Rekommendation om användningen av det svenska språket i FOS

Den Språklag (423/2003) som trädde i kraft i början av år 2004 ökade de offentliga myndigheternas förpliktelser gällande den betjäning som ges på de båda nationalspråken i Finland. Statliga myndigheter och affärsverk är tvåspråkiga.

Den centrala principen i språklagen är den att medborgaren har rätt att få service på sitt eget språk. Statliga myndigheter skall betjäna allmänheten på finska och svenska. Kunden bör tydligt anvisas var hon/han kan få service på sitt eget språk. I informationen skall både finska och svenska användas, även om informationen inte behöver vara lika omfattande på de båda språken. Informationen bör ske samtidigt på de båda språken.

På basis av det ovannämnda har delegationen för Finlands officiella statistik vid sitt möte 8.12.2004 godkänt följande minimiprinciper för användningen av det svenska språket i Finlands officiella statistik.

  • Logon för FOS används på tre språk
  • FOS-delegationens material för allmänheten, så som kvalitetskriterier, statistikförteckning, publikationsförteckning och statistikbeskrivningar publiceras både på finska och svenska.
  • FOS-delegationen fungerar på två språk med samma principer som de statliga myndigheterna i allmänhet.
  • På grund av den snabba utgivningsrytmen behöver de trycksaker som utkommer oftare än en gång om året inte ha ett översatt sammandrag, men däremot skall texterna i tabellhuvuden vara på de båda språken. Om det är tekniskt svårt att lösa flerspråkigheten i tabellerna, kan man i publikationen foga en ordlista från finska till svenska för att underlätta tolkningen av tabellerna.
  • De publikationer som utkommer årligen eller mera sällan skall innehålla ett svenskspråkigt sammandrag eller presentationsblad, men tabellerna behöver inte nödvändigtvis utges på svenska.
  • Om det publiceras uppgifter om statistiken på webben, skall tjänstens struktur vara den samma på de olika språken, men omfattningen får variera. Primäruppgifterna om all statistik skall ändå publiceras både på finska och svenska.
  • Statistikkalendarierna publiceras på webben på finska och svenska.