Kansallinen tilastotoimi

Kansallisen tilastotoimen piirissä on 14 virastoa tai laitosta, joista 12 tuottaa tilastoja Suomen viralliseen tilastoon. Tilastokeskus on valtion tilastotoimen yleisviranomainen, jonka yksi päätehtävä on johtaa ja kehittää valtion tilastotointa. Tilastokeskus laatii noin 2/3 virallisista tilastoista.

Tilastoviranomaiset tuottavat sekä Suomen virallisia tilastoja (SVT) että Euroopan tilastojärjestelmän (ESS) tilastoja.

Tilastontuottajat

Tilastolaissa (280/2004) määritellään neljä tilastoviranomaista: Tilastokeskus, Luonnonvarakeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Tulli. Niillä on oikeus kerätä tietoja tilastotarkoituksiin laissa säädetyn tiedonantovelvollisuuden perusteella.

Tilastoviranomaisten lisäksi tilastoja laativat muut viranomaiset, joita ovat Ilmatieteen laitos, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Maanmittauslaitos, Maahanmuuttovirasto, Suomen ympäristökeskus, työ- ja elinkeinoministeriö ja Työterveyslaitos. Valtion budjettitalouden ulkopuolisina virallisen tilaston tuottajina toimivat lisäksi Eläketurvakeskus ja Kansaneläkelaitos.

Katsaus kansalliseen tilastotoimeen 2018 (pdf)