Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Yksityisen sektorin tuntipalkat

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/ystp/
Aihealue: Palkat ja työvoimakustannukset
Sivuavat aihealueet: Työmarkkinat
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Yksityisen sektorin tuntipalkat kuvaa tuntipalkkaisten palkansaajien määriä ja palkkatasoja sukupuolen, iän, ammattiryhmän ja koulutuksen mukaan. Ansiokäsitteistä keskeisimpiä ovat tehdyn työajan ansio säännölliseltä työajalta sekä tehdyn työajan ansio kokonaistyöajalta.

Tuntipalkkatiedot kerätään yhteistyössä työnantajajärjestöjen kanssa siten, että työnantajajärjestöt keräävät tiedot omilta jäsenyrityksiltään ja Tilastokeskus järjestäytymättömiltä yrityksiltä. Tiedot kerätään pääasiassa viimeiseltä vuosineljännekseltä: palvelualoilla lokakuulta ja teollisuudessa koko vuosineljännekseltä.

Maatalouden tuntipalkkatilasto perustuu Maaseudun työnantajaliiton jäseniltään keräämään aineistoon.

Metsätyöntekijöiden palkkatiedot kuvaavat työntekijöiden, työtuntien määriä ja tehdyn työajan ansioita ja ansioiden muutoksia työalan, työsuhteen ja sukupuolen mukaan. Metsätyöntekijöiden palkkatilasto laaditaan Metsähallituksen, Metsäteollisuus ry:n ja Yksityismetsätalouden Työnantajat ry:n jäsenyritysten ja metsäkeskusten tiedoista.

Tietosisältö

Palkansaajan tietoja ovat mm. sukupuoli, ikä ja koulutus. Työnantajaa ja työpaikkaa koskevia tietoja ovat mm. sijainti ja toimiala. Työsuhteeseen liittyvät tiedot ovat mm. työhöntulovuosi, työsuhteen laji, ammatti/tilastonimike ja viikkotyöaika.

Metsätyöntekijöiden palkkatilastossa työnantajaan liittyviä tietoja ovat yritys ja työnantajaryhmä. Palkansaajaan ja työsuhteeseen liittyviä ovat mm. tilastointijakso, verotuskunta, työsuhteen laatu, työlaji, vaativuusryhmä.Tuntipalkkatilastossa ansiokäsitteinä on säännöllisen työajan ansio ja kokonaisansio. Ansiotiedot esitetään laskettuna tehtyä työtuntia kohti. Tehdyllä työajalla tarkoitetaan sitä työaikaa, jolloin palkansaaja on tehnyt varsinaisia työtehtäviään. Tehtyihin työtunteihin lasketaan aika-, urakka- ja palkkiotyön tehdyt työtunnit sekä sunnuntai- ja ylityötunnit.

Säännöllisen työajan ansio sisältää aika-, urakka- ja palkkiotyöstä säännölliseltä tehdyltä työajalta maksettujen palkkojen lisäksi työaikaan liittyvät lisät (esim. vuorotyö- ja olosuhdelisät) ja muut erilliset lisät (esim. työajan lyhennyskompensaatio ja luontoisetujen verotusarvo). Työajan lyhennyksistä maksettava kompensaatio on mukana niiden alojen osalta, joissa se maksetaan erillisenä palkanosana jokaisen palkanmaksun yhteydessä. Säännöllisen työajan ansioon sisältyvät tässä tilastossa myös sunnuntai- ja ylityöpalkan perusosat, mutta ei korotusosia. Kokonaisansio sisältää edellisten lisäksi sunnuntai- ja ylityöpalkan korotusosat.

Maatalouden tuntipalkkatilaston ansiokäsitteenä on kokonaisansio, joka sisältää aika-, urakka- ja palkkiopalkat ja sunnuntai- ja ylityöpalkan korotusosat sekä työaikaan liittyvät että muut erilliset lisät.

Metsätyöntekijöiden palkkatilaston ansiokäsitteenä on tehdyn työajan tuntiansio ilman ylityötä. Ansiokäsite sisältää aika-, urakka- ja muut suorituspalkat, ansiontasauksen ja vuorotyö- ja olosuhdelisät.

Tiedot ovat pääasiassa julkisia, mutta yksittäistä työnantajaa tai palkansaajaa koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä.

Käytetyt luokitukset

Tilaston käytetyimpiä luokituksia ovat ammattiluokitus, koulutusluokitus, toimialaluokitus, sukupuoli, ikäryhmä, työnantajaryhmä ja työlaji.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Yksityisen sektorin palkkatilastot kootaan useista eri lähteistä. Järjestäytyneiden työnantajien (Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n , Kirkon sopimusvaltuuskunnan KIT:in ) jäsenyrityksiltään keräämät tiedot muodostavat suuren osan tiedoista. Tilastokeskus täydentää aineistoa järjestäytymättömien työnantajien otostiedustelulla. Maatalouden tuntipalkkatilasto perustuu Maaseudun työnantajaliiton MTL:n jäseniltään keräämään aineistoon. Metsätyöntekijöiden palkkatilasto laaditaan Metsähallituksen, Metsäteollisuus ry:n ja Yksityismetsätalouden Työnantajat ry:n jäsenyritysten ja metsäkeskusten tiedoista.

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu koskee kaikkia tuntipalkkaisia palkansaajia, jotka ovat olleet työsuhteessa yritykseen tiedusteluajankohdan aikana riippumatta työajan pituudesta. Toimitusjohtajat, harjoittelijat, oppilaat ja palkkaukseltaan normaalikäytännöstä poikkeavat eivät sisälly tilastoihin.

Maatalouden palkkatilasto sisältää kaikki Maaseudun työnantajaliiton jäsenyritysten yli 15-vuotiaat työntekijät. Tilasto sisältää myös osa-aikaiset ja kausityöntekijät. Sen sijaan tilastossa eivät ole mukana perheenjäsenet, toimihenkilöt eivätkä harjoittelijat.

Metsätyöntekijöiden palkkatilasto kattaa kaikki 18–65 -vuotiaat valtion sekä alan järjestäytyneiden työnantajien palveluksessa olevat metsätyöntekijät. Tilaston ulkopuolelle jäävät Koneyrittäjien liittoon kuuluvien metsäalan yrittäjien palveluksessa olevat työsuhteiset metsäkoneen kuljettajat (noin 2 000 työntekijää), joista Tilastokeskus ei kerää tietoja

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Yksityisen sektorin tuntipalkkatilasto laaditaan vuosittain. Maatalouden palkat ja metsätyöntekijöiden palkat laaditaan kaksi kertaa vuodessa.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Yksityisen sektorin tuntipalkkatilasto laaditaan vuosittain. Maatalouden palkat ja metsätyöntekijöiden palkat laaditaan kaksi kertaa vuodessa, mutta julkaistaan kerran vuodessa Yksityisen sektorin tuntipalkat -tilaston kotisivulla. Yksityisen sektorin tuntipalkat julkaistaan vuosittain heinä-elokuussa Tilastokeskuksen kotisivujen Tuorein tilasto -palvelussa.

Aikasarja

Tilastokeskus on julkaissut tietoja Sosiaalisessa aikakauskirjassa (-1966), julkaisusarjassa Palkat (1967-2005) ja julkaisusarjassa Palkat ja työvoimakustannukset (2006-).

Tuntipalkkatilaston otos uudistetaan säännöllisin väliajoin. Vuoden 2009 tilaston tiedot eivät ole vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin nähden. Tämän vuoden tilastoon on tehty otosuudistus. Tilastokeskuksen keräämät luvut on tuotettu uudistetulla otoksella.

Vuoden 2005 neljännellä neljänneksellä maatalouden palkkatilaston säännöllisen työajan ansiokäsite muuttui, joten tiedot eivät ole vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin nähden. Vuoden 2006 neljännen neljänneksen metsäpalkkatilastoon tehtiin menetelmäuudistus, joten tiedot eivät ole vertailukelpoisia aikaisempiin neljänneksiin nähden.

Asiasanat

ammatit, ansiotaso, metsätyöntekijät, palkansaajat, palkat, yksityinen sektori, yritykset

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/ystp/yht.html


Päivitetty 22.08.2018