Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Skuldsaneringar

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/velj/index_sv.html
Ämnesområdet: Rättsväsende
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistikcentralen publicerar statistik över privatpersoners skuldsaneringsärenden som lämnats in till tingsrätterna och som slutbehandlats.

I februari 1993 (8.2.1993) trädde en ny lag om skuldsanering för privatpersoner i kraft. Med lagen strävar man efter att rätta till den ekonomiska situationen för privatpersoner som råkat i ekonomiska svårigheter.

Skuldsanering för privatpersoner ger insolventa personer möjlighet att bli fria från en del eller alla sina skulder, när de inte bara tillfälligt är oförmögna att betala sina förfallna skulder. Domstolen beslutar om inledande av skuldsaneringen.

Uppgiftsinnehåll

Statistik över privatpersoners skuldsaneringsärenden som inkommit till tingsrätterna och som slutbehandlats. Centrala uppgifter i statistiken är antalet skuldsaneringsärenden som inkommit till tingsrätterna och som slutbehandlats, fastställda betalningsprogram och behandlingstiderna för dem samt skulder totalt efter tingsrätt. Uppgifterna är inte offentliga; datasystemen innehåller enskilda uppgifter (bl.a. gäldenärernas namn), som inte är offentliga.

Klassificeringar

Domstol, landskap.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Statistikcentralen får via justitieministeriet uppgifter om de ansökningar om skuldsaneringsärenden som inkommit till tingsrätterna. Materialet är ett totalmaterial.

Uppgifterna erhålls ur tingsrätternas ärendebehandlingssystem, som togs i bruk 1.12.1993.

Uppdateringsfrekvens

Statistik över privatpersoners skuldsaneringsärenden som inkommit till tingsrätterna: fyra gånger om året. Statistik över privatpersoners skuldsaneringsärenden som slutbehandlats: en gång om året.

Färdigställs eller offentliggörs

Statistik över inkomna skuldsaneringsärenden publiceras med ett och ett halvt års eftersläpning efter utgången av kvartalet. Statistik över slutbehandlade ärenden publiceras med 4,5 månaders eftersläpning efter utgången av statistikåret.

Tidsserie

Tidsserie som publiceras kvartalsvis fr.o.m. 8.2.1993, då lagen om skuldsanering för privatpersoner trädde i kraft.

Nyckelord

betalningsstörningar, skulder, skuldsanering

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/velj/yht_sv.html


Senast uppdaterad 16.09.2011