Konsumtionsundersökning

Genom Statistikcentralens konsumtionsundersökning fås information om förändringar i hushållens konsumtionsutgifter och om konsumtionsskillnader mellan olika befolkningsgrupper. Undersökningen utreder också hushållens boendeförhållanden, kapitalvaror i bruk, förmåner som fås genom samhälleliga tjänster samt inkomster. 

Undersökningen är baserad på urval och uppgifterna samlas in genom besöks- och telefonintervjuer samt med hjälp av dagböcker som hushållen fyllt i, hushållens kvitton och administrativa registermaterial.

Besvara enkäten

Den här enkäten är stängd.

Det är mycket viktigt att varje hushåll som valts med i undersökningen deltar, eftersom hushållet som valts med i undersökningen inte på något sätt kan ersättas med ett annat. Vägran att delta i undersökningen innebär att man av hushåll i liknande livssituation inte får så exakta uppgifter som man skulle behöva, dvs. hushållens representativitet i statistiken försvagas.

Det är ytterst viktigt att varje hushåll deltar i konsumtionsundersökningen, så att den statistik som publiceras ger en korrekt bild av finländska hushålls konsumtion, utkomst och levnadsförhållanden.


Så här deltar du

Svarsanvisningar

Uppföljningsperiod för hushållets konsumtion: instruktioner för användning av applikationen

Under uppföljningsperioden ska du samla in kvittona över dina inköp och anteckna de inköp som du inte har fått kvitton för. Samla in uppgifterna antingen i en app som du laddar ner på din smarttelefon eller med hjälp av en fysisk konsumtionsdagbok och en kvittopåse.
Intervjuaren och du kommer överens om tidpunkten för 14-dagars uppföljningsperioden i samband med inledande intervjun.

Så använder du appen:
  1. Ladda ner appen för Konsumtionsundersökningen på din smarttelefon eller pekplatta enligt de anvisningar du fått av intervjuaren.
  • Du hittar den i appbutikerna med sökordet ”Kulutustutkimus”.
  • Appen publiceras av Statistikcentralen.

2. Logga in i appen med de koder som statistikintervjuaren skickat dig.

3. På appens startsida ser du ditt hushålls helhetssituation.

4. Du kan aktivera dagliga påminnelser under uppföljningsperioden i appens inställningar.

5. Uppföljningsperioden genomförs i första hand genom insamling av inköpskvitton. Du kan fotografera kvitton genom att trycka på plusknappen och välja kameraikonen.

  • Lägg kvittot rakt och mot en enhetlig mörk bakgrund. Baksidan av konsumtionsundersökningens materialmapp är ett bra underlag att fotografera mot.
  • Försäkra dig om god belysning och fotografera kvittot vinkelrätt uppifrån.
  • Innan du godkänner kvittot ska du kontrollera att det syns i sin helhet på fotografiet och att texten är tydligt urskiljbara.
  • Om kvittot är mer än 30 centimeter långt, klipp det i två delar och fotografera delarna separat. På så sätt säkerställer du att du får en tillräckligt skarp bild av de båda delarna.
  • Fyll slutligen i de uppgifter om affären och kvittosumman som appen ber om och anteckna transaktionen som färdig.

6. Om ditt hushåll under uppföljningsperioden gör inköp utan kvitto, anteckna dem genom att trycka på plusknappen och välja tangentikonen. 

  • ​Fyll i de uppgifter om vart och ett inköp utan kvitto som appen ber om och anteckna transaktionen som slutförd.

7. När alla inköp i ditt hushåll under en viss dag har förts in i appen, anteckna dagen som färdig i kalendervyn på appens startsida.

8. Om du har problem med att svara, vänligen ta kontakt med din statistikintervjuare eller direkt med konsumtionsundersökningens forskare: kulutus.tilastokeskus@stat.fi.

9. Vänligen behåll appen och informationen tills du får ett tackkort för att du deltagit.

Hur har uppgiftslämnarna valts ut?

Hushållen i urvalet för konsumtionsundersökningen tas slumpmässigt ut ur Statistikcentralens databas över befolkningen i Finland. En person som valts med i undersökningen kan vara vem som helst som fyllt 15 år och som bor i Finland, med undantag av personer som bor på anstalter.

Hur görs undersökningen?

Konsumtionsundersökningen inkluderar kort inledande intervju, varefter svaranden kan välja om hen svarar på frågor om hushållens konsumtion på telefon eller via webblankett.

Deltagandet tar från en halv timme till en dryg timme, beroende på hushållets storlek. Dessutom sparar hushållen köpkvittona för alla dagligvaror under en period på 14 dagar eller antecknar köpen i Konsumtionsundersökningens dagbok eller applikation. Hushållen har fördelats jämnt över hela undersökningsåret för att få uppgifter om säsongvariationer i konsumtionen.

Vad frågar man?

Frågorna i konsumtionsundersökningen gäller i huvudsak hushållets anskaffningar och tjänster som hushållet använt under de senaste 12 månaderna, samt priserna på dem. Därtill frågas uppgifter om bl.a. bostad och boendekostnader.

Köp av dagligvaror utgör omkring hälften av hushållens konsumtion. Uppgifterna om köp av dagligvaror erhålls då hushållet under 14 dagar sparar alla sina köpkvitton.

⁠Om det inte finns kvitto på ett köp antecknar hushållet köpet i Konsumtionsundersökningens dagbok eller applikation. Om hushållet inte använder applikationen för att samla in uppgifter om konsumtion skickas kvittona och dagböckerna till Statistikcentralen per post.

Hur tar Statistikcentralen kontakt?

Statistikcentralens intervjuare skickar ett brev till dem som valts med i konsumtionsundersökningen, där man berättar om undersökningen och om att intervjuaren tar kontakt per telefon inom den närmaste tiden.

Om man inte kan hitta telefonnumret till den som valts ut för undersökningen eller till andra hushållsmedlemmar, skickar man ett brev där man berättar att telefonnumret hittas inte. När svarspersonen får detta brev kan hen själv kontakta intervjuaren och komma överens om en intervju.

Vem besvarar frågorna?

Brevet adresseras till den hushållsmedlem som valts med i urvalet för undersökningen, men vem som helst av hushållsmedlemmarna som känner till hushållets anskaffningar och övriga ekonomi väl kan besvara frågorna. Så gör man särskilt då det är fråga om en minderårig.

⁠Alla hushållsmedlemmar kan delta. På så sätt är det lättare att få med alla uppgifter om hushållets anskaffningar och de blir mer tillförlitliga.

Varför är det viktigt att delta i undersökningen?

Det är mycket viktigt att varje hushåll som valts med i undersökningen deltar, eftersom hushållet som valts med i undersökningen inte på något sätt kan ersättas med ett annat.

⁠Vägran att delta i undersökningen innebär att man av hushåll i liknande livssituation inte får så exakta uppgifter som man skulle behöva, dvs. hushållens representativitet i statistiken försvagas.

Det är ytterst viktigt att varje hushåll deltar i konsumtionsundersökningen, så att den statistik som publiceras ger en korrekt bild av finländska hushålls konsumtion, utkomst och levnadsförhållanden.

Brev som skickats till uppgiftslämnarna

Vi har sänt ett brev till uppgiftslämnarna när enkäten inleddes. Vänligen läs brevet!

Behöver du hjälp?

Hjälp med att besvara
Användaridentifikationer och lösenord

Vanliga frågor (FAQ)

Till vad används uppgifterna?

Dataskydd, rättigheter och skyldigheter

Alla uppgifter som samlats in för statistiska ändamål är sekretessbelagda. Vid hanteringen av uppgifter sörjer man för att ingens integritet eller affärs- eller yrkeshemlighet äventyras. Alla anställda vid Statistikcentralen har undertecknat ett sekretessavtal.

Dataskyddsbeskrivning