Tillbaka till klassificeringarnas förstasida

Yrkesklassificeringen 2001 Yrkesklassificeringen 2010
1 Chefer och högre tjänstemän 1 Chefer
2 Specialister
3 Experter
4 Kontors- och kundtjänstpersonal
5 Service- och försäljningspersonal
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl.
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare
8 Process- och transportarbetare
9 Övriga arbetstagare
11 Högre tjänstemän och chefer i organisationer 11 Chefer, högre tjänstemän och organisationschefer
111 Högre tjänstemän 111 Högre tjänstemän och organisationschefer
1110 Högre tjänstemän 1111 Lagstiftare
1112 Högre tjänstemän inom offentlig förvaltning
11101 Högre tjänstemän inom statens centralförvaltning 1111 Lagstiftare
11121 Direktörer inom statens centralförvaltning
11102 Högre tjänstemän inom statlig distrikts- och lokalförvaltning 1111 Lagstiftare
11122 Direktörer och högre tjänstemän inom statlig distrikts- och lokalförvaltning
11103 Direktörer inom stads- och kommunförvaltning 1111 Lagstiftare
11122 Direktörer och högre tjänstemän inom statlig distrikts- och lokalförvaltning
114 Chefer i organisationer 111 Högre tjänstemän och organisationschefer
1141 Partiledare 1114 Ledare i organisationssektorn
11142 Chefer i andra organisationer
1142 Chefer i arbetsmarknads- och näringslivsorganisationer 1114 Ledare i organisationssektorn
11141 Chefer i arbetsmarknads- och näringslivsorganisationer
1143 Chefer i andra organisationer 1114 Ledare i organisationssektorn
11142 Chefer i andra organisationer
12 Direktörer för företag och andra verksamhetsenheter 11 Chefer, högre tjänstemän och organisationschefer
12 Administrativa och kommersiella chefer
13 Chefer inom tillverkning, utbildning, vård m.m.
14 Chefer inom hotell och restaurangbranschen, detaljhandel och andra servicenäringar
21 Specialister inom naturvetenskap och teknik
22 Hälso- och sjukvårdsspecialister
24 Specialister inom företagsekonomi och administration
25 Specialister inom informations- och kommunikationsteknologi
26 Specialister inom juridik samt inom social- och kultursektorn
31 Experter inom naturvetenskap och teknik
33 Experter inom företagsekonomi och administration
52 Försäljare, butiksinnehavare m.fl.
121 Generaldirektörer och verkställande direktörer 111 Högre tjänstemän och organisationschefer
112 Verkställande direktörer och verkschefer
1210 Generaldirektörer och verkställande direktörer 1112 Högre tjänstemän inom offentlig förvaltning
11122 Direktörer och högre tjänstemän inom statlig distrikts- och lokalförvaltning
1120 Verkställande direktörer och verkschefer
122 Drift- och verksamhetschefer 121 Chefer inom företagstjänster och administration
131 Chefer inom jordbruk, skogsbruk och fiske
132 Produktionschefer inom industri, gruvdrift, byggverksamhet och distribution
133 Chefer inom informations- och kommunikationsteknologi (IKT)
134 Chefer inom utbildning, vård, omsorg och finansiell verksamhet
141 Hotell- och restaurangchefer
142 Chefer inom detalj- och partihandel
143 Chefer inom andra servicenäringar
213 Specialister inom biovetenskap
265 Konstnärer
315 Fartygs-, flyg- och hamntrafikbefäl och -ledare
522 Försäljare och butiksinnehavare
1221 Driftchefer inom jord- och skogsbruk 1311 Chefer inom jord- och skogsbruk
1312 Chefer inom vattenbruk och fiske
2132 Specialister inom jordbruk, skogsbruk och fiske
21321 Specialister inom jordbruk och fiske
1222 Driftchefer inom industri 1321 Produktionschefer inom industri
1322 Produktionschefer inom gruvdrift
1223 Driftchefer inom byggverksamhet 1323 Produktionschefer inom byggverksamhet
1224 Driftchefer inom handel m.m. 1420 Chefer inom detalj- och partihandel
5222 Butiksföreståndare
1225 Hotell- och restaurangchefer 1411 Hotellchefer
1412 Restaurangchefer
1226 Verksamhetschefer inom transport, lager och datakommunikation 1324 Inköps- och distributionschefer m.fl.
1330 Chefer inom informations- och kommunikationsteknik (IKT)
3152 Befäl och styrmän inom sjötrafik
12261 Fartygschefer (stort fartyg) 31521 Fartygsbefäl och styrmän (stora fartyg)
12269 Övriga chefer inom transport, lager och datakommunikation 1324 Inköps- och distributionschefer m.fl.
1330 Chefer inom informations- och kommunikationsteknik (IKT)
31523 Hamntrafikledare och hamnkaptener
1227 Verksamhetschefer inom företag för företagsservice m.m. 1219 Övriga chefer inom företagstjänster och administration
1346 Chefer inom bank- och försäkringstjänster
1228 Verksamhetschefer inom städsektor och skönhetsvård o.d. 1219 Övriga chefer inom företagstjänster och administration
1439 Övriga chefer inom servicenäringar
1229 Verksamhetschefer inom andra företag och verksamhetsenheter 1341 Chefer inom barnomsorg
1342 Chefer inom hälso- och sjukvård
1343 Chefer inom äldrevård
1344 Chefer inom socialvård
1345 Chefer inom utbildning
1349 Övriga chefer inom samhälleliga tjänster
1431 Chefer för sport-, fritids- och kulturcenter
2654 Regissörer och producenter
12291 Verksamhetschefer och rektorer inom undervisning 1345 Chefer inom utbildning
12292 Verksamhetschefer inom hälso- och sjukvård, sociala tjänster 1341 Chefer inom barnomsorg
1342 Chefer inom hälso- och sjukvård
1343 Chefer inom äldrevård
1344 Chefer inom socialvård
12293 Verksamhetschefer inom motions- och fritidsverksamhet 1431 Chefer för sport-, fritids- och kulturcenter
12294 Verksamhetschefer inom kulturverksamhet 1349 Övriga chefer inom samhälleliga tjänster
1431 Chefer för sport-, fritids- och kulturcenter
2654 Regissörer och producenter
12299 Övriga drift- och verksamhetschefer 1349 Övriga chefer inom samhälleliga tjänster
123 Chefer för särskilda funktioner 111 Högre tjänstemän och organisationschefer
121 Chefer inom företagstjänster och administration
122 Försäljnings-, marknadsförings- och utvecklingschefer
132 Produktionschefer inom industri, gruvdrift, byggverksamhet och distribution
133 Chefer inom informations- och kommunikationsteknologi (IKT)
134 Chefer inom utbildning, vård, omsorg och finansiell verksamhet
226 Andra hälso- och sjukvårdsspecialister
241 Specialister inom finanssektorn
242 Specialister inom administration
243 Specialister inom försäljning, marknadsföring och information
251 Specialister inom systemarbete
252 Specialister, databaser, -nätverk och systemprogram
332 Inköps- och försäljningsagenter
1231 Ekonomichefer och administrativa chefer 1211 Ekonomichefer
1213 Politik- och planeringschefer
1219 Övriga chefer inom företagstjänster och administration
1346 Chefer inom bank- och försäkringstjänster
2411 Specialister inom redovisning och revision
1232 Personalchefer 1212 Personalchefer
2423 Specialister inom personaladministration och karriärplanering
1233 Försäljnings- och marknadsföringschefer 1221 Försäljnings- och marknadsföringschefer
2431 Specialister inom reklam och marknadsföring
3322 Försäljningsrepresentanter
1234 Reklam- och informationschefer, PR-chefer 1222 Reklam- och kommunikationschefer, PR-chefer
2431 Specialister inom reklam och marknadsföring
1235 Inköps- och lagerchefer 1324 Inköps- och distributionschefer m.fl.
3323 Inköpare
1236 Datachefer 1330 Chefer inom informations- och kommunikationsteknik (IKT)
2434 Specialister inom försäljning av informations- och kommunikationsteknik (IKT)
2511 Specialister inom applikationsarkitektur
2522 Systemadministratörer
2529 Övriga databas- och nätverksspecialister
1237 Forsknings- och utvecklingschefer 1223 Forsknings- och utvecklingschefer
2269 Övriga specialister inom hälso- och sjukvården utan annan klassificering
1239 Övriga chefer inom specialområden 1112 Högre tjänstemän inom offentlig förvaltning
11122 Direktörer och högre tjänstemän inom statlig distrikts- och lokalförvaltning
1213 Politik- och planeringschefer
1219 Övriga chefer inom företagstjänster och administration
13 Chefer för småföretag 12 Administrativa och kommersiella chefer
13 Chefer inom tillverkning, utbildning, vård m.m.
14 Chefer inom hotell och restaurangbranschen, detaljhandel och andra servicenäringar
25 Specialister inom informations- och kommunikationsteknologi
26 Specialister inom juridik samt inom social- och kultursektorn
34 Juridiska assistenter samt experter inom social- och kultursektorn
41 Kontorspersonal
51 Servicepersonal
52 Försäljare, butiksinnehavare m.fl.
61 Jordbrukare och djuruppfödare m.fl.
71 Byggnadsarbetare m.fl. (utom elmontörer)
72 Verkstads- och gjuteriarbetare samt montörer och reparatörer
73 Konsthantverkare, finmekaniker och tryckeripersonal
74 Personal inom el- och elektronikbranschen
75 Personal inom livsmedel, trä, textil m.m.
83 Transportarbetare
91 Städare, hembiträden och andra rengöringsarbetare
131 Chefer för småföretag 121 Chefer inom företagstjänster och administration
131 Chefer inom jordbruk, skogsbruk och fiske
132 Produktionschefer inom industri, gruvdrift, byggverksamhet och distribution
133 Chefer inom informations- och kommunikationsteknologi (IKT)
134 Chefer inom utbildning, vård, omsorg och finansiell verksamhet
141 Hotell- och restaurangchefer
142 Chefer inom detalj- och partihandel
143 Chefer inom andra servicenäringar
251 Specialister inom systemarbete
264 Journalister, författare och språkvetare
343 Experter inom konst och kultur samt kökschefer
413 Textbehandlare och dataregistrerare
514 Frisörer, kosmetologer m.fl.
515 Arbetsledare inom städning och fastighetsskötsel
522 Försäljare och butiksinnehavare
524 Annan försäljningspersonal
611 Åker- och trädgårdsodlare
612 Djuruppfödare
711 Byggnadsarbetare m.fl.
712 Byggnadshantverkare
722 Smeder, verktygsmakare och maskinställare
731 Konsthantverkare och finmekaniker
732 Tryckeripersonal
741 Elmontörer och -reparatörer
751 Styckare, bagare, mejerister m.fl.
752 Trävaruhanterare, snickare m.fl.
753 Personal inom konfektionsbranschen m.fl.
832 Person- och paketbilsförare samt motorcykelförare
833 Förare av tunga motorfordon
834 Arbetsmaskinförare
911 Hem-, hotell- och kontorsstädare m.fl.
1311 Chefer för småföretag inom jord- och skogsbruk 1311 Chefer inom jord- och skogsbruk
6111 Odlare, åkerbruk och frilandsodling
61111 Åkerodlare
6113 Odlare och arbetare inom trädgårds- och växthusodling
61131 Trädgårds- och växthusodlare
6121 Uppfödare av kött- och mjölkboskap och andra husdjur
61211 Boskapsuppfödare m.fl.
6122 Fjäderfäuppfödare
8341 Förare av jordbruks- och skogsmaskiner
1312 Chefer för småföretag inom tillverkning 1321 Produktionschefer inom industri
1439 Övriga chefer inom servicenäringar
7222 Verktygsmakare och låssmeder
7313 Juvel-, guld- och silversmeder
7322 Tryckare
7512 Bagare och konditorer
7522 Möbelsnickare m.fl.
7536 Skomakare m.fl.
1313 Chefer för småföretag inom byggbranschen 1323 Produktionschefer inom byggverksamhet
7111 Byggnadsarbetare
7126 Rörläggare
7411 Byggnadselmontörer
8342 Anläggningsmaskinförare m.fl.
1314 Chefer för småföretag inom handel o.d. 1420 Chefer inom detalj- och partihandel
5221 Butiksinnehavare (småföretagare)
5245 Bensinstationspersonal
1315 Chefer för småföretag inom hotell- och restaurang-branschen 1411 Hotellchefer
1412 Restaurangchefer
5152 Hushållerskor i privata hem
5246 Försäljare, kaféer och barer
1316 Chefer för småföretag inom transport, lager och datakommunikation 1324 Inköps- och distributionschefer m.fl.
1330 Chefer inom informations- och kommunikationsteknik (IKT)
2511 Specialister inom applikationsarkitektur
4131 Textbehandlare
8322 Person-, taxi- och paketbilsförare
8331 Buss- och spårvagnsförare
8332 Lastbils- och specialfordonsförare
1317 Chefer för småföretag inom företagsservice 1219 Övriga chefer inom företagstjänster och administration
1439 Övriga chefer inom servicenäringar
1318 Chefer för småföretag inom städsektorn och skönhetsvård o.d. 1219 Övriga chefer inom företagstjänster och administration
1439 Övriga chefer inom servicenäringar
5141 Frisörer
5142 Kosmetologer m.fl.
5151 Arbetsledare inom städning på kontor, hotell m.fl.
9112 Kontors- och hotellstädare m.fl.
91121 Kontorsstädare m.fl.
1319 Övriga chefer för småföretag 1219 Övriga chefer inom företagstjänster och administration
1349 Övriga chefer inom samhälleliga tjänster
1431 Chefer för sport-, fritids- och kulturcenter
2641 Författare m.fl.
3433 Galleri-, musei- och bibliotekstekniker
2 Specialister 2 Specialister
3 Experter
4 Kontors- och kundtjänstpersonal
5 Service- och försäljningspersonal
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl.
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare
21 Specialister inom matematik och naturvetenskaper samt teknik 21 Specialister inom naturvetenskap och teknik
24 Specialister inom företagsekonomi och administration
25 Specialister inom informations- och kommunikationsteknologi
31 Experter inom naturvetenskap och teknik
33 Experter inom företagsekonomi och administration
211 Specialister inom fysik och kemi 211 Specialister inom naturvetenskap och geovetenskap
2111 Fysiker och astronomer 2111 Fysiker och astronomer
2112 Meteorologer 2112 Meteorologer
2113 Kemister 2113 Kemister
2114 Geologer och geofysiker 2114 Geologer och geofysiker
212 Specialister inom matematik och statistik 212 Specialister inom matematik och statistik
331 Experter inom finansiering, försäkring och redovisning
2121 Specialister inom matematik 2120 Matematiker, aktuarier och statistiker
2122 Specialister inom statistik 2120 Matematiker, aktuarier och statistiker
3314 Experter inom statistik och matematik
213 Dataspecialister 215 Specialister inom elektroteknik
251 Specialister inom systemarbete
252 Specialister, databaser, -nätverk och systemprogram
2131 Datateknikplanerare och -programmerare 2511 Specialister inom applikationsarkitektur
2512 Applikationsplanerare
2513 Webb- och multimediautvecklare
2514 Applikationsprogrammerare
2519 Övriga program- och applikationsutvecklare
2521 Databasutvecklare och databasansvariga
2522 Systemadministratörer
2139 Övriga dataspecialister 2153 Specialister inom IKT-branschen
21531 Forskare inom teleteknik
21532 Forskare inom informationsteknik
2511 Specialister inom applikationsarkitektur
2523 Nätverksspecialister
2529 Övriga databas- och nätverksspecialister
214 Arkitekter och övriga specialister inom teknik 214 Specialister inom teknik (utom elektroteknik)
215 Specialister inom elektroteknik
216 Arkitekter, planerare och lantmätare
243 Specialister inom försäljning, marknadsföring och information
311 Experter inom fysik, kemi och teknik
312 Arbetsledare inom gruvdrift, industri och byggverksamhet
2141 Specialister inom husbyggande 2161 Arkitekter inom husbyggande
3123 Arbetsledare inom byggverksamhet
2142 Specialister inom markanvändning och samhällsbyggnad 2142 Specialister inom anläggningsarbeten
2162 Landskapsarkitekter
2164 Samhälls- och trafikplanerare
2143 Specialister inom elteknik 2151 Specialister inom elteknik
2433 Försäljningsingenjörer och läkemedelsrepresentanter (utom IKT)
2144 Specialister inom elektronik och informationsteknik 2152 Specialister inom elektronik
2145 Specialister inom maskinteknik 2144 Specialister inom maskinteknik
3115 Experter inom maskinteknik
2146 Specialister inom träförädling och kemisk processteknik 2145 Specialister inom träförädling och kemisk processteknik
2147 Specialister inom processteknik inom bergsindustrin 2146 Specialister inom gruvindustri, metallurgi m.fl.
2148 Specialister inom kartläggning och lantmäteri 2164 Samhälls- och trafikplanerare
2165 Specialister inom kartläggning och lantmäteri
2149 Övriga specialister inom teknik 2141 Specialister inom industriell produktion och produktionsteknik
2143 Specialister inom miljöteknik
2149 Övriga specialister inom teknik
22 Specialister inom agrikultur och forstvetenskaper och hälso- och sjukvård 21 Specialister inom naturvetenskap och teknik
22 Hälso- och sjukvårdsspecialister
31 Experter inom naturvetenskap och teknik
32 Hälso- och sjukvårdsexperter
61 Jordbrukare och djuruppfödare m.fl.
221 Specialister inom agrikultur och forstvetenskaper m.fl. 213 Specialister inom biovetenskap
221 Läkare
314 Experter inom biovetenskap
611 Åker- och trädgårdsodlare
2211 Biologer, botanister, zoologer m.fl. 2131 Biologer, botanister, zoologer m.fl.
2133 Specialister inom miljö- och naturskydd
2212 Farmakologer, patologer m.fl. 2131 Biologer, botanister, zoologer m.fl.
2212 Överläkare och specialistläkare
22121 Farmakologer, biokemister m.fl. 2131 Biologer, botanister, zoologer m.fl.
22122 Patologer 22122 Specialistläkare
2213 Specialister inom jord- och skogsbruk 2132 Specialister inom jordbruk, skogsbruk och fiske
3142 Jordbruks- och fiskeritekniker
3143 Skogsbrukstekniker
6113 Odlare och arbetare inom trädgårds- och växthusodling
22131 Specialister inom jordbruk, trädgårdsskötsel och fiskhushållning 21321 Specialister inom jordbruk och fiske
3142 Jordbruks- och fiskeritekniker
61131 Trädgårds- och växthusodlare
22132 Specialister inom skogsbranschen 21322 Specialister inom skogsbruk
3143 Skogsbrukstekniker
222 Läkare, provisorer och övriga hälso- och sjukvårdsspecialister 221 Läkare
225 Veterinärer
226 Andra hälso- och sjukvårdsspecialister
325 Andra hälso- och sjukvårdsexperter
2221 Läkare 2211 Allmänläkare
2212 Överläkare och specialistläkare
22211 Överläkare 22121 Överläkare
22212 Specialläkare och avdelningsläkare 22122 Specialistläkare
22213 Övriga läkare 2211 Allmänläkare
22122 Specialistläkare
2222 Tandläkare 2261 Tandläkare
2223 Veterinärer 2250 Veterinärer
2263 Specialister inom miljöhälsa och arbetarskydd
2224 Provisorer 2262 Provisorer
2229 Övriga hälso- och sjukvårdsspecialister 2265 Specialister inom näringslära
3254 Optiker
223 Överskötare och avdelningsskötare 222 Specialister inom vårdarbete
2230 Överskötare och avdelningsskötare 2221 Överskötare och avdelningsskötare
22301 Överskötare 22211 Överskötare
22302 Avdelningsskötare 22212 Avdelningsskötare
23 Lärare och övriga specialister inom undervisningsbranschen 23 Lärare och andra specialister inom undervisningsbranschen
24 Specialister inom företagsekonomi och administration
231 Universitets- och högskollärare 231 Universitets- och högskollärare
2310 Universitets- och högskollärare 2310 Universitets- och yrkeshögskolelärare
23101 Professorer 23101 Professorer
23102 Lektorer och överassistenter 23102 Lektorer och överassistenter (universitet)
23103 Assistenter och timlärare 23103 Assistenter och timlärare (universitet)
232 Ämneslärare och lektorer 231 Universitets- och högskollärare
232 Lärare i yrkesämnen
233 Gymnasie- och högstadielärare
234 Lågstadie-och barnträdgårdslärare
235 Andra specialister inom undervisning
2321 Lektorer och timlärare i grundskola och gymnasium 2330 Gymnasielärare och högstadielärare
2341 Lågstadielärare
23211 Lärare i matematiska ämnen 23301 Lärare i matematiska ämnen
23212 Modersmålslärare 23302 Lärare i modersmål och litteratur
23213 Språklärare 23304