Tillbaka till klassificeringarnas förstasida

Yrkesklassificeringen 1980 Yrkesklassificeringen 1987
00 Tekniskt planerings-, lednings- och forskningsarbete 00 Tekniskt arbete
000 Arkitekter 000 Arkitekter, byggnadsarkitekter
001 Byggnadsingenjörer 0011 Byggnadsingenjörer
002 Ingenjörer med elkrafttekniskt arbete 0021 Ingenjörer med elkraftstekniskt arbete
003 Ingenjörer med teletekniskt arbete 0031 Ingenjörer med elektroniskt och teletekniskt arbete
004 Maskiningenjörer 0041 Ingenjörer med mekaniskt-tekniskt arbete
005 Ingenjörer med kemiskt-tekniskt arbete 0051 Ingenjörer med kemisktekniskt arbete
006 Ingenjörer med gruvtekniskt och metallurgiskt arbete 0061 Ingenjörer med gruvtekniskt och metallurgiskt arbete
007 Ingenjörer inom andra tekniska verksamhetsområden 0071 Ingenjörer inom andra tekniska verksamhetsområden
008 Mätningsingenjörer 0081 Lantmäteriingenjörer
01 Teknisk arbetsledning 00 Tekniskt arbete
80 Grafiskt arbete
010 Byggnadstekniker 0012 Byggnadstekniker och -arbetsledare
0091 Ritare m.fl.
011 Tekniker med elkrafttekniskt arbete 0022 Ingenjörer och arbetsledare med elkraftstekniskt arbete
0091 Ritare m.fl.
012 Tekniker med teletekniskt arbete 0032 Tekniker och arbetsledare med elektroniskt och teletekniskt arbete
0091 Ritare m.fl.
013 Maskintekniker 0042 Tekniker och arbetsledare med mekaniskt-tekniskt arbete
0091 Ritare m.fl.
014 Tekniker med kemiskt-tekniskt arbete 0052 Tekniker och arbetsledare med kemisktekniskt arbete
0091 Ritare m.fl.
015 Tekniker med gruvtekniskt och metallurgiskt arbete 0062 Tekniker och arbetsledare med gruvtekniskt och metallurgiskt arbete
0091 Ritare m.fl.
016 Tekniker inom andra tekniska verksamhetsområden 0072 Tekniker och arbetsledare inom andra tekniska verksamhetsområden
8011 Faktorer
017 Mätningstekniker och kartläggare 0082 Lantmäteritekniker och -arbetsledare
0083 Kartläggare
018 Ritbiträden 0091 Ritare m.fl.
019 Mätbiträden 0092 Mätbiträden
0099 Övriga inom yrkesgrupp 009
02 Kemiskt, fysikaliskt och biologiskt arbete 01 Kemiskt och fysikaliskt arbete
02 Biologiskt arbete
14 Veterinärtjänst, miljö- och hälsoskyddsarbete
020 Kemister 010 Kemister
021 Fysiker 011 Fysiker
1423 Miljö- och naturskyddsarbetare
022 Geologer 013 Geologer m.fl.
0231 Meteorologer, hydrologer, astronomer 0141 Meteorologer, hydrologer, astronomer
0232 Väderlekstekniker, väderleksobservatörer 0142 Väderlekstekniker och väderleksobservatörer
024 Veterinärer 141 Veterinärer
025 Biologer 021 Biologer
1423 Miljö- och naturskyddsarbetare
0261 Forsknings- och planeringsarbete inom jordbruk och trädgårds- skötsel samt fiske 0221 Jordbruks-, trädgårds- och fiskeriforskare och -planerare
0262 Rådgivnings- och upplysningsverksamhet inom jordbruk och trädgårdsskötsel samt fiske 0222 Jordbruks-, trädgårds- och fiskerirådgivare och -upplysningsarbetare
0271 Skogsforskningsarbete 0231 Skogsbruksforskare
029 Övriga inom yrkesgrupp 02
0272 Skogsbruksrådgivning och -övervakning 0232 Skogsbruksrådgivare och -övervakare
028 Laboranter och laboratoriebiträden 012 Laboranter, laboratoriobiträden
019 Övriga inom yrkesgrupp 01
03 Medicinskt arbete och vårdarbete inom hälso- och sjukvård. 10 Hälso- och sjukvård
12 Tandvård
75 Verkstads- och byggnadsmetallarbete
030 Läkare 101 Läkare
031 Tandläkare 121 Tandläkare
0321 Överskötare 102 Överskötare
0322 Avdelningsskötare 1031 Avdelningsskötare
0323 Laboratorieskötare 1041 Laboratorieskötare
0324 Andra sjukskötare 1032 Specialskötare
1033 Sjukskötare
1035 Hälsovårdare
1042 Röntgenskötare
0331 Tandskötare 1221 Specialtandskötare
1222 Tandskötare
0332 Mottagningsbiträden 1082 Avdelningsbiträden, mottagningsbiträden, m.fl.
034 Barnmorskor 1034 Barnmorskor
035 Mentalvårdare 105 Sinnessjukvårdare
0361 Hjälpskötare 1061 Hjälpskötare,
1081 Sjukhusbiträden
0362 Sjukhusvaktmästare 1062 Medikalvaktmästare, sjuktransporterare
037 Tekniska sjukvårdsbiträden 1083 Instrumentvårdare
1084 Undersökningsbiträden (sjukhus)
038 Institutionsbarnskötare (på sjukhus) 107 Barnskötare (sjukhus)
039 Övriga yrken inom medicinskt arbete och vårdarbete inom hälso- och sjukvård 1082 Avdelningsbiträden, mottagningsbiträden, m.fl.
7534 Maskinreparatörer och riggare (ej textilindustri)
04 Övrigt arbete inom hälso- och sjukvård 10 Hälso- och sjukvård
11 Rehabilitering inom hälsovården
13 Apteksarbete
14 Veterinärtjänst, miljö- och hälsoskyddsarbete
0401 Provisorer och apotekare 131 Apotekare, provisorer
0402 Farmaceuter 132 Farmaceuter
0403 Farmanomer och tekniska biträden vid apotek 133 Läkemedelsarbetare (apotek)
041 Fysioterapeuter, ergoterapeuter 1111 Fysioterapeuter
1112 Konditionsskötare
1121 Aktivitetsterapeuter
1122 Sysselsättningsterapeuter, arbetsinstruktörer
119 Övriga inom yrkesgrupp 11
042 Hälsovårdsinspektörer 1421 Ledande hälso- och arbetarskyddsinspektörer
1422 Hälso- och arbetarskyddsinspektörer
043 Massörer m.fl. 1112 Konditionsskötare
1113 Massörer
044 Kostexperter 114 Näringsterapeuter
049 Övriga yrken inom hälso- och sjukvård 1092 Kiropraktiker, naprapater, m.fl.
05 Pedagogiskt arbete 03 Pedagogiskt arbete
11 Rehabilitering inom hälsovården
20 Ledning inom offentlig förvaltning
0501 Universitetsrektorer och -professorer 0311 Professorer
2011 Högre tjänstemän i ledande uppgifter inom statsförvaltning
0502 Universitetslärare, assistenter m.fl. 0312 Lektorer, överassistenter
0313 Assistenter, timlärare m.fl.
051 Rektorer vid övriga läroanstalter 030 Rektorer i skolor
052 Klasslärare 033 Klasslärare
0531 Ämneslärare (grundskola och gymnasium) 0321 Ämneslärare vid grundskolor och gymnasier
0532 Lärare i yrkesämnen samt övriga ämneslärare (yrkesläroanst.) 0322 Ämneslärare vid yrkesläroverk
0533 Ämneslärare vid övriga läroanstalter 0323 Ämneslärare vid andra läroverk
0534 Arbetslärare (yrkesläroanstalter) 0324 Arbetslärare (yrkesundervisningsanstalter)
054 Speciallärare 0341 Specialklasslärare
0342 Speciallärare utan klass
055 Daghemsföreståndare och barnträdgårdslärare 035 Barnträdgårdslärare m.fl.
0561 Utbildningschefer 0361 Utbildningschefer
0562 Andra utbildare 0362 Övriga utbildare
0591 Andra lärare 0391 Talpedagoger
0392 Studiehandledare och studiesekreterare
113 Talterapeuter
0592 Andra inom pedagogiskt arbete 0393 Andra lärare
0399 Andra pedagogiska arbetare
06 Religiöst arbete 04 Religiöst arbete
060 Präster (ev.luth. och ortodox kyrka) 0411 Präster (ev.luth. och ortdox kyrka)
061 Predikanter m.fl. 0412 Predikanter m.fl.
062 Religiöst-socialt arbete 049 Religiöst-socialt arbete
07 Juridiskt arbete 05 Juridiskt arbete
20 Ledning inom offentlig förvaltning
23 Planerings- och redovisningsarbete inom ekonomiförvaltning
070 Domstolsjurister 051 Domstolsjurister
071 Åklagaren och högre polistjänstemän 052 Åklagare
2011 Högre tjänstemän i ledande uppgifter inom statsförvaltning
072 Advokater (med juridisk examen) 053 Advokater
073 Juridiska ombudsmän 054 Juridiska ombudsmän
079 Övriga yrken inom juridiskt arbete 059 Övriga inom yrkesgrupp 05
239 Övriga inom yrkesgrupp 23
08 Konstnärligt, underhållande och litterärt arbete 06 Journalistiskt arbete och masskommunikation
07 Konstnärligt arbete och underhållning
30 Reklam- och marknadsföringsarbete
39 Övrigt kommersiellt arbete
080 Bildkonstnärer 072 Bildkonstnärer m.fl.
081 Reklamtecknare 3021 Reklammän
3022 Reklamritare
082 Dekoratörer, textare 399 Övriga inom yrkesgrupp 39
083 Författare och kritiker 071 Författare och kritiker
0841 Journalister och förlagsredaktörer 0611 Tidningsredaktörer m.fl.
0612 Förlagsredaktörer m.fl.
0842 Reklamredaktörer m.fl. 3021 Reklammän
0851 Produktplanerare och konstnärer m.fl. 0731 Produktplanerere och -konstnärer
0852 Modelltillverkare m.fl. 0732 Modelltillverkare m.fl.
0861 Scenkonstnärer vid teater och opera 0751 Skådespelare, recitatörer
0752 Dansare, koreografer
0753 Sångare
0862 Andra scenkonstnärer 0751 Skådespelare, recitatörer
0752 Dansare, koreografer
0753 Sångare
0754 Andra scenkonstnärer
087 Musiker 0753 Sångare
076 Musiker, komponerare
088 Radio- och tv-programredaktörer 062 Programredaktörer (radio, tv)
0891 Teater- och filmregissörer och -direktörer m.fl. 0752 Dansare, koreografer
0771 Regissörer, teaterschefer, m.fl.
0791 Galleriägare m.fl. konstförmedlare
0892 Andra inom konstnärligt och underhållande arbete 0772 Övriga konstnärliga och underhållningsyrken
0799 Övriga inom undergrupp 079
09 Övrigt tekniskt, naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt, socialt och humanistiskt arbete 06 Journalistiskt arbete och masskommunikation
07 Konstnärligt arbete och underhållning
08 Arbete inom bilblioteks-, arkiv- och museibranschen samt informatiker
09 Övrigt vetenskapligt, humanistiskt och konstnärligt arbete
15 Socialt arbete
16 Barndagvård
17 Psykologiskt arbete
18 Ledning av hobby- och fritidsverksamhet
20 Ledning inom offentlig förvaltning
22 Personal- och arbetskraftsärenden
23 Planerings- och redovisningsarbete inom ekonomiförvaltning
25 Automatisk databehandlingsarbete
27 Arbete inom turism
0901 Revisorer 2321 Revisorer
0902 Redovisningsgranskare och ekonomigranskare 2322 Beräkningskontrollörer, ekonomikontrollörer
0911 Socialtjänstemän inom ledning och administration 151 Chefer för sociala verk
152 Socialarbetare, socialkontrollörer
1811 Ungdoms- och nykterhetsledare
0912 Socialtjänstemän (med psecialinriktning) 152 Socialarbetare, socialkontrollörer
153 Socialskötare och -terapeuter
1541 Skötare inom de sociala verken
179 Övriga inom yrkesgrupp 17
0913 Andra socialtjänstemän 1541 Skötare inom de sociala verken
1542 Övriga arbetare inom den sociala sektorn
092 Barndaghemsarbetare (inte i hemmen) 161 Barnskötare (daghem)
1629 Övriga arbetare inom barndagvård
093 Hobby- och fritidsledare 1811 Ungdoms- och nykterhetsledare
1812 Ungdoms- och nykterhetsarbetare
1822 Sport- och idrottsinstruktörer
1892 Fritids- och rekreationsverksamhetsinstruktörer
0941 Bibliotekarier, arkivarier och museiföreståndare 0811 Bibliotekarier
0812 Övriga biblioteksarbetare
0821 Arkivarier, museiföreståndare
083 Informatiker
0942 Andra bibliotekarier, arkivarier och museitjänstemän 0812 Övriga biblioteksarbetare
0821 Arkivarier, museiföreståndare
0822 Övriga arkivarie- och museianställda
095 Forskare och planerare inom ekonomiska, statistiska m.fl. områden 091 Samhällsforskare och -planerare
2012 Beredande och föredragande högre tjänstemän inom statsförvaltning
2022 Beredande och föredragande högre tjänstemän inom kommunal förvaltning
0961 Adb-chefer 2511 Datachefer
0962 Adb-planerare 2512 Dataplanerare
2514 Datakonsulenter
0963 Programmerare 2513 Dataprogrammerare
097 Psykologer 1711 Hälsovårds- och rehabiliteringspsykologer
1712 Arbets- och yrkespsykologer
1713 Socialvårds- och skolpsykologer
0981 Personalmän och arbetsförmedlare 095 Organisationsfunktionärer
221 Arbetsförmedlingsfunktionärer
222 Personalfunktionärer
0982 Pr-chefer 0941 Pr-chefer
0983 Andra pr-män och organisations ombudsmän 0942 Andra pr-arbetare
095 Organisationsfunktionärer
0984 Informatörer samt turist- och kulturarbetare 063 Informatörer
0791 Galleriägare m.fl. konstförmedlare
271 Turistombudsmän och -tjänstemän
0991 Arkeologer, geografer, matematiker m.fl. 0822 Övriga arkivarie- och museianställda
091 Samhällsforskare och -planerare
092 Forskare inom övriga humanistiska och naturvetenskapliga områden
096 Översättare, tolkar
0992 Andra inom humanistiskt, naturvetenskapligt och samhällsveten- skapligt arbete 092 Forskare inom övriga humanistiska och naturvetenskapliga områden
093 Intervjuare
10 Samhällsadministrativt arbete 14 Veterinärtjänst, miljö- och hälsoskyddsarbete
15 Socialt arbete
20 Ledning inom offentlig förvaltning
29 Övrigt administrativt arbete och kontorsarbete
100 Högre tjänstemän i ledande uppgifter inom den offentliga förvaltningen 2011 Högre tjänstemän i ledande uppgifter inom statsförvaltning
2021 Högre tjänstemän i ledande uppgifter inom kommunal förvaltning
101 Beredande och föredragande högre tjänstemän inom den offentliga förvaltningen 1423 Miljö- och naturskyddsarbetare
151 Chefer för sociala verk
2011 Högre tjänstemän i ledande uppgifter inom statsförvaltning
2012 Beredande och föredragande högre tjänstemän inom statsförvaltning
2021 Högre tjänstemän i ledande uppgifter inom kommunal förvaltning
2022 Beredande och föredragande högre tjänstemän inom kommunal förvaltning
209 Övriga inom yrkesgrupp 20
291 Skatteberedare och -tjänstemän
2923 Tulltjänstemän
11 Företags- och organisationsadministrativt arbete 21 Ledning inom affärsföretag och organisationer
23 Planerings- och redovisningsarbete inom ekonomiförvaltning
30 Reklam- och marknadsföringsarbete
32 Inköpsarbete
33 Agenturarbete och kontorsförsäljning
110 Företagsadministratörer 2111 Verkställande direktörer (företag)
111 Tekniska ledare 2112 Tekniska ledare (företag)
112 Kommersiella ledare 3011 Reklam- och marknadschefer
3211 Inköpschefer
331 Säljledning
113 Företagsadministrativa utredare och redovisningschefer 2113 Ekonomi- och förvaltningsdirektörer (företag)
231 Planerare och kostnadsberäknare inom ekonomiförvaltning
114 Förbundschef (kommersiella, fackliga och ideella organisationer) 212 Organisations- och förbundsledare
115 Personalchefer 2114 Personalledare (företag)
119 Andra yrken inom företags- och organisationsadministrativt arbete 2113 Ekonomi- och förvaltningsdirektörer (företag)
331 Säljledning
12 Räkenskaps- och kassaarbete 23 Planerings- och redovisningsarbete inom ekonomiförvaltning
26 Arbete inom bank- och försäkringsbranschen
34 Varuförsäljning
56 Post- och telekommunikation
92 Serveringsarbete
1201 Bokföringskamrer m.fl. 2331 Bokföringskamrerer m. fl.
1202 Andra bokförare 2332 Andra bokförare
121 Bank-, post- och kontorskassörer 2333 Kontorskassörer
2612 Övriga bankfunktionärer
562 Andra posttrafiktjänstemän
122 Butiks- och restaurangkassörer 3432 Affärskassörer
9213 Servitörer och barmästare
129 Övriga yrken inom redovisnings- och kassaarbete 2339 Övrig bokföringspersonal
239 Övriga inom yrkesgrupp 23
13 Sekreterar- och maskinskrivningsarbete 24 Sekretar- och kontorsarbete
130 Sekreterare 2411 Avdelnings- och byråsekreterare
2412 Övriga sekreterare
2413 Korrespondenter
131 Maskinskrivare och stenografer 2431 Maskinskrivare, textbehandlare
2432 Fakturerare
14 Adb-arbete 25 Automatisk databehandlingsarbete
140 Datamaskinsoperatörer 252 Datoroperatörer
141 Adb-skrivare 2531 Dataskrivare
15 Övrigt kameralt och kontorstekniskt arbete 06 Journalistiskt arbete och masskommunikation
10 Hälso- och sjukvård
21 Ledning inom affärsföretag och organisationer
23 Planerings- och redovisningsarbete inom ekonomiförvaltning
24 Sekretar- och kontorsarbete
25 Automatisk databehandlingsarbete
26 Arbete inom bank- och försäkringsbranschen
27 Arbete inom turism
29 Övrigt administrativt arbete och kontorsarbete
56 Post- och telekommunikation
80 Grafiskt arbete
150 Maskinbokförare, räknebiträden, duplicerade m.fl. 1082 Avdelningsbiträden, mottagningsbiträden, m.fl.
2332 Andra bokförare
2423 Kontorsbiträden
151 Kontorist (ej specialicerad) 2422 Kontorister (ej specialiserade)
2423 Kontorsbiträden
1521 Bankernas avdelningschefer m.fl. 2611 Bankernas avdelningschefer m. fl.
1522 Banktjänstemän och kassörer 2612 Övriga bankfunktionärer
1531 Avdelningschefer, skadeinspektörer m.fl. 2621 Avdelningschefer, distriktschefer
2622 Skadeinspektörer
1532 Andra försäkringstjänstemän 2624 Andra försäkringsfunktionärer
154 Sjukförsäkringskassa- och socialförsäkringstjänstemän 263 Socialförsäkringsfunktionärer
155 Rese- och turistbyråtjänstemän 272 Resebyråtjänstemän
1561 Speditionsarbetsledare 2921 Speditionsarbetsledare
1562 Skeppsmäklare och befraktare 2922 Kontorsarbetare inom spedition och transport
2923 Tulltjänstemän
1563 Andra speditionsarbetare 2922 Kontorsarbetare inom spedition och transport
2923 Tulltjänstemän
157 Fastighetsförvaltare, lagerföreståndare m.fl. 2931 Disponenter m. fl.
2932 Lagerförvaltare
1581 Offertingenjörer och kreditchefer m.fl. 2113 Ekonomi- och förvaltningsdirektörer (företag)
231 Planerare och kostnadsberäknare inom ekonomiförvaltning
1582 Andra offertkalkylatorer 231 Planerare och kostnadsberäknare inom ekonomiförvaltning
8011 Faktorer
159 Andra yrken inom kontorsarbete 069 Övriga inom yrkesgrupp 06
233 Räkenskapspersonal
242 Kontorspersonal
253 Dataskrivare m.fl.
291 Skatteberedare och -tjänstemän
292 Speditörer, transportplanerare
563 Telefonister
20 Parti- och detaljhandlare 34 Varuförsäljning
200 Partihandlare 3411 Partihandlare
201 Detaljhandlare 3412 Detaljhandlare
202 Uthyrare 349 Övriga inom yrkesgrupp 34
21 Försäljning av fastigheter, tjänster och värdepapper 25 Automatisk databehandlingsarbete
26 Arbete inom bank- och försäkringsbranschen
29 Övrigt administrativt arbete och kontorsarbete
30 Reklam- och marknadsföringsarbete
31 Försäljning och förmedling av fastigheter, tjänster och värdepapper
2101 Distriktschefer m.fl. 2621 Avdelningschefer, distriktschefer
2102 Försäkringsackvisitör, distriktsrepresentanter m.fl. 2623 Försäkringsagenter, distriktsagenter
211 Egendoms- och värdepappersmäklare 299 Övriga inom yrkesgrupp 29
311 Förmedlare av fast och lös egendom
312 Förmedlare av värdepapper och finansieringstjänster
319 Övriga inom yrkesgrupp 31
2121 Reklamchefer m.fl. 2514 Datakonsulenter
3011 Reklam- och marknadschefer
3012 Reklam- och marknadsföringsplanerare och -undersökare
2122 Andra reklammän 3023 Övriga reklamarbetare
22 Agenturarbete 33 Agenturarbete och kontorsförsäljning
220 Försäljare, representanter 3321 Försäljningsmän, försäljningsagenter
3323 Försäljningsunderhandlare, tekniska försäljare
221 Agenter 3322 Handelsagenter
23 Annat kommersiellt arbete 23 Planerings- och redovisningsarbete inom ekonomiförvaltning
32 Inköpsarbete
33 Agenturarbete och kontorsförsäljning
34 Varuförsäljning
39 Övrigt kommersiellt arbete
2301 Försäljningsingenjörer och inköpare 3212 Inköpare, inköpsassistenter
322 Inköpsombudsmän
3323 Försäljningsunderhandlare, tekniska försäljare
2302 Andra försäljare 3212 Inköpare, inköpsassistenter
322 Inköpsombudsmän
333 Kontorsförsäljare
231 Butikspersonal 239 Övriga inom yrkesgrupp 23
3431 Affärsbiträden
3432 Affärskassörer
232 Affärsföreståndare och avdelningsföreståndare 342 Affärsföreståndare m.fl.
233 Ambulerande försäljare 345 Torghandlare, hemförsäljare
234 Servicestationsbiträde 3441 Servicestationföreståndare
3442 Servicestationbiträden och -kassörer
239 Andra försäljare 239 Övriga inom yrkesgrupp 23
3324 Produktdemonstratörer, försäljningskonsulenter
342 Affärsföreståndare m.fl.
3439 Övriga inom yrkesgrupp 343
399 Övriga inom yrkesgrupp 39
30 Lantbruks-, skogsbruks- och trädgårdsledning 40 Gårdsbruk, djurskötsel
41 Trädgårds- och parksarbete
44 Skogsarbete
300 Jord- och skogsbrukare 400 Jordsbrukare, skogsbrukare
301 Trädgårdsbrukare 410 Trädgårdsodlare
302 Lantbruksbefäl 401 Lantbruksarbetsledning
303 Skogsbefäl 441 Skogsarbetsledning
3041 Stadsträdgårdsmästare, överträdgårdsmästare m.fl. 411 Trädgårdsarbetsledning
3042 Andra inom trädgårdsbefäl 411 Trädgårdsarbetsledning
305 Husdjursuppfödare 402 Kreatursuppfödare
306 Pälsdjursuppfödare 403 Pälsdjursuppfödare
307 Renuppfödare 4041 Renägare
31 Lantbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel 40 Gårdsbruk, djurskötsel
41 Trädgårds- och parksarbete
49 Övrigt jord- och skogsbruksarbete
310 Jordbruksarbetare och husdjursskötare 405 Lantbruksarbetare
406 Husdjursskötare
311 Trädgårds- och parkarbetare 412 Trädgårdsarbetare
499 Övriga inom yrkesgrupp 49
312 Pälsdjursskötare 407 Pälsdjurskötare m. fl.
313 Renskötare 4042 Renskötare
319 Övriga inom lantbruks- och trädgårdsarbete samt djurskötsel 409 Övriga inom yrkesgrupp 40
32 Viltvård och jakt 42 Viltvård och jakt
320 Jaktövervakare och jägare 421 Jaktövervakare, jägare
33 Fiskeriarbete 43 Fiske
330 Fiskare 431 Fiskare
3311 Fiskmästare 4321 Fiskmästare
3312 Andra inom fiskodling 4322 Fiskodlingsarbetare
34 Skogsarbete 44 Skogsarbete
340 Skogs- och flottningsarbetare 4421 Skogshuggare m.fl.
4422 Skogsmaskinsförare
443 Flottningsarbetare
40 Gruv- och stenbrytningsarbete 60 Gruvdrift och stenbrytning
400 Gruvbrytare, bergsprängare m.fl. 601 Gruvarbetare, sprängare
41 Djupborrningsarbete 60 Gruvdrift och stenbrytning
61 Oljeborrning, torvupptagning
410 Brunnsborrare och diamantborrare 601 Gruvarbetare, sprängare
603 Stötborrare, diamantborrare (malmprospektering)
611 Borr- och produktionsarbetare
42 Anrikningsarbete 60 Gruvdrift och stenbrytning
420 Anrikningsarbetare 602 Anrikningsarbetare
49 Övrigt gruv- och stenbrytningsarbete 60 Gruvdrift och stenbrytning
61 Oljeborrning, torvupptagning
490 Övriga gruv- och stenbrytningsarbetare 609 Övriga inom yrkesgrupp 60
612 Torvupptagare
50 Sjöbefälsarbete 50 Sjöbefäl
5001 Kaptener och styrmän 5011 Kaptener och styrmän
5002 Skeppare m.fl. 5011 Kaptener och styrmän
5012 Skeppare m.fl.
5011 Lotsåldermän m.fl. 502 Lotsar
5012 Lotsar m.fl. 502 Lotsar
5021 Maskinchefer 5031 Maskinchefer
5022 Maskinmästare 5032 Maskinmästare
51 Däcks- och maskinmanskapsarbete 51 Däcks- och maskinmanskapsarbete
510 Däcksmanskap och förare på mindre fartyg 5111 Däcksmanskap
511 Maskinmanskap 5112 Maskinmanskap
52 Flygarbete 52 Flygtransportarbete
5201 Flygkaptener och flygstyrmän m.fl. 5211 Flygkaptener och -styrmän
5202 Helikopterflygare m.fl. 5212 Helikopterflygare
53 Lok- och motorvagnsförararbete 53 Lok- och motorvagnsförare
530 Lok- och motorvagnsförare, -skötare 531 Lok- och motorvagnsförare
54 Vägtrafikarbete 54 Vägtrafikarbete
540 Motorfordonsförare och spårvagnsförare 540 Buss- och personbilsförare, m.fl.
541 Förare av lastbilar och specialfordonskombinationer
541 Varubud och kuskar m.fl. 542 Varubud
55 Trafikservicearbete 55 Trafikledning och trafikservicearbete
5501 Rangeringsmästare, konduktörer m.fl. 5551 Konduktörer, rangeringsmästare m.fl.
5502 Stations-, tåg- och växelkarlar 5552 Stationskarlar m.fl.
5511 Frakt- och flygtjänstemän 5531 Frakt- och flygtjänstemän
5512 Markvärdinnor och godsbärare 5532 Markvärdinnor och godsbärare
552 Servicepersonal i buss- och spårvagnstrafik 557 Servicepersonal i buss- och spårvagnstrafik
56 Trafikledning och arbetsledning 29 Övrigt administrativt arbete och kontorsarbete
55 Trafikledning och trafikservicearbete
5601 Hamnkaptener 5511 Hamnkaptener och -behälhavare
5602 Hamntjänstemän och -arbetsledare m.fl. 5512 Hamntjänstemän och stuveriarbetsledare
5611 Flygplatschefer och flygtrafikledare 5521 Flygledare m.fl.
5612 Flygklarerare och ruttoperatör 5522 Flygklarerare m.fl.
5621 Stationsinspektorer och trafikinspektörer 5541 Stationsinspektörer m.fl.
5622 Tågtrafikledare och -tjänstemän m.fl. 5542 Trafikinspektörer m.fl.
563 Vägtrafikbefäl 2921 Speditionsarbetsledare
556 Vägtragikledning
57 Post- och telekommunikationsarbete 56 Post- och telekommunikation
570 Kontorsföreståndare (post- och tele) 561 Postanstaltsföreståndare
571 Andra posttrafiktjänstemän 562 Andra posttrafiktjänstemän
572 Telefonister och kontorstelefonister 563 Telefonister
573 Telegrafister, radiotelegrafister 5641 Radiotelegrafister
574 Andra radiotelefonoperatörer 5641 Radiotelegrafister
5642 Teletjänstemän, signalister
58 Postalt och annat budarbete 24 Sekretar- och kontorsarbete
57 Postiljoner m.fl.
580 Postiljoner och sorterare 5711 Postiljoner och sorterare
581 Tidningsutbärare 5712 Tidningsutbärare
582 Kontorsvaktmästare, kontorsbud m.fl. 244 Kanslivaktmästare m.fl.
579 Övriga inom yrkesgrupp 57
59 Övrigt transport- och kommunikationsarbete 59 Övrig tranport och kommunikation
590 Fyrvaktare 591 Fyrvaktare, kanalvakter, hamnvakter
591 Kanal- och färjskötare, hamnvakter 591 Fyrvaktare, kanalvakter, hamnvakter
5991 Tidtabellsplanerare och trafikplanerare m.fl. 5991 Tidtabellsplanerare, trafikräknare m.fl.
5992 Andra inom transport- och kommunikationsarbete 5999 Övriga inom yrkesgrupp 599
60 Textilarbete 70 Textilarbete
600 Garnförarbete 701 Garnförarbetare
601 Spinnare m.fl. 702 Spinnare
602 Vävare 703 Vävare, stickare
603 Maskinställare 704 Maskinställare (textilarbete)
604 Stickare m.fl. 703 Vävare, stickare
605 Appretur- och beredningsarbetare 705 Appretur- och beredningsarbetare
606 Vävavsynare, tyglagare 706 Vävavsynare, tyglagare
609 Övriga yrken inom textilarbete 709 Övriga inom yrkesgrupp 70
61 Tillskärnings-, sömnads- och tapetseringsarbete m.m. 71 Sömnadsarbete m.fl.
610 Skräddare, atelje- och hemsömmerskor 711 Skräddare, atelje- och hemsömmerskor
611 Körsnärer 712 Körsnärer
612 Modister och hattmakare 713 Modister, hattmakare
613 Tapetserare 714 Tapetserare
614 Modellkonstruktörer (modellmästare) och tillskärare (även läder- kläder och handskar) 715 Modellkonstruktörer, tillskärare (textil och klädnad)
615 Konfektionssömmerskor m.fl. (även lädervaror och handskar) 716 Sömmare, sömmerskor inom konfektionsindustri
619 Övriga yrken inom tillskärnings-, sömnads- och tapetserings- arbete 719 Övriga inom yrkesgrupp 71
62 Sko- och läderarbete 72 Sko- och lädervaruarbete
620 Skomakare och skomakarmästare 721 Skomakare
621 Tillskärare m.fl. 722 Skoarbetare
622 Nåtlare 722 Skoarbetare
623 Pinnare och bottnare m.fl. 722