Verksamhetsmiljön

Den information som Statistikcentralen producerar betjänar det samhälleliga och ekonomiska beslutsfattandet, forskningen och alla medborgare.

Centrala samhälleliga intressegrupper är finansministeriet, som handhar resultatstyrning av verksamheten, samt övriga ministerier. Uppgiftslämnarna, dvs. företag, kommuner och andra sammanslutningar samt medborgarna utgör en betydande intressegrupp, som lämnar uppgifter för framställning av statistik.

Med tanke på statistikproduktionen är registermyndigheter, andra inhemska statistikproducenter samt Europeiska gemenskapernas statistikbyrå Eurostat och statistikbyråer i andra länder viktiga samarbetsparter. För att garantera kvaliteten på statistiska metoder har Statistikcentralen ingått samarbetsavtal med universiteten. Statistikcentralen samarbetar också med Statistiska Samfundet i Finland r.f.

Statistikcentralens ställning och intressegrupper

Infograf: Statistikcentralens ställning och intressegrupper.