Tillbaka till klassificeringarnas förstasida

Yrkesklassificeringen i den longitudinella datafilen 1970-1995

 •  
  • Yrkesklassificeringen i den longitudinella datafilen 1970-1995

Klasser (453)


 • 1 Administrativt, kameralt och kontorstekniskt arbete ...
  • 10 Samhällsadministrativt arbete ...
   • 100 Högre tjänstemän i ledande uppgifter och beredande samt föredragande högre tjänstemän inom den offentliga förvaltningen (100+101) ...
  • 11 Företags- och organisationsadministrativt arbete ...
   • 110 Företagsadministratörer ...
   • 111 Tekniska ledare ...
   • 112 Kommersiella ledare ...
   • 113 Företagsadministrativa utredare och redovisningschefer ...
   • 114 Förbundschef (kommersiella, fackliga och ideella organisationer) ...
   • 115 Personalchefer och andra yrken inom företags- och organisationsadministrativt arbete (115+119) ...
  • 12 Räkenskaps- och kassaarbete ...
   • 120 Bokförare ...
    • 1201 Bokföringskamrer m.fl. ...
    • 1202 Andra bokförare ...
   • 121 Bank-, post- och kontorskassörer ...
   • 122 Butiks- och restaurangkassörer ...
   • 129 Övriga yrken inom redovisnings- och kassaarbete ...
  • 13 Sekreterar- och maskinskrivningsarbete ...
   • 130 Sekreterare ...
   • 131 Maskinskrivare och stenografer ...
  • 14 Adb-arbete ...
   • 140 Datamaskinsoperatörer ...
   • 141 Adb-skrivare ...
  • 15 Övrigt kameralt och kontorstekniskt arbete ...
   • 150 Kontorist (ej specialiserad), maskinbokförare, räknebiträden, duplicerade m.fl. (150+151) ...
   • 152 Banktjänstemän och avdelningschefer ...
    • 1521 Bankernas avdelningschefer m.fl. ...
    • 1522 Banktjänstemän och kassörer ...
   • 153 Försäkringstjänstemän ...
    • 1531 Avdelningschefer, skadeinspektörer m.fl. ...
    • 1532 Andra försäkringstjänstemän ...
   • 154 Sjukförsäkringskassa- och socialförsäkringstjänstemän ...
   • 155 Rese- och turistbyråtjänstemän ...
   • 156 Speditörer, skeppsmäklare m.fl. ...
   • 157 Fastighetsförvaltare, lagerföreståndare m.fl. ...
   • 158 Offertkalkylatorer, orderbehandlare ...
    • 1581 Offertingenjörer och kreditchefer m.fl. ...
    • 1582 Andra offertkalkylatorer ...
   • 159 Andra yrken inom kontorsarbete ...
 • 2 Kommersiellt arbete ...
  • 20 Parti- och detaljhandlare ...
   • 200 Partihandlare ...
   • 201 Detaljhandlare och uthyrare (201+202) ...
  • 21 Försäljning av fastigheter, tjänster och värdepapper ...
   • 210 Försäkringsförsäljare ...
    • 2101 Distriktschefer m.fl. ...
    • 2102 Försäkringsackvisitör, distriktsrepresentanter m.fl. ...
   • 211 Egendoms- och värdepappersmäklare ...
   • 212 Reklammän ...
    • 2121 Reklamchefer m.fl. ...
    • 2122 Andra reklammän ...
  • 22 Agenturarbete ...
   • 220 Försäljare, representanter ...
   • 221 Agenter ...
  • 23 Annat kommersiellt arbete ...
   • 230 Inköpare, försäljare (kontor) ...
    • 2301 Försäljningsingenjörer och inköpare ...
    • 2302 Andra försäljare ...
   • 231 Affärs- och avdelningsföreståndare, butikspersonal (231+232) ...
   • 233 Ambulerande försäljare ...
   • 234 Servicestationsbiträde ...
   • 239 Andra försäljare ...
 • 3 Lant- och skogsbruksarbete samt fiske ...
  • 30 Lantbruks-, skogsbruks- och trädgårdsledning ...
   • 300 Jord-, och skogs- och trädgårdsbrukare (300+301) ...
   • 302 Lantbruksbefäl ...
   • 303 Skogsbefäl ...
   • 304 Trädgårdsbefäl ...
    • 3041 Stadsträdgårdsmästare, överträdgårdsmästare m.fl. ...
    • 3042 Andra inom trädgårdsbefäl ...
   • 305 Husdjursuppfödare ...
   • 306 Pälsdjursuppfödare ...
   • 307 Renuppfödare ...
  • 31 Lantbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel ...
   • 310 Jordbruksarbetare och husdjursskötare ...
   • 311 Trädgårds- och parkarbetare ...
   • 312 Pälsdjursskötare ...
   • 313 Renskötare ...
   • 319 Övriga inom lantbruks- och trädgårdsarbete samt djurskötsel ...
  • 32 Viltvård och jakt ...
   • 320 Jaktövervakare och jägare ...
  • 33 Fiskeriarbete ...
   • 330 Fiskare ...
   • 331 Fiskodlare ...
    • 3311 Fiskmästare ...
    • 3312 Andra inom fiskodling ...
  • 34 Skogsarbete ...
   • 340 Skogs- och flottningsarbetare ...
 • 4 Gruv-, djupborrnings- och anrikningsarbete ...
  • 40 Gruv- och stenbrytningsarbete ...
   • 400 Gruvbrytare, bergsprängare m.fl. ...
  • 41 Djupborrningsarbete ...
   • 410 Brunnsborrare och diamantborrare ...
  • 42 Anrikningsarbete ...
   • 420 Anrikningsarbetare ...
  • 49 Övrigt gruv- och stenbrytningsarbete ...
   • 490 Övriga gruv- och stenbrytningsarbetare ...
 • 5 Transport- och kommunikationsarbete ...
  • 50 Sjöbefälsarbete ...
   • 500 Fartygsbefälhavare och styrmän ...
    • 5001 Kaptener och styrmän ...
    • 5002 Skeppare m.fl. ...
   • 501 Lotsar ...
   • 502 Maskinbefäl ...
  • 51 Däcks- och maskinmanskapsarbete ...
   • 510 Däcksmanskap och förare på mindre fartyg ...
   • 511 Maskinmanskap ...
  • 52 Flygarbete ...
   • 520 Flygförare m.fl. ...
    • 5201 Flygkaptener och flygstyrmän m.fl. ...
    • 5202 Helikopterflygare m.fl. ...
  • 53 Lok- och motorvagnsförararbete ...
   • 530 Lok- och motorvagnsförare, -skötare ...
  • 54 Vägtrafikarbete ...
   • 540 Motorfordonsförare och spårvagnsförare ...
   • 541 Varubud och kuskar m.fl. ...
  • 55 Trafikservicearbete ...
   • 550 Tåg- och stationspersonal (trafikavdelning) ...
    • 5501 Rangeringsmästare, konduktörer m.fl. ...
    • 5502 Stations-, tåg- och växelkarlar ...
   • 551 Flygtrafiktjänstemän ...
    • 5511 Frakt- och flygtjänstemän ...
    • 5512 Markvärdinnor och godsbärare ...
   • 552 Servicepersonal i buss- och spårvagnstrafik ...
  • 56 Trafikledning och arbetsledning ...
   • 560 Hamntrafikbefäl ...
    • 5601 Hamnkaptener ...
    • 5602 Hamntjänstemän och -arbetsledare m.fl. ...
   • 561 Flygtrafikbefäl ...
    • 5611 Flygplatschefer och flygtrafikledare ...
    • 5612 Flygklarerare och ruttoperatör ...
   • 562 Trafikbefäl vid järnväg ...
    • 5621 Stationsinspektorer och trafikinspektörer ...
    • 5622 Tågtrafikledare och -tjänstemän m.fl. ...
   • 563 Vägtrafikbefäl ...
  • 57 Post- och telekommunikationsarbete ...
   • 570 Kontorsföreståndare (post- och tele) samt andra posttrafiktjänstemän (570+571) ...
   • 572 Telefonister och kontorstelefonister ...
   • 573 Telegrafister, radiotelegrafister och andra radiotelefonoperatörer (573+574) ...
  • 58 Postalt och annat budarbete ...
   • 580 Postiljoner och sorterare ...
   • 581 Tidningsutbärare ...
   • 582 Kontorsvaktmästare, kontorsbud m.fl. ...
  • 59 Övrigt transport- och kommunikationsarbete ...
   • 590 Fyrvaktare ...
   • 591 Kanal- och färjskötare, hamnvakter ...
   • 599 Övriga yrken inom transport- och kommunikationsarbete ...
 • 6/7 Tillverkningsarbete, maskinskötsel m.m. ...
  • 60 Textilarbete ...
   • 600 Garnförarbete ...
   • 601 Spinnare m.fl. ...
   • 602 Vävare ...
   • 603 Maskinställare ...
   • 604 Stickare m.fl. ...
   • 605 Appretur- och beredningsarbetare ...
   • 606 Vävavsynare, tyglagare ...
   • 609 Övriga yrken inom textilarbete ...
  • 61 Tillskärnings-, sömnads- och tapetseringsarbete m.m. ...
   • 610 Skräddare, atelje- och hemsömmerskor ...
   • 611 Körsnärer ...
   • 612 Modister och hattmakare ...
   • 613 Tapetserare ...
   • 614 Modellkonstruktörer (modellmästare) och tillskärare (även läder- kläder och handskar) ...
   • 615 Konfektionssömmerskor m.fl. (även lädervaror och handskar) ...
   • 619 Övriga yrken inom tillskärnings-, sömnads- och tapetserings- arbete ...
  • 62 Sko- och läderarbete ...
   • 620 Skomakare och skomakarmästare ...
   • 621 Nåtlare, tillskärare, pinnare och bottnare m.fl. samt andra skoarbetare (621+622+623+624) ...
   • 625 Lädersömmare m.fl. ...
  • 63 Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete ...
   • 630 Hytt- och smältugnsarbetare ...
   • 631 Värmare, härdare, glödgare m.fl. ...
   • 632 Kall- och varmvalsare ...
   • 633 Smeder ...
   • 634 Gjuteriarbetare ...
   • 635 Tråddragare, rördragare ...
   • 639 Övriga yrken inom järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete ...
  • 64 Finmekaniskt arbete ...
   • 640 Finmekaniker ...
   • 641 Urmakare ...
   • 642 Optiker ...
   • 643 Tandtekniker ...
   • 644 Guld- och silversmeder m.fl. ...
   • 645 Gravörer ...
  • 65 Verkstads- och byggnadsmetallarbete ...
   • 650 Verkstadsmekaniker ...
   • 651 Maskinmontörer m.fl. ...
   • 652 Maskin- och motorreparatörer ...
   • 653 Tunn- och grovplåtslagare ...
   • 654 Rörarbetare ...
   • 655 Svetsare och gasskärare ...
   • 656 Metalliserare ...
   • 657 Hopsättare och övriga yrken inom verkstads- och byggnadsmetallarbetare (657+659) ...
  • 66 Elektroarbete ...
   • 660 Elmontörer ...
   • 661 Elmaskinister m.fl. ...
   • 662 Maskinelektriker (starkström) ...
   • 663 Elektronik- och telemontörer ...
   • 664 Telefon- och linjemontörer ...
   • 665 Hopsättare av elkrafttekniska och teletekniska produkter ...
   • 666 Radio-, tv-sändar- och biografmaskinister, ljudtekniker samt övriga yrken inom elektroarbete (666+669) ...
  • 67 Träarbete ...
   • 670 Rundvirkeshanterare ...
   • 671 Trävaruarbetare ...
   • 672 Faner- och träfiberskivearbetare ...
   • 673 Byggnadsträarbetare ...
   • 674 Båtbyggare, karosserisnickare m.fl. ...
   • 675 Bänksnickare ...
   • 676 Möbel- och inredningssnickare m.fl. ...
   • 677 Maskinsnickare m.fl. ...
   • 678 Ytbehandlare ...
   • 679 Övriga yrken inom träarbete ...
  • 68 Målnings- och lackeringsarbete ...
   • 680 Målare, lackare och golvbeläggare ...
  • 69 Övriga byggnadsarbeten ...
   • 690 Murare, rappare och plattsättare ...
   • 691 Byggnadselement- och stenmontörer m.fl. ...
   • 692 Armerare ...
   • 693 Betongarbetare ...
   • 694 Asfaltarbetare ...
   • 695 Isolerare ...
   • 696 Glasmästeriarbeten ...
   • 697 Hjälparbetare inom husbyggnadsarbeten och övriga yrken inom byggnadsarbeten (697+698+699) ...
  • 70 Grafiskt arbete ...
   • 700 Sättare m.fl. ...
   • 701 Tryckare ...
   • 702 Reproduktionsarbetare ...
   • 703 Bokbinderiarbetare ...
   • 709 Övriga yrken inom grafiskt arbete ...
  • 71 Glas-, keramik- och tegelarbete ...
   • 710 Glashyttarbetare m.fl. ...
   • 711 Formare (keramikprodukter) ...
   • 712 Ugnsskötare (glas- och keramiktillverkning) ...
   • 713 Dekoratörer, glaserare (glas- och keramikprodukter) ...
   • 714 Massaberedare och mängkarlar (glas, keramik, tegel) ...
   • 719 Övriga yrken inom glas-, keramik- och tegelarbete ...
  • 72 Livsmedelsarbete ...
   • 720 Kvarnarbetare ...
   • 721 Bakare och konditorer ...
   • 722 Choklad- och sötvaruarbetare ...
   • 723 Bryggeri-, läskdrycks- och bränneriarbetare m.fl. ...
   • 724 Konservarbetare ...
   • 725 Slakteri-, charkuteri- och tarmförädlingsarbetare ...
   • 726 Mejerister, mejeriarbetare ...
   • 727 Färdigmatlagare ...
   • 728 Sockerarbetare ...
   • 729 Övriga yrken inom livsmedelsarbete ...
  • 73 Kemiskt processarbete, massa-, pappers- och kartongarbete ...
   • 730 Destillatörer ...
   • 731 Kokare och ugnsskötare ((kemiska processer) ...
   • 732 Kross-, kvarn- och kalanderskötare (kemisk produktion) ...
   • 733 Träsliperiarbetare ...
   • 734 Massaarbetare (sulfit och sulfat) ...
   • 735 Pappers- och kartongarbetare ...
   • 736 Oljeraffinerare och övriga yrken inom kemiskt arbete (736+739) ...
  • 74 Tobaksarbete ...
   • 740 Tobaksarbetare ...
  • 75 Övrigt tillverkningsarbete ...
   • 750 Korgmakeriarbetare och borstbindare ...
   • 751 Gummivaruarbetare ...
   • 752 Plastvaruarbetare ...
   • 753 Garvare och skinnberedare ...
   • 754 Fotolaboratoriearbetare, ljuskopister m.fl. ...
   • 755 Musikinstrumentmakare m.fl. ...
   • 756 Stenhuggeriarbetare ...
   • 757 Pappersvaruarbetare ...
   • 758 Betongvaru- och elementarbetare ...
   • 759 Övriga yrken inom tillverkningsarbete ...
  • 76 Paketerings- och emballeringsarbete ...
   • 760 Paketerare och emballerare m.fl. ...
  • 77 Drift och underhåll av arbetsmaskiner och stationära motor- anläggningar ...
   • 770 Kranförare m.fl. ...
   • 771 Truckförare, transportörskötare m.fl. ...
   • 772 Anläggningsmaskinförare m.fl. ...
   • 773 Maskinister för stationära maskiner och motorer (ej fartyg) ...
   • 774 Servicemän, serviceövervakare m.fl. ...
    • 7741 Serviceövervakare m.fl. ...
    • 7742 Servicearbetare, smörjare m.fl. ...
   • 775 Maskinreparatörer och riggare (ej textilindustri) ...
  • 78 Stuveri-, lager- och förrådsarbete ...
   • 780 Stuveriarbetare, lastare m.fl. ...
   • 781 Lager- och förrådsarbetare (781+789) ...
  • 79 Diversearbete ...
   • 790 Diversearbetare ...
 • 8 Servicearbete ...
  • 80 Bevaknings- och skyddsarbete ...
   • 800 Brandmän ...
    • 8001 Brandchefer ...
    • 8002 Brandmästare och distriktsinspektörer m.fl. ...
    • 8003 Brandmän m.fl. ...
   • 801 Poliser ...
   • 802 Tullvakter och gränsbevakningsmän ...
   • 803 Fångvakter m.fl. ...
    • 8031 Vaktchefer m.fl. ...
    • 8032 Fångvakter ...
   • 804 Andra vakter (civila) ...
   • 809 Övriga yrken inom bevaknings- och skyddsarbete ...
  • 81 Hushålls- och storköksarbete ...
   • 810 Föreståndare vid storkök m.fl. ...
   • 811 Kockar, kokerskor och kallskänkor (811+819) ...
   • 812 Köksbiträden ...
   • 813 Hushållsföreståndare(hembiträden), familjedagvårdare och barnskötare (i hemmen) (813+815) ...
   • 814 Hemvårdare, hemhjälpare ...
    • 8141 Hemvårdare och hemsystrar ...
    • 8142 Hemhjälpare m.fl. ...
   • 816 Hotell- och restaurangvärdinnor ...
  • 82 Serveringsarbete ...
   • 820 Hovmästare och servitörer (restaurang) ...
   • 821 Servitörer på kafe, bar m.m. ...
  • 83 Fastighetsskötsel och städning ...
   • 830 Fastighetsarbetare ...
   • 831 Städare ...
   • 832 Sotare ...
   • 839 Övriga yrken inom fastighetsskötsel och städning ...
  • 84 Hygien och skönhetsvård ...
   • 840 Barberare och damfrisörer ...
   • 841 Kosmetologer och pedikyrister m.fl. (841+849) ...
   • 842 Baderskor m.fl. ...
  • 85 Tvätt- och pressarbete ...
   • 850 Tvätteriarbetare ...
    • 8501 Tvättföreståndare m.fl. ...
    • 8502 Tvättare och manglare m.fl. ...
   • 851 Pressare, strykare och övriga yrken inom tvätt- och pressarbete (851+859) ...
  • 86 Sport och idrott ...
   • 860 Sportledare, idrottsinstruktörer och travtränare m.fl. ...
  • 87 Fotografiskt arbete ...
   • 870 Fotografer och kameramän ...
  • 88 Passagerarservice ...
   • 880 Pursers och trafikvärdinnor ...
   • 881 Reseledare och guidar ...
  • 89 Övrigt servicearbete ...
   • 890 Hotellvaktmästare och portierer (890+891) ...
   • 892 Begravningsentreprenörer ...
   • 899 Övrigt servicearbete ...
 • 9 Arbete och arbetskraft ej hänförbart till annat yrkesområde ...
  • 90 Militärt arbete ...
   • 9999 Yrke ökänt ...