fl.";"'702'";"Spinnare" "'602'";"Vävare";"'703'";"Vävare, stickare" "'603'";"Maskinställare";"'704'";"Maskinställare (textilarbete)" "'604'";"Stickare m.fl.";"'703'";"Vävare, stickare" "'605'";"Appretur- och beredningsarbetare";"'705'";"Appretur- och beredningsarbetare" "'606'";"Vävavsynare, tyglagare";"'706'";"Vävavsynare, tyglagare" "'609'";"Övriga yrken inom textilarbete";"'709'";"Övriga inom yrkesgrupp 70" "'61'";"Tillskärnings-, sömnads- och tapetseringsarbete m.m.";"'71'";"Sömnadsarbete m.fl." "'610'";"Skräddare, atelje- och hemsömmerskor";"'711'";"Skräddare, atelje- och hemsömmerskor" "'611'";"Körsnärer";"'712'";"Körsnärer" "'612'";"Modister och hattmakare";"'713'";"Modister, hattmakare" "'613'";"Tapetserare";"'714'";"Tapetserare" "'614'";"Modellkonstruktörer (modellmästare) och tillskärare (även läder- kläder och handskar)";"'715'";"Modellkonstruktörer, tillskärare (textil och klädnad)" "'615'";"Konfektionssömmerskor m.fl. (även lädervaror och handskar)";"'716'";"Sömmare, sömmerskor inom konfektionsindustri" "'619'";"Övriga yrken inom tillskärnings-, sömnads- och tapetserings- arbete";"'719'";"Övriga inom yrkesgrupp 71" "'62'";"Sko- och läderarbete";"'72'";"Sko- och lädervaruarbete" "'620'";"Skomakare och skomakarmästare";"'721'";"Skomakare" "'621'";"Tillskärare m.fl.";"'722'";"Skoarbetare" "'622'";"Nåtlare";"'722'";"Skoarbetare" "'623'";"Pinnare och bottnare m.fl.";"'722'";"Skoarbetare" "'624'";"Andra skoarbetare";"'722'";"Skoarbetare" "'625'";"Lädersömmare m.fl.";"'723'";"Lädersommare" "'63'";"Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete";"'73'";"Stål- metallverks-, smides- och guteriarbete" "'63'";"Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete";"'75'";"Verkstads- och byggnadsmetallarbete" "'630'";"Hytt- och smältugnsarbetare";"'731'";"Smältverks- och smältugnsarbetare" "'631'";"Värmare, härdare, glödgare m.fl.";"'732'";"Värmare, härdare" "'632'";"Kall- och varmvalsare";"'733'";"Kall- och varmvalsare" "'633'";"Smeder";"'735'";"Smeder" "'634'";"Gjuteriarbetare";"'736'";"Gjuteriarbetare" "'635'";"Tråddragare, rördragare";"'734'";"Tråddragare, rördragare m.fl." "'639'";"Övriga yrken inom järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete";"'736'";"Gjuteriarbetare" "'639'";"Övriga yrken inom järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete";"'739'";"Övriga inom yrkesgrupp 73" "'639'";"Övriga yrken inom järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete";"'758'";"Metalliserare" "'639'";"Övriga yrken inom järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete";"'759'";"Övriga inom yrkesgrupp 75" "'64'";"Finmekaniskt arbete";"'19'";"Övrigt arbete inom hälsovård och socialt arbete" "'64'";"Finmekaniskt arbete";"'74'";"Finmekaniskt arbete" "'640'";"Finmekaniker";"'1912'";"Hjälpmedeltekniker" "'640'";"Finmekaniker";"'741'";"Finmekaniker" "'641'";"Urmakare";"'742'";"Urmakare" "'642'";"Optiker";"'1911'";"Optiker" "'643'";"Tandtekniker";"'1913'";"Tandtekniker" "'643'";"Tandtekniker";"'1919'";"Övriga inom yrkesgrupp 191" "'644'";"Guld- och silversmeder m.fl.";"'743'";"Guld- och silversmeder" "'645'";"Gravörer";"'744'";"Gravörer" "'65'";"Verkstads- och byggnadsmetallarbete";"'75'";"Verkstads- och byggnadsmetallarbete" "'65'";"Verkstads- och byggnadsmetallarbete";"'76'";"Elektroarbete" "'650'";"Verkstadsmekaniker";"'751'";"Verkstadsmekaniker" "'651'";"Maskinmontörer m.fl.";"'752'";"Maskinmontörer m.fl." "'652'";"Maskin- och motorreparatörer";"'7532'";"Maskin- och motorreparatörer" "'652'";"Maskin- och motorreparatörer";"'761'";"Elmontörer" "'653'";"Tunn- och grovplåtslagare";"'754'";"Plåtslagare" "'654'";"Rörarbetare";"'755'";"Rörarbetare" "'655'";"Svetsare och gasskärare";"'756'";"Svetsare, gasskärare" "'656'";"Metalliserare";"'758'";"Metalliserare" "'657'";"Hopsättare";"'757'";"Hopsättare av verkstads- och metallindustriprodukter" "'659'";"Övriga yrken inom verkstads- och byggnadsmetallarbete";"'751'";"Verkstadsmekaniker" "'659'";"Övriga yrken inom verkstads- och byggnadsmetallarbete";"'758'";"Metalliserare" "'659'";"Övriga yrken inom verkstads- och byggnadsmetallarbete";"'759'";"Övriga inom yrkesgrupp 75" "'66'";"Elektroarbete";"'76'";"Elektroarbete" "'66'";"Elektroarbete";"'79'";"Radio-, tv-, film- och videotekniskt arbete" "'66'";"Elektroarbete";"'87'";"Drift av stationärä maskinanläggningar i energi- och vattenförsörjning" "'660'";"Elmontörer";"'761'";"Elmontörer" "'661'";"Elmaskinister m.fl.";"'872'";"Elmaskinister" "'662'";"Maskinelektriker (starkström)";"'762'";"Maskinelektriker" "'663'";"Elektronik- och telemontörer";"'763'";"Elektronik- och telemontörer" "'664'";"Telefon- och linjemontörer";"'764'";"Telefon- och linjemontörer" "'665'";"Hopsättare av elkrafttekniska och teletekniska produkter";"'765'";"Hopsättare av el- och teletekniska produkter" "'6661'";"Ljud- och videotekniker m.fl.";"'791'";"Radio- och televisionstekniker samt ljudtekniker" "'6662'";"Andra inom radio-, tv-sänder- och biografmaskinister och ljudtekniker";"'791'";"Radio- och televisionstekniker samt ljudtekniker" "'6662'";"Andra inom radio-, tv-sänder- och biografmaskinister och ljudtekniker";"'792'";"Övriga användare av radio- och tv-sändningsapparater samt filmprojektorer och videobandspelare" "'669'";"Övriga yrken inom elektroarbete";"'763'";"Elektronik- och telemontörer" "'669'";"Övriga yrken inom elektroarbete";"'769'";"Övriga inom yrkesgrupp 76" "'67'";"Träarbete";"'62'";"Husbyggnadsarbete" "'67'";"Träarbete";"'77'";"Träarbete" "'670'";"Rundvirkeshanterare";"'771'";"Rundvirkeshanterare" "'671'";"Trävaruarbetare";"'772'";"Trävaruarbetare" "'672'";"Faner- och träfiberskivearbetare";"'773'";"Faner- och träfiberskivearbetare" "'673'";"Byggnadsträarbetare";"'621'";"Timmermän" "'673'";"Byggnadsträarbetare";"'625'";"Golvläggningsarbetare" "'674'";"Båtbyggare, karosserisnickare m.fl.";"'775'";"Båtbyggare, karosserisnickare" "'675'";"Bänksnickare";"'776'";"Möbelsnickare" "'675'";"Bänksnickare";"'777'";"Verkstadssnickare" "'676'";"Möbel- och inredningssnickare m.fl.";"'621'";"Timmermän" "'676'";"Möbel- och inredningssnickare m.fl.";"'776'";"Möbelsnickare" "'677'";"Maskinsnickare m.fl.";"'777'";"Verkstadssnickare" "'678'";"Ytbehandlare";"'778'";"Ytbehandlare (trä)" "'679'";"Övriga yrken inom träarbete";"'779'";"Övriga inom yrkesgrupp 77" "'68'";"Målnings- och lackeringsarbete";"'62'";"Husbyggnadsarbete" "'68'";"Målnings- och lackeringsarbete";"'78'";"Målningsarbete" "'680'";"Målare, lackare och golvbeläggare";"'625'";"Golvläggningsarbetare" "'680'";"Målare, lackare och golvbeläggare";"'781'";"Byggnadsmalare" "'680'";"Målare, lackare och golvbeläggare";"'782'";"Övriga målare och lackerare" "'69'";"Övriga byggnadsarbeten";"'62'";"Husbyggnadsarbete" "'69'";"Övriga byggnadsarbeten";"'63'";"Anläggningsarbetare" "'69'";"Övriga byggnadsarbeten";"'86'";"Övrigt tillverkninsarbete" "'690'";"Murare, rappare och plattsättare";"'621'";"Timmermän" "'690'";"Murare, rappare och plattsättare";"'622'";"Murare" "'691'";"Byggnadselement- och stenmontörer m.fl.";"'621'";"Timmermän" "'691'";"Byggnadselement- och stenmontörer m.fl.";"'623'";"Armerare, betongarbetare," "'692'";"Armerare";"'623'";"Armerare, betongarbetare," "'693'";"Betongarbetare";"'623'";"Armerare, betongarbetare," "'693'";"Betongarbetare";"'861'";"Betongvaruarbetare" "'694'";"Asfaltarbetare";"'631'";"Asfalt-, ban- och vägarbetare" "'695'";"Isolerare";"'626'";"Isolerare" "'696'";"Glasmästeriarbeten";"'627'";"Glassmästariarbetare" "'697'";"Hjälparbetare inom husbyggnadsverksamhet";"'624'";"Husbyggnadsarbetare" "'698'";"Hjälparbetare inom andra byggnadsarbeten";"'624'";"Husbyggnadsarbetare" "'698'";"Hjälparbetare inom andra byggnadsarbeten";"'631'";"Asfalt-, ban- och vägarbetare" "'699'";"Övriga yrken inom byggnadsarbeten";"'629'";"Övriga yrkesgrupp inom 62" "'699'";"Övriga yrken inom byggnadsarbeten";"'631'";"Asfalt-, ban- och vägarbetare" "'699'";"Övriga yrken inom byggnadsarbeten";"'639'";"Övriga inom yrkesgrupp 63" "'70'";"Grafiskt arbete";"'80'";"Grafiskt arbete" "'700'";"Sättare m.fl.";"'8012'";"Sättare, typografer" "'701'";"Tryckare";"'802'";"Tryckare" "'702'";"Reproduktionsarbetare";"'8012'";"Sättare, typografer" "'703'";"Bokbinderiarbetare";"'803'";"Bokbinderarbetare" "'709'";"Övriga yrken inom grafiskt arbete";"'809'";"Övriga inom yrkesgrupp 80" "'71'";"Glas-, keramik- och tegelarbete";"'81'";"Glas-, keramik- och tegelarbete" "'710'";"Glashyttarbetare m.fl.";"'811'";"Glasshyttarbetare" "'711'";"Formare (keramikprodukter)";"'812'";"Formare (keramikprodukter)" "'712'";"Ugnsskötare (glas- och keramiktillverkning)";"'813'";"Ugnsskötare (glas, keramik)" "'713'";"Dekoratörer, glaserare (glas- och keramikprodukter)";"'814'";"Dekoratörer, glaserare" "'714'";"Massaberedare och mängkarlar (glas, keramik, tegel)";"'819'";"Övriga inom yrkesgrupp 81" "'719'";"Övriga yrken inom glas-, keramik- och tegelarbete";"'819'";"Övriga inom yrkesgrupp 81" "'72'";"Livsmedelsarbete";"'82'";"Livsmedelsindustriarbete" "'720'";"Kvarnarbetare";"'821'";"Kvarnarbetare" "'721'";"Bakare och konditorer";"'822'";"Bagare, konditorer" "'722'";"Choklad- och sötvaruarbetare";"'823'";"Choklad- och konfektyrarbetare" "'723'";"Bryggeri-, läskdrycks- och bränneriarbetare m.fl.";"'824'";"Bryggeri-, mineralvattensfabriks- och bränneriarbetare" "'724'";"Konservarbetare";"'825'";"Livsmedelskonserveringsarbetare" "'725'";"Slakteri-, charkuteri- och tarmförädlingsarbetare";"'826'";"Slaktare, charkuterister" "'726'";"Mejerister, mejeriarbetare";"'827'";"Meijeriarbetare" "'727'";"Färdigmatlagare";"'828'";"Färdigmatslagare" "'728'";"Sockerarbetare";"'829'";"Övriga inom yrkesgrupp 82" "'729'";"Övriga yrken inom livsmedelsarbete";"'829'";"Övriga inom yrkesgrupp 82" "'73'";"Kemiskt processarbete, massa-, pappers- och kartongarbete";"'61'";"Oljeborrning, torvupptagning" "'73'";"Kemiskt processarbete, massa-, pappers- och kartongarbete";"'83'";"Kemiskt processarbete" "'73'";"Kemiskt processarbete, massa-, pappers- och kartongarbete";"'84'";"Massa- och pappersarbete" "'730'";"Destillatörer";"'831'";"Processoperatörer (kemiskt processarbete)" "'731'";"Kokare och ugnsskötare ((kemiska processer)";"'832'";"Kokare och ugnsskötare (kemisk process)" "'732'";"Kross-, kvarn- och kalanderskötare (kemisk produktion)";"'833'";"Kross-, kvarn- och kalanderskötare (kemiska produkter)" "'733'";"Träsliperiarbetare";"'841'";"Pappersmassearbetare" "'734'";"Massaarbetare (sulfit och sulfat)";"'841'";"Pappersmassearbetare" "'735'";"Pappers- och kartongarbetare";"'842'";"Pappersarbetare" "'736'";"Oljeraffinerare";"'611'";"Borr- och produktionsarbetare" "'736'";"Oljeraffinerare";"'831'";"Processoperatörer (kemiskt processarbete)" "'739'";"Övriga yrken inom kemiskt arbete";"'831'";"Processoperatörer (kemiskt processarbete)" "'739'";"Övriga yrken inom kemiskt arbete";"'839'";"Övriga inom yrkesgrupp 83" "'74'";"Tobaksarbete";"'86'";"Övrigt tillverkninsarbete" "'740'";"Tobaksarbetare";"'860'";"Tobaksarbetare" "'75'";"Övrigt tillverkningsarbete";"'80'";"Grafiskt arbete" "'75'";"Övrigt tillverkningsarbete";"'84'";"Massa- och pappersarbete" "'75'";"Övrigt tillverkningsarbete";"'85'";"Gummi- och plastvaruarbete" "'75'";"Övrigt tillverkningsarbete";"'86'";"Övrigt tillverkninsarbete" "'750'";"Korgmakeriarbetare och borstbindare";"'865'";"Korgmakeriarbetare och borstbindare" "'751'";"Gummivaruarbetare";"'851'";"Gummivaruarbetare" "'752'";"Plastvaruarbetare";"'852'";"Plastvaruarbete" "'753'";"Garvare och skinnberedare";"'862'";"Garvare, skinnberedare" "'754'";"Fotolaboratoriearbetare, ljuskopister m.fl.";"'804'";"Fotolaboratoriearbetare" "'755'";"Musikinstrumentmakare m.fl.";"'863'";"Musikinstrumentmakare" "'756'";"Stenhuggeriarbetare";"'864'";"Stenhuggeriarbetare" "'757'";"Pappersvaruarbetare";"'843'";"Pappersvaruarbetare" "'758'";"Betongvaru- och elementarbetare";"'861'";"Betongvaruarbetare" "'759'";"Övriga yrken inom tillverkningsarbete";"'869'";"Övriga inom yrkesgrupp 86" "'76'";"Paketerings- och emballeringsarbete";"'88'";"Paketerings-, lager- och stuveriarbete" "'760'";"Paketerare och emballerare m.fl.";"'881'";"Paketerare, emballerare" "'77'";"Drift och underhåll av arbetsmaskiner och stationära motor- anläggningar";"'64'";"Drift av arbetsmaskiner" "'77'";"Drift och underhåll av arbetsmaskiner och stationära motor- anläggningar";"'75'";"Verkstads- och byggnadsmetallarbete" "'77'";"Drift och underhåll av arbetsmaskiner och stationära motor- anläggningar";"'87'";"Drift av stationärä maskinanläggningar i energi- och vattenförsörjning" "'770'";"Kranförare m.fl.";"'641'";"Kranskötare" "'771'";"Truckförare, transportörskötare m.fl.";"'643'";"Truckförare, transportörskötare m.fl." "'772'";"Anläggningsmaskinförare m.fl.";"'642'";"Anläggningsmaskinsförare" "'773'";"Maskinister för stationära maskiner och motorer (ej fartyg)";"'871'";"Driftmaskinister" "'7741'";"Serviceövervakare m.fl.";"'7531'";"Serviceövervakare" "'7742'";"Servicearbetare, smörjare m.fl.";"'7533'";"Servicearbetare, smörjare" "'775'";"Maskinreparatörer och riggare (ej textilindustri)";"'7534'";"Maskinreparatörer och riggare (ej textilindustri)" "'78'";"Stuveri-, lager- och förrådsarbete";"'88'";"Paketerings-, lager- och stuveriarbete" "'780'";"Stuveriarbetare, lastare m.fl.";"'883'";"Stuveri- och lastningsarbetare" "'781'";"Lager- och förrådsarbetare";"'882'";"Lager- och förrådsarbetare" "'789'";"Övriga yrken inom stuveri-, lager- och förrådsarbete";"'883'";"Stuveri- och lastningsarbetare" "'79'";"Diversearbete";"'89'";"Diversearbete" "'79'";"Diversearbete";"'94'";"Fastighetsskötsel och städning" "'790'";"Diversearbetare";"'891'";"Diversearbetare" "'790'";"Diversearbetare";"'949'";"Övriga städningsarbetare 94" "'80'";"Bevaknings- och skyddsarbete";"'10'";"Hälso- och sjukvård" "'80'";"Bevaknings- och skyddsarbete";"'29'";"Övrigt administrativt arbete och kontorsarbete" "'80'";"Bevaknings- och skyddsarbete";"'90'";"Bevaknings- och skyddsarbete" "'80'";"Bevaknings- och skyddsarbete";"'94'";"Fastighetsskötsel och städning" "'8001'";"Brandchefer";"'9011'";"Brandchefer" "'8002'";"Brandmästare och distriktsinspektörer m.fl.";"'9012'";"Brandmästare och distriktsinspektörer" "'8003'";"Brandmän m.fl.";"'9013'";"Brandmän m. fl." "'8011'";"Kommissarier och överkonstaplar";"'9031'";"Komissarier och överkonstaplar" "'8012'";"Andra poliser";"'9032'";"Andra poliser" "'8021'";"Tullbevaknings- och hamninspektörer";"'2923'";"Tulltjänstemän" "'8021'";"Tullbevaknings- och hamninspektörer";"'9041'";"Tullbevaknings- och hamnsinspektörer" "'8022'";"Tull-, gräns- och sjöbevakningsmän";"'9042'";"Tull-, gräns- och sjöbevakningsmän" "'8031'";"Vaktchefer m.fl.";"'9051'";"Vaktchefer m.fl." "'8032'";"Fångvakter";"'9052'";"Fångvaktare" "'804'";"Andra vakter (civila)";"'906'";"Vakter (civila)" "'804'";"Andra vakter (civila)";"'941'";"Fastighetsarbetare m.fl." "'804'";"Andra vakter (civila)";"'949'";"Övriga städningsarbetare 94" "'809'";"Övriga yrken inom bevaknings- och skyddsarbete";"'1062'";"Medikalvaktmästare, sjuktransporterare" "'809'";"Övriga yrken inom bevaknings- och skyddsarbete";"'909'";"Övriga inom yrkesgrupp 90" "'81'";"Hushålls- och storköksarbete";"'15'";"Socialt arbete" "'81'";"Hushålls- och storköksarbete";"'16'";"Barndagvård" "'81'";"Hushålls- och storköksarbete";"'29'";"Övrigt administrativt arbete och kontorsarbete" "'81'";"Hushålls- och storköksarbete";"'91'";"Hotell-, restaurang- och storköksarbete" "'81'";"Hushålls- och storköksarbete";"'92'";"Serveringsarbete" "'81'";"Hushålls- och storköksarbete";"'93'";"Husligt arbete" "'810'";"Föreståndare vid storkök m.fl.";"'9111'";"Storköksföreståndare" "'810'";"Föreståndare vid storkök m.fl.";"'914'";"Hotellreceptionists och hotellvaktmästare" "'811'";"Kockar, kokerskor och kallskänkor";"'9112'";"Barföreståndare m. fl." "'811'";"Kockar, kokerskor och kallskänkor";"'912'";"Kockar, kokerskor, kallskänkor" "'812'";"Köksbiträden";"'913'";"Köksbiträden, restaurangbiträden m.fl." "'813'";"Hushållsföreståndare (hembiträden)";"'931'";"Hushållsföreståndare, hembiträden" "'8141'";"Hemvårdare och hemsystrar";"'1551'";"Hemvårdare" "'8142'";"Hemhjälpare m.fl.";"'1552'";"Hemhjälpare" "'815'";"Familjedagvårdare och barnskötare (i hemmen)";"'1621'";"Familjedagvårdare" "'815'";"Familjedagvårdare och barnskötare (i hemmen)";"'1622'";"Barnvårdare (i hemmen)" "'816'";"Hotell- och restaurangvärdinnor";"'9211'";"Hovmästare" "'816'";"Hotell- och restaurangvärdinnor";"'9212'";"Restaurangvärdinnor m.fl." "'819'";"Övriga yrken inom hushålls- och storköksarbete";"'2932'";"Lagerförvaltare" "'82'";"Serveringsarbete";"'91'";"Hotell-, restaurang- och storköksarbete" "'82'";"Serveringsarbete";"'92'";"Serveringsarbete" "'8201'";"Hovmästare";"'9211'";"Hovmästare" "'8202'";"Servitörer och barmästare";"'9212'";"Restaurangvärdinnor m.fl." "'8202'";"Servitörer och barmästare";"'9213'";"Servitörer och barmästare" "'821'";"Servitörer på kafe, bar m.m.";"'9112'";"Barföreståndare m. fl." "'821'";"Servitörer på kafe, bar m.m.";"'922'";"Servitörer vid kafe'er, matserveringar m.m." "'83'";"Fastighetsskötsel och städning";"'10'";"Hälso- och sjukvård" "'83'";"Fastighetsskötsel och städning";"'29'";"Övrigt administrativt arbete och kontorsarbete" "'83'";"Fastighetsskötsel och städning";"'90'";"Bevaknings- och skyddsarbete" "'83'";"Fastighetsskötsel och städning";"'94'";"Fastighetsskötsel och städning" "'83'";"Fastighetsskötsel och städning";"'96'";"Tvätt- och pressarbete" "'830'";"Fastighetsarbetare";"'108'";"Assisterande arbete inom sjukvård och forskning" "'830'";"Fastighetsarbetare";"'293'";"Disponenter, lagerförvaltare" "'830'";"Fastighetsarbetare";"'941'";"Fastighetsarbetare m.fl." "'8311'";"Städchefer m.fl.";"'9421'";"Städningsarbetsledare" "'8312'";"Städare m.fl.";"'1081'";"Sjukhusbiträden" "'8312'";"Städare m.fl.";"'9422'";"Städare" "'832'";"Sotare";"'902'";"Sotare" "'839'";"Övriga yrken inom fastighetsskötsel och städning";"'9421'";"Städningsarbetsledare" "'839'";"Övriga yrken inom fastighetsskötsel och städning";"'969'";"Övriga inom yrkesgrupp 96" "'84'";"Hygien och skönhetsvård";"'07'";"Konstnärligt arbete och underhållning" "'84'";"Hygien och skönhetsvård";"'10'";"Hälso- och sjukvård" "'84'";"Hygien och skönhetsvård";"'95'";"Hygien- och skönhetsvård" "'840'";"Barberare och damfrisörer";"'9511'";"Barberare, damfrisörer" "'841'";"Kosmetologer och pedikyrister";"'1091'";"Fotvårdare" "'841'";"Kosmetologer och pedikyrister";"'9512'";"Kosmetologer, manikyrister" "'842'";"Baderskor m.fl.";"'9513'";"Baderskor" "'849'";"Övriga yrken inom hygien och skönhetsvård";"'0799'";"Övriga inom undergrupp 079" "'849'";"Övriga yrken inom hygien och skönhetsvård";"'959'";"Övriga inom yrkesgrupp 95" "'85'";"Tvätt- och pressarbete";"'96'";"Tvätt- och pressarbete" "'8501'";"Tvättföreståndare m.fl.";"'9611'";"Tvätteriföreståndare m. fl." "'8502'";"Tvättare och manglare m.fl.";"'9612'";"Tvättare m.fl." "'8502'";"Tvättare och manglare m.fl.";"'962'";"Pressare, strykare m.fl." "'851'";"Pressare, strykare";"'962'";"Pressare, strykare m.fl." "'859'";"Övriga yrken inom tvätt- och pressarbete";"'962'";"Pressare, strykare m.fl." "'86'";"Sport och idrott";"'18'";"Ledning av hobby- och fritidsverksamhet" "'86'";"Sport och idrott";"'97'";"Professionellt sport- och idrottsarbete" "'860'";"Sportledare, idrottsinstruktörer och travtränare m.fl.";"'1822'";"Sport- och idrottsinstruktörer" "'860'";"Sportledare, idrottsinstruktörer och travtränare m.fl.";"'9711'";"Idrottstränare m.fl." "'860'";"Sportledare, idrottsinstruktörer och travtränare m.fl.";"'9712'";"Idrottsmän" "'87'";"Fotografiskt arbete";"'07'";"Konstnärligt arbete och underhållning" "'870'";"Fotografer och kameramän";"'074'";"Fotografer, filmfotografer" "'88'";"Passagerarservice";"'92'";"Serveringsarbete" "'88'";"Passagerarservice";"'99'";"Övrigt servicearbete" "'880'";"Pursers och trafikvärdinnor";"'922'";"Servitörer vid kafe'er, matserveringar m.m." "'880'";"Pursers och trafikvärdinnor";"'9911'";"Pursers och flygvärdinnor" "'881'";"Reseledare och guidar";"'9912'";"Reseledare och guider" "'89'";"Övrigt servicearbete";"'91'";"Hotell-, restaurang- och storköksarbete" "'89'";"Övrigt servicearbete";"'99'";"Övrigt servicearbete" "'890'";"Hotellvaktmästare";"'914'";"Hotellreceptionists och hotellvaktmästare" "'891'";"Hotellportierer";"'914'";"Hotellreceptionists och hotellvaktmästare" "'892'";"Begravningsentreprenörer";"'992'";"Begravningsbyråpersonal" "'8921'";"Begravningsbyråföreståndare";"'9921'";"Begravningsentreprenörer" "'8922'";"Andra begravningsarbetare";"'9922'";"Andra begravningsarbetare" "'899'";"Övrigt servicearbete";"'9991'";"Bingoarbetare, croupiers m.fl." "'899'";"Övrigt servicearbete";"'9999'";"Övriga inom yrkesgrupp 999" "'90'";"Militärt arbete";"'98'";"Militärt arbete" "'900'";"Officerare och högre befattningsofficerare samt personer med motsvarande tjänsteställning";"'9811'";"Officerare" "'901'";"Lägre befattningsofficerare samt personer med motsvarande tjänsteställning";"'9811'";"Officerare" "'901'";"Lägre befattningsofficerare samt personer med motsvarande tjänsteställning";"'9812'";"Befattningsofficerare" "'902'";"Värvad militär personal (manskap)";"'989'";"Övriga inom yrkesgrupp 97 (inkl. värvad personal)" "'903'";"Militär teknisk personal";"'9813'";"Militär teknisk personal"