Tillbaka till klassificeringarnas förstasida

Yrkesklassificeringen 1987 Yrkesklassificeringen 2001
0 Tekniskt, vetenskapligt, juridiskt, humanistiskt och konstnärligt arbete 1 Chefer och högre tjänstemän
2 Specialister
3 Experter
4 Kontorspersonal och personal i kundservicearbete
5 Service-, försäljnings- och omsorgspersonal
8 Process- och transportarbetare
9 Övriga arbetstagare
00 Tekniskt arbete 12 Direktörer för företag och andra verksamhetsenheter
13 Chefer för småföretag
21 Specialister inom matematik och naturvetenskaper samt teknik
22 Specialister inom agrikultur och forstvetenskaper och hälso- och sjukvård
31 Experter inom naturvetenskaper och teknik
81 Processarbetare
93 Medhjälpare inom industrin och byggverksamhet m.fl.
000 Arkitekter, byggnadsarkitekter 214 Arkitekter och övriga specialister inom teknik
2141 Specialister inom husbyggande
2142 Specialister inom markanvändning och samhällsbyggnad
001 Byggnadsingenjörer och -tekniker 131 Chefer för småföretag
214 Arkitekter och övriga specialister inom teknik
311 Experter inom fysik, kemi och teknik
315 Säkerhets- och kvalitetsinspektörer
0011 Byggnadsingenjörer 2141 Specialister inom husbyggande
2142 Specialister inom markanvändning och samhällsbyggnad
3151 Byggnads- och brandinspektörer
0012 Byggnadstekniker och -arbetsledare 1313 Chefer för småföretag inom byggbranschen
2141 Specialister inom husbyggande
3112 Experter inom byggande och samhällsbyggande
31121 Experter inom husbyggnad
31122 Experter inom markanvändning och samhällsbyggnation
3119 Experter inom mekanisk skogsindustri o.a. tekniska experter
31191 Tekniska experter inom mekanisk skogsindustri
002 Ingenjörer och tekniker med elkraftstekniskt arbete 214 Arkitekter och övriga specialister inom teknik
311 Experter inom fysik, kemi och teknik
0021 Ingenjörer med elkraftstekniskt arbete 2143 Specialister inom elteknik
0022 Ingenjörer och arbetsledare med elkraftstekniskt arbete 2143 Specialister inom elteknik
3113 Experter inom elteknik
003 Ingenjörer och tekniker med elektroniskt och teletekniskt arbete 214 Arkitekter och övriga specialister inom teknik
311 Experter inom fysik, kemi och teknik
312 Persondatorkonsulent och dataoperatörer m.fl.
313 Ljud- och bildtekniker
0031 Ingenjörer med elektroniskt och teletekniskt arbete 2143 Specialister inom elteknik
2144 Specialister inom elektronik och informationsteknik
0032 Tekniker och arbetsledare med elektroniskt och teletekniskt arbete 2144 Specialister inom elektronik och informationsteknik
3114 Experter inom elektronik och informationsteknik
3120 Persondatorkonsulent och dataoperatörer m.fl.
3139 Övriga ljud- och bildtekniker
004 Ingenjörer och tekniker med mekaniskt-tekniskt arbete 123 Chefer för särskilda funktioner
214 Arkitekter och övriga specialister inom teknik
311 Experter inom fysik, kemi och teknik
314 Sjö-, flyg- och hamntrafikbefäl och -ledare
315 Säkerhets- och kvalitetsinspektörer
816 Driftmaskinister m.fl.
0041 Ingenjörer med mekaniskt-tekniskt arbete 2145 Specialister inom maskinteknik
2149 Övriga specialister inom teknik
3152 Arbetarskydds- och produktsäkerhetsinspektörer
31522 Besiktningsmän, produktsäkerhets- och kvalitetsinspektörer
0042 Tekniker och arbetsledare med mekaniskt-tekniskt arbete 1237 Forsknings- och utvecklingschefer
2145 Specialister inom maskinteknik
3115 Experter inom maskinteknik
3145 Flygsäkerhetstekniker m.fl.
3152 Arbetarskydds- och produktsäkerhetsinspektörer
31522 Besiktningsmän, produktsäkerhets- och kvalitetsinspektörer
8161 Driftmaskinister vid kraftverk
005 Ingenjörer och tekniker med kemisktekniskt arbete 214 Arkitekter och övriga specialister inom teknik
311 Experter inom fysik, kemi och teknik
0051 Ingenjörer med kemisktekniskt arbete 2145 Specialister inom maskinteknik
2146 Specialister inom träförädling och kemisk processteknik
0052 Tekniker och arbetsledare med kemisktekniskt arbete 3111 Tekniska experter inom naturvetenskaper
3116 Experter inom träförädling och kemisk processteknik
3119 Experter inom mekanisk skogsindustri o.a. tekniska experter
31199 Övriga experter inom den tekniska branschen
006 Ingenjörer och tekniker med gruvtekniskt och metallurgiskt arbete 214 Arkitekter och övriga specialister inom teknik
311 Experter inom fysik, kemi och teknik
0061 Ingenjörer med gruvtekniskt och metallurgiskt arbete 2147 Specialister inom processteknik inom bergsindustrin
0062 Tekniker och arbetsledare med gruvtekniskt och metallurgiskt arbete 3117 Experter inom gruvteknisk processteknik
007 Ingenjörer och tekniker inom andra tekniska verksamhets- områden 214 Arkitekter och övriga specialister inom teknik
221 Specialister inom agrikultur och forstvetenskaper m.fl.
311 Experter inom fysik, kemi och teknik
0071 Ingenjörer inom andra tekniska verksamhetsområden 2145 Specialister inom maskinteknik
2146 Specialister inom träförädling och kemisk processteknik
2149 Övriga specialister inom teknik
2213 Specialister inom jord- och skogsbruk
22132 Specialister inom skogsbranschen
0072 Tekniker och arbetsledare inom andra tekniska verksamhetsområden 3112 Experter inom byggande och samhällsbyggande
31122 Experter inom markanvändning och samhällsbyggnation
3116 Experter inom träförädling och kemisk processteknik
3119 Experter inom mekanisk skogsindustri o.a. tekniska experter
31193 Experter inom textil- och beklädnadsindustrin
31199 Övriga experter inom den tekniska branschen
008 Lantmäteriingenjörer och -tekniker, kartläggare 214 Arkitekter och övriga specialister inom teknik
311 Experter inom fysik, kemi och teknik
0081 Lantmäteriingenjörer 2142 Specialister inom markanvändning och samhällsbyggnad
2148 Specialister inom kartläggning och lantmäteri
0082 Lantmäteritekniker och -arbetsledare 3112 Experter inom byggande och samhällsbyggande
31123 Experter inom kartläggning och lantmäteri
0083 Kartläggare 2148 Specialister inom kartläggning och lantmäteri
3112 Experter inom byggande och samhällsbyggande
31123 Experter inom kartläggning och lantmäteri
009 Övriga inom yrkesgrupp 00 311 Experter inom fysik, kemi och teknik
931 Medhjälpare i gruv- och byggbranschen m.fl.
0091 Ritare m.fl. 3118 Tekniska ritare
0092 Mätbiträden 9312 Medhjälpare i anläggningsbranschen
0099 Övriga inom yrkesgrupp 009 3119 Experter inom mekanisk skogsindustri o.a. tekniska experter
31199 Övriga experter inom den tekniska branschen
01 Kemiskt och fysikaliskt arbete 21 Specialister inom matematik och naturvetenskaper samt teknik
31 Experter inom naturvetenskaper och teknik
32 Experter inom agrikultur och forstvetenskaper samt hälso- och sjukvård
010 Kemister 211 Specialister inom fysik och kemi
2113 Kemister
011 Fysiker 211 Specialister inom fysik och kemi
2111 Fysiker och astronomer
012 Laboranter, laboratoriobiträden 321 Experter inom agrikultur och forstvetenskaper
3211 Laboranter m.fl.
013 Geologer m.fl. 211 Specialister inom fysik och kemi
2114 Geologer och geofysiker
014 Meteorologer, hydrologer m.fl. 211 Specialister inom fysik och kemi
311 Experter inom fysik, kemi och teknik
0141 Meteorologer, hydrologer, astronomer 2111 Fysiker och astronomer
2112 Meteorologer
0142 Väderlekstekniker och väderleksobservatörer 3111 Tekniska experter inom naturvetenskaper
019 Övriga inom yrkesgrupp 01 311 Experter inom fysik, kemi och teknik
3111 Tekniska experter inom naturvetenskaper
3119 Experter inom mekanisk skogsindustri o.a. tekniska experter
31199 Övriga experter inom den tekniska branschen
02 Biologiskt arbete 13 Chefer för småföretag
22 Specialister inom agrikultur och forstvetenskaper och hälso- och sjukvård
32 Experter inom agrikultur och forstvetenskaper samt hälso- och sjukvård
021 Biologer 221 Specialister inom agrikultur och forstvetenskaper m.fl.
2211 Biologer, botanister, zoologer m.fl.
2212 Farmakologer, patologer m.fl.
22121 Farmakologer, biokemister m.fl.
022 Jordbruksrådgivare och -forskare 131 Chefer för småföretag
221 Specialister inom agrikultur och forstvetenskaper m.fl.
321 Experter inom agrikultur och forstvetenskaper
322 Experter inom hälsovård (exkl. sjukvård)
0221 Jordbruks-, trädgårds- och fiskeriforskare och -planerare 1311 Chefer för småföretag inom jord- och skogsbruk
2213 Specialister inom jord- och skogsbruk
22131 Specialister inom jordbruk, trädgårdsskötsel och fiskhushållning
3212 Agrologer och skogsbrukstekniker
32121 Agrologer
0222 Jordbruks-, trädgårds- och fiskerirådgivare och -upplysningsarbetare 3212 Agrologer och skogsbrukstekniker
32121 Agrologer
3213 Rådgivare inom lantbruks-, trädgårds- och fiskeribranschen
3227 Seminörer m.fl.
023 Skogsbruksrådgivare och -forskare 221 Specialister inom agrikultur och forstvetenskaper m.fl.
321 Experter inom agrikultur och forstvetenskaper
0231 Skogsbruksforskare 2213 Specialister inom jord- och skogsbruk
22132 Specialister inom skogsbranschen
3212 Agrologer och skogsbrukstekniker
32122 Skogsbrukstekniker
0232 Skogsbruksrådgivare och -övervakare 3212 Agrologer och skogsbrukstekniker
32122 Skogsbrukstekniker
3213 Rådgivare inom lantbruks-, trädgårds- och fiskeribranschen
029 Övriga inom yrkesgrupp 02 321 Experter inom agrikultur och forstvetenskaper
3211 Laboranter m.fl.
3212 Agrologer och skogsbrukstekniker
32122 Skogsbrukstekniker
3213 Rådgivare inom lantbruks-, trädgårds- och fiskeribranschen
03 Pedagogiskt arbete 12 Direktörer för företag och andra verksamhetsenheter
13 Chefer för småföretag
23 Lärare och övriga specialister inom undervisningsbranschen
33 Trafiklärare m.fl.
51 Service- och omsorgspersonal
030 Rektorer i skolor 122 Drift- och verksamhetschefer
1229 Verksamhetschefer inom andra företag och verksamhetsenheter
12291 Verksamhetschefer och rektorer inom undervisning
031 Universitets- och högskollärare 231 Universitets- och högskollärare
0311 Professorer 2310 Universitets- och högskollärare
23101 Professorer
0312 Lektorer, överassistenter 2310 Universitets- och högskollärare
23102 Lektorer och överassistenter
0313 Assistenter, timlärare m.fl. 2310 Universitets- och högskollärare
23103 Assistenter och timlärare
032 Ämneslärare, lektorer 232 Ämneslärare och lektorer
233 Klasslärare och barnträdgårdslärare
0321 Ämneslärare vid grundskolor och gymnasier 2321 Lektorer och timlärare i grundskola och gymnasium
23211 Lärare i matematiska ämnen
23212 Modersmålslärare
23213 Språklärare
23214 Lärare i humanistiska och naturvetenskapliga ämnen
23215 Lärare i praktisk-estetiska ämnen
23219 Övriga lektorer och timlärare i grundskola och gymnasium
2331 Klasslärare
0322 Ämneslärare vid yrkesläroverk 2322 Lärare vid yrkeshögskolor och yrkesläroanstalter
23221 Överlärare och lektorer vid yrkeshögskolor
23222 Lektorer vid yrkesläroanstalter
2323 Lärare vid övriga läroanstalter samt privatlärare
0323 Ämneslärare vid andra läroverk 2322 Lärare vid yrkeshögskolor och yrkesläroanstalter
23221 Överlärare och lektorer vid yrkeshögskolor
23222 Lektorer vid yrkesläroanstalter
2323 Lärare vid övriga läroanstalter samt privatlärare
0324 Arbetslärare (yrkesundervisningsanstalter) 2322 Lärare vid yrkeshögskolor och yrkesläroanstalter
23222 Lektorer vid yrkesläroanstalter
033 Klasslärare 233 Klasslärare och barnträdgårdslärare
2331 Klasslärare
034 Speciallärare 234 Speciallärare
0341 Specialklasslärare 2340 Speciallärare
0342 Speciallärare utan klass 2340 Speciallärare
035 Barnträdgårdslärare m.fl. 233 Klasslärare och barnträdgårdslärare
2332 Barnträdgårdslärare
036 Utbildare 131 Chefer för småföretag
235 Övriga specialister inom undervisningsbranschen
334 Trafiklärare m.fl.
0361 Utbildningschefer 1317 Chefer för småföretag inom företagsservice
2351 Övriga lärare och utbildningsplanerare
23511 Utbildningschefer och -planerare samt utbildare
2359 Studiehandledare
0362 Övriga utbildare 2351 Övriga lärare och utbildningsplanerare
23511 Utbildningschefer och -planerare samt utbildare
2359 Studiehandledare
3340 Trafiklärare, lärare vid frisör- och kosmetologskolor m.fl.
039 Övriga inom yrkesgrupp 03 234 Speciallärare
235 Övriga specialister inom undervisningsbranschen
334 Trafiklärare m.fl.
513 Primärskötare, närvårdare, barnskötare, hemvårdare m.fl.
0391 Talpedagoger 2340 Speciallärare
2351 Övriga lärare och utbildningsplanerare
23512 Lärare i retorik och muntlig framställning
0392 Studiehandledare och studiesekreterare 2359 Studiehandledare
3340 Trafiklärare, lärare vid frisör- och kosmetologskolor m.fl.
0393 Andra lärare 3340 Trafiklärare, lärare vid frisör- och kosmetologskolor m.fl.
0399 Andra pedagogiska arbetare 5133 Hemvårdare, personliga assistenter m.fl.
51332 Personliga assistenter m.fl.
04 Religiöst arbete 24 Specialister inom övriga branscher
34 Experter inom affärsbranschen och övriga servicenäringar
041 Präster m.fl. 246 Präster m.fl. specialister inom religion
348 Församlingsarbetare
0411 Präster (ev.luth. och ortdox kyrka) 2460 Präster m.fl. specialister inom religion
0412 Predikanter m.fl. 3480 Diakoner och församlingsarbetare
34809 Övriga församlingsarbetare
049 Religiöst-socialt arbete 246 Präster m.fl. specialister inom religion
2460 Präster m.fl. specialister inom religion
348 Församlingsarbetare
3480 Diakoner och församlingsarbetare
34801 Diakoner och diakonissor
05 Juridiskt arbete 24 Specialister inom övriga branscher
34 Experter inom affärsbranschen och övriga servicenäringar
051 Domstolsjurister 242 Specialister inom juridik
2422 Domare
052 Åklagare 242 Specialister inom juridik
2421 Advokater och åklagare
053 Advokater 242 Specialister inom juridik
2421 Advokater och åklagare
054 Juridiska ombudsmän 242 Specialister inom juridik
2429 Övriga specialister inom juridik
059 Övriga inom yrkesgrupp 05 343 Administrativa tjänstemän
3432 Rättegångsombud och utsökningsmän
06 Journalistiskt arbete och masskommunikation 12 Direktörer för företag och andra verksamhetsenheter
24 Specialister inom övriga branscher
34 Experter inom affärsbranschen och övriga servicenäringar
41 Kontorspersonal
061 Journalister 245 Journalister, konstnärer m.fl.
0611 Tidningsredaktörer m.fl. 2451 Journalister, författare m.fl.
24511 Chefredaktörer
24512 Tidskrifts- och förlagsredaktörer och kritiker
0612 Förlagsredaktörer m.fl. 2451 Journalister, författare m.fl.
24512 Tidskrifts- och förlagsredaktörer och kritiker
062 Programredaktörer (radio, tv) 245 Journalister, konstnärer m.fl.
2451 Journalister, författare m.fl.
24513 Radio- och TV-redaktörer
2455 Skådespelare och regissörer
24552 Teater- och filmregissörer
347 Experter inom konstbranschen, underhållningsartister, idrottare m.fl.
3472 Presentatörer i radio, TV m.fl.
063 Informatörer 123 Chefer för särskilda funktioner
1234 Reklam- och informationschefer, PR-chefer
241 Specialister inom affärslivet och organisationer
2419 Övriga specialister inom affärslivet och organisationer
24192 Informatörer
343 Administrativa tjänstemän
3431 Ledningssekreterare, avdelningssekreterare
069 Övriga inom yrkesgrupp 06 419 Övrig kontorspersonal
4190 Övrig kontorspersonal
07 Konstnärligt arbete och underhållning 12 Direktörer för företag och andra verksamhetsenheter
13 Chefer för småföretag
24 Specialister inom övriga branscher
31 Experter inom naturvetenskaper och teknik
34 Experter inom affärsbranschen och övriga servicenäringar
51 Service- och omsorgspersonal
071 Författare och kritiker 244 Specialister inom samhälls- och socialvetenskaper
2444 Språkforskare, översättare och tolkar
245 Journalister, konstnärer m.fl.
2451 Journalister, författare m.fl.
24515 Författare och dramaturger
072 Bildkonstnärer m.fl. 243 Arkivarier, bibliotekarier och specialister inom museisektorn
2431 Arkivarier och specialister inom museisektorn
24312 Specialister inom museisektorn
245 Journalister, konstnärer m.fl.
2452 Skulptörer, planerare inom den konstindustriella branschen m.fl.
24521 Bildkonstnärer
073 Formgivare m.fl. 243 Arkivarier, bibliotekarier och specialister inom museisektorn
245 Journalister, konstnärer m.fl.
347 Experter inom konstbranschen, underhållningsartister, idrottare m.fl.
0731 Produktplanerere och -konstnärer 2431 Arkivarier och specialister inom museisektorn
24312 Specialister inom museisektorn
2452 Skulptörer, planerare inom den konstindustriella branschen m.fl.
24521 Bildkonstnärer
3471 Experter inom konstbranschen, scriptor m.fl.
34711 Experter inom konst- och konstindustribranschen
0732 Modelltillverkare m.fl. 2452 Skulptörer, planerare inom den konstindustriella branschen m.fl.
24523 Planerare och konstnärer inom den konstindustriella branschen
3471 Experter inom konstbranschen, scriptor m.fl.
34711 Experter inom konst- och konstindustribranschen
074 Fotografer, filmfotografer 245 Journalister, konstnärer m.fl.
2455 Skådespelare och regissörer
24552 Teater- och filmregissörer
313 Ljud- och bildtekniker
3131 Fotografer, bild- och ljudinspelare
075 Scenkonstnärer m.fl. 245 Journalister, konstnärer m.fl.
347 Experter inom konstbranschen, underhållningsartister, idrottare m.fl.
0751 Skådespelare, recitatörer 2455 Skådespelare och regissörer
24551 Skådespelare
0752 Dansare, koreografer 2454 Danskonstnärer
3473 Musiker, sångare, dansare m.fl. inom underhållning
0753 Sångare 2453 Kompositörer, musiker och sångare inom klassisk musik
3473 Musiker, sångare, dansare m.fl. inom underhållning
0754 Andra scenkonstnärer 3473 Musiker, sångare, dansare m.fl. inom underhållning
3474 Clowner, trollkonstnärer, akrobater m.fl.
076 Musiker, komponerare 245 Journalister, konstnärer m.fl.
2453 Kompositörer, musiker och sångare inom klassisk musik
347 Experter inom konstbranschen, underhållningsartister, idrottare m.fl.
3473 Musiker, sångare, dansare m.fl. inom underhållning
077 Regissörer, scenmästare m.fl. 122 Drift- och verksamhetschefer
245 Journalister, konstnärer m.fl.
347 Experter inom konstbranschen, underhållningsartister, idrottare m.fl.
0771 Regissörer, teaterschefer, m.fl. 1229 Verksamhetschefer inom andra företag och verksamhetsenheter
12294 Verksamhetschefer inom kulturverksamhet
2455 Skådespelare och regissörer
24552 Teater- och filmregissörer
0772 Övriga konstnärliga och underhållningsyrken 3471 Experter inom konstbranschen, scriptor m.fl.
34711 Experter inom konst- och konstindustribranschen
34712 Scriptor m.fl.
079 Övriga inom yrkesgrupp 07 131 Chefer för småföretag
342 Tjänsteförmedlare inom affärslivet
347 Experter inom konstbranschen, underhållningsartister, idrottare m.fl.
514 Servicepersonal (personliga tjänster)
0791 Galleriägare m.fl. konstförmedlare 1319 Övriga chefer för småföretag
3429 Övriga tjänsteförmedlare inom affärslivet
0799 Övriga inom undergrupp 079 3471 Experter inom konstbranschen, scriptor m.fl.
34711 Experter inom konst- och konstindustribranschen
3472 Presentatörer i radio, TV m.fl.
5141 Frisörer, kosmetologer m.fl.
51412 Skönhetsvårdare
08 Arbete inom bilblioteks-, arkiv- och museibranschen samt informatiker 11 Högre tjänstemän och chefer i organisationer
12 Direktörer för företag och andra verksamhetsenheter
24 Specialister inom övriga branscher
41 Kontorspersonal
51 Service- och omsorgspersonal
081 Bibliotekarier m.fl. 243 Arkivarier, bibliotekarier och specialister inom museisektorn
414 Biblioteks- och postkontorspersonal m.fl.
0811 Bibliotekarier 2432 Bibliotekarier, informatiker m.fl.
0812 Övriga biblioteksarbetare 4141 Biblioteks-, arkiv- och museianställda
082 Arkivarier, museianställda 111 Högre tjänstemän
122 Drift- och verksamhetschefer
243 Arkivarier, bibliotekarier och specialister inom museisektorn
414 Biblioteks- och postkontorspersonal m.fl.
511 Personal inom resetjänster
0821 Arkivarier, museiföreståndare 1110 Högre tjänstemän
11101 Högre tjänstemän inom statens centralförvaltning
1229 Verksamhetschefer inom andra företag och verksamhetsenheter
12294 Verksamhetschefer inom kulturverksamhet
2431 Arkivarier och specialister inom museisektorn
24311 Arkivarier
24312 Specialister inom museisektorn
0822 Övriga arkivarie- och museianställda 4141 Biblioteks-, arkiv- och museianställda
5113 Guider och reseledare
083 Informatiker 243 Arkivarier, bibliotekarier och specialister inom museisektorn
2432 Bibliotekarier, informatiker m.fl.
089 Övriga inom yrkesgrupp 08 243 Arkivarier, bibliotekarier och specialister inom museisektorn
2432 Bibliotekarier, informatiker m.fl.
414 Biblioteks- och postkontorspersonal m.fl.
4141 Biblioteks-, arkiv- och museianställda
09 Övrigt vetenskapligt, humanistiskt och konstnärligt arbete 12 Direktörer för företag och andra verksamhetsenheter
21 Specialister inom matematik och naturvetenskaper samt teknik
24 Specialister inom övriga branscher
34 Experter inom affärsbranschen och övriga servicenäringar
091 Samhällsforskare och -planerare 212 Specialister inom matematik och statistik
2121 Specialister inom matematik
2122 Specialister inom statistik
244 Specialister inom samhälls- och socialvetenskaper
2441 Nationalekonomer
2442 Samhälls- och kulturforskare
2443 Historiker m.fl.
092 Forskare inom övriga humanistiska och naturvetenskapliga områden 244 Specialister inom samhälls- och socialvetenskaper
2443 Historiker m.fl.
2444 Språkforskare, översättare och tolkar
093 Intervjuare 343 Administrativa tjänstemän
3434 Statistikförare, intervjuare m.fl.
094 Pr-arbetare 123 Chefer för särskilda funktioner
241 Specialister inom affärslivet och organisationer
341 Experter inom försäljning och finansiering
342 Tjänsteförmedlare inom affärslivet
0941 Pr-chefer 1234 Reklam- och informationschefer, PR-chefer
2419 Övriga specialister inom affärslivet och organisationer
24192 Informatörer
0942 Andra pr-arbetare 3415 Försäljningsförhandlare, -representanter och -sekreterare
34152 Försäljnings- och exportsekreterare
3429 Övriga tjänsteförmedlare inom affärslivet
095 Organisationsfunktionärer 241 Specialister inom affärslivet och organisationer
2419 Övriga specialister inom affärslivet och organisationer
24194 Specialister inom organisationer
096 Översättare, tolkar 244 Specialister inom samhälls- och socialvetenskaper
2444 Språkforskare, översättare och tolkar
099 Övriga inom yrkesgrupp 09 343 Administrativa tjänstemän
3434 Statistikförare, intervjuare m.fl.
1 Hälsovård, socialt arbete 1 Chefer och högre tjänstemän
2 Specialister
3 Experter
4 Kontorspersonal och personal i kundservicearbete
5 Service-, försäljnings- och omsorgspersonal
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare
9 Övriga arbetstagare
10 Hälso- och sjukvård 22 Specialister inom agrikultur och forstvetenskaper och hälso- och sjukvård
32 Experter inom agrikultur och forstvetenskaper samt hälso- och sjukvård
42 Personal i kundservicearbete
51 Service- och omsorgspersonal
91 Övrig servicepersonal
101 Läkare 221 Specialister inom agrikultur och forstvetenskaper m.fl.
2212 Farmakologer, patologer m.fl.
22122 Patologer
222 Läkare, provisorer och övriga hälso- och sjukvårdsspecialister
2221 Läkare
22211 Överläkare
22212 Specialläkare och avdelningsläkare
22213 Övriga läkare
102 Överskötare 223 Överskötare och avdelningsskötare
2230 Överskötare och avdelningsskötare
22301 Överskötare
103 Sjukskötare 223 Överskötare och avdelningsskötare
323 Sjukskötare, barnmorskor m.fl.
1031 Avdelningsskötare 2230 Överskötare och avdelningsskötare
22302 Avdelningsskötare
1032 Specialskötare 3231 Sjukskötare m.fl.
32311 Sjukskötare
1033 Sjukskötare 3231 Sjukskötare m.fl.
32311 Sjukskötare
1034 Barnmorskor 3232 Barnmorskor
1035 Hälsovårdare 3231 Sjukskötare m.fl.
32312 Hälsovårdare
104 Laboratorieskötare, röntgenskötare 323 Sjukskötare, barnmorskor m.fl.
1041