Windows-1252;;ammatti_108_19800101 code;level;classificationItemName "'SSSS'";0;"Summa" "'0'";1;"Tekniskt, naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt, humanistiskt och konstnärligt arbete" "'00'";2;"Tekniskt planerings-, lednings- och forskningsarbete" "'000'";3;"Arkitekter" "'001'";3;"Byggnadsingenjörer" "'002'";3;"Ingenjörer med elkrafttekniskt arbete" "'003'";3;"Ingenjörer med teletekniskt arbete" "'004'";3;"Maskiningenjörer" "'005'";3;"Ingenjörer med kemiskt-tekniskt arbete" "'006'";3;"Ingenjörer med gruvtekniskt och metallurgiskt arbete" "'007'";3;"Ingenjörer inom andra tekniska verksamhetsområden" "'008'";3;"Mätningsingenjörer" "'01'";2;"Teknisk arbetsledning" "'010'";3;"Byggnadstekniker" "'011'";3;"Tekniker med elkrafttekniskt arbete" "'012'";3;"Tekniker med teletekniskt arbete" "'013'";3;"Maskintekniker" "'014'";3;"Tekniker med kemiskt-tekniskt arbete" "'015'";3;"Tekniker med gruvtekniskt och metallurgiskt arbete" "'016'";3;"Tekniker inom andra tekniska verksamhetsområden" "'017'";3;"Mätningstekniker och kartläggare" "'018'";3;"Ritbiträden och mätbiträden (018+019)" "'02'";2;"Kemiskt, fysikaliskt och biologiskt arbete" "'020'";3;"Kemister" "'021'";3;"Fysiker" "'022'";3;"Geologer" "'023'";3;"Meteorologer, hydrologer, astronomer m.fl." "'0231'";4;"Meteorologer, hydrologer, astronomer" "'0232'";4;"Väderlekstekniker, väderleksobservatörer" "'024'";3;"Veterinärer" "'025'";3;"Biologer" "'026'";3;"Jordbruks- och trädgårds- samt fiskeriforskare, -rådgivare" "'0261'";4;"Forsknings- och planeringsarbete inom jordbruk och trädgårds- skötsel samt fiske" "'0262'";4;"Rådgivnings- och upplysningsverksamhet inom jordbruk och trädgårdsskötsel samt fiske" "'027'";3;"Skogsforskare och skogsrådgivare" "'0271'";4;"Skogsforskningsarbete" "'0272'";4;"Skogsbruksrådgivning och -övervakning" "'028'";3;"Laboranter och laboratoriebiträden" "'03'";2;"Medicinskt arbete och vårdarbete inom hälso- och sjukvård." "'030'";3;"Läkare" "'031'";3;"Tandläkare" "'032'";3;"Sjukskötare m.fl. (032+034)" "'0321'";4;"Överskötare" "'0322'";4;"Avdelningsskötare, laboratorieskötare och andra sjukskötare, barnmorskor" "'0322T0324_034'";0;"(0322+0323+0324,034)" "'033'";3;"Tandskötare och mottagningsbiträden" "'035'";3;"Mentalvårdare" "'036'";3;"Hjälpskötare och sjukhusvaktmästare" "'037'";3;"Tekniska sjukvårdsbiträden" "'038'";3;"Institutionsbarnskötare (på sjukhus)" "'039'";3;"Övriga yrken inom medicinskt arbete och vårdarbete inom hälso- och sjukvård" "'04'";2;"Övrigt arbete inom hälso- och sjukvård" "'040'";3;"Arbete inom farmaci" "'041'";3;"Fysioterapeuter, ergoterapeuter" "'042'";3;"Hälsovårdsinspektörer" "'043'";3;"Massörer m.fl." "'044'";3;"Kostexperter" "'049'";3;"Övriga yrken inom hälso- och sjukvård" "'05'";2;"Pedagogiskt arbete" "'050'";3;"Universitets- och högskollärare" "'051'";3;"Klasslärare och speciallärare, rektorer vid övriga läroanstalter samt ämneslärare och lektorer (051+052+053+054)" "'055'";3;"Daghemsföreståndare och barnträdgårdslärare" "'056'";3;"Utbildningschefer m.fl." "'0561'";4;"Utbildningschefer" "'0562'";4;"Andra utbildare" "'059'";3;"Övriga yrken inom pedagogiskt arbete" "'0591'";4;"Andra lärare" "'0592'";4;"Andra inom pedagogiskt arbete" "'06'";2;"Religiöst arbete" "'060'";3;"Präster (ev.luth. och ortodox kyrka)" "'061'";3;"Predikanter m.fl." "'062'";3;"Religiöst-socialt arbete" "'07'";2;"Juridiskt arbete" "'070'";3;"Domstolsjurister" "'071'";3;"Åklagaren och högre polistjänstemän" "'072'";3;"Advokater (med juridisk examen)" "'073'";3;"Juridiska ombudsmän" "'079'";3;"Övriga yrken inom juridiskt arbete" "'08'";2;"Konstnärligt, underhållande och litterärt arbete" "'080'";3;"Bildkonstnärer" "'081'";3;"Reklamtecknare" "'082'";3;"Dekoratörer, textare" "'083'";3;"Författare och kritiker" "'084'";3;"Journalister, förlagsredaktörer, reklamredaktörer" "'0841'";4;"Journalister och förlagsredaktörer" "'0842'";4;"Reklamredaktörer m.fl." "'085'";3;"Formgivare" "'0851'";4;"Produktplanerare och konstnärer m.fl." "'0852'";4;"Modelltillverkare m.fl." "'086'";3;"Scenkonstnärer, sångare" "'0861'";4;"Scenkonstnärer vid teater och opera" "'0862'";4;"Andra scenkonstnärer" "'087'";3;"Musiker" "'088'";3;"Radio- och tv-programredaktörer" "'089'";3;"Övriga yrken inom konstnärligt och underhållande arbete" "'0891'";4;"Teater- och filmregissörer och -direktörer m.fl." "'0892'";4;"Andra inom konstnärligt och underhållande arbete" "'09'";2;"Övrigt tekniskt, naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt, socialt och humanistiskt arbete" "'090'";3;"Revisorer" "'0901'";4;"Revisorer" "'0902'";4;"Redovisningsgranskare och ekonomigranskare" "'091'";3;"Socialtjänstemän, barndaghemsarbetare (inte i hemmen), hobby- och fritidslärare (091+092+093)" "'0911'";4;"Socialtjänstemän inom ledning och administration" "'0912'";4;"Andra socialtjänstemän, barndaghemsarbetare (inte i hemmen), hobby- och fritidslärare (0912+0913+092+093)" "'094'";3;"Bibliotekarier, arkivarier, museitjänstemän" "'0941'";4;"Bibliotekarier, arkivarier och museiföreståndare" "'0942'";4;"Andra bibliotekarier, arkivarier och museitjänstemän" "'095'";3;"Forskare och planerare inom ekonomiska, statistiska m.fl. områden" "'096'";3;"Adb-chefer, -planerare och programmerare" "'097'";3;"Psykologer" "'098'";3;"Personal-, pr-män och arbetsförmedlare" "'0981'";4;"Pr-chefer, informatörer samt turist- och kulturarbetare (0982+0984)" "'0982'";4;"Personalmän och arbetsförmedlare samt andra pr-män och organisations ombudsmän (0981+0983)" "'099'";3;"Övriga yrken inom humanistiskt, naturvetenskapligt och samhälls- vetenskapligt arbete" "'0991'";4;"Arkeologer, geografer, matematiker m.fl." "'0992'";4;"Andra inom humanistiskt, naturvetenskapligt och samhällsveten- skapligt arbete" "'1'";1;"Administrativt, kameralt och kontorstekniskt arbete" "'10'";2;"Samhällsadministrativt arbete" "'100'";3;"Högre tjänstemän i ledande uppgifter och beredande samt föredragande högre tjänstemän inom den offentliga förvaltningen (100+101)" "'11'";2;"Företags- och organisationsadministrativt arbete" "'110'";3;"Företagsadministratörer" "'111'";3;"Tekniska ledare" "'112'";3;"Kommersiella ledare" "'113'";3;"Företagsadministrativa utredare och redovisningschefer" "'114'";3;"Förbundschef (kommersiella, fackliga och ideella organisationer)" "'115'";3;"Personalchefer och andra yrken inom företags- och organisationsadministrativt arbete (115+119)" "'12'";2;"Räkenskaps- och kassaarbete" "'120'";3;"Bokförare" "'1201'";4;"Bokföringskamrer m.fl." "'1202'";4;"Andra bokförare" "'121'";3;"Bank-, post- och kontorskassörer" "'122'";3;"Butiks- och restaurangkassörer" "'129'";3;"Övriga yrken inom redovisnings- och kassaarbete" "'13'";2;"Sekreterar- och maskinskrivningsarbete" "'130'";3;"Sekreterare" "'131'";3;"Maskinskrivare och stenografer" "'14'";2;"Adb-arbete" "'140'";3;"Datamaskinsoperatörer" "'141'";3;"Adb-skrivare" "'15'";2;"Övrigt kameralt och kontorstekniskt arbete" "'150'";3;"Kontorist (ej specialiserad), maskinbokförare, räknebiträden, duplicerade m.fl. (150+151)" "'152'";3;"Banktjänstemän och avdelningschefer" "'1521'";4;"Bankernas avdelningschefer m.fl." "'1522'";4;"Banktjänstemän och kassörer" "'153'";3;"Försäkringstjänstemän" "'1531'";4;"Avdelningschefer, skadeinspektörer m.fl." "'1532'";4;"Andra försäkringstjänstemän" "'154'";3;"Sjukförsäkringskassa- och socialförsäkringstjänstemän" "'155'";3;"Rese- och turistbyråtjänstemän" "'156'";3;"Speditörer, skeppsmäklare m.fl." "'157'";3;"Fastighetsförvaltare, lagerföreståndare m.fl." "'158'";3;"Offertkalkylatorer, orderbehandlare" "'1581'";4;"Offertingenjörer och kreditchefer m.fl." "'1582'";4;"Andra offertkalkylatorer" "'159'";3;"Andra yrken inom kontorsarbete" "'2'";1;"Kommersiellt arbete" "'20'";2;"Parti- och detaljhandlare" "'200'";3;"Partihandlare" "'201'";3;"Detaljhandlare och uthyrare (201+202)" "'21'";2;"Försäljning av fastigheter, tjänster och värdepapper" "'210'";3;"Försäkringsförsäljare" "'2101'";4;"Distriktschefer m.fl." "'2102'";4;"Försäkringsackvisitör, distriktsrepresentanter m.fl." "'211'";3;"Egendoms- och värdepappersmäklare" "'212'";3;"Reklammän" "'2121'";4;"Reklamchefer m.fl." "'2122'";4;"Andra reklammän" "'22'";2;"Agenturarbete" "'220'";3;"Försäljare, representanter" "'221'";3;"Agenter" "'23'";2;"Annat kommersiellt arbete" "'230'";3;"Inköpare, försäljare (kontor)" "'2301'";4;"Försäljningsingenjörer och inköpare" "'2302'";4;"Andra försäljare" "'231'";3;"Affärs- och avdelningsföreståndare, butikspersonal (231+232)" "'233'";3;"Ambulerande försäljare" "'234'";3;"Servicestationsbiträde" "'239'";3;"Andra försäljare" "'3'";1;"Lant- och skogsbruksarbete samt fiske" "'30'";2;"Lantbruks-, skogsbruks- och trädgårdsledning" "'300'";3;"Jord-, och skogs- och trädgårdsbrukare (300+301)" "'302'";3;"Lantbruksbefäl" "'303'";3;"Skogsbefäl" "'304'";3;"Trädgårdsbefäl" "'3041'";4;"Stadsträdgårdsmästare, överträdgårdsmästare m.fl." "'3042'";4;"Andra inom trädgårdsbefäl" "'305'";3;"Husdjursuppfödare" "'306'";3;"Pälsdjursuppfödare" "'307'";3;"Renuppfödare" "'31'";2;"Lantbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel" "'310'";3;"Jordbruksarbetare och husdjursskötare" "'311'";3;"Trädgårds- och parkarbetare" "'312'";3;"Pälsdjursskötare" "'313'";3;"Renskötare" "'319'";3;"Övriga inom lantbruks- och trädgårdsarbete samt djurskötsel" "'32'";2;"Viltvård och jakt" "'320'";3;"Jaktövervakare och jägare" "'33'";2;"Fiskeriarbete" "'330'";3;"Fiskare" "'331'";3;"Fiskodlare" "'3311'";4;"Fiskmästare" "'3312'";4;"Andra inom fiskodling" "'34'";2;"Skogsarbete" "'340'";3;"Skogs- och flottningsarbetare" "'4'";1;"Gruv-, djupborrnings- och anrikningsarbete" "'40'";2;"Gruv- och stenbrytningsarbete" "'400'";3;"Gruvbrytare, bergsprängare m.fl." "'41'";2;"Djupborrningsarbete" "'410'";3;"Brunnsborrare och diamantborrare" "'42'";2;"Anrikningsarbete" "'420'";3;"Anrikningsarbetare" "'49'";2;"Övrigt gruv- och stenbrytningsarbete" "'490'";3;"Övriga gruv- och stenbrytningsarbetare" "'5'";1;"Transport- och kommunikationsarbete" "'50'";2;"Sjöbefälsarbete" "'500'";3;"Fartygsbefälhavare och styrmän" "'5001'";4;"Kaptener och styrmän" "'5002'";4;"Skeppare m.fl." "'501'";3;"Lotsar" "'502'";3;"Maskinbefäl" "'51'";2;"Däcks- och maskinmanskapsarbete" "'510'";3;"Däcksmanskap och förare på mindre fartyg" "'511'";3;"Maskinmanskap" "'52'";2;"Flygarbete" "'520'";3;"Flygförare m.fl." "'5201'";4;"Flygkaptener och flygstyrmän m.fl." "'5202'";4;"Helikopterflygare m.fl." "'53'";2;"Lok- och motorvagnsförararbete" "'530'";3;"Lok- och motorvagnsförare, -skötare" "'54'";2;"Vägtrafikarbete" "'540'";3;"Motorfordonsförare och spårvagnsförare" "'541'";3;"Varubud och kuskar m.fl." "'55'";2;"Trafikservicearbete" "'550'";3;"Tåg- och stationspersonal (trafikavdelning)" "'5501'";4;"Rangeringsmästare, konduktörer m.fl." "'5502'";4;"Stations-, tåg- och växelkarlar" "'551'";3;"Flygtrafiktjänstemän" "'5511'";4;"Frakt- och flygtjänstemän" "'5512'";4;"Markvärdinnor och godsbärare" "'552'";3;"Servicepersonal i buss- och spårvagnstrafik" "'56'";2;"Trafikledning och arbetsledning" "'560'";3;"Hamntrafikbefäl" "'5601'";4;"Hamnkaptener" "'5602'";4;"Hamntjänstemän och -arbetsledare m.fl." "'561'";3;"Flygtrafikbefäl" "'5611'";4;"Flygplatschefer och flygtrafikledare" "'5612'";4;"Flygklarerare och ruttoperatör" "'562'";3;"Trafikbefäl vid järnväg" "'5621'";4;"Stationsinspektorer och trafikinspektörer" "'5622'";4;"Tågtrafikledare och -tjänstemän m.fl." "'563'";3;"Vägtrafikbefäl" "'57'";2;"Post- och telekommunikationsarbete" "'570'";3;"Kontorsföreståndare (post- och tele) samt andra posttrafiktjänstemän (570+571)" "'572'";3;"Telefonister och kontorstelefonister" "'573'";3;"Telegrafister, radiotelegrafister och andra radiotelefonoperatörer (573+574)" "'58'";2;"Postalt och annat budarbete" "'580'";3;"Postiljoner och sorterare" "'581'";3;"Tidningsutbärare" "'582'";3;"Kontorsvaktmästare, kontorsbud m.fl." "'59'";2;"Övrigt transport- och kommunikationsarbete" "'590'";3;"Fyrvaktare" "'591'";3;"Kanal- och färjskötare, hamnvakter" "'599'";3;"Övriga yrken inom transport- och kommunikationsarbete" "'6/7'";1;"Tillverkningsarbete, maskinskötsel m.m." "'60'";2;"Textilarbete" "'600'";3;"Garnförarbete" "'601'";3;"Spinnare m.fl." "'602'";3;"Vävare" "'603'";3;"Maskinställare" "'604'";3;"Stickare m.fl." "'605'";3;"Appretur- och beredningsarbetare" "'606'";3;"Vävavsynare, tyglagare" "'609'";3;"Övriga yrken inom textilarbete" "'61'";2;"Tillskärnings-, sömnads- och tapetseringsarbete m.m." "'610'";3;"Skräddare, atelje- och hemsömmerskor" "'611'";3;"Körsnärer" "'612'";3;"Modister och hattmakare" "'613'";3;"Tapetserare" "'614'";3;"Modellkonstruktörer (modellmästare) och tillskärare (även läder- kläder och handskar)" "'615'";3;"Konfektionssömmerskor m.fl. (även lädervaror och handskar)" "'619'";3;"Övriga yrken inom tillskärnings-, sömnads- och tapetserings- arbete" "'62'";2;"Sko- och läderarbete" "'620'";3;"Skomakare och skomakarmästare" "'621'";3;"Nåtlare, tillskärare, pinnare och bottnare m.fl. samt andra skoarbetare (621+622+623+624)" "'625'";3;"Lädersömmare m.fl." "'63'";2;"Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete" "'630'";3;"Hytt- och smältugnsarbetare" "'631'";3;"Värmare, härdare, glödgare m.fl." "'632'";3;"Kall- och varmvalsare" "'633'";3;"Smeder" "'634'";3;"Gjuteriarbetare" "'635'";3;"Tråddragare, rördragare" "'639'";3;"Övriga yrken inom järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete" "'64'";2;"Finmekaniskt arbete" "'640'";3;"Finmekaniker" "'641'";3;"Urmakare" "'642'";3;"Optiker" "'643'";3;"Tandtekniker" "'644'";3;"Guld- och silversmeder m.fl." "'645'";3;"Gravörer" "'65'";2;"Verkstads- och byggnadsmetallarbete" "'650'";3;"Verkstadsmekaniker" "'651'";3;"Maskinmontörer m.fl." "'652'";3;"Maskin- och motorreparatörer" "'653'";3;"Tunn- och grovplåtslagare" "'654'";3;"Rörarbetare" "'655'";3;"Svetsare och gasskärare" "'656'";3;"Metalliserare" "'657'";3;"Hopsättare och övriga yrken inom verkstads- och byggnadsmetallarbetare (657+659)" "'66'";2;"Elektroarbete" "'660'";3;"Elmontörer" "'661'";3;"Elmaskinister m.fl." "'662'";3;"Maskinelektriker (starkström)" "'663'";3;"Elektronik- och telemontörer" "'664'";3;"Telefon- och linjemontörer" "'665'";3;"Hopsättare av elkrafttekniska och teletekniska produkter" "'666'";3;"Radio-, tv-sändar- och biografmaskinister, ljudtekniker samt övriga yrken inom elektroarbete (666+669)" "'67'";2;"Träarbete" "'670'";3;"Rundvirkeshanterare" "'671'";3;"Trävaruarbetare" "'672'";3;"Faner- och träfiberskivearbetare" "'673'";3;"Byggnadsträarbetare" "'674'";3;"Båtbyggare, karosserisnickare m.fl." "'675'";3;"Bänksnickare" "'676'";3;"Möbel- och inredningssnickare m.fl." "'677'";3;"Maskinsnickare m.fl." "'678'";3;"Ytbehandlare" "'679'";3;"Övriga yrken inom träarbete" "'68'";2;"Målnings- och lackeringsarbete" "'680'";3;"Målare, lackare och golvbeläggare" "'69'";2;"Övriga byggnadsarbeten" "'690'";3;"Murare, rappare och plattsättare" "'691'";3;"Byggnadselement- och stenmontörer m.fl." "'692'";3;"Armerare" "'693'";3;"Betongarbetare" "'694'";3;"Asfaltarbetare" "'695'";3;"Isolerare" "'696'";3;"Glasmästeriarbeten" "'697'";3;"Hjälparbetare inom husbyggnadsarbeten och övriga yrken inom byggnadsarbeten (697+698+699)" "'70'";2;"Grafiskt arbete" "'700'";3;"Sättare m.fl." "'701'";3;"Tryckare" "'702'";3;"Reproduktionsarbetare" "'703'";3;"Bokbinderiarbetare" "'709'";3;"Övriga yrken inom grafiskt arbete" "'71'";2;"Glas-, keramik- och tegelarbete" "'710'";3;"Glashyttarbetare m.fl." "'711'";3;"Formare (keramikprodukter)" "'712'";3;"Ugnsskötare (glas- och keramiktillverkning)" "'713'";3;"Dekoratörer, glaserare (glas- och keramikprodukter)" "'714'";3;"Massaberedare och mängkarlar (glas, keramik, tegel)" "'719'";3;"Övriga yrken inom glas-, keramik- och tegelarbete" "'72'";2;"Livsmedelsarbete" "'720'";3;"Kvarnarbetare" "'721'";3;"Bakare och konditorer" "'722'";3;"Choklad- och sötvaruarbetare" "'723'";3;"Bryggeri-, läskdrycks- och bränneriarbetare m.fl." "'724'";3;"Konservarbetare" "'725'";3;"Slakteri-, charkuteri- och tarmförädlingsarbetare" "'726'";3;"Mejerister, mejeriarbetare" "'727'";3;"Färdigmatlagare" "'728'";3;"Sockerarbetare" "'729'";3;"Övriga yrken inom livsmedelsarbete" "'73'";2;"Kemiskt processarbete, massa-, pappers- och kartongarbete" "'730'";3;"Destillatörer" "'731'";3;"Kokare och ugnsskötare ((kemiska processer)" "'732'";3;"Kross-, kvarn- och kalanderskötare (kemisk produktion)" "'733'";3;"Träsliperiarbetare" "'734'";3;"Massaarbetare (sulfit och sulfat)" "'735'";3;"Pappers- och kartongarbetare" "'736'";3;"Oljeraffinerare och övriga yrken inom kemiskt arbete (736+739)" "'74'";2;"Tobaksarbete" "'740'";3;"Tobaksarbetare" "'75'";2;"Övrigt tillverkningsarbete" "'750'";3;"Korgmakeriarbetare och borstbindare" "'751'";3;"Gummivaruarbetare" "'752'";3;"Plastvaruarbetare" "'753'";3;"Garvare och skinnberedare" "'754'";3;"Fotolaboratoriearbetare, ljuskopister m.fl." "'755'";3;"Musikinstrumentmakare m.fl." "'756'";3;"Stenhuggeriarbetare" "'757'";3;"Pappersvaruarbetare" "'758'";3;"Betongvaru- och elementarbetare" "'759'";3;"Övriga yrken inom tillverkningsarbete" "'76'";2;"Paketerings- och emballeringsarbete" "'760'";3;"Paketerare och emballerare m.fl." "'77'";2;"Drift och underhåll av arbetsmaskiner och stationära motor- anläggningar" "'770'";3;"Kranförare m.fl." "'771'";3;"Truckförare, transportörskötare m.fl." "'772'";3;"Anläggningsmaskinförare m.fl." "'773'";3;"Maskinister för stationära maskiner och motorer (ej fartyg)" "'774'";3;"Servicemän, serviceövervakare m.fl." "'7741'";4;"Serviceövervakare m.fl." "'7742'";4;"Servicearbetare, smörjare m.fl." "'775'";3;"Maskinreparatörer och riggare (ej textilindustri)" "'78'";2;"Stuveri-, lager- och förrådsarbete" "'780'";3;"Stuveriarbetare, lastare m.fl." "'781'";3;"Lager- och förrådsarbetare (781+789)" "'79'";2;"Diversearbete" "'790'";3;"Diversearbetare" "'8'";1;"Servicearbete" "'80'";2;"Bevaknings- och skyddsarbete" "'800'";3;"Brandmän" "'8001'";4;"Brandchefer" "'8002'";4;"Brandmästare och distriktsinspektörer m.fl." "'8003'";4;"Brandmän m.fl." "'801'";3;"Poliser" "'802'";3;"Tullvakter och gränsbevakningsmän" "'803'";3;"Fångvakter m.fl." "'8031'";4;"Vaktchefer m.fl." "'8032'";4;"Fångvakter" "'804'";3;"Andra vakter (civila)" "'809'";3;"Övriga yrken inom bevaknings- och skyddsarbete" "'81'";2;"Hushålls- och storköksarbete" "'810'";3;"Föreståndare vid storkök m.fl." "'811'";3;"Kockar, kokerskor och kallskänkor (811+819)" "'812'";3;"Köksbiträden" "'813'";3;"Hushållsföreståndare(hembiträden), familjedagvårdare och barnskötare (i hemmen) (813+815)" "'814'";3;"Hemvårdare, hemhjälpare" "'8141'";4;"Hemvårdare och hemsystrar" "'8142'";4;"Hemhjälpare m.fl." "'816'";3;"Hotell- och restaurangvärdinnor" "'82'";2;"Serveringsarbete" "'820'";3;"Hovmästare och servitörer (restaurang)" "'821'";3;"Servitörer på kafe, bar m.m." "'83'";2;"Fastighetsskötsel och städning" "'830'";3;"Fastighetsarbetare" "'831'";3;"Städare" "'832'";3;"Sotare" "'839'";3;"Övriga yrken inom fastighetsskötsel och städning" "'84'";2;"Hygien och skönhetsvård" "'840'";3;"Barberare och damfrisörer" "'841'";3;"Kosmetologer och pedikyrister m.fl. (841+849)" "'842'";3;"Baderskor m.fl." "'85'";2;"Tvätt- och pressarbete" "'850'";3;"Tvätteriarbetare" "'8501'";4;"Tvättföreståndare m.fl." "'8502'";4;"Tvättare och manglare m.fl." "'851'";3;"Pressare, strykare och övriga yrken inom tvätt- och pressarbete (851+859)" "'86'";2;"Sport och idrott" "'860'";3;"Sportledare, idrottsinstruktörer och travtränare m.fl." "'87'";2;"Fotografiskt arbete" "'870'";3;"Fotografer och kameramän" "'88'";2;"Passagerarservice" "'880'";3;"Pursers och trafikvärdinnor" "'881'";3;"Reseledare och guidar" "'89'";2;"Övrigt servicearbete" "'890'";3;"Hotellvaktmästare och portierer (890+891)" "'892'";3;"Begravningsentreprenörer" "'899'";3;"Övrigt servicearbete" "'9'";1;"Arbete och arbetskraft ej hänförbart till annat yrkesområde" "'90'";2;"Militärt arbete" "'9999'";4;"Yrke ökänt"